2 Timoteo 4

1Dios asakʉ'te ũcuachi'a Jesucristo Pãi Ũcuanʉkore Chʉ̃'ʉkʉ Pa'ijaʉ jo'e rani pãi jũnisosinana'me vajʉna cho'osi'e peore ro'iche chʉ̃'ʉjaʉ asakʉ'te iere chʉ̃'ʉ jo'kamʉ chʉ'ʉ mʉ'ʉre: 2Dios chʉ'o chʉ'vache cuhasoma'ñe si'arʉmʉ chʉ'vakʉ pa'ijʉ̃'ʉ, chʉ'vare'orʉmʉna'me chʉ'vacu'ache pa'irʉmʉ. Pe'kerʉ che'chokʉ repanapi cu'ache cho'oto pe'ruma'ñe i'kakʉ chʉ'vajʉ̃'ʉ repanare, jo'e cho'oma'ñe Dioni masi cuasajʉ vajʉchʉma'ñe re'oja'che pa'ijʉ paapʉ chini. 3Na'a pa'isirʉmʉ Dios chʉ'o ũcuarepa che'choche rʉa asacuhejanaa'me pãi. Chʉ'o ũcuarepare asacuhejʉ repanare ʉachechi'a asajʉ, repana chiichechi'a che'chojʉna asajʉ pañu chini che'chonare rʉa jainʉkore ku'e jñaajanaa'me repana. 4Dios chʉ'o ũcuarepare asacuhejʉ rupʉ aichʉ'ore pãi cuasajʉ kʉache'te asajʉ pa'ijanaa'me repana. 5Mʉ'ʉta'ni si'arʉmʉ rũhiñe cuasakʉ pa'ivesache ti'jñetojẽ'e ũcua re'oja'che pa'iʉ mʉ'ʉpi cho'oa'kʉ chini Dios mʉ'ʉre jo'kasi'ere Repaʉ chʉ'o chʉ'vache'te peore masi cho'okʉ pa'ijʉ̃'ʉ, Repaʉ'te cuasamanapi asa chẽa Jesuni cuasajʉ jovoa'jʉ. 6Chʉ'ʉre vanisojarʉmʉ tĩ'añe jmamakarʉ karamʉ. Dios chʉ'o chʉ'vakʉjekʉ chuenisopi'ramʉ chʉ'ʉ. 7Jesuni masi cuasakʉ chʉ'ʉre peore cho'ore'ochetʉ'ka cho'okʉ cu'ache ti'jñecojñokʉta'ni Repaʉ'te cuasache'te ũhasoma'ñe ũcua cuasakʉ re'oja'che pa'iʉ chʉ'ʉpi cho'oa'kʉ chini Dios chʉ'ʉre jo'kasi'e peore cho'o pi'nicuhamʉ chʉ'ʉ. 8Chura chʉ'ʉ re'oja'che cho'osi'e ro'i Maire Paakʉ Re'okʉ pãi ũcuanʉko cho'osi'e ro'iche Repaʉ chʉ̃'ʉumucuse chʉ'ʉre ĩsijachere cuasakʉ cha'amʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉrechi'a ĩsima'ñe Repaʉ jo'e raijache rʉa cuasajʉ pojojʉ cha'anare ũcuachi'a ĩsija'mʉ Repaʉ. 9Mʉ'ʉre peore cho'ore'ochetʉ'ka cho'okʉ na'mi rani ñajʉ̃'ʉ chʉ'ʉre. 10Demas Diore cuasamana pa'iche'te na'a rʉa chiiʉ chʉ'ʉre jo'ka Tesalónica vʉ'ejoopona sanisosi'kʉa'mʉ. Crescenteji Galacia chejana sanisosi'kʉa'mʉ. Titopi Dalmacia chejana saisi'kʉa'mʉ. 11Lucachi'a ja'me pa'imʉ chʉ'ʉre. Marco'te ku'e jñaa rakaijʉ̃'ʉ. Chʉ'ʉre cho'oche rʉa cho'okaimasikʉ'mʉ repaʉ. 12Tíquico'te mʉ'ʉ sani pa'ichejana Efeso vʉ'ejoopona saosi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. 13Mʉ'ʉ rairʉmʉ chʉ'ʉ Troas vʉ'ejoopo jo'ka raisikãa chʉ'ʉ sẽ'sevʉ ju'ikãa rakaijʉ̃'ʉ chʉ'ʉre, Carpo vʉ'e jo'kasikãa. Ũcuachi'a chʉ'ʉ utija'okorovʉã rakaijʉ̃'ʉ. Chekʉja'o utija'o ũcuachi'a rʉa chiimʉ chʉ'ʉ. Jã'a cavesʉma'ñe rakaijʉ̃'ʉ chʉ'ʉre. 14Cʉna cho'oche cho'okʉ Alejandro rʉa cu'ache cho'osi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. Maire Paakʉji repaʉ cu'ache cho'osinʉkorʉ cu'ache ti'jñeñe chʉ̃'ʉja'mʉ repaʉ'te. 15Ñarepakʉ pa'ijʉ̃'ʉ repaʉ cho'oche. Mai chʉ'vache Dios chʉ'o rʉa cuhekʉ chʉ'vaʉ̃semʉ repaʉ. 16Pãi chẽañe chʉ̃'ʉna charo chʉ'ʉni soni chʉ'ʉ cho'osi'ere cuasa ñarʉmʉ chʉ'ʉre ja'me pa'ina te'eʉjẽ'e ja'me i'kakaima'ñe ũcuanʉko jo'ka sanisosinaa'me chʉ'ʉre. Jã'ata'ni repana cho'osi'e cuasamanea'kʉ Dios, chiimʉ chʉ'ʉ. 17Jã'ata'ni reparʉmʉ chʉ'ʉre Maire Paakʉji ja'me pa'iʉ cho'okaisi'kʉa'mʉ, chaire ãusoma'ñe pa'iʉ Repaʉ chʉ'ore ũcua koka paakʉ masi chʉ'vakʉna judío peonapi ũcuanʉko asajʉ paapʉ chini. 18Maire Paakʉ chʉ'ʉre cu'ache cho'oche si'ache peore Ʉ̃sekaiʉ Repaʉ pa'icheja re'ojachejana saja'mʉ. Si'arʉmʉ cuhama'ñe pojojʉ pañu mai Repaʉ'te. Jã'aja'ñe paaʉ. 19Priscana'me Aquila'te chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ chʉ'ʉre, Onesíforona'me repaʉ majapãi ũcuachi'a. 20Erasto Corinto vʉ'ejoopona canʉkasi'kʉa'mʉ. Trófimoreta'ni jũ'ikʉni Mileto vʉ'ejoopona jo'ka ranisosi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. 21Mʉ'ʉre peore cho'ore'ochetʉ'ka cho'okʉ chuta'a sʉsʉrʉmʉ tĩ'amarʉmʉna raijʉ̃'ʉ icheja. Eubulona'me Pudente, Linona'me Claudia, chekʉna mai majapãijana ũcuanʉko icheja pa'ina chʉ'o saome mʉ'ʉre. 22Maire Paakʉji mʉ'ʉ rekocho'te ja'me paaʉ. Mʉsanʉkonare ũcuanʉkore Diopi rʉa re'oja'che cho'okaaʉ re'oja'che paapʉ chini. Re'omʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\