APOCALIPSIS 8

1Jme₁ca₂niá₃ guë'₂ táng₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jë₁ca₂të́₂ guio₃ mɨ₄cuɨng₅ quió'₅ mɨ₂si₂ a₂rë₂bɨn₅, jaun₂ ca₂të₁tsɨ'₅₄ tei₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ con'₂ ca₂jau₅₄ hora. 2Ján₃ bá₄ ca₂jɨn₄ jniá₂ ta₁guion₃ ángeles i₂tión₂ ne₄ Diú₄. 'Éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂ŋɨi₂ guio₃ ŋí₂ trompetas. 3Cang₂ jaun₂ ca₂já₃ táng₃ jan₂ ángel ca₂o₃náu₃ ne₄chei₂, chi₁chan'₂ caun₂ ŋí₁ tó'₅ chen₂, a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄. Jaun₂ ca₂ŋɨi₂ 'lióng₂ chen₂, jaun₂ jén'₃ co₂dsia₅ quian'₅₄ jág₁ a₂chi₂lí'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, dsia₃ ne₄ ne₄chei₂ a₂lë́₅ cu₄nióg₄ a₂chí'₅ 'uɨg₅₄ ne₄ta₁. 4Jaun₂ ca₂jŋáu₂ jme₁ŋi₁ chen₂ lia'₂ jma₃quian'₅₄ jág₁ a₂chi₂lí'₂ dsa₂ quián₅ Diú₄, qui₂ca₂'uë₂ o₄gú₃ ángel le₃ne₄ Diú₄. 5Jaun₂ ca₂tɨ́n₂ ángel ŋí₁ a₂tó'₅ chen₂, jaun₂ ca₂jme₃cain'₂ mɨ́g₂ si₂tá'₃ tio'₅₄ ne₄chei₂, jaun₂ ca₂guia'₃ jaun₂ në́₃, ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. Jaun₂ ca₂lë₃ gau₂ ca₂quia'₂ ŋí'₃, ca₂të₁tsɨ'₅₄ co₂mɨ'₅₄, qui₂ca₂'né'₃ si₁ŋí'₃, ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ në́₃. 6Jaun₂ në́₃, le₃guion₃ ángeles i₂le₁chan'₂ ŋí₁ trompetas, ca₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ a₂jéi₂ ŋí₁ quió'₅. 7Jaun₂ ca₂jéi₂ jë₁le₂'uɨg₅₄ ángel ŋí₁ quió'₅, jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂séi'₂ mɨ₂dsɨ́₅ quian'₅₄ mɨ́g₂ si₂tá'₃ a₂qui₂rë₂cón'₅ jmɨ₂, ca₂tang₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. Jaun₂ guë́₄ ca₂cáu₂ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃; qui₂ca₂cáu₂ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ quió'₅ nɨ₁'ma₂ a₂cha₂ 'ŋa₁; qui₂ca₂cáu₂ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ nau₂ rë'₂. 8Jaun₂ ca₂jéi₂ jë₁ca₂të́₂ on₃ ángel ŋí₁ quió'₅, jaun₂ ca₂jnia₃ ŋó₃ ca₂quɨ'₃ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ má'₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, jniá₂ chi₁guí'₂ si₂ ŋó₃. Jaun₂ ca₂lë₃ jmɨ₂ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ quió'₅ jmɨ₁ŋí'₄. 9Jaun₂ ca₂dsan₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ já'₂ i₂chan₂ jmɨ₁ŋí'₄, jaun₂ ca₂'en₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ nɨ₁barcos ján₃. 10Jaun₂ ca₂jéi₂ jë₁ca₂të́₂ ún₂ ángel ŋí₁ quió'₅, jaun₂ ca₂tá'₂ caun₂ nei₅ pa₁a chi₁guí'₂ si₂ ca₂tá'₂ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂, qui₂cau₂ lia'₂ cau₂ nɨ₁quɨ₂; ca₂tá'₂ ne₄ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ ca₂le₃jë́₃ cuá₃, ne₄ ca₂le₃jë́₃ o₄tu₁ jmɨg₂ në́₃. 11Nei₅ jaun₂ chei₂ Nei₅ Dsi'₃. Jaun₂ ca₂lë₃ dsi'₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ jmɨg₂ cha₂ gua'₅₄ 'uë₃. Jaun₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂ca₂dsan₃ ia₁ ca₂'ɨn'₃ jmɨg₂ dsi'₃ jaun₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂lë₃ dsi'₃ jmɨg₂. 12Jaun₂ ca₂jéi₂ jë₁ca₂të́₂ quén₂ ángel ŋí₁ quió'₅, jaun₂ ca₂i₃ba₅₄ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ quió'₅ 'iog₂, ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ quió'₅ tsɨ'₂, ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ nei₅ në́₃, ia₁jaun₂ néi₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃jnia₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ a₂jmɨ₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ a₂'uë₂. 13Jaun₂ ca₂jág₃ jniá₂ táng₃, ca₂jɨng₅₄ jan₂ i₁mɨg₂ i₂ŋɨ₅ 'en₅ dsi₂güɨg₂, ca₂né'₂ tiá₂ jág₁ quió'₅, i₁juá'₄: ―¡Juɨ́g₂! ¡Juɨ́g₂! ¡Juɨ́g₂ guë́₄ lɨn₃ juɨ₁lia'₂ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, 'uɨg₅₄ ŋí₁ trompetas a₂në₃ guë́₄ dsɨ₃'ein₅₄ a₂jéi₂ le₃ún₂ ángeles i₂'nió'₅ guë́₄ 'éi₂!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\