APOCALIPSIS 22

1Jaun₂ ca₂'ë₃ ángel caun₂ cuá₃ ja₁ŋɨ₅ jmɨg₂ a₂chan₂ dsa₂, a₂rë₂jë́₃ lia'₂ lë́₅ nɨ₁'ɨ₂; a₂já₅ ja₁lë́₄ ne₄ta₁ quió'₅ Diú₄ quian'₅₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, 2a₂ŋɨ₅ dsi₂jo₂ jë₄ calle dsen₅₄ quió'₅ ciudad jaun₂. Lia'₂ ca₂ton₂ jmɨg₂ cuá₃ në́₃, dsi₅₄ nɨ₁'ma₂ a₂chan₂ dsa₂; a₂'ag₅ guia₃-tɨ́n₂ ne₅₄ mɨ́g₂, jma₃ca₂ne₅₄ mɨ́g₂ le₂'í₁ tsɨ'₂. Mog'₅₄ guë'₂ në́₃, jmo₅ ta₁ a₂'lón₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂. 3Ia₁ ja₁jaun₂ guë́₄ në́₃, tsá₃ ma₃jág₁ uɨg₅ le₃cha₂. Jë₄ juɨg₂ ciudad të₃tsɨ'₅₄ ne₄ta₁ quió'₅ Diú₄, quió'₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ në́₃, jaun₂ qui₂jme₃ti₃ dsa₂ quiáin₅ ne₅₄. 4Ja₁jaun₂ jág₂ dsi₁ne₁, qui₃cán₂ lia'₂ chen₂ 'éi₂ le₁ton₅ chi₁quí₃. 5Tsá₃ ma₃a₂'uë₂ cha₂ ja₁jaun₂; le₂jaun₂ guë'₂ táng₃ juɨ₁lia'₂ i₂tián'₅ ja₁jaun₂ tsá₃ ma₃si₂ nɨ₁tsɨ́₅ 'nió'₅ quió'₅, on₃ guë'₂ si₂ quió'₅ 'iog₂. Ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ téi₂ si₂ ja₁coin₂. Jaun₂ qui₃goin₃ ján₃ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄. 6Jaun₂ ca₂juá'₂ ángel ca₂tság₃ jniá₂: ―Jág₁ dsau₅ a₂rë₂ti'₅₄ bá₄ la₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂. 'Ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄, i₂lɨ́n₅ Diú₄ i₂cuë₅ bí₂ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ i₂qui₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄, 'éi₂ bá₄ ma₂ca₂chein₃ ángel quiáin₅ në́₃, a₂ca₂jme₃jniai₂₃ ne₄ dsa₂ i₂qui₂jme₂ti₃ ne₅₄, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lé₂ ŋi'₅₄ ta₁. 7―¡Jag₄! ¡Ŋi'₅₄ ta₁ la₂ bá₄ guióng'₄! ¡'E₂ guë́₄ dsen₃ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ a₂rë₂'ë́₂ quió'₅ Diú₄ a₂tio'₅₄ ne₄ si₂ la₂! 8Jniá₂, Juan₅₄, jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ i₂ca₂jág₃, i₂ca₂nag₃ ca₂le₃jë́₃ cosa në₅. Jaun₂ jme₁ma₂në₂jág₃ ma₂në₂nag₃, jaun₂ ca₂tón₂ jniá₂ 'uë₃ ja₁tión₂ mɨ₂tag₄ ángel, a₂jme₁jme₁juɨin'₂. 9La₁ jaun₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―'A₃ jmo₂ le₂në₅. Ia₁ jan₂ rɨ́n'₂ 'ne₂ bá₄ lɨ́ng₅, i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄, ton'₂ lɨ́ng₅ jan₂ rɨn'₅₄ rɨ́n'₂ 'ne₂ i₂qui₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, quian'₅₄ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ a₂tio'₅₄ ne₄ si₂ la₂. Jme₁juɨn'₂ Diú₄. 10Jaun₂ juá'₂ tság₅ jniá₂: ―Tsá₃ lë₁'ma₂ tei₄ jág₁ a₂rë₂'ë́₂ quió'₅ Diú₄ a₂tio'₅₄ mɨ₂si₂ rë₂bɨn₅ la₂. Ia₁ ma₂ja₂quián₃ jmɨg₄ jaun₂. 11Juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄, caun₂ juɨ₁jmo₂₃ a₂'lɨg'₁₂; juɨ₁lia'₂ i₂rë₂'ŋió₄, caun₂ juɨ₁jme₂'ŋiói₃. Le₂jaun₂ guë'₂ táng₃, juɨ₁lia'₂ i₂ŋɨ₅ juɨ₅ co₂dsau₅, juɨ₁ŋɨ₁₂ lia'₂ ma₂ŋɨ₂₃ jaun₂, juɨ₅ co₂dsau₅; jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́n₅ i₂jŋió₅, caun₂ juɨ₁lein₅₄ bá₄ rë₂jŋiói₅. 12―¡Dsón'₂ bá₄ ŋi'₅₄ ta₁ guióng'₄! Quion₅₄ 'lia'₅₄ premio quió₃; dsió'₄ cuë́₄ le₂jan₂ le₂jan₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂jmo₃. 13Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ Alfa quian'₅₄ Omega; i₂le₂ne₁, i₂jë₁ca₂tó'₂ në́₃; i₂le₂'uɨg₅₄, i₂jë₁ca₂dsan₃ táng₃. 14'E₂ guë́₄ dsen₃ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂le₁jë́₃ tsɨn'₅₄, ia₁jaun₂ bá₄ ŋei₃ bí₂ a₂tɨin₃ nɨ₁'ma₂ a₂le₃chan₂ dsa₂, a₂tɨin₃ dsɨ₃toin'₅₄ le₃o₄'né₄ juɨg₂ ciudad në́₃. 15Ca₁'né₄ bá₄ tion'₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ dsɨ₂jɨ'₅₄, juɨ₁lia'₂ i₂tɨn₂ mɨ́₅ a₂chan₂ dsɨ́₅, juɨ₁lia'₂ i₂qui₂nió'₅ jág₁ 'lɨg'₅₄, juɨ₁lia'₂ i₂jme₂dsian₅ rɨn'₅₄, juɨ₁lia'₂ i₂jme₂juɨn'₂ diú₄ lag₄, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ i₂të₅ dsɨ́₅ qui₂jme₂gan₅ rɨn'₅₄, a₂qui₂jmo₂₃ jág₁ të₂jág₁ në́₃. 16'Jniá₂ Jesús, ma₂ca₂tsɨ́ng₂ ángel quiáng₃, a₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ në₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ lia'₂ cho'₅₄ lia'₂ tsɨ₁jon₂ Rag₅₄ David, ján₃ bá₄ lɨ́ng₅ Nei₅ 'Ióg₁ i₂tág₅ quió'₅. 17Jme₂dsí₂ Jŋió₅, quian'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ juá'₂: ―Ŋia₅. Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ i₂nag₅ juá'₂ i₂në₅, juɨ₁jua'₅₄: ―Ŋia₅. Chi₂jua'₂ 'ein₂ i₂rë₂quein₂ dsɨ́₅, juɨ₁jia₂; chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nio₃, juɨ₁ja₂'én'₃ jmɨg₂ a₂le₃chain₂, on₃jua'₅₄ cha₂ quɨn₃ 'i₁caun₂. 18Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂nag₅ jág₁ dse₃ a₂rë₂'ë́₄ quió'₅ Diú₄, a₂tio'₅₄ mɨ₂si₂ la₂, 'ë́₅ jniá₂ jág₁ dsau₅ la₂: chi₂jua'₂ 'ein₂ ca₂jmo₃ ŋag₅₄ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂tio'₅₄, Diú₄ bá₄ jme₃juë'₂ jmɨ₁uɨg₅ quió'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ le₁ton₅ ne₄ mɨ₂si₂ la₂. 19Në₁jua'₂ 'ein₂ guë'₂ ca₂jŋiá'₂, ca₂jmo₃ me'₂ jág₁ a₂rë₂'ë́₂ ne₄ si₂ la₂, Diú₄ bá₄ jŋiá'₂ a₂jme₁ca₂tɨ́in₂ quió'₅ nɨ₁'ma₂ a₂chan₂ dsa₂, quian'₅₄ guë́₄ quió'₅ ciudad jŋió₅ a₂le₁ton₅ ne₄ si₂ la₂. 20I₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ la₂ juá'₂: ―Dsón'₂ bá₄ ŋi'₅₄ ta₁ guióng'₄. A₂jaun₂ guë'₂ dsón'₂. ¡Ŋiá'₅ 'ne₂, Te₁gui'₅₄ Jesús! 21Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\