APOCALIPSIS 3

1'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Sardis, chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ i₂jiog₅ ta₁guion₃ jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, i₂chan'₂ guio₃ nei₅ në́₃: Guion₄ bá₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo'₂, a₂dsia₅ dsa₂ a₂jén'₃ 'nia'₂, la₁ia₁ i₂rë₂'lɨn'₄ bá₄ 'nia'₂. 2Jme₁jnio₂ ne'₅₄, tiong'₂ táng₃ bí₂ a₂jme₁ma₂i₁jón₂ quiáng'₂, ia₁ tsá₃ ma₂dsó'₂ jniá₂ jua'₅₄ a₂rë₂tán₄ a₂qui₂ma₂jmo'₅₄ 'nia'₂ le₃ne₄ Diú₄ quiáng₃. 3Dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ jaun₂ në́₃, a₂qui₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂, a₂qui₂ma₂nei'₂ 'nia'₂, juɨ₁dsi₂quén'₅ 'au'₂. La₁ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂jme₁jnio'₂ ne'₅₄, ŋi'₅₄ ta₁ dsióg₄ jniá₂ ja₁cong'₂ con'₂ tsá₃ rë₂jáng'₁, në₂jag₄ bá₄ jan₂ 'ang₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ hora dsióg₄. 4La₁ chan₂ bá₄ guë́₄ i₂lɨn₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂ guá'₅ Sardis në₅ i₂tsá₃ ma₂ca₂jme₃'ióg₃ tsɨn'₅₄; i₂'éi₂ në́₃ jme₃quiong'₅₄ jniá₂ i₃nioi₅₄ le₁qui'₂ 'mɨ'₂ tiog₂, ia₁ le₂jaun₂ ca₂tɨ́in₂. 5Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, tsɨn'₅₄ tiog₂ bá₄ qui₃quɨ́'₃, jaun₂ lia'₂ o₁lɨ́g'₂ tsá₃ 'én₄ lia'₂ chein₂ ja₁le₁toin₂₃ ne₄ si₂ a₂chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄. Jaun₂ 'ɨ́n₄ jniá₂ 'éi₂ jme₁jniai₂₃ jniá₂ ne₄ Ŋe'₃, ne₄ ángeles quiáin₅ në́₃. 6Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. 7'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Filadelfia, chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ 'éi₂ i₂jŋió₅, i₂të₃dsón'₂ tí₅ jág₁ quió'₅, i₂'io₅ ŋí₁ llave quió'₅ Rag₅₄ David. Juɨ₁lia'₂ a₂niá₅ 'éi₂, 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ jnéi₃; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, juɨ₁lia'₂ a₂jnéi₅ 'éi₂, tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃niá₃ táng₃. 8Guion₅₄ bá₄ jë₂ a₂jmo'₂. ¡Jag₄! Caun₂ o₄'né₄ a₂rë₂na₄ ma₂ca₂tsɨ́'₂ jniá₂ ne'₅₄; 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃jnéi₃. O₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ ma₃lɨn₄ béng'₂, ma₂ca₂tion'₂ juɨ₅ jág₁ quió₃, on₃jua'₅₄ jaun₂ a₂tsá₃ ma₂'ag'₅₄ jniá₂. 9¡Jag₄! Juɨ₁lia'₂ dsa₂ quián₅ guá'₅ sinagoga quió'₅ Satanás, dsa₂ i₂juá'₂ lɨ́in₅ judíos la₁ tsá₃ guë'₂ lɨ́in₅, jmo₅₄ jniá₂ chi₃jné₃ 'éi₂ ne'₅₄, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ a₂'nió₃ jniá₂ 'nia'₂. 10'Uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂jmo'₅₄ 'nia'₂ 'í₁ 'éi'₃ quió₃ a₂tion'₅₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂, jmo₅₄ bá₄ jniá₂ 'í₁ 'nia'₂ a₂tsá₃ jióg'₂ 'í₁ ja₁cong'₂ juɨ₁lia'₂ a₂dsɨ₃ŋɨ́₂ dsa₂ i₂chan₂ ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃. 