APOCALIPSIS 2

1'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Efeso, chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ i₂chan'₂ le₃guio₃ nei₅ quian'₅₄ gu₂ ne₁, i₂ŋɨ₅ jë₄ ta₁guio₃ tag₄ a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄ ja₁le₁guí'₂ si₂: 2Guion₄ bá₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ ta₁ 'ua'₂ a₂jmo'₂ 'nia'₂, 'a₂ lia'₂ juɨn'₂ 'au'₂ në́₃. Guion₅₄ bá₄ ján₃ a₂tsá₃ ma₃tiang'₃ quiang'₅₄ dsa₂ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄. Guion₅₄ bá₄ ján₃ 'a₂ lia'₂ ma₂quion'₂ 'í₁ ja₁con₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ a₂juá'₂ lɨ́in₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, la₁ tsá₃ guë'₂ lɨ́in₅. Ma₂ca₂jme₁jniai'₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ të₂jɨ́n₁. 3Juɨn'₂ bá₄ 'au'₂ lɨ́ng'₅ ma₂ja₂nóg'₅ qui₂ŋag'₅₄ uɨg₅ jmo'₂ ta₁ 'ŋio₅ lɨn₃ o₄quió₃ jniá₂, tsá₃ ma₂qui₂ca₂'ú'₃ 'au'₂ 'nia'₂. 4La₁ia₁ cha₂ guë́₄ caun₂ ja₁cong'₂, a₂tsá₃ të₅ dsɨ₃: ia₁ tsá₃ ma₃'nióg'₃ jniá₂ lia'₂ jme₁'nióg'₃ le₂ne₁. 5Jaun₂ në́₃, dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, a₂já'₄ ma₂qui₂ma₂sén'₂ 'nia'₂. Juɨ₁dsi₂quén'₅ táng₃ 'au'₂ 'nia'₂, jmo₄ táng₃ lia'₂ jme₁jmo'₂ le₂ne₁. Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ le₂jaun₂ në́₃, ŋi'₅₄ ta₁ la₂ dsióg₄ i₁jŋiá'₃ tag₄ si₂ quiáng'₂ ja₁chí'₄, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂jme₁tsɨ́ng'₄ 'au'₂. 6Jŋia'₅₄ lia'₂ caun₂ a₂dse₃ la₂ bá₄ cha₂ ja₁cong'₂: a₂'ŋia'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅-dsáu₅ dsa₂ nicolaítas, a₂jaun₂ bá₄ 'io₄ guë'₂ jniá₂ ján₃. 7Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, ŋei₂ guë́'₃ mɨ́g₂ 'ma₂ a₂chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄, a₂chí'₅ Ja₁jlá'₁ quió'₅ Diú₄. 8'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Esmirna chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ i₂le₂'uɨg₅₄, i₂lɨ́n₅ jë₁ca₂tó'₂ guë'₂ táng₃; i₂ca₂jon₃ 'éi₂, i₂ma₂ca₂jen'₅₄ guë'₂ táng₃: 9Guion₅₄ bá₄ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chang'₂ ŋag'₅₄ uɨg₅, ton'₂ a₂te₂ŋég'₂ guë'₂ ján₃. La₁ on₃jua'₅₄ a₂dsɨ₂jó'₃ te₂ŋég'₂ jme₁né₄, ia₁ chang'₂ bá₄ dse₃ ján₃. Guion₅₄ bá₄ ján₃ 'a₂ lia'₂ 'ag₅ 'lɨg'₅₄ dsa₂ i₂juá'₂ lɨ́n₅ judíos, la₁ tsá₃ guë'₂ lɨ́in₅. Dsa₂ i₂tén₅ guá'₅ sinagoga quió'₅ Satanás bá₄ 'éi₂. 10Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ 'e₂ niog₅ a₂dsi₁ŋɨ́g'₂, ia₁ tsáun'₂ i₂së₃dsen₃ toin'₂ né'₃ 'má₃ i₂lɨn₅₄ 'nia'₂ co₂'nió'₄ a₂cáun₂ táu₂, jaun₂ ŋag'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅ guia₃ jmɨg₄. La₁ tiá₂ nau₂ 'nia'₂ o₁jŋia'₅₄ ca₂quɨ́n₂ 'mú₃, ia₁ jniá₂ bá₄ cuë₅₄ ja₁le₃chan'₂ 'nia'₂ co₂tan₅₄ co₂'nió'₄ caun₂ corona. 11Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, 'i₁caun₂ uɨg₅ tsá₃ jén'₄ jë₁ca₂të́₂ tɨn₂ 'mú₃. 12'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Pérgamo, chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ i₂'io₅ ŋi₁tág₂ 'mu₃ le₃tɨn₃ ton₂: 13Guion₄ bá₄ jniá₂ ja₁tián'₅ 'nia'₂, ja₁lë́₄ ne₄ta₁ ja₁gon₂ Satanás. La₁ lia'₂ tión'₂ jaun₂ bá₄ 'nia'₂ tiá₂ quian'₅₄ jág₁ quió₃. Tsá₃ ma₂tí'₃ a₂'éng'₂ le₃quió₃, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jŋɨ'₃ dsa₂ Antipas, dsa₂ i₂rë₂ti'₅₄ quiáng₃ i₂jme₁jáng'₅ jág₁ dsau₅, ca₂lë₃ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, caun₂ juɨg₂ ja₁guá₄ Satanás. 