APOCALIPSIS 6

1Ca₂jág₃ jniá₂ jme₁ca₂niá₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁le₂'uɨg₅₄ mɨ₄cuɨng₅ guio₃ jaun₂, ca₂né'₂ i₁juá'₄ jan₂ rɨn'₅₄ i₂quén₂ já'₂ 'éi₂. Né'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ në₂jag₄ bá₄ jë₁quia'₂ ŋí'₃, a₂juá'₂: ―¡Ŋia₅, jaun₂ jag'₅₄! 2Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ jniá₂, jaun₂ ca₂jɨng₅₄ jan₂ i₁cua₁ tion₂. I₂jme₁co₂dsɨn₅₄ já'₂ 'éi₂ në́₃ jme₁chan'₂ caun₂ nɨ₁'ma₂ cág'₅. Jaun₂ ca₂ŋɨi₂ caun₂ corona, jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ ŋó₃ ne₄ 'nei₂ a₂tió'₃ a₂lí'₂ 'nei₂. 3Jme₁ca₂niá₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ mɨ₄cuɨng₅, jaun₂ ca₂nag₃ i₁juá'₄ jë₁ca₂të́₂ on₃ já'₂ 'éi₂: ―¡Ŋia₅, jaun₂ jag'₅₄! 4Jaun₂ ca₂jnia₃ ca₂o₃'ɨ́n₃ táng₃ jan₂ dsɨ₂cua₁ guén₂; dsa₂ i₂jme₁co₂dsag₅₄ guë'₂ në́₃, ca₂ŋɨi₂ bí₂ a₂lé₂ jmo₃ a₂jŋia'₃ a₂'ei₅ tei₄ ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃, ia₁jaun₂ jme₃dsian₅ dsa₂ rɨin'₅₄. Jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂ŋɨi₂ caun₂ ŋi₁tág₂ juë'₂. 5Jme₁ca₂niá₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁ca₂të́₂ 'nɨ₅ mɨ₄cuɨng₅, jaun₂ ca₂nag₃ táng₃ i₁juá'₄ i₂ca₂të́₂ ún₂ já'₂: ―¡Ŋia₅, jaun₂ jag'₅₄! Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ táng₃ jniá₂, ca₂jnia₃ táng₃ jan₂ dsɨ₂cua₁ lian'₂; dsa₂ i₂jme₁co₂dsag₅₄ në́₃, caun₂ mɨ₂gu₂ jme₁chan'₂ caun₂ cua'₅₄ 'éi'₃. 6Jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ jë₄ quió'₅ le₃quén₂ já'₂, a₂juá'₂: ―Caun₂ kilo cuɨg₂ bá₄ le₂caun₂ denario; 'nɨ₅ kilo cebada le₂caun₂ denario. La₁ tsá₃ i₂'én₅ aceite quian'₅₄ vino. 7Jme₁ca₂niá₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁ca₂të́₂ quén₂ mɨ₄cuɨng₅, jaun₂ ca₂nag₃ i₁juá'₄ jë₁ca₂të́₂ quén₂ já'₂: ―¡Ŋia₅, jaun₂ jag'₅₄! 8Jme₁ca₂jág₃ jniá₂, ca₂jnia₃ jan₂ dsɨ₂cua₁ nió₂; i₂jme₁co₂dsag₅₄ në́₃, jme₁chein₂ 'Mú₃. Chi₁co'₅₄ quió'₅ 'éi₂ guë'₂ në́₃ já₅ jan₂ i₂të́'₂ Tau₂ 'Ŋio₅. Le₃on₃ 'éi₂ në́₃ ca₂ŋɨi₂ bí₂ ne₄ quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃ caun₂ qui'₅₄ quió'₅ quén₂, a₂jme₃dsiain₂₃ dsa₂ quian'₅₄ ŋi₁tág₂, quian'₅₄ a₂le₃'on₄ dsa₂, quian'₅₄ jmɨ₁uɨg₅, quian'₅₄ já'₂ tsau₂ dsɨ́₅ në́₃, i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃. 