APOCALIPSIS 7

1Jme₁ma₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂jɨng₅₄ quén₂ ángeles, tióin₂ le₃quén₂ qui'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃, a₂jné₅ le₃quén₂ dsí₂ quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃lé₂ 'ag₃ dsí₂ ta₁caun₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, on₃ guë'₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, on₃ guë'₂ ne₄ 'i₁caun₂ nɨ₁'ma₂. 2Jaun₂ guë́₄ ca₂jɨng₅₄ jan₂ ángel sián'₂, já₅ të₂le₃ ja₁'ia₂ 'iog₂, já₅ 'éi₂ quian₅ sello quió'₅ Diú₄ jén'₃. Ángel 'éi₂ guë́₄ në́₃ ca₂tsɨ́'₃ le₃quén₂ ángeles i₂jme₁ma₂ŋɨ₂ bí₂ a₂jmo₃ dain₅₄ 'uë₃ quian'₅₄ guë'₂ jmɨ₁ŋí'₄, ca₂juá'₂ tiá₂ lɨn₃: 3―'A₃ lë₁jmo₂ de'₂ dain₅₄ 'uë₃, on₃ guë'₂ jmɨ₁ŋí'₄, on₃ guë'₂ nɨ₁'ma₂ a₂cha₂ në́₃, ca₂lia'₂ ca₂tiong₅₄ jnia'₅₄ léi₄ quian'₅₄ sello ne₄ chi₁quí₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ Diú₄ quián₂. 4Jaun₂ ca₂nag₃ jniá₂ 'a₂ con'₂ tén₅ i₂ca₂lɨn₃ léi₄ 'éi₂; lë́₂ caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ rë₂dsɨ́₂ të₂láu₃-quén₂ mei₅ (144,000), jmá'₃ dsa₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ juɨg₂ Israel . 5Guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ i₂ca₂lë₃ lén₄ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Judá; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Rubén; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Gad; 6guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Aser; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Neftalí; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Manasés; 7guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Simeón; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Leví; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Isacar; 8guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Zabulón; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ José; guia₃-tɨ́n₂ mei₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Benjamín në́₃. 9Jme₁ca₂lë₃ jaun₂, ca₂jág₃ táng₃ jniá₂, jaun₂ ca₂jnia₃ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂, ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ 'ɨ₃ quió'₅: dsa₂ chan₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂, ca₂le₃jë́₃ tsɨ₁jon₂, ca₂le₃jë́₃ go₄ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ jág₁ jmei₅ në́₃. Tióin₂ 'uɨg₅₄ ne₄ta₁ quian'₅₄ ne₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, i₂le₁qui'₂ 'mɨ'₂ tiog₂, i₂le₁chan'₂ jma₃ca₂nei'₅₄ mog'₅₄ 'ma₂tsɨ́n₅. 10Tioin'₅₄ co₂mɨ'₅₄ juá'₂: Juɨ₁lia'₂ a₂lión₂ dsa₂, já₅ quió'₅ Diú₄ quián₂ bá₄ jniog₄ i₂guá₅ ne₄ta₁; já₅ quió'₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ në́₃. 11Jme₁tión₂ ca₂le₃jɨ́n₃ ángeles le₃lág'₃ ne₄ta₁, le₃lág'₃ quió'₅ gui'₅₄ can'₅₄ quian'₅₄ guë'₂ já'₂ quén₂ 'éi₂. Jaun₂ qui₂ca₂tóin₂ 'uë₃ rë₂'éin₂ co₂ŋei'₅₄, ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, 12a₂juá'₂: ¡A₂méi₃! Le₃quió'₅ Diú₄ quián₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₃go₃ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ a₂léin₂ tág₅ co₂'né'₅, ca₂le₃jë́₃ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, ca₂le₃jë́₃ ti₁'mag'₄, ca₂le₃jë́₃ a₂jme₃juag'₂ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ a₂le₃goin₂, ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂, ca₂lia'₂ co₂tan₅₄. A₂méi₃. 13Jaun₂ në́₃, jan₂ gui'₅₄ can'₅₄ 'éi₂ ca₂ŋag₃ jniá₂ ca₂juá'₂: ―¿'Ein₂ bá₄ i₂le₁qui'₂ tsɨn'₅₄ tiog₂ tión₂ në₅? ¿Já'₄ ja₂léin₂? 14Jaun₂ ca₂ŋag₄ jniá₂: ―Ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂, gui'₅₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ gui'₅₄ 'éi₂: ―I₂në₅ bá₄ 'éi₂ i₂ma₂ŋɨ₅ Jmɨ₁uɨg₅ Juë'₂ ; ma₂qui₂ca₂rang₃ tsɨn'₅₄, ma₂jmo₃ tiog₂ në́₃ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. 15'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, tióin₂ ne₄ta₁ në₅ quió'₅ Diú₄, jme₂ti₃ ne₅₄ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ dsi₂néi₂ guá'₅ në₅ quió'₅; i₂guá₅ ne₄ ne₄ta₁ ó₃ në́₃, 'éi₂ bá₄ jmo₃ 'í₁ në₂jag₄ a₂qui₃jlɨ́in₂ dsa₂ quian'₅₄ 'mɨ'₂ 'én'₁ quió'₅. 16Tsá₃ ma₃qui₂i₁cón'₅ lé₂, on₃ guë'₂ ma₃qui₃le₃quein₂ dsɨ́₅, i₁'ɨ́n'₂ jmɨg₂, on₃ guë'₂ ma₃qui₃ŋág₂ guë́₄ uɨg₅ jua'₅₄ a₂dséi₂ 'iog₂. 17Ia₁ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ i₂guá₅ dsi₂jo₂ ne₄ta₁ në₅ bá₄ jmo₃ 'í₁ në₂jag₄ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂ quián₅, jiog₃ juɨ₅ tu₁ jmɨg₂ ja₁'ia₂ jmɨg₂ jén'₃. Jaun₂ qui₃chí₃ Diú₄ jme₁ne₁₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₂ a₂le₁'ág₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\