1 Timoteo 2

1Ie rʉa chʉ'vamʉ chʉ'ʉ mʉ'ʉre: Ũcuanʉkore pãi Dioni re'oja'chere sẽekaiʉ, “Re'orepamʉ, Ja'kʉ”, chiiʉ pa'ijʉ̃'ʉ Repaʉ'te. 2Maipi ainani, chʉ̃'ʉnani ũcuanʉkore Dioni sẽekaijʉ pa'ito repana maire re'oja'che chʉ̃'ʉjʉ pa'ivesache cho'omapʉna Repaʉ'te cuasache'te ʉ̃secojñoma'ñe ũcua cuasajʉ re'oja'che pa'ijʉ chekʉnare re'oja'che cho'okaijʉ pa'ijanaa'me mai. 3Re'oja'chea'me jã'a. Dios maire vati toa sani uuche Ʉ̃sekaikʉ jã'aja'ñe re'oja'che sẽekaiche asa pojomʉ. 4Repaʉ Dios pãi ũcuanʉkore Repaʉ chʉ'o ũcuarepare asa chẽa Jesuni cuasajʉ jovo Ũcuaʉna'me ai paapʉ chiimʉ. 5Dios Ũcuate'eʉ'mʉ. Ũcuachi'a maire I'kakaikʉ pãiʉ Ũcuate'eʉ'mʉ; Jesucristoa'mʉ Repaʉ. Jesucristochi'aa'mʉ maire Diona'me re'oja'che paapʉ chini Cho'okaikʉ. 6Repaʉ Jesucristo cho'okaicuhema'ñe maire pãi ũcuanʉkore cu'a jũni ro'ikaisi'kʉa'mʉ. Jã'aja'ñe cho'o Dios maire ũcuanʉkore vati toa uuche ʉ̃sekasa chiiche cho'o ñosi'kʉa'mʉ Repaʉ, Dios chiisirʉmʉjekʉna. 7Chʉ'ʉ i'kache ie chʉ'o ũcuarepaa'me. Jorema'mʉ chʉ'ʉ. Dios chʉ'ʉre Jesús saosi'kʉre ũcuare kʉaa'kʉ chini chʉ̃'ʉ jo'kasi'kʉa'mʉ, judío peonani Repaʉ chʉ'ore ũcuarepa Repaʉ'te cuasache kʉachʉ'ore che'chokʉ ku'iʉ paaʉ chini. 8Jã'aja'ñejekʉna pãi si'achejña pa'inare, cu'ache cho'oma'ñe pa'ijʉ, chekʉnare ke'rejʉ pe'ruma'ñe re'oja'che pa'ijʉ Dioni sẽejʉ pa'ijʉ̃'ʉ, chiimʉ chʉ'ʉ. 9Romire ija'che chʉ'vamʉ chʉ'ʉ: Romi re'oja'che pañu chiina kãña re'ojakãña ju'icheji re'oja'che ñoñechi'a cuasama'ñe rekoñoã pa'iche'te na'a rʉa cuasajʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Pe'kerʉ pa'ijʉ mʉsanʉkona rekoñoãpi masi cuasajʉ re'oja'che cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ; romi Diore cuasana pa'iche'me jã'a. Jã'aja'ñe cho'ojʉ pa'ina repana rekoñoãpi re'oja'che pa'iche cho'o ñome. Pãipi mʉsanʉkonani chiapʉ chini raña si'ache rʉarepa veni care'va, kãña rʉa ro'ikãñana'me ko'siʉa, pachokuri cho'osimajñarʉã ju'ijʉ pa'imanejʉ̃'ʉ. Ũcuachi'a ʉmʉpãipi ʉache ñaa'jʉ chini ju'ijʉ pa'imanejʉ̃'ʉ. 11Pãi Dioni pojoñu chini chi'irʉmʉ ʉmʉpãi ña kʉkʉjʉ pa'ijʉ cutuma'ñe Dios chʉ'ore asa chẽajʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 12Romipi ʉmʉpãire chʉ̃'ʉjʉ che'chojʉ i'kama'ñe pa'ijʉ̃'ʉ, chiimʉ chʉ'ʉ. 13Ija'chea'me: Dios aperʉmʉ Adanni charo cho'oasomʉ, na'a cho'jena Evare. 14Repanare cho'osirʉmʉ Eva Dios chʉ̃'ʉsi'ere jachako re'oja'chere cho'ovesʉko vatipi jorekʉ chʉ̃'ʉʉna asa chẽa charo cu'ache cho'oasomo. Repao ʉ̃jʉ Adán vati jorekʉ chʉ̃'ʉñe, “Ũcuarepama'mʉ ie”, chiiʉ masikʉta'ni ũcua cho'oasomʉ. 15Aperʉmʉ pa'isi'ko jã'aja'ñe cho'osi'eta'ni mʉsanʉkona romi Dioni masi cuasajʉ, chekʉnare oijʉ re'oja'che cho'okaijʉ pa'ijʉ, cu'ache cho'oma'ñe re'oja'che pa'imasijʉ chĩire masi paato re'oja'che pa'ija'mʉ mʉsanʉkonare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\