San Juan 17

1Jã'aja'ñe i'kacuha Jesús cʉnaʉmʉre mʉñe ñakʉ ija'che i'kasi'kʉa'mʉ: —Ja'kʉ, mʉ'ʉ chiisirʉmʉ tĩ'acuhamʉ. Mʉ'ʉpi chʉ'ʉ peore Masiʉ pa'iche pãire cho'o ñojʉ̃'ʉ. Chʉ'ʉ ũcuaja'che mʉ'ʉ peore Masiʉ pa'iche cho'o ñora. 2Chʉ'ʉre mʉ'ʉ chĩire pãire ũcuanʉkore chʉ̃'ʉa'kʉ chini jo'kasi'kʉa'mʉ mʉ'ʉ. Chʉ'ʉpi paakʉ chʉ̃'ʉa'kʉ chini mʉ'ʉ chẽa jo'kasinare mʉ'ʉ pa'icheja sani pa'iche'te jo'kamʉ chʉ'ʉ. 3Mʉ'ʉre Diorepaʉ'te Ũcuate'eʉ'te cuasajʉ chʉ'ʉre mʉ'ʉ Raosi'kʉre Jesucristo'te cuasana mʉ'ʉ pa'ichejare ai sani pa'ijanaa'me. 4’Mʉ'ʉ, “Chejana sani cho'ojʉ̃'ʉ”, chiisi'ere chʉ'ʉpi ichejare chejare rani pa'iʉ cho'o pi'niʉna ña mʉ'ʉ peore Masiʉ pa'iche masime pãi. 5Ja'kʉ, chura chʉ'ʉre chuta'a cheja cho'omarʉmʉpi vʉa mʉ'ʉna'me pa'iʉ chʉ'ʉ aperʉmʉ chʉ̃'ʉsi'eja'chere jo'e jo'kajʉ̃'ʉ chʉ'ʉre, ũcuaja'che chʉ'ʉpi jo'e chʉ̃'ʉkʉ paaʉ chini. 6’Pãi mʉ'ʉre cuasamanesinapi chura mʉ'ʉni cuasajʉna chʉ'ʉni chẽa jo'kasi'kʉa'mʉ mʉ'ʉ, chʉ'ʉpi paaa'kʉ chini. Mʉ'ʉ pa'iche'te kʉasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ repanare, asa masia'jʉ chini. Mʉ'ʉ neenaa'me repana. Chʉ'ʉpi paaa'kʉ chini chʉ'ʉni jo'kasi'kʉa'mʉ mʉ'ʉ repanare. Mʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe asa jachama'ñe cho'ome repana. 7Chʉ'ʉ che'chochena'me chʉ'ʉ pa'iche peore mʉ'ʉ jo'kasi'ea'me. Chura masime repana jã'a. 8Mʉ'ʉ chʉ'ʉre kʉasi'e chʉ'ʉpi kʉaʉna asa chẽasinaa'me repana. Jã'ajekʉna chʉ'ʉre, “Dios pa'icheja raisi'kʉa'mʉ ikʉ. Dios Raorepasi'kʉa'mʉ”, chiijʉ masime repana. 9’Mʉ'ʉni sẽekaimʉ chʉ'ʉ repanare. Mʉ'ʉre cuasamanareta'ni sẽekaima'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉpi paaa'kʉ chini mʉ'ʉ chẽa jo'kasinarechi'a sẽekaimʉ chʉ'ʉ, mʉ'ʉ neenajejʉna. 10Chʉ'ʉ neenare ũcuanʉkore ja'me paakʉ'mʉ mʉ'ʉ. Chʉ'ʉ ũcuaja'che mʉ'ʉ neenare ũcuanʉkore ja'me paakʉ'mʉ. Repanapi re'oja'che pa'ijʉna ñani, “Inare Paakʉ Jesucristo peore masikʉ'mʉ”, chiijanaa'me pãi. 11’Icheja cheja na'a jeerʉmʉ pa'imaneja'mʉ chʉ'ʉ. Mʉ'ʉ pa'ichejana co'ipi'racuhamʉ chʉ'ʉ. Repanata'ni saimairo ichejare chejare pa'ijʉ pa'ijanaa'me. Ja'kʉ, re'okʉ'mʉ mʉ'ʉ. Repanare mʉ'ʉ chʉ'ʉre jo'kasinare mʉ'ʉpi peore Masikʉji kuirajʉ̃'ʉ, mai ũcuate'eʉ pa'icheja'che repanapi ũcuate'eʉja'che paapʉ chini. 12Mʉ'ʉpi cho'okaiʉna chʉ'ʉ neenani ja'me pa'iʉ kuirakʉ pa'ikʉ'mʉ chʉ'ʉ, mʉ'ʉre cuasache'te ũhasõ cho'osõmanea'jʉ chini. Jã'ata'ni cho'osõjaʉ te'eʉ pa'imʉ. Repaʉ cho'okʉ cho'osõjañere kʉañu chini Dios chʉ'o kʉana tocha jo'kasi'epi ũcuarepa ti'jñeja'mʉ repaʉ'te. Chekʉnareta'ni te'eʉ'terejẽ'e cho'osõmanesi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. 