APOCALIPSIS 21

1Cang₂ jaun₂, ca₂jág₃ táng₃ jniá₂ caun₂ gua'₅₄ 'uë₃ 'mɨ́₂, caun₂ dsɨ₄ 'mɨ́₂ táng₃, ia₁ jë₁le₂'uɨg₅₄ dsɨ₄ quian'₅₄ guë'₂ le₂'uɨg₅₄ gua'₅₄ 'uë₃ co₂dsia₅ ca₂i₃'én₂ bá₄ jaun₂, on₃ guë'₂ jmá'₃ jmɨ₁ŋí'₄ ma₃cha₂ në́₃. 2Jaun₂ ca₂jág₃ jniá₂ Juɨg₂ Ciudad Jŋió₅, Jerusalén 'mɨ́₂, a₂ca₂jnia₃ ca₂sio₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ne₄ Diú₄. Jniá₂ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ jlá'₁ lɨn₃, në₂jag₄ bá₄ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂rë₂lɨn₄ quián₅ dsa₂ ŋe'₂ i₂lɨ'₅₄ jág₁ quiain'₅₄. 3Jaun₂ ca₂nag₃ jág₁ a₂já₅ ne₄ta₁ ca₂juá'₂ tiá₂: ―Jag₄, ma₂guá₅ bá₄ Diú₄ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Jɨn₄ 'éi₂ 'í₂ co₂tan₅₄ bá₄. Lén₂ dsa₂ 'éi₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅, jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ jme₃quiong'₅₄ a₂léin₂ Diú₄ quiáin₅, 4Jaun₂ qui₃chí₃ jme₁ne₁ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₂ a₂le₁'ág₄. Tsá₃ ma₃le₃cha₂ guë́₄ 'mú₃, on₃ guë'₂ jua'₅₄ në₅ qui₃tón'₃ guë́₄ dsa₂ quɨ'₂-'o₂₃, on₃ guë'₂ në₅ i₃nioi₅₄ guë́₄ chain₂ o₂i₁ dsɨ₅, on₃ guë'₂ le₃cha₂ jua'₅₄ quɨ'₂ uɨg₅ quió'₅. Ia₁ co₂dsia₅ ca₂ŋɨ́₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jme₁cha₂ le₂jŋiá₅. 5Jaun₂ ca₂juá'₂ i₂guá₅ ne₄ta₁: ―La₂ jag₄, jmo₅₄ jniá₂ a₂'mɨ́₂ ca₂le₃jë́₃. Ca₂juá'₂ ján₃: ―Tiong₅ ne₄ si₂, ia₁ jág₁ dsau₅ a₂rë₂ti'₅₄ bá₄ la₂. 6Jaun₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―Ca₂lë₃. Jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂lɨ́ng₅ Alfa quian'₅₄ Omega: i₂lɨ́ng₅ i₂le₂ne₁, i₂lɨ́ng₅ jë₁ca₂tó'₂ në́₃. Juɨ₁lia'₂ i₂rë₂quein₂ dsɨ́₅, cuë₅₄ jniá₂ a₂'ɨ́n'₂ 'éi₂ jmɨg₂ a₂'ia₂ o₄tu₁ jmɨg₂ a₂le₃chan₂ dsa₂, on₃jua'₅₄ a₂cha₂ quɨn₃ 'i₁caun₂. 7Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, a₂lë₁ŋei₃ cuë₅₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, jaun₂ jniá₂ bá₄ léng₂ Diú₄ quiáin₅, 'éi₂ guë'₂ léin₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃. 8La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tén'₅, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂, juɨ₁lia'₂ i₂lɨ₁'ŋio₅, juɨ₁lia'₂ i₂jme₂dsian₅ rɨn'₅₄, juɨ₁lia'₂ i₂nió'₅ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ nió'₃, juɨ₁lia'₂ i₂tɨn₂ mɨ́₅ a₂chan₂ dsɨ́₅, juɨ₁lia'₂ i₂jme₂juɨn'₂ diú₄ lag₄, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂co₂jmo₅ jág₁ të₂jág₁ në́₃; ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ në₅ tɨin₃ dsɨ₃léin₂ ja₁'a₄ si₂ a₂cau₂ quian'₅₄ azufre, a₂lë́₅ jë₁ca₂të́₂ táng₃ 'mú₃. 9Jaun₂ ca₂guan₃ jan₂ ángel i₂lë́₂ i₂guion₃ i₂jme₁le₁chan'₂ guio₃ nɨ₁uɨng₅ le₁can'₂ le₃guio₃ jmɨ₁uɨg₅ jë₁ca₂tó'₂ 'éi₂, ca₂juá'₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―Ŋia₅, la₂ 'ɨ́n₄ jniá₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂lé₂ dsɨ₂i₂gu₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. 10Jaun₂ ca₂jiog₃ a₂'eng₅₄ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂, ca₂të₂ ja₁lë́₄ má'₂ juë'₂ a₂ŋei₅. Ja₁jaun₂ ca₂'ë₃ Juɨg₂ Jŋió₅, Jerusalén, a₂sió₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ne₄ Diú₄. 11A₂jniá₂ tág₅ 'ŋio₅ lɨn₃ quian'₅₄ a₂co₂tág₅ quió'₅ Diú₄, a₂jniá₂ co₂tág₅ co₂'né'₅ juɨ₁lia'₂ jniá₂ nɨ₁cang₁ jlá'₁, juɨ₁lia'₂ nɨ₁cang₁ Jaspe a₂rë₂jë́₃ lia'₂ lë́₅ nɨ₁'ɨ₂. 12Le₃lág'₃ juɨg₂ jaun₂, chí'₅ caun₂ nɨ₁'ia'₂ pa₁ lɨn₃ a₂ŋei₅, a₂le₁dsɨ₅₄ guia₃-tɨ́n₂ o₄'né₄, tión₂ guia₃-tɨ́n₂ ángeles o₄'né₄. Qui₂le₁ton₅ o₄'né₄ lia'₂ chen₂ le₃guia₃-tɨ́n₂ tsɨ₁jon₂ Israel . 13'Nɨ₅ o₄'né₄ le₁dsɨ₅₄ të₂le₃ ja₁'ia₂ 'iog₂, 'nɨ₅ guë'₂ të₂le₃ ca₂ton₂ norte, 'nɨ₅ guë'₂ të₂le₃ ca₂ton₂ sur, 'nɨ₅ guë'₂ táng₃ të₂le₃ ja₁rɨn₂ 'iog₂. 14Jme₁lë́₂ guia₃-tɨ́n₂ 'uɨg₅₄ nɨ₁'ia'₂ juɨg₂ ciudad jaun₂; ne₄ jaun₂ qui₂le₁ton₅ lia'₂ chen₂ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ quián₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. 15Chi₁chan'₂ ángel i₂dsia₅ jniá₂ jág₁ quiang'₅₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ a₂quiog₂ dsa₂ 'éi'₃, a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄, a₂qui₃quióg₃ 'éi'₃ juɨg₂ jaun₂, ca₂le₃jë́₃ o₄'né₄ quió'₅, dso'₂ nɨ₁'ia'₂ në́₃. 16Ta₁caun₂ juɨg₂ jaun₂ lë́₅ cha₂ qui'₅₄, co₂jaun₂ bá₄ 'ɨ́₂ con'₂ cu₂. Ca₂quiog₂ 'éi'₃ ta₁caun₂ juɨg₂ quian'₅₄ 'ma₂'éi'₃ jaun₂. Jaun₂ jme₁ca₂të₁ron₅₄ 'éi'₃, ca₂dsióg₃ tɨn₃ mei₅ rë₂dsɨ́₂ tɨn₃ 'ŋiá₂-láu₂ (2,200) kilómetros con'₂ të₂le₃ jang₄ juɨg₂. Con'₂ jaun₂ bá₄ ján₃, ca₂dsióg₃ të₂le₃ 'ɨ́₂ quian'₅₄ guë'₂ të₂le₃ ŋei₅ niog₅ juɨg₂. 