APOCALIPSIS 19

1Cang₂ jaun₂, ca₂nag₃ lia'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, i₁juá'₄ co₂mɨ'₅₄: ¡Aleluya! Te₁gui'₅₄ Diú₄ quián₂ bá₄ jniog₄ i₂lió₂, i₂ca₂tɨ́n₂ gue₃ a₂jme₃juag'₂ dsa₂, i₂ca₂tɨ́n₂ juɨ₅bí₂ a₂náu₃ ne₄ 'éi'₃. 2Ia₁ dsau₅, ton'₂ dsi₂ten₅₄ bá₄ lë́₅ a₂qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃. Ia₁ ma₂në₂qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃ ja₁con₂ 'io₅₄ 'lɨn'₅₄ juɨn'₂, i₂ma₂ca₂jme₃'ióg₃ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ jág₁ 'lɨg'₅₄ a₂ma₂qui₂ma₂nió'₃. Jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂në₂quion₃ 'ma'₅₄ ja₁con₂ 'io₅₄ 'éi₂, ne₄ quió'₅ jmɨ₂ 'an₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ quián₅ Diú₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄. 3Con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂juá'₂: ¡Aleluya! Tsau₂ jme₁ŋi₁ a₂con₂ 'io₅₄ 'éi₂ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄. 4Jaun₂ në́₃, le₃guión₂-quén₂ dsa₂ can'₅₄, quian'₅₄ guë'₂ le₃quén₂ já'₂ i₂tión₂ le₃ne₄ ne₄ta₁, qui₂ca₂tóin₂ 'uë₃ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ i₂guá₅ ne₄ta₁, qui₂ca₂juá'₂: ―¡A₂méi₃ ! ¡Aleluya! 5Jaun₂ guë́₄ ca₂né'₂ jág₁ të₂ ne₄ta₁, i₁juá'₄: Jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ Diú₄ quián₂ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ i₂jme₂ti₃ ne₅₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ i₂juɨn'₂ i₂me'₂ i₂go₃ gain₃ 'éi₂. 6Jaun₂ ca₂nag₃ jniá₂ co₂mɨ'₅₄ a₂né'₂ lia'₂ né'₂ jág₁ ja₁i₁tion'₅₄ dsa₂ juɨn₅, lia'₂ né'₂ ja₁ta'₂ la'₅₄ pa₁ lɨn₃, juɨ₁lia'₂ të₂tsɨ'₅₄ co₂mɨ'₅₄ quia'₂ ŋí'₃ tiá₂ lɨn₃, i₁juá'₄: ¡Aleluya! Ia₁ ma₂gon₂ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quián₂ jniog₄ i₂'Uan'₂ guë́₄ lɨn₃. 7¡Juɨ₁jmó₁ jniog₄ 'io'₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅, juɨ₁jme₁juɨn'₂ jniog₄ 'éi₂! Ia₁ ca₂të́₂ hora a₂jen'₂ gu₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. Dsa₂ mɨ́₂ i₂jen'₂ gu₂ quiain'₅₄ në́₃ ma₂chain₂ co₂jŋiai₅₄. 8Ma₂ŋɨi₂ tsɨ₁'mɨ'₂ lino jlá'₁ a₂tág₅, a₂le₁jë́₃ lɨn₃, a₂rë₂lɨin₅₄. (Ia₁ juɨ₁lia'₂ tsɨ₁'mɨ'₂ lino jlá'₁ në́₃, co₂'nió'₄ juɨ₅ dsau₅ a₂ma₂quian₅ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄.) 9Jaun₂ ca₂juá'₂ ángel ca₂tság₃ jniá₂: ―Jmo₄ si₂ tiong₅: “'E₂ guë́₄ dsen₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂të́₄ jmɨg₄ ja₁jen'₂ gu₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂.” Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃: ―Jág₁ tí₅ të₃dsón'₂ bá₄ la₂ quió'₅ Diú₄. 10Jaun₂ ca₂tón₂ jniá₂ ja₁tióng₂ tag₄ ángel 'éi₂ a₂jme₁jme₁juɨin'₂ jniá₂. La₁ ca₂juá'₂ në́₃: ―'A₃ jmo₂ le₂në₅. Ia₁ jan₂ rɨ́n'₂ 'ne₂ bá₄ lɨ́ng₅, i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄, ton'₂ lɨ́ng₅ jan₂ rɨn'₅₄ rɨ́n'₂ 'ne₂ i₂qui₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, quian'₅₄ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ a₂rë₂'ë́₂ quió'₅ Diú₄ a₂tio'₅₄ ne₄ si₂ la₂. Jme₁juɨn'₂ Diú₄. Ia₁ jág₁ dsau₅ quió'₅ Jesús bá₄ a₂'i₄ jme₂dsí₂ quió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄. 