ROMANOS 16

1Jme₂jnia₄ jniá₂ 'io₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ Febe, i₂ma₂já₅ jme₂ti₃ ja₁con₂ guá'₅ chan₂ Cencrea. 2Guein₅₄ bá₄ dse₃ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄, jmo₄ bá₄ con'₂ dsi₂ten₅₄ jmo₃ dsa₂ ja₁con₂ rɨin'₅₄ i₂'én₂, ján₃ guë'₂ jme₁'oin₁₂ quian'₅₄ juɨ₁'e₂ guë́₃ a₂ca₂rë₃'nió'₃ quió'₅, ia₁ ma₂ca₂jme₃'o₅₄ bá₄ 'éi₂ 'ŋiog₅ ma₂ca₂jme₃'oin₅₄ juɨn₅, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ ma₂ca₂jme₃'o₅₄ jniá₂. 3Cuɨn₅₄ Diú₄ Priscila quian'₅₄ Aquila, i₂lɨ́n₅ i₂quian'₅₄ jniá₂ jë₄ ta₁ a₂niog₅ quió'₅ Cristo Jesús. 4'Éi₂ bá₄ ca₂jmo₃ tén'₂ dsɨ́₅ o₄quió₃ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂quí'₃ dsa₂ dsɨ₂lag₅₄. Jaun₂ cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ 'éi₂. On₃ jua'₅₄ jmá'₃ jniá₂; ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂nau₂ i₂'én₂ cuë₂₃ ti₁'mag'₄ ján₃. 5Në₅ i₂cuɨ́ng'₅ Diú₄ ján₃ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂ŋɨ'₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Priscila quian'₅₄ Aquila në́₃. Cuɨn₅₄ Diú₄ Epeneto a₂mei₅₄ quiáng₃, dsa₂ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂ca₂rë₃'én₂ le₃quió'₅ Cristo 'uë₃ Acaya. 6Cuɨn₅₄ co₂nio₄ Diú₄ María, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ ma₂jmo₃ ta₁ o₄quián'₂ 'nia'₂. 7Cuɨn₅₄ co₂nio₄ Diú₄ Andrónico quian'₅₄ Junias, dsa₂ go₃ jniá₂ i₂quiang'₅₄ ca₂'ú₃ né'₃ 'má₃; co₂'nió'₄ dsa₂ i₂lén₄ i₂cuɨg₅ guë́₄ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄, co₂'nió'₄ dsa₂ i₂jme₁ma₂tion'₅₄ le₃quió'₅ Cristo le₂jŋiá₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂. 8Cuɨn₅₄ Diú₄ Amplias, jan₂ i₂'nió₃ jniá₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 9Cuɨn₅₄ co₂nio₄ Diú₄ ján₃ Urbano, dsa₂ i₂quian'₅₄ jniog₄ jmo₂ ta₁ quió'₅ Cristo Jesús, quian'₅₄ Estaquis në́₃ i₂lɨ́n₅ a₂mei₅₄ quiáng₃ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃. 10Cuɨn₅₄ Diú₄ Apeles, i₂ma₂já₅ cuë₂₃ léi₄ a₂ŋɨ₂₃ le₃quió'₅ Cristo, le₂jaun₂ bá₄ jmo₄ co₂nio₄ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chan₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Aristóbulo ján₃. 11Cuɨn₅₄ Diú₄ Herodión, dsa₂ go₃ jniá₂, quian'₅₄ guë'₂ dsa₂ familia quián₅ Narciso i₂'én₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 12Cuɨn₅₄ bá₄ co₂nio₄ Diú₄ Trifena quian'₅₄ Trifosa në́₃, on₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂jmo₅ ta₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄, quian'₅₄ guë'₂ 'io₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ Pérsida i₂'nió₄ guë́₄ lɨn₃, i₂ŋɨ́₄ ma₂jmo₃ ta₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ ján₃. 13Cuɨn₅₄ bá₄ Diú₄ Rufo i₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂ma₂quion'₅₄ quián₅ Te₁gui'₅₄, quian'₅₄ chog₅₄, i₂jɨng₅₄ në₂jag₄ bá₄ cha₃ ján₃. 14Cuɨn₅₄ Diú₄ Asíncrito, Flegonte, quian'₅₄ guë'₂ Hermas, Patrobas, Hermes në́₃, quian'₅₄ guë'₂ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂quiain'₅₄ në́₃. 15Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ ján₃ i₂chen₂ Filólogo quian'₅₄ Julia, Nereo