1 Corintios 8

1Chura rupʉ tʉ̃osiva'nani pojojʉ pãi ãumajñarʉã ĩsisi'ere kʉakʉ tocha saopi'ramʉ chʉ'ʉ. Mʉsanʉkona ũcuanʉko, “Jã'a peore masinaa'me chʉkʉna”, chiicosome. Jã'ata'ni masinaa'me chini ija'che i'kato cu'amʉ, “Masinajejʉ chekʉnare na'a re'oja'che cho'onaa'me chʉkʉna”, chiito. Jã'aja'ñe i'kana chekʉnarejẽ'e ña oimanaa'me. Pãi chekʉnare oina re'oja'che cho'okaime repanare, na'a re'oja'che paapʉ chini. 2Pãiʉ ũcuaʉakʉji, “Rʉa masiʉ'mʉ chʉ'ʉ”, chiikʉ repaʉni chuta'a masicheji rʉa karakʉna repaʉ masirʉja'chere vesʉmʉ. 3Jã'ata'ni pãiʉ ũcuaʉakʉ Diore chiikʉ rʉa masiʉ'mʉ. Dios ũcuachi'a repaʉni masikʉ, “Chʉ'ʉ neekʉa'mʉ ikʉ”, chiimʉ repaʉ'te. 4Jã'ajekʉna maipi, “Tʉ̃osiva'nare jo'kasi'ere ãure ãito cu'amʉ”, chini cuasamanapi ãito cu'ama'mʉ. Ija'chea'me: Dioma'me repava'na. Dios te'eʉ'mʉ. Chekʉ Dios peomʉ. Masime mai jã'a. 5Chekʉna pãi ija'che cuasajʉ i'kanaa'me: “Dios te'eʉma'mʉ. Maire paava'na diova'na cʉnaʉmʉna'me cheja rʉa jainʉko pa'ime”, chiinaa'me repana. 6Jã'ata'ni mai iere masijʉ, “Mai Ja'kʉ, Dios, ũcuate'eʉ'mʉ”, chiinaa'me. Repaʉji cho'oʉna peore pa'imʉ chura, chejana'me cu'amajñarʉã, cu'ava'nana'me pãi. Mai Repaʉ neenaa'me. Ũcuachi'a Maire Paakʉ, Jesucristo, ũcuate'eʉ'mʉ. Ũcuaʉji cho'oʉna peore pa'imʉ chura. Mai ũcuachi'a Repaʉ cho'okaisi'ejekʉna Repaʉ neenaa'me. 7Jã'ata'ni pãi Jesucristo'te cuasana ũcuarepanʉko masima'me jã'a. Tʉ̃osiva'nare jo'kasi'ere ãu ãito cu'ama'mʉ. Jã'ata'ni pãi te'ena tʉ̃osiva'nare aperʉmʉ pojojʉ che'chesosinajejʉ churajatʉ'ka ãu repava'nare jo'kasi'ere, “Ie ãu diova'na neea'me”, chini cuasajʉ ãijʉ ũcua cuasame repava'nare. “Maire iere ãito cu'amʉ”, chiijʉ cuasacosome repana. Jã'aja'ñe cuasanapi ũcuare ãito, ũcuanani cu'amʉ. Cu'ache cho'ome repana. Repana cuasache'te jã'aja'ñe cu'ache cho'ojʉ pani rũhiñe cuasache cavesʉsojanaa'me repana. 8Jã'ata'ni Diore ãu ãiñeji pojoma'ñea'me. Ãumajñarʉã si'arepache ãimaneni cu'ache cho'oma'me. Ũcuachi'a si'ache ãu ãiñeji na'a re'oja'che cho'oma'ñea'me. Ãu ũcuaʉache ãire'omʉ. 9Jã'ata'ni mʉsanʉkona na'a masina ñarepajʉ pa'ijʉ̃'ʉ. “Ũcuaʉache cho'ore'omʉ chʉ'ʉre”, chini ũcuaʉache cho'ojʉ pa'imanejʉ̃'ʉ, mʉsanʉkona majapãijava'na vesʉva'napi ña chẽa cu'ache cho'oche'te che'chemanea'jʉ. 10Mʉsanʉkona na'a masinapi tʉ̃osiva'nare ĩsisi'ere ãu ñu'ijʉ ãivʉ'ere repava'nare pojomanata'ni ãito chekʉrʉmʉ vesʉva'napi ñani ũcuaja'che ãijʉ tʉ̃osiva'nare pojojanaa'me, “Ina masina repava'nare tʉ̃osiva'nare pojojʉna chʉkʉna'te ũcuaja'che pojojʉ ãire'ocosomʉ”, chini. 11Jã'aja'ñe cho'oni mʉsanʉkona majapãijanare re'oja'che pa'ivesʉnani na'a masinapi cu'ache cho'oche'te che'chojanaa'me. Jesucristo re'oja'che pa'ivesʉnare ũcuachi'a jũni ro'ikaisi'kʉa'mʉ, Diona'me re'oja'che paapʉ chini. 12Mʉsanʉkona majapãijanare pa'ivesʉnani, “Ija'che cho'oche cu'ache'me”, chiijʉ cuasajʉ pa'inani mʉsanʉkonapi jã'aja'ñe cho'o ñoni cu'ache cho'ome repanare. Jã'aja'ñe cho'o ñoru, “Cu'ache'me ie”, chiijʉ cuasanapi ña chẽa cho'oni repana re'oja'che cuasajʉ pa'iche cho'ojʉ cavesʉsojanaa'me repana. Repanare jã'aja'ñe cu'ache cho'oni Jesucristo'te ũcuachi'a cu'ache cho'ome mʉsanʉkona. 13Jã'ajekʉna chʉ'ʉ majapãijanare ãu ãni ñoñeji cacʉ'oche cuhekʉ'mʉ chʉ'ʉ. Repanapi chʉ'ʉ ãiñe'te ña ũcuaja'che cho'ojʉ repana cu'amʉ chiisi'ere cho'ojʉna ñani jo'e jmamakarʉjẽ'e koo ãimaneja'mʉ chʉ'ʉ, “Repanapi ña ãicu'ache'te ãijʉ che'chesojʉ”, chini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\