Hechos 6

1Reparʉmʉ si'arʉmʉ na'a rʉa jainʉko pãi Jesucristo'te cuasana jovojʉ paniasome. Ũcuarʉmʉ repana Jesucristo'te cuasana griego chʉ'o i'kanapi judíopãi chʉ'o i'kanani ke'rejʉ ija'che i'kaasome: —Umucujña pa'iche mʉsanʉkona mai ũcuanʉko koosi'epi ãu va'jeva'nare kuirajʉ pa'ime. Jã'ata'ni chʉkʉna majapãi va'jeva'na na'a ka'charʉ koojʉ pa'ime ãu rupʉ ĩsiche —chiniasome repana. 2Chitena repana Jesús saosina docerepana Repaʉ'te cuasanani ũcuanʉkore soniasome. Soni rao repanare ija'che i'kaasome repana: —Chʉkʉnapi Dios chʉ'o chʉ'vanapi si'arʉmʉ ãure ĩsijʉ pa'ito Dios chʉ'o chʉ'vana peome. 3Jã'ajekʉna mʉsanʉkonapi icheja pa'inani rʉa masinani sieterepanare jñaa chẽajʉ̃'ʉ ãu ãuñe'te chʉ̃'ʉa'jʉ. “Jã'anaa'me rʉa re'ona”, chiicojñonani, Dios Rekocho chʉ̃'ʉñe cho'onani jñaajʉ̃'ʉ. 4Jã'aja'ñe cho'oru chʉkʉnapi Diore sẽejʉ Repaʉ chʉ'ojẽ'e chʉ'vajʉ pa'ijanaa'me —chiniasome repana. 5Chitena repana chi'isina asa, —Jã'aja'ñe cho'oto re'omʉ —chiniasome ũcuanʉko. Chini, ʉmʉpãi sieterepanare jñaa chẽaasome repana. Esteban'te chẽaasome repana. Repaʉ Esteban Jesucristo'te rʉa cuasakʉ pa'iʉ, Dios Rekocho chʉ̃'ʉñe re'oja'che cho'okʉ paniasomʉ. Ũcuachi'a chekʉna repana chẽasina mamia'me ie: Felipe'mʉ, Prócoro'mʉ, Nicano'mʉ, Timon'mʉ, Parmenaa'mʉ, Nicolaa'mʉ. Repaʉ Nicolás Antioquía vʉ'ejoopo raisi'kʉpi judíopãi pa'iche'te che'cheasomʉ tĩipãiʉji. 6Repanare jñaa Jesús saosinani raasome repana. Rarena Jesús saosina repanani ãu ãuñe'te jo'kañu chini Dioni sẽejʉ jʉ̃jñapi jajʉ ija'che i'kaasome: “Diopi re'oja'che cho'okaaʉ mʉsanʉkonare cho'oche'te re'oja'che masi cho'oa'jʉ chini”, chiniasome repana. 7Reparʉmʉ pãi na'a jainʉko Dios chʉ'o asaneena paniasome. Si'arʉmʉ na'a rʉa jainʉko Jerusalén pa'ina pãi Jesucristoni cuasajʉ jovojʉ paniasome. Ũcuachi'a judío phairipãi jainʉko Jesucristoni cuasajʉ jovoasome. 8Reparʉmʉ Esteban, Jesucristoni rʉa cuasakʉ, Diopi cho'okaiʉna pãi ñajʉ'te Diochi'a cho'omasiche'te cho'okʉ paniasomʉ. 9Repaʉ i'kache'te jachajʉ, repaʉ'te cu'ache i'kajʉ paniasome pãi, “Joremʉ mʉ'ʉ”, chiijʉ. Repana cu'ache i'kana Cirene cheja, Alejandría cheja, Cilicia cheja, Asia cheja raisinapi cu'ache i'kaasome repaʉ'te. Chekʉna ũcuachi'a repaʉ'te ke'reasome judíopãi chi'ivʉ'e Libertados neevʉ'e chi'ina. 10Repana cu'ache i'kato Dios Rekochoji cho'okaiʉna rʉa masi i'kaasomʉ repaʉ. Jã'aja'ñe i'kakʉna asa jachanata'ni sãiñe i'kavesʉasome repana. 11I'kavesʉjʉ chekʉnani soni rao ro'iasome repana jorea'jʉ chini. “Ikʉ Esteban Diore cu'ache i'kasi'kʉa'mʉ. Ũcuachi'a Moisere cu'ache i'kasi'kʉa'mʉ ikʉ”, chiijʉ jorea'jʉ chini soni rao ro'iasome repana. 12Jã'aja'ñe cutujʉna asa vʉ'ejoopo pa'ina pãi rʉa pe'ruasome repaʉ'te Esteban'te, judío ainana'me judíopãi che'chona ũcuachi'a. Jã'ajekʉna repaʉ'te chẽa sa judío phairi aina'me chekʉna judío ainana'me chi'i repana ti'jñeñena nʉkoasome repaʉ'te. 13Nʉko jorejʉ repaʉni cu'ache i'kaa'jʉ chini jorenare raasome repana. Rarena ija'che i'kaasome jorena: —Ikʉ Esteban si'arʉmʉ cuhama'ñe cu'ache i'kakʉ'mʉ. “Dios vʉ'e cu'amʉ. Moisés chʉ̃'ʉsi'e ũcuachi'a cu'amʉ”, chiikʉ'mʉ ikʉ. 14Ija'che i'kakʉna asasinaa'me chʉkʉna: “Jesús Nazaret raisi'kʉ Dios vʉ'e ñañosoja'mʉ.” Ũcuachi'a, “ ‘Moisés chʉ̃'ʉ jo'kasi'e judíopãi pa'iche'te ũcuanʉko peore ũhasõjʉ̃'ʉ’, chiimʉ Jesús”, chiikʉ'mʉ ikʉ Esteban —chiniasome repana jorena. 15Chitena repana repacheja ñu'ina ũcuanʉko rʉa pãiñaasome repaʉ'te. Ñajʉna Esteban chia ángel chiaja'che ñoasomʉ repanare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\