APOCALIPSIS 18

1Cang₂ jaun₂, ca₂jɨng₅₄ táng₃ jan₂ ángel sián'₂, ca₂sióin₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ i₂'io₅ bí₂ 'éi'₃ a₂'uain'₂ lɨn₃. Ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ ca₂tág'₃ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅. 2Quian'₅₄ jág₁ tiá₂ lɨn₃, ca₂juá'₂: Ma₂ca₂i₃'én₂, ma₂ca₂i₃'én₂ Babilonia juë'₂, 'ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ je₂na'₅₄ bá₄ ca₂lë₃; 'né₅ 'má₃ ja₁ŋɨ'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ i₁tan₅ 'lɨn'₅₄ lë₁'ŋio₅. 3Ia₁ ma₂qui₂ma₂'ɨn'₃ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ vino a₂ca₂jme₃cón₂ dsɨ́₅ a₂qui₂nió'₃ jág₁ 'lɨg'₅₄ quió'₅. Ma₂qui₂ca₂nió'₃ jág₁ rag₅₄ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃ quiain'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ jmo₂₃ 'ma'₅₄, ma₂qui₂ca₂rë₃chá₃ cu₄ 'ŋio₅ lɨn₃ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂ma₂i₁juɨn₅₄ ŋag₅₄ a₂jlá'₁ jmo₂₃ róin₂. 4Jaun₂ ca₂nag₃ táng₃ caun₂ jág₁ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, a₂juá'₂: 'Uɨn'₂ 'nia'₂ jë₄ juɨg₂ në₅, con'₂ 'nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ dsa₂ juɨg₂ quiáng₃, ia₁jaun₂ tsá₃ le₃quen'₄ 'nia'₂ dso₄ a₂'no₅ 'io₅₄ në₅, on₃ guë'₂ tɨn'₃ 'nia'₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂já₅ ja₁coin₂. 5Ia₁ 'lióng₂ lɨn₃ dsáu₁ 'io₅₄ në₅ ma₂rë₂juɨ́₄, në₂jag₄ bá₄ ma₂të́₂ ca₂të₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Jaun₂ Diú₄ në́₃ ma₂dsáu'₅ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂ma₂rë₂cáin'₄. 6A₂le₂jaun₂ cuë'₅₄ 'nia'₂ 'io₅₄ në₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ a₂ma₂qui₂ma₂cuë́'₃ dsa₂ 'ŋiog₅. Qui'₄ 'nia'₂ tɨn₃ ju'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂ma₂jmo₃. Co₂güɨn'₅₄ 'nia'₂ tɨn₃ ráun₂ a₂'ŋio₅ guë́₄ ŋió'₂ copa quió'₅ 'ŋiog₅, con'₂ guë́₄ a₂ma₂cuë́'₃ i₂sián'₂. 7Juɨ₁lia'₂ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ma₂qui₂ma₂chain₂ jlá'₁ a₂róin₂, co₂jaun₂ cuë'₅₄ 'nia'₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂quɨ'₂ dsɨ́₅. Ia₁ ma₂juá'₂ bá₄ juɨ₅ të₂dsɨ́₅: “La₂ gua₅₄ a₂lɨ́ng₅ jan₂ 'io₅₄ rag₅₄, tsá₃ dsa₂ 'nág₂ lɨ́ng₅. Tsá₃ o₁lɨ́g'₂ ŋag₅₄ uɨg₅ le₃quɨ'₂ dsɨ₃.” 8'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, co₂nio₄ co₂jmɨg₄ bá₄ ja₃lé₂ jmɨ₁uɨg₅ ja₁coin₂; 'mú₃, quɨ'₃-'o₃, le₃'oin₅₄ në́₃; jaun₂ guë́₄ dsɨin'₂ co₂ŋei'₅₄. Ia₁ i₂'uan'₂ lɨn₃ bá₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ ja₁coin₂ jmɨg₄ jaun₂. 