APOCALIPSIS 5

1Jaun₂ ca₂jág₃ jniá₂ i₂guá₅ ne₄ ne₄ta₁ 'éi₂ chi₁chan'₂ quian'₅₄ gu₂ ne₁ caun₂ mɨ₂si₂ a₂rë₂bɨn₅ tio'₅₄ jág₁ lia'₂ le₃co'₅₄ lia'₂ le₃né'₃, a₂chi₁jnɨ₅ dse₃ quian'₅₄ guio₃ bë'₅₄ mɨ₄cuɨng₅. 2Jaun₂ ca₂jɨng₅₄ jan₂ ángel i₂'uan'₂ lɨn₃ quián₅ Diú₄, jniái₂ chéin'₅ ŋag₂₃ juá'₂ tiá₂: ―¿'Ein₂ 'éi₂ i₂ca₂tɨ́n₂ niá₃ si₂ në₅, qui₃choin₃ mɨ₄cuɨng₅ quió'₅ në́₃? 3La₁ on₃ guë'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, on₃ guë'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, on₃ guë'₂ le₃né'₃ guë́₄ gua'₅₄ 'uë₃, tsá₃ chan₂ 'i₁jan₂ i₂ca₂tɨ́n₂ niá₃ si₂ jaun₂, on₃ guë'₂ ca₂tɨ́in₂ jág₃. 4'Ŋio₅ lɨn₃ ca₂'o₃ jniá₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ 'ein₂ ca₂dsán'₂ 'i₁jan₂, i₂ca₂tɨ́n₂ jme₁niá₃ si₂ jaun₂, on₃ guë'₂ a₂jág₃. 5Jaun₂ në́₃, jan₂ i₂lɨ́n₅ gui'₅₄ can'₅₄ 'éi₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―Tsá₃ lë₁'au₂ 'ne₂, ia₁ i₂lɨ́n₅ 'ia'₂ león quián₅ tsɨ₁jon₂ Judá, i₂ca₂lɨn₃ cho'₅₄ Rag₅₄ David, 'éi₂ bá₄ ma₂ca₂tió'₃; 'éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ niá₃ si₂, le₂jiog₅ ta₁guio₃ mɨ₄cuɨng₅ quió'₅ në́₃. 6Jaun₂ ja₁lë́₄ dsi₂jo₂ ne₄ta₁, jë₄ quió'₅ le₃quén₂ já'₂ 'éi₂, jë₄ quió'₅ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, ca₂jɨng₅₄ jan₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ chéin'₅, a₂léin₄ në₂jag₄ i₂ca₂jon₃ ca₂jŋag'₃ dsa₂. Le₁dsɨ₅₄ guio₃ mɨ₂juɨ́₁, guio₃ guë'₂ mɨ₂ne₅₄. Mɨ₂ne₅₄ jaun₂ në́₃ co₂'nió'₄ guion₃ jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂ma₂'uɨn₂ a₂chein₅₄ ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃. 7I₂lɨ́n₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ 'éi₂ në́₃, ŋó₃ ca₂tɨ́in₂ mɨ₂si₂ rë₂bɨn₅ a₂jme₁chi₁chan'₂ le₂gu₂ ne₁ i₂guá₅ ne₄ta₁. 8Jme₁ca₂can₃ mɨ₂si₂, jaun₂ qui₂ca₂tón₂ 'uë₃ le₃quén₂ já'₂ 'éi₂, quian'₅₄ guë'₂ ta₁guión₂-quén₂ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, ca₂tóin₂ ne₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. Le₂jan₂ le₂jan₂ 'éi₂ në́₃ le₁chan'₂ jma₃cáun₃ tsɨ₁ton₅ arpa, le₁chan'₂ jma₃cáun₃ guë'₂ nɨ₁uɨng₅ jɨ'₂ a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄, a₂le₁can'₂ chen₂, a₂co₂'nió'₄ jág₁ a₂qui₂rë₂jen'₅₄ ne₄ Diú₄ a₂qui₂chi₂léi'₂ dsa₂ quiáin₅. 9Tioin'₅₄ 'ë₂₃ caun₂ canto 'mɨ́₂ la₂: 'Ne₂ bá₄ ca₂tɨ́ng'₂ jma'₅₄ mɨ₂si₂, a₂chóng'₄ mɨ₄cuɨng₅ quió'₅; ia₁ 'ne₂ bá₄ i₂ca₂jŋag'₃ dsa₂. Quian'₅₄ jmɨ₂ 'ang'₅₄ a₂ca₂tein'₅₄, ca₂liáng'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ le₃quió'₅ Diú₄: ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ dsa₂ i₂chan₂, ca₂le₃jë́₃ jág₁ jmei₅, ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂le₃jë́₃ tsɨ₁jon₂ në́₃. 10Ma₂ca₂jmoi'₅₄ rag₅₄, jme₂dsa₂ në́₃, le₃quió'₅ Diú₄ quián₂. Jaun₂ 'éi₂ bá₄ le₃gon₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 11Jaun₂ jme₁ca₂jág₃, ca₂nag₃ jniá₂ jág₁ quió'₅ juɨn₅ ángeles, i₂lë́₂ të₂le₃ mei₅, i₂lë́₂ ca₂lia'₂ juɨn₅ lɨn₃. Jme₁tioin'₅₄ le₃lág'₃ ne₄ta₁ jaun₂, quian'₅₄ guë'₂ já'₂ quén₂ 'éi₂, gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, 12i₁juá'₄ tiá₂ lɨn₃: ¡I₂ca₂tɨ́n₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ i₂ca₂jŋag'₃ dsa₂, a₂le₂goin₂₃, 'io₃ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁, a₂tɨin₂ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, a₂gue₃ juɨ₅bí₂, a₂jme₃juag'₂ dsa₂, a₂léin₂ tág₅ co₂'né'₅, a₂jme₃go₃ dsa₂! 13Ca₂nag₃ jniá₂ ján₃, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chan₂ i₂ca₂jmó'₂ Diú₄ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ le₃né'₃ 'uë₃; ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, i₂chan₂ le₃né'₃ jmɨ₁ŋí'₄ në́₃, i₁juá'₄: !Le₃quió'₅ i₂guá₅ ne₄ ne₄ta₁, le₃quió'₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ në́₃, juɨ₁jme₂go₃ dsa₂ juɨ₁jme₂juag'₂ dsa₂; juɨ₁gue₁₂ a₂tág₅ co₂'né'₅, juɨ₁gue₁₂ juɨ₅bí₂ në́₃ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄! 14Jaun₂ ca₂juá'₂ le₃quén₂ já'₂: ―¡A₂méi₃ ! Ta₁guión₂-quén₂ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃ qui₂ca₂tóin₂ 'uë₃ qui₂ca₂jme₃juag'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\