1 Tesalonicenses 2

1Asarepajʉ̃'ʉ, chʉ'ʉ majapãijana. Chʉkʉnapi mʉsanʉkona pa'ichejare sani pa'ijʉ Dios chʉ'ore chʉ'vajʉna asa chẽa Jesure jovosinajejʉ chʉkʉna chʉ'vate'emanesi'e masime mʉsanʉkona. 2Ũcuachi'a aperʉmʉ chʉkʉna Filipos vʉ'ejoopo sani pa'ijʉ repajoopo pa'inare rʉa cu'ache cutucojñojʉ cu'ache cho'ocojñosi'e asasinaa'me mʉsanʉkona. Jã'ata'ni Diopi cho'okaiʉna Jesucristo'te cuasache kʉachʉ'o chʉ'vavajʉchʉma'ñe mʉsanʉkona pa'icheja sani ũcua chʉ'vasinaa'me chʉkʉna mʉsanʉkonare. 3Reparʉmʉ chʉkʉna vajʉchʉjʉ cu'ache cuasajʉ tĩiñe che'choma'ñe rũhiñe chʉ'vasinaa'me mʉsanʉkonare. Ũcuachi'a te'eʉ'terejẽ'e cacʉ'oche cuasama'ñe chʉ'o ũcuarepare che'chosinaa'me chʉkʉna mʉsanʉkonare. 4Dios chʉkʉna'te Ũcuaʉ chʉ'ore Jesucristo'te cuasache kʉachʉ'ore pãire chʉ'vajʉ paapʉ chini jo'kasi'kʉa'mʉ. Jã'ata'ni pãipi chʉkʉnani pojoa'jʉ chini chʉ'vamanaa'me chʉkʉna. Mai rekoñoã pa'iche Ñakʉji Diopi pojoa'kʉ chini chʉ'vanaa'me chʉkʉna. 5Ie masime mʉsanʉkona: Diopi ñakʉna chʉkʉna Jesucristo'te cuasache kʉachʉ'ore chʉ'vajʉ jorejʉ põsena'me kuri kooñu chini chʉ'vamanesinaa'me. Ũcuachi'a pãipi chʉkʉnani chiapʉ chini chʉ'vamanesi'ea'me. 6Chʉkʉna Jesús saosinajejʉ chʉ̃'ʉre'onata'ni, “Ña kʉkʉjʉ̃'ʉ chʉkʉna'te”, chiijʉ chʉ̃'ʉmanaa'me mʉsanʉkonare, chekʉnare ũcuachi'a. 7Jã'aja'ñe i'kama'ñe pe'kerʉ pa'ijʉ che'chosinaa'me chʉkʉna mʉsanʉkonare. Vĩjachĩire pʉka'ko kuirako jojacheja'che cho'okaijʉ pa'isinaa'me chʉkʉna mʉsanʉkonare. 8Jã'aja'ñe cho'ojʉ mʉsanʉkonare oinajejʉ re'oja'che pa'ijʉ Dios chʉ'o chʉ'vasinaa'me chʉkʉna. Ũcuachi'a mʉsanʉkonare cuasajʉ che'chesosinajejʉ cheke chʉkʉna'te peore cho'ore'ochetʉ'ka re'oja'che cho'okaisinaa'me chʉkʉna. 9Chʉ'ʉ cuasana, ¿Chʉkʉna cho'osi'e cuasama'ñe mʉsanʉkona? Mʉsanʉkona pa'icheja sani pa'ijʉ Diopi chʉ̃'ʉʉna Jesure cuasache kʉachʉ'o chʉ'varʉmʉ mʉsanʉkonare rʉa oinajejʉ te'eʉ'terejẽ'e karache'te cho'ocuhejʉ ãujẽ'e sẽema'ñe pa'ijʉ umucujñana'me ñami cho'oche cho'ojʉ pa'isinaa'me, chʉkʉna chiimajñarʉãre kooñu chini. 10Ũcuaja'che chʉkʉna mʉsanʉkonare jmamakarʉjẽ'e cu'ache cho'oma'ñe re'oja'chechi'a cho'osi'e masime. Dios chiichechi'a cho'osinaa'me chʉkʉna. Dios ñakʉ'te mʉsanʉkonare Repaʉ'te cuasanare re'oja'chechi'a cho'okaisinaa'me chʉkʉna. 