APOCALIPSIS 20

1Jaun₂ ca₂jɨng₅₄ táng₃ jan₂ ángel, ca₂sióin₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Chi₁chan'₂ ŋí₁ llave quió'₅ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄, caun₂ guë'₂ cadena pa₁ quian₅. 2Jaun₂ ca₂jŋai'₃ i₂të́'₂ já'₂ dragón, dsɨ₂mɨ'₂ 'ón₅ 'éi₂, i₂lɨ́n₅ i₂së₃dsen₃ i₂chen₂ Satanás, jaun₂ ca₂'néi'₃ caun₂ mei₅ ŋi₂. 3Ca₂'liog'₃ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄, ca₂jnéi₃ ja₁jaun₂, ton'₂ ca₂tióng₃ caun₂ sello ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃lé₂ jme₃gain₂₃ guë́₄ juɨg₂ a₂cha₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂lia'₂ ca₂dsɨn₃ caun₂ mei₅ ŋi₂. Cang₂ jaun₂ jë₁ma₂ca₂dsɨn₃ caun₂ mei₅ ŋi₂, jaun₂ guë́₄ chein'₂ táng₃ co₂'na₂. 4Jaun₂ ca₂jág₃ táng₃ jniá₂ ja₁tióng₂ ne₄ta₁; ja₁jaun₂ tián'₅ i₂ma₂ŋɨ₂ juɨ₅bí₂ a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃. Ján₃ bá₄ ca₂jág₃ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ i₂qui₂ca₂quí'₃ dsa₂ dsɨ₂lag₄ ne₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂qui₂ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ quió'₅ Jesús, o₄quió'₄ jág₁ quió'₅ Diú₄ në́₃. Tsá₃ ca₂jme₃juɨin'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, on₃ guë'₂ ca₂gue₃ të₃ton₅₄ léi₄ quió'₅, dso'₂ chi₁quí₃, on₃ guë'₂ co'₅₄ gú₃ në́₃. Jaun₂ ca₂jen'₅₄ táng₃ 'éi₂, ca₂rë₃goin₂ quiain'₅₄ Cristo caun₂ mei₅ ŋi₂. 5(La₁ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ 'lag₄ sián'₂ guë'₂ në́₃, tsá₃ ca₂jein'₅₄ ca₂lia'₂ ca₂dsɨn₃ caun₂ mei₅ ŋi₂.) Co₂'nió'₄ a₂jaun₂ bá₄ le₃jua'₅₄ jë₁le₂'uɨg₅₄ a₂jen'₅₄ 'lag₄. 6¡'E₂ guë́₄ dsen₃, 'e₂ guë́₄ jŋió₅, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂quen'₄ jë₁le₂'uɨg₅₄ a₂jen'₅₄ dsa₂! Ia₁ ja₁con₂ 'éi₂ guë́₄ në́₃ tsá₃ ma₃juɨ₅bí₂ 'io₃ jë₁ca₂të́₂ táng₃ 'mú₃. Dsa₂ 'éi₂ guë́₄ në́₃ léin₂ jme₂dsa₂ le₃ne₄ Diú₄, quian'₅₄ le₃ne₄ Cristo, ton'₂ goin₃ ján₃ quiain'₅₄ 'éi₂ caun₂ mei₅ ŋi₂. 7Jë₁ma₂ŋɨ́₂ caun₂ mei₅ ŋi₂ jaun₂, jaun₂ guë́₄ chen'₂ táng₃ Satanás ja₁rë₂jnɨ́i₅, 8a₂o₃'ɨin₅, dsɨ₃jme₃gain₂₃ juɨg₂ ta₁quén₂ qui'₅₄ quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃: ca₂të₂ ja₁chei₂ Gog quian'₅₄ Magog. Ja₁jaun₂ guë́₄ në́₃ chi₃liain'₃ a₂jmo₃ caun₂ jág₁ a₂jmo₃ 'nei₂. I₂juɨn₅ lɨn₃ lë́₂, lia'₂ ja₁lë́₄ mɨ₂tsag₄ a₂cha₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄. 9Jaun₂ ca₂i₃léin₂ ta₁caun₂ juɨ₅ con'₂ lë́₅ 'ɨ́₂ gua'₅₄ 'uë₃, jaun₂ ca₂jë₂lɨ'₅₄ le₃lág'₃ ja₁tion'₅₄ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, co₂'nió'₄ juɨg₂ ciudad a₂'nio₃ Diú₄. Jaun₂ qui₂ca₂séi'₂ si₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂dsɨin'₂ co₂ŋei'₅₄. 10Jaun₂ i₂së₃dsen₃ i₂ca₂jme₃gau₅ quió'₅ dsa₂ 'éi₂ në́₃, i₂'ɨ́in₃ ja₁'a₄ si₂ a₂cau₂ quian'₅₄ azufre, ja₁ma₂'en₅₄ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ quiain'₅₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂juɨ₁gain₂, a₂ŋág₃ uɨg₅ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄. 11Jaun₂ ca₂jág₃ táng₃, ca₂jnia₃ caun₂ ne₄ta₁ juë'₂ tiog₂, jaun₂ ca₂jɨng₅₄ i₂guá₅ ne₄ta₁. Ne₄ 'éi₂ ca₂cuɨng₃ gua'₅₄ 'uë₃ quian'₅₄ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂, ca₂lia'₂ tsá₃ ma₃ja₁ca₂dsáu'₂. 12Ja₁jaun₂ guë́₄ ca₂jɨng₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lag₄, lia'₂ i₂can'₅₄ lia'₂ i₂me'₂, jniái₂ tióin₂ ne₄ Diú₄. Jaun₂ qui₂ca₂niá₃ mɨ₂si₂ rë₂bɨn₅. Con'₂ siá'₂ ca₂niá₃ mɨ₂si₂ a₂le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄. Ca₂të₁dsɨ₅₄ 'éi'₃ ja₁con₂ 'lag₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂jmo₃ le₂jain₂ le₂jain₂ con'₂ lë́₅ le₁ton₅ ne₄ mɨ₂si₂ jaun₂. 13Ca₂jɨ́n'₂ jmɨ₁ŋí'₄ ca₂jɨ́in'₂ 'lag₄ i₂jme₁tion'₅₄ jë₄ jaun₂; qui₂ca₂jɨ́n'₂ 'Mú₃ quian'₅₄ guë'₂ Tau₂ 'Ŋio₅a qui₂ca₂jɨin'₂ 'lag₄ i₂jme₁tion'₅₄ ja₁jaun₂. Jaun₂ ca₂të₁dsɨ₅₄ 'éi'₃ quió'₅ le₂jain₂ le₂jain₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ca₂jmo₃. 14Jaun₂ qui₂i₃gan'₅₄ 'Mú₃ quian'₅₄ Tau₂ 'Ŋio₅ ja₁'a₄ si₂. Co₂'nió'₄ ja₁'a₄ si₂ jaun₂, lë́₅ jë₁ca₂të́₂ táng₃ 'mú₃. 15Juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ ca₂dsán'₂ chi₁toin₂₃ ne₄ mɨ₂si₂ a₂chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄, ja₁'a₄ si₂ bá₄ ca₂i₃'ɨ́in₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\