APOCALIPSIS 9

1Jaun₂ ca₂jéi₂ jë₁ca₂të́₂ 'ŋiá₂ ángel ŋí₁ quió'₅, jaun₂ ca₂jɨn₄ jniá₂ jan₂ nei₅ i₂ca₂tán'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ca₂të₂ gua'₅₄ 'uë₃. Ca₂ŋɨi₂ ŋí₁ llave a₂ca₂tɨ́n₂ quió'₅ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄. 2Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂niá₃ 'éi₂ ja₁jaun₂, jaun₂ ca₂'ia₂ jme₁ŋi₁ 'ŋei₂ juɨ₁lia'₂ jme₁ŋi₁ a₂'uë₂ tau₂ si₂ pa₁ lɨn₃ ja₁jme₂jmág₂ dsa₂ nɨ₁ŋí₁. Jaun₂ co₂dsia₅ ca₂lë₃ qui₁né'₃ 'iog₂, dsɨ₄ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃ quian'₅₄ jme₁ŋi₁ a₂ca₂'ia₂ ja₁jaun₂. 3Jë₄ jme₁ŋi₁ jaun₂ ca₂'uɨn₂ i₁nɨ'₂ ca₂i₁nioi₁₂ tsɨ₁co₂jë́'₂ 'uë₃. I₁nɨ'₂ 'éi₂, ca₂ŋɨi₂ bí₂ a₂lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ i₁'né₅ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃. 4Jaun₂ ca₂ŋɨi₂ 'éi'₃ a₂tsá₃ dain₅₄ jmo₃ juɨ₁lia'₂ 'au₂ a₂cha₂ gua'₅₄ 'uë₃, on₃ guë'₂ 'i₁caun₂ a₂rë'₂ juɨ₁lia'₂ mog'₅₄ 'ma₂ a₂cha₂ në́₃. Bí₂ jaun₂ bá₄ ca₂ŋɨi₂, a₂jmo₃ dain₅₄ jmá'₃ lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ léi₄ quió'₅ Diú₄ le₁quian₅ chi₁quí₃. 5La₁ tsá₃ 'éi'₃ jaun₂ ca₂ŋɨi₂ jua'₅₄ a₂co₂dsia₅ jme₃dsiain₂₃ dsa₂; a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'ë₃ jmɨ₁uɨg₅ ca₂lia'₂ ca₂dsɨn₃ 'ŋiá₂ tsɨ'₂. Uɨg₅ a₂cuë₂₃ jaun₂ lë́₅ lia'₂ lë́₅ caun₂ uɨg₅ quɨ'₂ juɨ₁lia'₂ ja₁'ɨ́'₅ i₁'né₅ quió'₅ dsa₂. 6Jmɨg₄ jaun₂ qui₃'no'₂ dsa₂ 'mú₃, la₁ tsá₃ a₁jaun₂ dsio'₂. 'Ɨ́n₅ dsɨ́₅ jua'₅₄ dsiáin₃ bá₄ co₂ŋei'₅₄, la₁ 'mú₃ në́₃, cuɨng₃ ja₁coin₂. 7I₁nɨ'₂ 'éi₂ në́₃, jme₁lɨ́n₄ lia'₂ lɨ́n₅ dsɨ₂cua₁ i₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ dsɨ₃léin₂ ne₄ 'nei₂. Mɨ₂dsi₅₄ guë'₂ në́₃ jme₁le₁quian₅ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ coronas a₂lë́₅ cu₄nióg₄. Dsɨ₂ne₄ guë'₂ jme₁lë́₄ lia'₂ lë́₅ dsɨ₂ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 8Jŋi₂ dsi₅₄ guë'₂ në́₃, jme₁lë́₄ lia'₂ lë́₅ jŋi₂ dsi₄ dsa₂ mɨ́₂. Mɨ₂jan₅₄ guë'₂ jme₁lë́₄ lia'₂ lë́₅ mɨ₂jan₄ 'ia'₂ león. 9Guion₅₄ guë'₂ já'₂ qui₂rë₂lióin₃ rë₂, lë́₅ 'í₁ quian'₅₄ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ nɨ₁ŋí₁. Mɨ'₅₄ a₂tó'₅ tsɨ₁rë₂cu₅ jë₁ma₂'ɨ́in₂ në́₃, jme₁lë́₄ juɨ₁lia'₂ lë́₅ mɨ'₅₄ a₂tó'₅ 'lióng₂ ŋí₁ carretas a₂'ɨ́n₅ dsɨ₂cua₁ co₂'ei₅ ne₄ 'nei₂. 10Ne₁con₅ a₂le₁dsɨ₅₄ guë'₂ në́₃, jme₁lë́₄ juɨ₁lia'₂ lë́₅ ne₁con₅ i₁'né₅ le₁dsɨ₅₄ táun₂. Juɨ₅ nei'₅₄ con₅ jaun₂, 'io₅ bí₂ a₂le₃jmái'₂ dain₅₄ dsa₂, con'₂ 'ŋiá₂ tsɨ'₂. 11Ne₄ i₁nɨ'₂ 'éi₂ jme₁gon₂ jan₂ rag₅₄, i₂lɨ́n₅ ángel i₂niog₅ ne₄ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄. Jme₁chein₂ Abadón quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo. Le₃quian'₅₄ jág₁ jmei₅ griego guë'₂, chein₂ Apolión, co₂'nió'₄ i₂të́'₂ I₂qui₂'én₂. 12Le₂'uɨg₅₄ jmɨ₁uɨg₅ ma₂ca₂ŋag₅; la₁ 'ei₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ tɨn₃, a₂në₅ guë́₄ ŋág₃ dsa₂. 13Jaun₂ ca₂jéi₂ jë₁ca₂të́₂ jŋé₂ ángel ŋí₁ quió'₅. Jaun₂ ca₂nag₃ jág₁ a₂'ia₂ jë₄ ta₁quén₂ gua₄ a₂le₁dsɨ₅₄ ne₄chei₂ a₂lë́₅ cu₄nióg₄ a₂chí'₅ ne₄ Diú₄. 14Ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ ángel i₂jë₁ca₂të́₂ jŋé₂ 'éi₂, i₂chan'₂ ŋí₁ trompeta, ca₂juá'₂: ―'Uɨn'₅₄ le₃quén₂ ángeles i₂le₁'ŋe'₅₄ cau₅ cuá₃ juë'₂ Eufrates. 15Jaun₂ qui₂ca₂'uɨn'₂ le₃quén₂ ángeles 'éi₂ i₂jme₁lë́₄ 'í₁ o₄quió'₄ hora la₂, jmɨg₄ në₃, tsɨ'₂ la₂, ŋi₂ la₂ në́₃, i₂jme₁lë́₄ co₂jŋia₅₄ ia₁jaun₂ i₂jme₁dsiain₂₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 16Jmá'₃ lia'₂ 'lióg₂ i₂co₁dsɨn₅₄ cua₁, tén₅ tɨn₃ 'ŋiá₂-lón₂ millón. Ca₂nag₃ bá₄ jniá₂ 'a₂ con'₂ téin₅ lë́₂. 17Le₂në₅ bá₄ ca₂jág₃ a₂lë₁ca₂jág₃ jaun₂, qui₂ca₂jɨng₅₄ cua₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂co₁dsag₅₄ 'éi₂. Le₁lióg₃ le₁dsɨ́₅ dsa₂ jma₃cáun₃ a₂lë́₅ 'í₁ a₂jniá₂ guéin₂, a₂lian₂, quian'₅₄ guë'₂ a₂nióg₂ lia'₂ nióg₂ azufre. Mɨ₂dsi₄ dsɨ₂cua₁ guë'₂ në́₃, jniá₂ lia'₂ jniá₂ mɨ₂dsi₄ 'ia'₂ león. Juɨ₅ mɨ₂'o₅₄ guë'₂ në́₃ 'ia₂ si₂, 'ia₂ jme₁ŋi₁, azufre në́₃. 18Jaun₂ ca₂dsan₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨ₁uɨg₅ a₂qui₂ca₂'uë₂ mɨ₂'o₄ dsɨ₂cua₁ 'éi₂: a₂lë́₅ si₂, jme₁ŋi₁, quian'₅₄ azufre në́₃. 19Ia₁ bí₂ a₂jme₁le₁quian₅ dsɨ₂cua₁ jme₁'io₂₃ juɨ₅ mɨ₂'o₅₄ quian'₅₄ juɨ₅ ne₁con₅ në́₃. Ia₁ jme₁lë́₄ nei'₅₄ con₅ 'éi₂ lia'₂ lɨ́n₅ dsɨ₂mɨ'₂, a₂qui₂le₁dsɨ₅₄ mɨ₂dsi₅₄. Quian'₅₄ a₂jaun₂ jmo₂₃ dain₅₄. 20Dsa₂ i₂ca₂chón₂, i₂tsá₃ ca₂dsan₃ quian'₅₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂qui₂ca₂lë₃ jaun₂, tsá₃ jua'₅₄ jaun₂ qui₂ca₂tí₂ 'e₂ jmo₅-dsáu₅ gu₂-tag₅₄, jua'₅₄ a₂tsá₃ ma₃chi₂léin'₂ je₂na'₅₄, on₃ guë'₂ qui₂ca₂tí₂ a₂tsá₃ ma₃jme₂juɨin'₂ diú₄ lag₄ i₂lɨ́n₅ quian'₅₄ cu₄nióg₄ quian'₅₄ cu₄tiog₂, quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁ nióg₂, quian'₅₄ nɨ₁cang₁, quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ në́₃; on₃ i₂lé₂ ŋɨ₃, on₃ i₂lé₂ dsia₃ jág₁, on₃ i₂lé₂ jág₃, on₃ guë'₂ lé₂ nag₃ në́₃. 21On₃ guë'₂ qui₂ca₂tí₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ma₃jme₃dsiain₂₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨin'₅₄, on₃ guë'₂ qui₂ca₂tí₂ ta₁ a₂jme₁jmo₂₃ mɨ́₅ a₂chan₂ dsɨ́₅. On₃ guë'₂ qui₂ca₂tí₂ jua'₅₄ tsá₃ ma₃nió'₅ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ nió'₃, on₃ guë'₂ qui₂ca₂tí₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ma₃'ang₃ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\