14La₁ia₁ cha₂ a₂lɨn₅₄ ja₁cong'₂, a₂tsá₃ të₅ dsɨ₃: jë₄ në₅ quián'₂ 'nia'₂ tion'₅₄ i₂lɨn₅₄ i₂tsá₃ tí₂ a₂'lɨg'₅₄ lia'₂ jme₁jmo₅ Bala'ama a₂ca₂toin'₂ jág₁ ca₂tsɨ́'₃ Balac, ca₂jmo₃ ca₂tsɨ₁sén'₂ dso₄ dsa₂ israelitas a₂ca₂guë́'₃ má₃ a₂rë₂jen'₅₄ ne₄ diú₄ lag₄ quiáin₅; ca₂jmo₃ ca₂can₃ dsa₂ 'éi₂ juɨ₅ qui₂ca₂nió'₃ jág₁ 'lɨg'₅₄. 15Le₂në₅ bá₄ ján₃, tion'₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂ i₂lɨn₅₄ i₂jme₂tag₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ nicolaítas . 16Juɨ₁dsi₂quén'₅ 'au'₂ jaun₂ në́₃; ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tion'₂ 'nia'₂ juɨ₅, ŋi'₅₄ ta₁ la₂ dsióg₄ jniá₂ ja₁cong'₂ i₁quɨ́ng'₃ quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂ quian'₅₄ ŋi₁tág₂ a₂'ia₂ mɨ₂'o₃. 17Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, ŋei₂ maná a₂rë₂'ma₄, ton'₂ ŋei₂ jma₃ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ tiog₂ ja₁chi₁ton₅ jág₁ 'mɨ́₂ 'a₂ lia'₂ chein₂, a₂tsá₃ 'ein₂ cuɨ́'₅; jmá'₃ lia'₂ con'₂ i₂gue₃ bá₄ ŋɨ́'₂. 18'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Tiatira, chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ i₂tág₅ jme₁ne₁₂ lia'₂ tág₅ jo'₅₄ si₂, i₂lë́₅ mɨ₂tag₄ lia'₂ lë́₅ ŋí₁ nióg₂ a₂rë₂ta₄: 19Guion₅₄ bá₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jmo'₂, 'a₂ lia'₂ 'nióg'₃ rɨ́ng'₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'éng'₂ në́₃, ta₁ quiáng'₂ a₂jme₂tí'₁, juɨn'₂ bá₄ 'au'₂ chang'₂ në́₃; guion₄ bá₄ jniá₂, 'ŋio₅ guë́₄ jmo'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ le₂ne₁. 20La₁ia₁ cha₂ guë́₄ caun₂ ja₁cong'₂ a₂tsá₃ të₅ dsɨ₃: ia₁ cuë'₂ 'nia'₂ jmɨg₄ 'en₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂ 'io₅₄ Jezabel i₂juá'₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄. Jme₂tag₂₃ a₂jŋia'₅₄ qui₂jme₂gain₂₃ dsa₂ quiáng₃ i₂jme₂ti₃ ne₃ ia₁jaun₂ cán₂ juɨ₅ jmo₃ dsáu₃ qui₃nió'₃ jág₁ 'lɨg'₅₄, ia₁jaun₂ ján₃ guë́₄ qui₃guë́'₃ má₃ a₂rë₂jen'₅₄ ne₄ diú₄ lag₄ quiáin₅. 21Ma₂cuë́₃ jniá₂ 'io₅₄ 'éi₂ jmɨg₄ ne₄ tsa₁ dsi₁quén'₅ dsɨ́₅ 'lɨg'₅₄ a₂jmo₂₃, la₁ tsá₃ 'nio₃. 22¡Jag₄! Tóin₂ jniá₂ ne₄ tsɨ₁cama jaun₂ le₃dso'₅₄, ján₃ guë'₂ jmo₅₄ ŋág₃ uɨg₅ dsa₂ i₂qui₂'no₅ dso₄ quiain'₅₄, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂dsi₃quén'₅ dsɨ́₅ a₂jmo₅-dsáu₅ 'io₅₄ 'éi₂, 23ton'₂ jme₁dsian₅ jniá₂ chi'₂ quián₅ 'io₅₄ 'éi₂ në́₃. Jaun₂ bá₄ le₃ŋi₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅, jniá₂ i₂con₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ a₂qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ në́₃; jaun₂ jniá₂ bá₄ cuë́₄ 'lian'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ qui₂ca₂jmo'₅₄. 24La₁ juɨ́g₂ jniá₂ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ 'nia'₂ i₂tián'₅ juɨg₂ Tiatira i₂tsá₃ ma₂gue₃ jág₁ a₂jme₂tag₅ 'io₅₄ 'éi₂, on₃ guë'₂ cuɨ́'₅ a₂të́'₂ dsa₂ 'éi₂ jág₁ ca'₅₄ a₂rë₂'ma₄ quió'₅ Satanás: co₂në₅ bá₄ guei₂ a₂cuë́₄ jniá₂ 'nia'₂. 25Jŋia'₅₄ lia'₂ caun₂ jmo'₂ 'nia'₂ a₂dse₃ a₂ma₂ja₂nóg'₅ jmo'₂, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁dsióg₄ táng₃. 26Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, i₂qui₂jmo₅ 'a₂ con'₂ 'nio₃ jniá₂ lé₂, ca₂lia'₂ i₁ca₂të́₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂, cuë́₄ jniá₂ bí₂ jaun₂ jmo₃ 'éi'₃ ne₄ juɨg₂ a₂te₁'i₁ gua'₅₄ 'uë₃. 27Goin₃ ne₄ quió'₅ quian'₅₄ 'ma₂'ɨ'₅₄ a₂lë́₅ quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁; qui₃dsia₃ le₁juɨg₁ në₂jag₄ bá₄ nɨ₁tɨ'₂, 28lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂gue₃ jniá₂ 'éi'₃ ma₂cuë₃ Ŋe'₃. Cuɨ́in₄ jniá₂ ján₃ Nei₅ 'Ióg₁. 29Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\