11Ũcuachi'a mʉsanʉkonapi re'oja'che pa'ijʉ pojojʉ paapʉ chini mʉja'kʉpãija'ñe oijʉ pe'kerʉ chʉ'vajʉ che'chosinaa'me chʉkʉna mʉsanʉkonare, re'oja'che pa'ijʉna Diopi ña mʉsanʉkonani pojoa'kʉ chini. Dios mʉsanʉkonare re'oja'che pa'ijʉ, Repaʉ pa'ichejare sani pa'ijʉ Ũcuaʉna'me chʉ̃'ʉjʉ paapʉ chini chẽasi'kʉa'mʉ. 13Dios chʉkʉna'te, “Chʉ'vajaikaijʉ̃'ʉ ie chʉ'o”, chiisi'e chʉkʉnapi sani Repaʉ chʉ'ore chʉ'vajʉna mʉsanʉkonapi asa jachama'ñe pojojʉ, “Ie chʉ'o pãipi cuasajʉ i'kachema'mʉ; Dios chʉ'orepaa'me ie”, chini cuasajʉna, pojojʉ Diore cuhama'ñe, “Re'orepamʉ, Ja'kʉ”, chiinaa'me chʉkʉna. Repaʉ Dios mʉsanʉkonare Jesucristoni cuasajʉ jovo Ũcuaʉ chʉ'o che'chenare pa'iche re'oja'che care'vakaiʉ pa'imʉ cu'ache cho'oche'te jo'kaso re'oja'chere cho'ojʉ paapʉ chini. 14Mʉsanʉkonapi Dios chʉ'ore asa chẽa Jesucristoni cuasajʉ re'oja'che pa'ijʉna chekʉna mʉsanʉkona pa'icheja cana cu'ache cho'osinaa'me mʉsanʉkonare, Judea cheja cana, judíopãi, aperʉmʉ Jesucristo'te cuasakuanupʉ'te cu'ache cho'osi'eja'che. 15Judíopãi ũcuanʉko Jesucristo'te cuhejʉ Repaʉ'te cuasanare ũcuachi'a cuheme. Dios chʉ'o kʉasinare apereparʉmʉ ũcuanapi vanisoasome. Maire Paakʉ'te Jesucristo'te ũcuachi'a vanisosinaa'me repana. Ũcuachi'a chekʉna judíopãi mʉsanʉkona pa'ijoopo cana Dios chʉ'o chʉ'vache'te ʉ̃sejʉ repajoopoji eto saosinaa'me chʉkʉna'te. Repana judíopãi ũcuanʉkore pãi cuhejʉ, “Judío peonapi asa chẽa re'oja'che pa'ijʉ”, chini si'arʉmʉ Dios chʉ'o kʉache ʉ̃seme. Jã'aja'ñe cho'ojʉ si'ache cu'ache cho'ojʉna pe'rukʉ, “Repana cu'ache cho'osi'e ro'i chʉ'ʉpi tʉnokaima'ñe ũcua cuasakʉna peore ro'ijanaa'me repana”, chiimʉ Dios repanare. 17Chʉ'ʉ majapãijana, chʉkʉna eto saocojñosirʉmʉ mʉsanʉkonani jo'e ñaʉakʉna si'arʉmʉ cuasajʉ rʉa oijʉ pa'isinaa'me chʉkʉna. Ñaʉakʉna oijʉ jmamakarʉ pani jo'e si'ache cho'osinaa'me chʉkʉna, mʉsanʉkonani sani ñañu chini. Jã'ata'ni saicu'akʉna saima'ñe pa'ime chʉkʉna, saineenata'ni. 18Chʉ'ʉ Pablo, rʉa jeerʉmʉ sasa chini cho'okʉ pa'isi'kʉa'mʉ. Rʉarepañoã chʉ'ʉ saipi'rarʉmʉchi'a vati ai si'arʉmʉ saiʉ̃sesi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. 19Rʉa pojome chʉkʉna mʉsanʉkonare. Chʉkʉna che'choche Dios chʉ'ore mʉsanʉkonapi jachama'ñe asa chẽa Maire Paakʉni Jesucristoni cuasajʉna, Repaʉ jo'e cajesirʉmʉ chʉkʉna'te, chʉ'vasinare rʉa pojoja'mʉ. Reparʉmʉre cuasajʉ pojojʉ cha'ame chʉkʉna. Repaʉ'te tijña mʉsanʉkona Dios chʉ'o asa chẽasi'e pojojʉ peore kʉajanaa'me chʉkʉna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\