2 Corintios 10

1Chura Cristo pe'kerʉ chʉ'vasi'eja'che mʉsanʉkonani pe'kerʉ chʉ'vakʉ tocha saomʉ chʉ'ʉ ie chʉ'o. Mʉsanʉkona te'ena ija'che cutujʉasome chʉ'ʉre: “Repaʉ Pablo maire ja'me pani i'kavajʉchʉkʉ rʉa i'kama'kʉa'mʉ. Jã'ata'ni tĩichejare pani rʉa chʉ̃'ʉkʉ chʉ'o tocha raokʉ'mʉ repaʉ”, chiijʉasome. 2Chʉ'ʉ mʉsanʉkonare ñara chini saija'mʉ. Mʉsanʉkonapi re'oja'che pa'ito ñakʉ i'kamaneja'mʉ chʉ'ʉ. Pãi chʉ'ʉre, “Diore cuasama'kʉja'che pa'imʉ ikʉ”, chiinareta'ni i'kaja'mʉ chʉ'ʉ. 3Pãiʉ'mʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni pãi Diore cuasamana cavacheja'che cavama'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. 4Pãi vaicheji cavama'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni Diore cuasacuhenare cajejaikʉ'mʉ chʉ'ʉ, Dios Peore Masikʉji cho'okaiʉna. 5Pãi Dioni cuasacuhejʉ chekʉnapi Repaʉni cuasamanea'jʉ chini rʉa i'kanare Diopi cho'okaiʉna cajejaimasikʉ'mʉ chʉ'ʉ. Chekʉnapi Dios chiiche'te cho'omanea'jʉ chini i'kanapi asa Repaʉni cuasajʉ jovoa'jʉ chini i'kamasikʉ'mʉ chʉ'ʉ. 6Mʉsanʉkona ũcuanʉko Dios chiiche re'oja'chechi'a cho'ojʉ pa'irʉmʉna chekʉnare Repaʉni jachajʉ re'oja'che pa'imanare repana cu'ache cho'osi'e ro'i chʉ̃'ʉja'mʉ chʉ'ʉ. 7Sẽ'sevʉ pa'imajñarʉãchi'a ñajʉ pa'ime mʉsanʉkona. Pãiʉ ũcuaʉakʉji meñe cuasa ña, “Chʉ'ʉ Cristo neekʉa'mʉ”, chiiʉ cuasakʉ chʉ'ʉre ũcuaja'che, “Cristo neekʉa'mʉ jã'ʉ”, chiiʉ cuasaa'kʉ. 8Maire Paakʉ Dios chʉ'ʉre mʉsanʉkonani Repaʉ chʉ'ore chʉ'vaa'kʉ chini jo'kasi'kʉa'mʉ, chʉ'vakʉna asa mʉsanʉkonapi na'a rʉa re'oja'che paapʉ chini. Mʉsanʉkonani cacʉ'oa'kʉ chini chẽamanesi'kʉa'mʉ Repaʉ chʉ'ʉre. Jã'a vajʉchʉma'ñe kʉamʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare, chʉ'ʉ chʉ'vachʉ'ore asa jachamanea'jʉ chini. 9Jã'ajekʉna mʉsanʉkonapi na'a re'oja'che paapʉ chini mʉsanʉkonare pe'rukʉ i'ka kʉkora chini tochama'mʉ chʉ'ʉ. 10Chekʉna pãi te'ena chʉ'ʉ tocha saosija'o ña ija'che cutujʉasome chʉ'ʉre: “Rʉa chʉ̃'ʉkʉ tocha raomʉ repaʉ. Jã'ata'ni icheja rani vesʉʉjekʉ i'kamaʉ pãi te'eʉ'terejẽ'e i'ka kʉkoma'kʉa'mʉ repaʉ”, chiijʉasome. 11Jã'aja'ñe i'kana iere masia'jʉ: Chʉ'ʉ mʉsanʉkonare so'ore pa'iʉ i'kakʉ tocha saoche mʉsanʉkonare ja'me sani panijẽ'e ũcua i'kakʉ pa'ija'mʉ chʉ'ʉ. 12Mʉsanʉkonare ja'me pa'ina te'ena rʉa vesʉnata'ni ũcuanapi, “Chekʉnare na'a rʉa masinaa'me chʉkʉna”, chiijʉ meñe cuasajʉ pojonaa'me. Repana meñe pojona pa'ivesʉnaa'me. Repana cho'ocheja'che cho'oma'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. 13Dios chʉ'ʉre cho'oa'kʉ chini jo'kasi'ere mʉsanʉkonare kʉakʉ chʉ'ʉ pa'iche masi kʉakʉ'mʉ chʉ'ʉ. Ũcuaʉji chʉ̃'ʉʉna mʉsanʉkona pa'icheja charo sani Cristo'te cuasache kʉachʉ'ore chʉ'vasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. Chʉ'ʉchi'a te'eʉ cuasasi'ere chʉ'vajaisi'ema'mʉ jã'a. Mʉsanʉkonare chekʉna na'a charo Cristo pa'iche kʉajaisina peome. Mʉsanʉkonare chʉ'vajaisi'kʉ pa'imaneni jã'aja'ñe i'kakʉ jorechʉ'ore i'kakʉ pa'ira'amʉ chʉ'ʉ. 15Chekʉna cho'oche'te cuasakʉ kʉama'ñe chʉ'ʉre jo'kasi'echi'a kʉakʉ chʉ'vakʉ'mʉ chʉ'ʉ. Mʉsanʉkonapi chʉ'ʉ chʉ'vachʉ'ore asa chẽa si'arʉmʉ na'a re'oja'che pa'ito pojoja'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. Jã'aja'ñe pa'ijʉ asamasito na'a re'oja'chere chʉ'vaja'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. 16Mʉsanʉkonare chʉ'va pi'nisirʉmʉ so'ña canani chekʉna pãi chuta'a chʉ'vamachejña pa'inani ku'iʉ chʉ'vara chiimʉ chʉ'ʉ, mʉsanʉkona pa'icheja na'a so'o pa'inani. Chekʉna charo sani chʉ'vasinani chʉ'ʉpi cho'jepi sani chʉ'va rani, “Chʉ'ʉpi chura chʉ'vajakʉna Diore cuasanaa'me jã'ana”, chiiʉ jorecuhemʉ chʉ'ʉ. 17Meñe i'kajʉ, “Rʉa re'onaa'me chʉkʉna”, chiimaneñu mai. Maire Paakʉ pa'iche'te kʉajʉ, “Rʉa re'okʉ'mʉ Repaʉ”, chiijʉ pañu mai. 18Pãiʉ ũcuaʉji meñe, “Re'okʉ'mʉ chʉ'ʉ”, chiikʉ chekʉrʉmʉ re'okʉ'mʉ; chekʉrʉmʉ cu'akʉ'mʉ. Jã'ata'ni Diopi pãiʉni ũcuaʉakʉni, “Re'okʉ'mʉ ikʉ”, chiito re'okʉ'mʉ repaʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\