APOCALIPSIS 4

1Cang₂ guë́₄ jaun₂, ca₂jág₃ táng₃ jniá₂ caun₂ o₄'né₄ rë₂na₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Jaun₂ ca₂nag₃ jág₁ jaun₂ a₂ca₂nag₃ le₂'uɨg₅₄ a₂né'₂ në₂jag₄ bá₄ jë₁i₂'ein₅₄ ŋí₁ trompeta, ca₂juá'₂ tság₅ jniá₂: ―Uɨ́g₂ ja₁lá₃, jaun₂ 'ë₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ lé₂ cang₂ guë́₄ jë₁ma₂lë₅ a₂ma₂në₂jag'₅₄ në₅. 2Jaun₂ ca₂lë₃ jme₁'en₅₄ jniá₂ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂, jaun₂ ca₂jnia₃ caun₂ ne₄ta₁ chí'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Ne₄ ne₄ta₁ jaun₂ jme₁guá₄ jan₂ dsa₂. 3Dsa₂ i₂jme₁guá₄ 'éi₂ në́₃, jme₁jniái₂ tág₅ 'ŋio₅ lɨn₃ në₂jag₄ bá₄ nɨ₁cang₁ tág₅ jaspe o₃ cornalina. Le₃lág'₃ ne₄ta₁ ja₁guá₄ jaun₂ jme₁jniá₂ mɨ₂jo'₅₄ si₂ a₂tág₅ lɨn₃, në₂jag₄ bá₄ nɨ₁cang₁ esmeralda. 4Le₃lág'₃ ne₄ta₁ ja₁guá₄ dsa₂, ca₂jág₃ con'₂ guë́₄ guióg₂-quén₂ ne₄ta₁ ja₁tián'₄ guión₂-quén₂ gui'₅₄ can'₅₄ i₂le₁lɨn₁ le₁qui'₂ jmá'₃ 'mɨ'₂ tiog₂, tio'₅₄ coronas a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄ dsi₅₄. 5Ja₁chí'₄ ne₄ta₁ jaun₂, qui₂lë́₂ si₁ŋí'₃, chí'₅ co₂mɨ'₅₄, quia'₂ ŋí'₃ në́₃. Ne₄ ja₁chí'₄ ne₄ta₁ jaun₂, jniá₂ guio₃ si₂ nɨ₁tsɨ́₅ a₂cau₂. A₂jaun₂ në́₃ lë́₅ ta₁guion₃ jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄. 6Të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ne₄ta₁ në́₃, jniá₂ táng₃ lia'₂ lë́₅ jmɨ₁ŋí'₄ a₂lë́₅ uɨ'₂ lɨn₃ juɨ₁lia'₂ uɨ'₂ nɨ₁'ɨ₂. Dsi₂jo₂, le₂tan₅₄ le₃lág'₃ ja₁chí'₄ ne₄ta₁, jniá₂ táng₃ quén₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ já'₂ i₂rë₂can'₂ jmá'₃ mɨ₂ne₄ lia'₂ le₃ne₅₄ lia'₂ le₃co'₅₄ lag₁₂ në́₃. 7Jë₁le₂'uɨg₅₄ já'₂ quén₂ 'éi₂ në́₃, jniái₂ lia'₂ jniá₂ dsɨ₂'ia'₂ león. Jë₁ca₂të́₂ on₃, jme₁lɨ́n₄ lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ guein₂ ca₁juɨ₅. Jë₁ca₂të́₂ ún₂, jniá₂ dsɨ₂ne₅₄ lia'₂ jniá₂ dsɨ₂ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. I₂jë₁ca₂të́₂ quén₂ në́₃, jniái₂ lia'₂ jniá₂ i₁mɨg₂ i₂'en₅ güɨg₂. 8Jë₁le₃quéin₂ le₂jaun₂ në́₃, le₁dsɨ₅₄ jma₃jŋéi₂ tsɨ₁rë₂cu₅ le₂jain₂ le₂jain₂. Qui₂rë₂lióin₃ mɨ₂ne₄ le₃co'₅₄ lia'₂ le₃né'₃ në́₃. Lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ bá₄ tsá₃ 'na₂ i₁juá'₄: Jŋió₅ bá₄, jŋió₅ bá₄, jŋió₅ bá₄, Te₁gui'₅₄ Diú₄ i₂'uan'₂ guë́₄ lɨn₃, i₂jme₁lɨ́n₄, i₂lɨ́n₅ rë₂në́₃, i₂lén₂ co₂tan₅₄ bá₄ ján₃. 9Lia'₂ co₂ráun₂ cuë₅ já'₂ 'éi₂ cuë́'₅ ti₁'mag'₄ jme₂juɨin'₂ guë́₄ lɨn₃ i₂guá₅ ne₄ ne₄ta₁, i₂chan₂ co₂tan₅₄ në́₃, 10jaun₂ guë́₄ qui₂tón₂ 'uë₃ ta₁guión₂-quén₂ gui'₅₄ can'₅₄ 'éi₂, ne₄ i₂guá₅ ne₄ ne₄ta₁, qui₂jme₂juɨin'₂ i₂chan₂ co₂tan₅₄, qui₂dsia₂₃ coronas quió'₅ 'uɨg₅₄ ne₄ta₁, juá'₂: 11Te₁gui'₅₄ Diú₄ quián₂, 'ne₂ bá₄ ca₂tɨ́ng'₂ guéi'₁ a₂jme₃juag'₂ dsa₂, 'ne₂ bá₄ ca₂tɨ́ng'₂ 'éi'₃, juɨ₅bí₂ në́₃. Ia₁ co₂jaun₂ ca₂rë₃'ŋió₃ 'au'₂ a₂ca₂rë₃chá₃ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\