17Jaun₂ ca₂quiog₂ 'éi'₃ jmá'₃ nɨ₁'ia'₂. Jaun₂ ca₂dsióg₃ caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ rë₂dsɨ́₂ të₂láu₃-quén₂ (144) lë₂, 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 'éi'₃ a₂jmó'₂ ángel ta₁. 18Nɨ₁'ia'₂ në́₃, jme₁lë́₄ jmá'₃ quian'₅₄ nɨ₁cang₁ jaspe; ta₁caun₂ ciudad guë'₂ në́₃, jmá'₃ cu₄nióg₄ jmá'₅, a₂tág₅ lia'₂ tág₅ nɨ₁'ɨ₂ rë₂jë́₃. 19'Uɨg₅₄ nɨ₁'ia'₂ ciudad në́₃, qui₂rë₂lag₄ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ nɨ₁cang₁ jlá'₁. Jë₁le₂'uɨg₅₄ rë₂lag₄ quian'₅₄ jaspe; jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ në́₃, quian'₅₄ zafiro; jë₁ca₂të́₂ 'nɨ₅ në́₃, quian'₅₄ ágata; jë₁ca₂të́₂ quén₂ guë'₂, quian'₅₄ esmeralda; 20jë₁ca₂të́₂ 'ŋiá₂ rë₂lag₄ quian'₅₄ ónice; jë₁ca₂të́₂ jŋéi₂ guë'₂ në́₃, quian'₅₄ cornalina; jë₁ca₂të́₂ guio₃ táng₃, quian'₅₄ crisólito; jë₁ca₂të́₂ jŋia₃ në́₃, quian'₅₄ berilo; jë₁ca₂të́₂ ŋi₃ në́₃, quian'₅₄ topacio; jë₁ca₂të́₂ guia₃ guë'₂ në́₃, quian'₅₄ crisoprasa; jë₁ca₂të́₂ guia₃-cáun₃ në́₃, quian'₅₄ jacinto; jë₁ca₂të́₂ guia₃-tɨ́n₂ guë'₂ në́₃, rë₂lag₄ quian'₅₄ amatista. 21Ta₁guia₃-tɨ́n₂ o₄'né₄ në́₃, jme₁lë́₄ mɨ́g₂ perlas, ia₁ jma₃cáun₃ o₄'né₄ jme₁lë́₄ jma₃ca₂mɨ́g₂ perla. Calle dsen₅₄ dsi₂jo₂ juɨg₂ ciudad jaun₂, jme₁lë́₄ cu₄nióg₄ a₂le₁jë́₃ në₂jag₄ bá₄ nɨ₁'ɨ₂ rë₂jë́₃. 22Tsá₃ ca₂jág₃ jniá₂ 'i₁caun₂ guá'₅, jua'₅₄ chí'₅ jë₄ juɨg₂, ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ i₂'Uan'₂ guë́₄ lɨn₃, 'éi₂ bá₄, quiain'₅₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, lɨ́in₅ guá'₅ quió'₅. 23Tsá₃ si₂ quió'₅ 'iog₂ on₃ guë'₂ si₂ quió'₅ tsɨ'₂ 'nió'₅ quió'₅ juɨg₂ jaun₂, ia₁ quian'₅₄ a₂co₂tág₅ co₂'ne'₂ quió'₅ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄, jmo₅ jniá₂ ja₁jaun₂, quian'₅₄ guë'₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, i₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ si₂ nɨ₁tsɨ́₅. 24Jaun₂ qui₂i₃nio₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ja₁tág₅ si₂ quió'₅ 'éi₂; qui₂ja₃lén₂ rag₅₄ chan₂ gua'₅₄ 'uë₃, qui₂le₁quian₅ a₂jlá'₁ quió'₅ jë₄ jaun₂. 25Lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ jnág₃ o₄'né₄ a₂jmɨ₂, ia₁ tsá₃ ma₃a₂'uë₂ le₃cha₂. 26Ja₁jaun₂ qui₂dsɨ₃to'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁, a₂quen₅ quió'₅ juɨg₂ a₂te₁'i₁ gua'₅₄ 'uë₃. 27La₁ ja₁jaun₂ tsá₃ qui₂dsɨ₃to'₅₄ 'i₁caun₂ a₂lë₁'iog₅, on₃ guë'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ i₂qui₂jmo₅ a₂o₂guí'₃, i₂juɨ₁gan₂ në́₃. Jmá'₃ lia'₂ con'₂ i₂ma₂tion'₅₄ le₁ton₅ lia'₂ chein₂ ne₄ mɨ₂si₂ a₂le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄ quió'₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ bá₄, jmá'₃ lia'₂ i₂'éi₂ bá₄ dsi₁len₃ ja₁jaun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\