9'Cán₂ go₂'i₃, quɨ'₃-'o₃ ca₂le₃jɨ́n₃ rag₅₄ quián₅ gua'₅₄ 'uë₃ i₂qui₂ca₂nió'₄ jág₁ quiain'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂, i₂qui₂ma₂ca₂rë₃cháin₃ jlá'₁ quiain'₅₄, jë₁ma₂ca₂jág₃ tsau₂ jme₁ŋi₁ guei'₅₄ a₂ma₂qui₂cau₂ quió'₅ 'io₅₄. 10La₁ uɨ́ng₂ bá₄ qui₂dsɨ₃náu₃, qui₃jág₃ gó'₃ 'ŋio₅ lɨn₃, jaun₂ juá'₂: ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g'₂, 'e₂ guë́₄ juɨ́g'₂, 'ne₂ ciudad juë'₂, 'ne₂ Babilonia i₂jme₁'uang'₂ lɨn₃ në́₃! ¡Quian'₅₄ ca₂tiá₂ co₂lág₂ bá₄ gua₅ uɨg₅ a₂rë₂'ë́₂ ja₁cong'₂! 11'Cán₂ go₂'i₃, quɨ'₃-'o₃ dsa₂ i₂jme₁i₂nio₄ jmo₅ 'ma'₅₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, o₄quió'₄ 'éi₂; ia₁ tsá₃ ma₂'ein₂ le₃chan₂ qui₃lá₃ guë́₄ 'e₂ lio₅₄ i₂quian₅₄: 12lio₅₄ a₂lë́₅ cu₄nióg₄, cu₄tiog₂, cang₄ jlá'₁, mɨ́g₂ perlas, ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ juɨ₁lia'₂ 'mɨ'₂ jlá'₁, juɨ₁lia'₂ lino quian'₅₄ seda a₂'lióng₂ ne₅₄ jniá₂, a₂'uɨ'₃, a₂guéin₂ në́₃; ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ 'ma₂ jlá'₁ në́₃ a₂ja₂ mɨ₂juɨg₂ ma₂ro₂; lióng₂ ne₅₄ cosas jlá'₁ në́₃, juɨ₁lia'₂ a₂lë́₅ nɨ₁mu₅, a₂lë́₅ nɨ₁'ma₂ jlá'₁ a₂'mu'₅₄, a₂lë́₅ nɨ₁ŋí₁ 'ua'₂, a₂lë́₅ nɨ₁ŋí₁ nióg₂ në́₃, nɨ₁cang₁ mármol táng₃; 13lio₅₄ canela, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂ja₂ mɨ₂juɨg₂ ma₂ro₂ juɨ₁lia'₂ chen₂, mirra, no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ në́₃; vino quian'₅₄ no'₅₄ olivo; cuɨg₂ dse₃ quian'₅₄ trigo; já'₂ në́₃, juɨ₁lia'₂ ca₁juɨ₅, já'₂ cha'₂ quian'₅₄ cua₁; nɨ₁ŋí₁ carrozas në́₃. Ca₂le₂jiog₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄. 14'La₁ jmɨg₄ jaun₂ guë́₄ në́₃, juá'₂ tsɨ́'₃ ciudad jaun₂: ¡Ma₂ca₂jŋia'₃ ja₁cong'₂, mɨ́g₂ jlá'₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₁'ɨ́n₅ 'au'₂ quë'₅₄! ¡A₂co₂dsia₅ ca₂i₃'én₂ jaun₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ a₂jme₁quen₅ cu₄ a₂jme₁cha₂ quiáng'₂! Tsá₃ ma₃o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsiang'₂. 15'Dsa₂ i₂qui₂ma₂jmo₃ 'ma'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, i₂qui₂ca₂rë₃chá₃ cu₄ 'ŋio₅ lɨn₃ të₂le₃ quian'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂, qui₂dsɨ₃náu₃ uɨ́ng₂, qui₃jág₃ gó'₃ 'uɨg₅₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂go₂'i₃ jaun₂. 