11Ŋi'₅₄ ta₁ bá₄ guióng₄. Jmo₄ 'í₁ a₂ma₂tɨng'₂ ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ jŋiá'₂ corona quiáng'₂. 12Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, jmo₅₄ jniá₂ a₂léin₂ në₂jag₄ bá₄ nɨ₁dsɨ₅ a₂chí'₅ dsi₂néi₂ guá'₅ templo quió'₅ Diú₄ quiáng₃. O₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃'uɨ́in₃ ja₁jaun₂. Ne₄ quió'₅ 'éi₂, taun₅₄ lia'₂ chen₂ Diú₄ quiáng₃, quian'₅₄ guë'₂ 'a₂ lia'₂ chei₂ juɨg₂ quió'₅ Diú₄ quiáng₃ në́₃: juɨg₂ Jerusalén 'mɨ́₂ a₂sió₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ quió'₅ Diú₄ quiáng₃. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ taun₅₄ jniá₂ ne₄ 'éi₂ jág₁ 'mɨ́₂ lia'₂ cheng₂. 13Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₅₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅. 14'Jmo₄ si₂ ne₄ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Laodicea, chei'₅₄ le₂la₂: Le₂la₂ juá'₂ i₂lɨ́n₅ të₃dsón'₂, i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ i₂rë₂ti'₅₄, i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmo₃ Diú₄: 15Guion₄ bá₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo'₂ 'nia'₂. Guion₅₄ bá₄, a₂tsá₃ güɨ́ng'₂, on₃ guë'₂ dséng'₂ në́₃. ¡Jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ guë'₂ güɨ́ng'₂, o₃ co₂ŋei'₅₄ bá₄ guë'₂ dséng'₂! 16La₁ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jŋia'₅₄ dsión'₂ 'nia'₂, ia₁ tsá₃ güɨ́ng'₂ guë'₂ co₂ŋei'₅₄, on₃ guë'₂ dséng'₂ në́₃, jaun₂ ráun₂ i₁ŋí₄ jniá₂ 'nia'₂ juɨ₅ mɨ₂'o₃. 17Ia₁ juá'₂ 'nia'₂ a₂ma₂chang'₂ dse₃ a₂ma₂qui₂ma₂dsia'₅₄ 'nia'₂ 'lióng₂ rë₂má'₂, ton'₂ tsá₃ 'e₂ 'nió'₅ quiáng'₂; la₁ tsá₃ jaun₂ len'₅₄ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂lë₁ŋéi₂ dsɨ́₅, i₂te₂ŋé₂, i₂ten₄, i₂rë₂cuán'₃ në́₃. 18'Uɨg₅₄ jaun₂ ton'₂ jniá₂ jág₁ 'nia'₂, i₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁con₂ jniá₂ i₂liá₃ cu₄nióg₄ a₂rë₂lag₄ quian'₅₄ si₂, ia₁jaun₂ guë́₄ dsón'₂ le₃chang'₂ dse₃; i₂liá₃ 'nia'₂ tsɨ́ng'₂ tiog₂ a₂qui₁quɨ'₅₄, ia₁jaun₂ tsá₃ le₃jniá₂ a₂o₂guí'₃ a₂rë₂cuáng'₃. I₂liá₃ mɨ́₅ 'ág'₄ jme₁ne'₄ ia₁jaun₂ jnio₂, lé₂ jag'₅₄. 19Të₂jén₅ jniá₂ tsɨ́ng'₂ táng₃ juɨ₅ dse₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'nióg₃. Juɨ₁len'₅₄ bá₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂dsen₅₄ dsɨ́₅ jaun₂ në́₃, juɨ₁dsi₂quén'₅ 'au'₂. 20¡Jag₄! La₂ chén'₅ jniá₂ o₄'né₄ të́₅; chi₂jua'₂ chan₂ i₂ca₂nág₂ jág₁ quió₃, niá₅ o₄'né₄ në́₃, jaun₂ bá₄ 'ú₄ dsi₂néi₂ quió'₅, guë'₅₄ co₂lë₅ quiain'₅₄. 21Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂tió'₃, cuë́₄ jma₃caun₂ ja₁tiain'₃ cau₅ quió₃ ne₄ta₁ ja₁gua₄ jniá₂, juɨ₁lia'₂ ca₂tió₃ jniá₂, jaun₂ ca₂gua₃ con₂ Ŋe'₃ ne₄ta₁ quió'₅. 22Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₅₄, juɨ₁nei₅₄ a₂juá'₂ Jme₂dsí₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\