në́₃, quian'₅₄ 'io₅₄ rɨin'₅₄; cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ Olimpas quian'₅₄ guë'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'én₂ i₂tion'₅₄ quiain'₅₄. 16Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ a₂qui₁chén'₁ 'nia'₂ quió'₅ rɨ́ng'₂, a₂lë́₅ léi₄ a₂ma₂'ei₅ caun₂ jág₁ a₂le₁jë́₃ 'au'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ guá'₅ quián₅ Cristo dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. 17Rɨn'₅₄ jniog₄, mɨ₅ jniá₂ ne'₅₄ 'nia'₂, rë₂ de'₂ quion₂ 'nia'₂ 'í₁, 'ein₂ dsia₅ mɨ'₅₄ jmo₅ le₁dson'₅₄ guá'₅, 'ein₂ chi'₅ juɨ₅ a₂qui₂nió₃ dsa₂, a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂ca₂rë₃tɨ́n'₃ 'nia'₂. Jaun₂ co₂dsia₅ chén'₂ 'nia'₂ cau₅ i₂jmo₅ le₂jaun₂. 18Ia₁ on₃jua'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂le₂'éi₂; con'₂ jŋia'₅₄ jme₂ti₃ ne₄ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ guioin₅₄ bá₄, qui₂jme₂gain₂₃ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, quian'₅₄ jág₁ 'ua₁, jág₁ rau₂ në́₃. 19Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ le₁ŋi₅ 'a₂ lia'₂ ma₂ja₂nó'₅ 'nia'₂ a₂neg'₅₄, jaun₂ 'io'₂ jmo₅ jniá₂ o₄quián'₂ 'nia'₂. La₁ia₁ 'nio₃ jniá₂ a₂lén'₂ 'nia'₂ 'ŋiog'₅₄ le₃quió'₅ a₂dse₃, ján₃ bá₄ le₂në₅ a₂léng'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ dsɨ₂jŋia₅ dsɨ́₅ ne₄ a₂'lɨg'₅₄. 20Jaun₂ Diú₄ i₂jmo₅ 'ei₅ tei₄, ŋi'₅₄ ta₁ jlein'₃ i₂së₃dsen₃ o₄tag'₄ 'nia'₂. Juɨ₁'ei₅ bá₄ a₂dse₃ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ Jesús quián₂ jniog₄ ja₁con'₂ 'nia'₂. 21Timoteo, i₂quian'₄ jniá₂ jmo₂₃ ta₁, dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂; le₂jaun₂ bá₄ ján₃ Lucio quian'₅₄ Jasón, Sosípater, i₂lɨ́n₅ dsa₂ go₃ jniá₂. 22Jniá₂ Tercio i₂tó'₃ jág₁ la₂ ne₄ si₂, ján₃ bá₄ cuɨ́n₅ jniá₂ Diú₄ 'nia'₂ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄. 23Gayo në́₃ dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. Dsi₂néi₂ quió'₅ 'éi₂ bá₄ 'eng₅₄. Ján₃ bá₄ cuë₂₃ dsi₂néi₂ quió'₅ cuë́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ quián₅ guá'₅. Erasto dsa₂ i₂niog₅ gu₂ cu₄ quió'₅ dsa₂ juɨg₂ në́₃, dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂ ján₃; i₂chen₂ Cuarto rɨn'₅₄ jniog₄ në́₃. 24Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, A₂méi₃. 25Në₃ në́₃, juɨ₁jme₁juɨn'₂ jniog₄ Diú₄. 'Éi₂ bá₄ lé₂ le₃jmo₃ a₂náu'₁ 'nia'₂ tiá₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo a₂'ë́₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ jág₁ quió'₅ a₂jme₁rë₂'ma₄ ca₃ma₂lɨ́g'₂ lɨn₃. 26Diú₄ i₂chan₂ co₂tan₅₄ 'éi₂ bá₄ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂jmo₃ jág₁ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅ ma₂lɨ́g'₂, jág₁ a₂ca₂tó'₂ 'éi₂ ne₄ Si₂, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ dsa₂ chan₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ nación, ia₁jaun₂ le₃'éin₂ jág₁ jaun₂, le₃nei'₅₄ në́₃. 27¡Diú₄ i₂jan₂ tan₅₄, i₂tɨn₂, i₂ŋi₅, juɨ₁le₂juɨin'₂ bá₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo ca₂lia'₂ co₂tan₅₄! A₂méi₃. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\