ROMANOS 4:18

18Juɨ₁'e₂ guë́₃ tsá₃ ma₃'e₂ jmɨg₄ jme₁ma₃cha₂ ja₁con₂ Abraham lia'₂ con'₂ lë́₅ lɨ́n₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, të₂le₃ ia₁ a₂ca₂rë₃'éin₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, ca₂dsióg₃ “a₂lɨ́in₅ jmei₂ dsa₂ chan₂ 'lióng₂ juɨg₂”, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ Diú₄: “co₂në₅ tén₅ chi'₂-guein₂ dsió'₂ lé₂.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More