9Jme₁ca₂niá₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁ca₂të́₂ 'ŋiá₂ mɨ₄cuɨng₅, ca₂jág₃ jniá₂ né'₃ ne₄chei₂ ja₁tion'₅₄ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂ca₂jme₃dsian₅ dsa₂ ne₄ 'uɨg₅₄ quió'₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄, quian'₅₄ ne₄ 'uɨg₅₄ quió'₄ jág₁ dsau₅ a₂qui₂ca₂can₃. 10Jaun₂ tiá₂ né'₂ jág₁ quió'₅ 'éi₂, i₁juá'₄: ―¿Con'₂ je₂lɨ́g'₂ caun'₅₄ 'í₁, Te₁gui'₅₄ i₂jŋió₅ i₂tí₅ jág₁ quiáng'₂, ja₁con₂ dsa₂ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃, jaun₂ caun'₅₄ 'ma'₅₄ jmɨ₂ 'au₅₄ jnia'₅₄? 11Jaun₂ qui₂ca₂ŋɨi₂ le₂jain₂ le₂jain₂ 'mɨ'₂ tiog₂. Jaun₂ ca₂né'₂ i₁juá'₄ a₂jŋia₃ guë́₄ co₂'na₂, të₁lia'₂ le₃'ŋia₅ rɨin'₅₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Cristo, i₂'i₄ 'éi'₃ dsián₃ guë́₄, juɨ₁lia'₂ ca₂dsan₃ 'éi₂. 12Jme₁ca₂niá₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁ca₂të́₂ jŋéi₂ mɨ₄cuɨng₅, ca₂jág₃ jniá₂ ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ tiá₂ lɨn₃. Ca₂të₁tsɨ'₅₄ qui₁né'₃, ca₂rë₃liá'₃ 'iog₂ në₂jag₄ bá₄ tsɨ₁'mɨ'₂ taun₅ a₂lë́₅ quian'₅₄ nɨ₁jŋi₂, a₂quɨ́'₅ dsa₂ ja₁ron₅ 'lag₄. Tsɨ'₂ guë'₂ në́₃ ca₂jnia₃ guéin₂, lia'₂ jniá₂ jmɨ₂. 13Nei₅ guë'₂ në́₃ qui₂tsɨ₂ca₂séi'₂ 'uë₃ në₂jag₄ bá₄ tsɨ₂séi'₂ mɨ́g₂ higo rë'₂ jë₁ma₂ca₂guiong'₃ dsí₂ tiá₂. 14Guei'₅₄ dsi₂güɨg₂ në́₃ co₂dsia₅ ca₂i₃'én₂ ca₂bɨn₃ lia'₂ ja₁bɨn₅ mɨ₂si₂. Ca₂le₃jë́₃ nɨ₁má'₂, ca₂le₃jë́₃ 'uë₃ le₁quɨ́'₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄ në́₃, qui₂ca₂jŋióg'₃ cau₅ ja₁jme₁niog₅. 15Jaun₂ qui₂ca₂'ma₃ juɨ₅ né'₃ tau₂ 'lau₂, juɨ₅ jë₄ nɨ₁'lau₂ cha₂ má'₂, juɨ₁lia'₂ rag₅₄ i₂gon₂ gua'₅₄ 'uë₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ dsen₅₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ juɨg₅₄ 'lióg₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂cha₂ cu₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ 'uan'₂, ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₂ti₃ në́₃; 16qui₂ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ má'₂, nɨ₁'lau₂: ―Sen'₅₄ 'nia'₂ ne₄ quián₂ jnia'₅₄, 'mog₅₄ jnia'₅₄ ia₁jaun₂ tsá₃ jág₂ i₂guá₅ ne₄ta₁ ó₃, tsá₃ cuë₂ jmɨg₄ a₂'ë́₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ ó₃ uɨg₅ a₂'nei₂. 17Ia₁ në₃ guë́₄ dsón'₂ gua₅ jmɨg₄ a₂'ŋio₅ jaun₂ a₂'ë́₂ uɨg₅ a₂'nei₂. ¿'Ein₂ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ tió'₅?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\