ROMANOS 10

1Rɨn'₅₄ jniog₄, a₂'ɨ́n₅ dsɨ₃ 'ŋio₅ lɨn₃, a₂chi₂leng'₅₄ Diú₄ o₄quió'₄ dsa₂ israelitas, ia₁jaun₂ tɨ́in'₄ bá₄. 2Ia₁ jáng'₅ bá₄ jniá₂ jág₁ dsau₅ ja₁coin₂, a₂dsen₅₄ dsɨ́₅ le₃quió'₅ Diú₄, la₁ia₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅. 3'Uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ca₂tón'₃ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jaun₂ a₂guéi'₂ Diú₄, jaun₂ qui₂'no'₂ juɨ₅ quió'₅ guioin₅₄ bá₄, tsá₃ ca₂jme₃gó'₃ juɨ₅ a₂ca₂cuë₃ Diú₄. 4Ia₁ ca₂jme₃'ŋia₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄ 'Éi'₃, ia₁jaun₂ guéi'₂ Diú₄ chi₂jua'₂ 'ein₂ i₂'én₂, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂can₃ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅. 5Ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂guéi'₂ Diú₄ quió'₅ dsa₂ ia₁ a₂ca₂jme₃ti₃ 'Éi'₃, juá'₂ Moisés ne₄ Si₂: “Në₁jua'₂ ca₂can₃ dsa₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ chi₂quióng₂ jmɨg₄ Si₂ 'Éi'₃, të₂le₃ quian'₅₄ 'Éi'₃ jaun₂ le₃chain₂.” 6La₁ juɨ₁lia'₂ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂já₅ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'én₂ dsa₂, juá'₂ Si₂ le₂la₂: “Tsá₃ jua'₅₄ 'ne₂ të₂le₃ juɨ₅ 'au'₂: ¿'Ein₂ bá₄ lé₂ le₃uɨ́g₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃? ―co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, ia₁jaun₂ sióin₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄ ja₁con₂ jniog₄―; 7on₃ guë'₂ jua'₅₄ 'ne₂ ján₃: “¿'Ein₂ bá₄ lé₂ le₃sión₃ ca₂të₂ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄?” ―co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, ia₁jaun₂ chóin'₂ táng₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, jɨn₄ 'lag₄. 8¿La₁ 'e₂ bá₄ guë'₂ juá'₂ Si₂? Cong'₂ bá₄ 'nia'₂ 'ei₅ jág₁ la₂, 'i₄ mɨ₂'o'₅₄, quian'₅₄ juɨ₅ të₂'au'₂, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, jág₁ në₅ bá₄ lë́₅ jág₁ a₂'én₂ dsa₂ a₂qui₂'ë́₅ jnia'₅₄ dsa₂: 9Chi₂jua'₂ jmo'₂ jág₁ quian'₅₄ mɨ₂'o'₅₄ a₂lɨ́n₅ Jesús Te₁gui'₅₄, ján₃ guë'₂ chi₂jua'₂ 'éng'₂ juɨ₅ të₂'au'₂ a₂ca₂jme₃jein'₅₄ táng₃ Diú₄ a₂jme₁rë₂'lɨin₅₄, tɨ́ng'₄ bá₄. 10Ia₁ të₂le₃ juɨ₅ të₂dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ rë₂'éin₂, ia₁jaun₂ guéi'₂ Diú₄ në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jme₃ti₃; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'o₄ dsa₂ jmo₂₃ jág₁ ia₁jaun₂ tɨ́in'₄ bá₄. 11Ne₄ Si₂ juá'₂: “Juɨ₁lia'₂ i₂'én₂ le₃quió'₅ 