11Jaun₂ ca₂jág₃ jniá₂ rë₂na₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jaun₂ ca₂jnia₃ jan₂ dsɨ₂cua₁ tion₂. Dsa₂ i₂co₂dsag₅₄ guë'₂ chen₂ I₂rë₂ti'₅₄, I₂dsau₅ në́₃. Con'₂ dsi₂ten₅₄ bá₄ qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃, jmo₂₃ 'nei₂. 12Tág₅ jme₁ne₁₂ lia'₂ tág₅ si₂; tio'₅₄ 'lióng₂ coronas mɨ₂dsi₅₄ ja₁le₁ton₅ lia'₂ chein₂, jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ ŋɨ́i'₂, tsá₃ 'ein₂ i₂sián'₂ ŋɨ́'₂. 13Qui'₂ caun₂ 'mɨ'₂ chen'₅₄ a₂në₂jag₄ bá₄ ma₂i₂tia₃ jmɨ₂; a₂chen₂ 'éi₂ guë'₂ në́₃ Jág₁ quió'₅ Diú₄. 14Chi₁co'₅₄ quió'₅ 'éi₂, të₁ja₂lén₂ juɨn₅ lɨn₃ 'lióg₂ quián₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Ca₂le₃jɨ́in₃ le₁qui'₂ jmá'₃ 'mɨ'₂ lino tiog₂ jlá'₁ a₂le₁jë́₃, a₂ca₂'uɨin₂ qui₂co₂dsɨin₅₄ cua₁ tion₂. 15Mɨ₂'o₄ 'éi₂ dsi₅₄ caun₂ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ ŋi₁tág₂ 'mu₃ lɨn₃ a₂jmái'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. “Goin₃ ne₄ 'éi₂ quian'₅₄ 'ma₂'ɨ'₅₄ a₂lë́₅ nɨ₁ŋí₁ 'ua'₂.” Qui₃tsó'₃ në₂jag₄ bá₄ mɨ́g₂ uvas a₂'i₄ 'nei₂ dséi₂ dsɨ́₅ Diú₄ 'Uan'₂. 16Ne₄ tsɨ₁'mɨ'₂ chen'₅₄, ne₄ mɨ₂qui₅₄ në́₃, chi₁ton₅ 'a₂ lia'₂ chein₂: RAG₅₄ QUIÁN₅ CA₂LE₃JƗ́N₃ RAG₅₄ JUƗG₅₄ CA₂LE₃JƗ́N₃ JUƗG₅₄. 17Jaun₂ ca₂jɨng₅₄ jan₂ ángel chéin'₅ dsi₂jo₂ 'iog₂. 'Éi₂ në́₃ ca₂juá'₂ tiá₂ lɨn₃ qui₂ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ já'₂ i₂'ɨn₅ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂: ―I₂nó'₅ 'nia'₂, tión'₂ 'nia'₂ lo'₂, ia₁ le₃cha₂ má₃ pa₁ cuë₃ Diú₄, 18ia₁jaun₂ tón'₄ 'nia'₂ quë'₅₄ jmá'₃ ŋɨ́₅: ŋɨ₄ rag₅₄, ŋɨ₄ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ 'lióg₂, ŋɨ₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ bén₂ në́₃. Ca₂lia'₂ ŋɨ₄ cua₁ në́₃, ŋɨ₄ dsa₂ i₂jme₁co₂dsag₅₄ në́₃; ŋɨ₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂: lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄, lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₂ti₃; lia'₂ dsa₂ i₂juɨn'₂ lia'₂ dsa₂ me'₂. 19Jaun₂ ca₂jɨng₅₄ i₂të́'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rag₅₄ chan₂ ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃, quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lióg₂ quiáin₅. Ca₂liain'₃ rɨin'₅₄ ca₂jmo₃ caun₂ jág₁ a₂quɨ́in'₂ quiain'₅₄ i₂co₂dsɨn₅₄ cua₁ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lióg₂ i₂quiain'₅₄ në́₃. 20Já'₂ 'Lɨn'₅₄ në́₃ ca₂'néi'₃ bá₄ co₂dsia₅ quiain'₅₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂juɨ₁gain₂ i₂ma₂jmo₃ 'lióng₂ léi₄ juë'₂ o₄quió'₄ 'éi₂; ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ tsá₃ caun₂ o₂dsain₂ ca₂jme₃jniai₂₃ jɨn₄ dsa₂, ca₂jme₃gain₂₃ dsa₂ i₂ma₂lɨ́n₅ léi₄ quián₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, i₂ma₂ca₂jme₃juɨn'₂ nió'₄ quió'₅ 'éi₂ në́₃. Le₃on₃ 'éi₂ co₂dsia₅ bá₄ ca₂të₁dsɨin₅₄ të₃jéin'₃ le₂jaun₂ ja₁'a₄ si₂ a₂cau₂ quian'₅₄ azufre, a₂juë'₂ lia'₂ juë'₂ jmɨ₁ŋí'₄. 21Ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ rɨn'₅₄ 'éi₂ në́₃ ca₂dsain₃ quian'₅₄ ŋi₁tág₂ a₂o₂'ag₅ mɨ₂'o₄ i₂co₂dsɨn₅₄ dsɨ₂cua₁ 'éi₂. Jaun₂ guë́₄ qui₂ca₂guë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ já'₂ i₂'ɨn₅, lia'₂ mag'₂ dsɨ́₅, ŋɨ₄ i₂ca₂dsan₃ 'éi₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\