16Jaun₂ juá'₂ tiá₂: ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g'₂, 'e₂ guë́₄ juɨ́g'₂, 'ne₂ ciudad juë'₂! ¡Ia₁ jme₁lë́₄ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ 'io₅₄ jlán'₁ i₂jme₁qui'₂ tsɨn'₅₄ jlá'₁ lɨn₃ a₂jme₁jniá₂ 'uɨ'₃ quian'₅₄ a₂guéin₂, i₂jme₁rë₂lɨn₄ jlán'₁ quian'₅₄ cu₄nióg₄, nɨ₁cang₁ jlá'₁, mɨ́g₂ perlas në́₃! 17¡Quian'₅₄ ca₂tiá₂ co₂lág₂ bá₄, qui₂ca₂dsa₃ ca₂ag₂ a₂jlá'₁ a₂quen₅ 'lióng₂ lɨn₃! 'Ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ i₂i₂quian₅ nɨ₁barcos, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂i₂nio₄ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂'no₅ a₂dsɨ₂ŋɨ́i₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, qui₂dsɨ₃náu₃ uɨ́ng₂, 18jë₁ma₂ca₂jág₃ jme₁ŋi₁ a₂ma₂qui₂cau₂ quió'₅, qui₃juá'₂ tiá₂ tóin'₃: ―¿'E₂ bá₄ ciudad lé₂ le₃quɨn₃ quian'₅₄ ciudad juë'₂ në₅? 19Jaun₂ qui₂tó'₃ ti₁juɨ₁ ne₄ mɨ₂dsi₅₄ guioin₅₄, quɨ'₂-'o₂₃, a₂juá'₂ tiá₂: ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g₂, 'e₂ guë́₄ juɨ́g₂ ciudad juë'₂ në₅! Quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁cha₂ quió'₅, ca₂rë₃chá₃ cu₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂qui₂le₁'io₅ barcos ne₄ jmɨ₁ŋí'₄. ¡Quian'₅₄ ca₂tiá₂ co₂lág₂ bá₄ ca₂'en₃ jë₂! 20La₁ 'nia'₂ në́₃, i₂chan'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jmo₄ 'nia'₂ 'io'₂ ne₄ quió'₅ juɨg₂ jaun₂. Ca₂le₃jɨ́n'₃ guë'₂ 'nia'₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, i₂chen₄ quiáin₅, i₂qui₂'ë́₂ jág₁ quió'₅ në́₃. Ia₁ ma₂në₂qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃ ja₁con₂ juɨg₂ jaun₂, ma₂në₂jme₃rë́₃ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂jmái'₂ 'nia'₂ jaun₂. 21Jaun₂ ca₂chóg'₃ jan₂ ángel 'uan'₂ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ pa₁, a₂lë́₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ nɨ₁cang₁ éi'₅ cuɨg₂ 'í₅; ca₂ton₃ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, ca₂juá'₂: Quian'₅₄ 'nei₂ uɨg₅ le₂në₅ bá₄ dsó₃ 'uë₃ ján₃, Babilonia ciudad juë'₂, tsá₃ ma₃a₁jaun₂ jua'₅₄ le₃cha₂. 22O₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃qui₂né'₂ a₂jmo₃ dsa₂ son₅₄ juɨ₁lia'₂ jë₄ calle quiáng'₂: juɨ₁lia'₂ son₅₄ tsɨ₁ton₅ arpas, son₅₄ 'ma₂, son₅₄ ŋí₁ trompeta në́₃. Tsá₃ ma₃le₃chan₂ të₅ i₂tɨn₂ ta₁ 'i₁jan₂, ja₁cong'₂; tsá₃ ma₃qui₃né'₂ mɨ'₅₄ nɨ₁cang₁ éi'₅ cuɨg₂ 'í₅, ja₁cong'₂; 23si₂ nng'₂; jág₁ quió'₅ 'io₅₄, quió'₅ dsa₂ ŋe'₂ i₂jen'₂ gu₂, tsá₃ ma₃o₁lɨ́g'₂ qui₃né'₂ ja₁cong'₂. Ia₁ dsa₂ dsen₅₄ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jme₁lɨ́n₄ dsa₂ i₂qui₂jme₁jmo₅ 'ma'₅₄ quiáng'₂, ia₁ ca₂jme₁gang'₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂chan₂ 'au'₂. 24Ia₁ 'éi₂ bá₄ rë₂cán'₄ jmɨ₂ 'an₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, i₂ma₂'ë́₂ jág₁ quió'₅ në́₃, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ca₂dsan₃ ca₂jme₃dsiog₅ dsa₂, ne₄ gua'₅₄ 'uë₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\