APOCALIPSIS 20:4

4Jaun₂ ca₂jág₃ táng₃ jniá₂ ja₁tióng₂ ne₄ta₁; ja₁jaun₂ tián'₅ i₂ma₂ŋɨ₂ juɨ₅bí₂ a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃. Ján₃ bá₄ ca₂jág₃ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ i₂qui₂ca₂quí'₃ dsa₂ dsɨ₂lag₄ ne₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂qui₂ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ quió'₅ Jesús, o₄quió'₄ jág₁ quió'₅ Diú₄ në́₃. Tsá₃ ca₂jme₃juɨin'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, on₃ guë'₂ ca₂gue₃ të₃ton₅₄ léi₄ quió'₅, dso'₂ chi₁quí₃, on₃ guë'₂ co'₅₄ gú₃ në́₃. Jaun₂ ca₂jen'₅₄ táng₃ 'éi₂, ca₂rë₃goin₂ quiain'₅₄ Cristo caun₂ mei₅ ŋi₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More