13’Chura mʉ'ʉ pa'ichejana saipi'ramʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni chuta'a ichejare chejare pa'iʉ chʉ'ʉ neenani iere peore i'kamʉ chʉ'ʉ, repanapi chʉ'ʉ pojokʉ pa'icheja'che cuhama'ñe pojojʉ paapʉ chini. 14Mʉ'ʉ chʉ'ʉre kʉasi'e chʉ'o kʉasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ repanare. Mʉ'ʉre cuasamana cuasacheja'che cuasama'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉ neena ũcuaja'che repana cuasacheja'che cuasamanaa'me. Jã'ajekʉna mʉ'ʉre cuasamana cuheme repanare. 15Mʉ'ʉpi repanani tĩichejana saa'kʉ chini sẽema'mʉ chʉ'ʉ. Rupʉ mʉ'ʉpi vati repanare cu'ache cho'ora chiiche'te ʉ̃sea'kʉ chini sẽekaimʉ chʉ'ʉ repanare. 16Mʉ'ʉre cuasamana cuasacheja'che cuasama'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉ neena ũcuaja'che repana cuasacheja'che cuasamanaa'me. 17Mʉ'ʉ chʉ'o ũcuarepaa'me. Repanare che'chojʉ̃'ʉ repachʉ'o, asa chẽa mʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe'te cho'ojʉ re'oja'che paapʉ chini. 18Mʉ'ʉ chʉ'ʉre icheja raosi'eja'che chʉ'ʉ repanare mʉ'ʉ chʉ'ore si'achejña ku'ijʉ chʉ'vajʉ paapʉ chini saoja'mʉ. 19Chʉ'ʉ neenapi ña chẽa chʉ'ʉ cho'ocheja'che mʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe'te cho'ojʉ paapʉ chini mʉ'ʉ chʉ̃'ʉñechi'a cho'okʉ'mʉ chʉ'ʉ. 20’Repanarechi'a sẽekaima'mʉ chʉ'ʉ. Repanapi chʉ'vajʉna asa chẽa chʉ'ʉre cuasajanare ũcuachi'a sẽekaimʉ chʉ'ʉ. 21Mʉ'ʉna'me chʉ'ʉ ũcuate'eʉja'che pa'inaa'me mai. Ja'kʉ, mʉ'ʉni sẽemʉ chʉ'ʉ, chʉ'ʉ neenapi mai ũcuate'eʉ pa'icheja'che ũcuate'eʉja'che paapʉ chini, ũcuachi'a maina'me si'arʉmʉ ũcuate'eʉja'che paapʉ chini. Jã'aja'ñe pa'ijʉna repana re'oja'che pa'iche'te ñani mʉ'ʉre cuasamana, “Jesús inare paakʉ Dios Raosi'kʉa'mʉ”, chiijanaa'me. Jã'aja'ñere chiimʉ chʉ'ʉ. 22Mʉ'ʉ chʉ'ʉre ĩsisi'eja'che chʉ'ʉ neenare jo'kamʉ chʉ'ʉ, repanapi mai ũcuate'eʉ pa'icheja'che ũcuate'eʉja'che paapʉ chini. 23Repanare ja'me pa'ikʉ'mʉ chʉ'ʉ. Mʉ'ʉ ũcuaja'che chʉ'ʉre ja'me pa'ikʉ'mʉ. Pãipi mʉ'ʉre cuasamanapi repanapi ũcuate'eʉja'che pa'ijʉna ña, “Jesús Dios Raosi'kʉa'mʉ; Repaʉ Mamakʉ'te oicheja'che oimʉ Dios inare”, chiijʉ masia'jʉ chini. 24’Ja'kʉ, mʉ'ʉ chʉ'ʉre paaa'kʉ chini jo'kasinare chʉ'ʉ sani pa'ijachejare mʉ'ʉ pa'ichejare sani ja'me paapʉ chiimʉ chʉ'ʉ, chʉ'ʉ Masiʉ pa'iche'te ñajʉ paapʉ chini. Mʉ'ʉ chʉ'ʉre chuta'a cheja cho'omarʉmʉpi vʉa oikʉjekʉ chʉ'ʉni Masiʉ pa'iche jo'kasi'kʉa'mʉ. 25Ja'kʉ, re'okʉ'mʉ mʉ'ʉ. Mʉ'ʉre cuasamana mʉ'ʉ pa'iche vesʉme. Chʉ'ʉta'ni masimʉ. Chʉ'ʉ neena ũcuaja'che mʉ'ʉ chʉ'ʉre raosi'e masime. 26Mʉ'ʉ pa'iche kʉasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ repanare. Ũcua cuhama'ñe kʉakʉ pa'ija'mʉ chʉ'ʉ, repanapi mʉ'ʉ chʉ'ʉre oicheja'che sãiñechi'a oijʉ paapʉ chini. Repana rekoñoãre ja'me pa'ija'mʉ chʉ'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\