'éi₂, tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́i₂ o₂guí'₃.” 12Tsá₃ jma₃quén₅ jág₂ Diú₄ jɨ́in₂ dsa₂ judíos quian'₅₄ guë'₂ dsa₂ griegos; ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ 'éi₂ lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃, ján₃ guë'₂ jme₂gu'₅₄ cuë₂₃ ca₂lia'₂ 'lióng₂ a₂dse₃ quió'₅, cuë́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chi₂léi'₂. 13Ia₁ juá'₂ le₂la₂: “Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chi₂lí'₂ ne₄ Te₁gui'₅₄, tɨ́in'₄ bá₄.” 14La₁, ¿'A₂ bá₄ lia'₂ lé₂ chi₃lí'₂ ne₄ jan₂ i₂tsá₃ ma₂ca₂rë₃'éin₂ le₃quió'₅? Ján₃ guë'₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ le₃'én₂ dsa₂ le₃quió'₅ në₁jua'₂ tsá₃ ma₂nág₂ guë'₂ 'ag₅ dsa₂ 'ɨin₂₃ 'éi₂? ¿'A₂ guë'₂ lia'₂ lé₂ nag₃ dsa₂ në₁jua'₂ tsá₃ 'ein₂ chan₂ i₂'ë́₂ jág₁ dse₃? 15¿'A₂ bá₄ lia'₂ lé₂ dsi₁lén₂ i₂'ë́₂ jág₁ dse₃ në₁jua'₂ tsá₃ 'ein₂ chei₅? Juɨ₁lia'₂ ma₂rë₂ton₅ ne₄ Si₂: “¡'E₂ guë́₄ jlá'₁ gu₂-tag₄ i₂quian₅ jág₁ dse₃!” 16La₁ tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂tón'₃ juɨ₅ jág₁ dse₃. Juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ táng₃ Isaías: “¿Te₁gui'₅₄ 'ein₂ bá₄ i₂ma₂ca₂rë₃'én₂ jág₁ a₂ca₂'ë́₂ jniog₄?” 17Le₂në₅ bá₄ jaun₂, juɨ₁lia'₂ a₂'én₂ dsa₂, lë́₅ të₂le₃ quian'₅₄ a₂nag₅ dsa₂; a₂nag₅ dsa₂ jaun₂, lë́₅ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 18La₁ ŋag₄ jniá₂, ¿O₃ bá₄ tsá₃ ca₂nág₂ dsa₂ jág₁ dse₃? ¡Ma₁ të₃dsón'₂ bá₄ ca₂nág₂! Ia₁ juá'₂ Si₂: Ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃ bá₄ ca₂dsia₃ dsa₂; ca₂le₂con₂ quióng₄ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ ma₂ca₂i₃'ág₃ jág₁ quió'₅. 19La₁ ŋag₄ táng₃ jniá₂, ¿O₃ bá₄ a₂tsá₃ ma₂ca₂rë₃lí'₄ 'e₂ dsa₂ juɨg₂ Israel? Ia₁ jë₁le₂'uɨg₅₄, juá'₂ Moisés: Jmo₅₄ jniá₂ a₂lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂dsí'₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ juɨg₂ nación lɨ́n₅; ján₃ bá₄ jmo₅₄ jniá₂ le₃'ne'₂ 'nia'₂ o₄quió'₄ caun₂ juɨg₂ i₂tsá₃ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅. 20Con'₂ siá'₂, tiá₂ dsɨ́₅ Isaías a₂juá'₂, o₄quió'₄ Diú₄: Dsa₂ i₂tsá₃ jme₁'nau'₂ jniá₂, ca₂dsáu'₂ bá₄; ca₂jme₁jnia₅ jniá₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ jme₁ŋag₅ jniá₂. 21La₁ia₁ dsa₂ israelitas bá₄ jme₁tsɨ́'₅ Isaías, jme₁ca₂juá'₂: “Të₁ne₁ jmɨg₄ bá₄ jme₁chén'₄ jniá₂ chi₁jan₁₂ cu₃ ja₁con₂ juɨg₂ cang₄ mɨ₂dsi₄ i₂tsá₃ ne'₅₄.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\