San Mateo 16

1Ũcuarʉmʉ fariseopãina'me saduceopãi Jesuni ñañu chini raisinaa'me. Rani repaʉ'te, “Dios Raosi'kʉma'mʉ ikʉ”, chiijʉ cuasanajejʉ ũcuaʉni cu'ache cho'oñu chini, —Diochi'a te'eʉ cho'omasiche'te cho'o ñojʉ̃'ʉ chʉkʉna'te —chiisinaa'me repana. 2Jã'aja'ñe i'karena Jesús i'kasi'kʉa'mʉ repanare. —Icheja cana na'ito ija'che cuasajʉ i'kanaa'me mʉsanʉkona: “Ina'ito cʉnaʉmʉ maajaʉmʉ pa'iʉna che'ro re'o ñataja'mʉ”, chiinaa'me. 3Apeñataroã ũcuachi'a ija'che cuasajʉ i'kanaa'me mʉsanʉkona: “Cʉnaʉmʉ maajaʉmʉ pa'iʉ oko pikopi rʉa pa'iʉ iumucuse oko raja'mʉ”, chiinaa'me. Cʉnaʉmʉ ñani umucuse pa'ijache cuasa i'kamasinata'ni irʉmʉ chʉ'ʉre ñanata'ni chʉ'ʉ pa'iche vesʉme mʉsanʉkona. 4Mʉsanʉkona cu'ache pa'ijʉ chʉ'ʉre masi cuasamanapi, rupʉ ñañu chini, “Diochi'a te'eʉ cho'omasiche'te cho'o ñojʉ̃'ʉ chʉkʉna'te; mʉ'ʉ pa'iche'te masiñu chʉkʉna”, chiime chʉ'ʉre. Jã'ata'ni cho'o ñomaneja'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. Chʉ'ʉpi Dios chʉ'o kʉasi'kʉ Jonás cho'ocojñosi'eja'chechi'a cho'ocojñokʉna ñajanaa'me mʉsanʉkona —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ repanare. Chini repanare jo'ka sanisõsi'kʉa'mʉ repaʉ, chʉkʉna repaʉ neenana'me. 5Chʉkʉna Jesús neena chiara chekʉkã'ko jẽ'erʉmʉ, pã cavesʉ jẽnisõsinaa'me. 6Ũcuarʉmʉ Jesús chʉkʉna'te i'kasi'kʉa'mʉ. —Ñarepajʉ̃'ʉ. Fariseopãina'me saduceopãi pã saʉcheja'chere ña chẽamanejʉ̃'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ. 7Chikʉna chʉkʉna ija'che cuasajʉ sãiñechi'a i'kasinaa'me: —Maipi pãre ramanerena jã'aja'ñe i'kacosomʉ ikʉ —chiisinaa'me chʉkʉna. 8Chʉkʉna cuasajʉ sãiñechi'a cutuche'te masikʉ Jesús ija'che i'kasi'kʉa'mʉ: —¿Je'se pa'iʉna mʉsanʉkona pã peoche'te cuasajʉ cutuche? Chʉ'ʉre chuta'a masi cuasama'me mʉsanʉkona. 9¿Chʉ'ʉ i'kache chuta'a asa chẽama'ñe mʉsanʉkona? ¿Chʉ'ʉ aperʉmʉ pã cincorepapʉãpi ʉmʉpãi cinco milrepanare ãusi'e cuasama'ñe mʉsanʉkona? Repana ãijʉna cajejaisi'e, ¿jetopʉjʉ'ña maña timure mʉsanʉkona? 10¿Ũcuachi'a pã sieterepapʉãpi ʉmʉpãi cuatro milrepanare chʉ'ʉ ãusi'e cuasama'ñe mʉsanʉkona? Repana ãijʉna cajejaisi'e, ¿jetopʉjʉ'ña maña timure mʉsanʉkona? ¿Peore jã'a chʉ'ʉ cho'osi'e cavesʉsõre mʉsanʉkona? Chʉ'ʉ peore cho'omasikʉ mʉsanʉkonare jã'aja'ñe kuiramasikʉjekʉna, “Mai ãijañe pã peome mai”, chiimanejʉ̃'ʉ. 11Chʉ'ʉ i'kache masi asavesʉme mʉsanʉkona. Pãre i'kama'mʉ chʉ'ʉ. Repana fariseopãina'me saduceopãi pã saʉcheja'chere che'chemanejʉ̃'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ chʉkʉna'te. 12Ũcuarʉmʉ chʉkʉna Jesús neena repaʉ i'kache'te asamasi ija'che cuasasinaa'me: “Ãa, ikʉ Jesús pã cho'orepache'te i'kama'mʉ. Rupʉ maipi repana fariseopãina'me saduceopãi che'choche'te asa chẽamanea'jʉ chini i'kamʉ ikʉ”, chiisinaa'me chʉkʉna sãiñechi'a. 13Ũcuarʉmʉ Jesús Cesarea de Filipo vʉ'ejoopo pa'ichejana sani tĩ'a chʉkʉna'te repaʉ neenare ija'che sẽesi'kʉa'mʉ: —Pãi chʉ'ʉre, pãire ja'me paaʉ chini Dios Raosi'kʉ pa'iche cutuni, ¿je'se i'kache? —chiisi'kʉa'mʉ. 14Chikʉna chʉkʉna i'kasinaa'me. —Pãi te'ena mʉ'ʉ pa'iche'te cutuni, “Juan Pãi Okoro'vekʉ'mʉ jã'ʉ”, chiime. Chekʉna, “Aperʉmʉ pa'isi'kʉa'mʉ jã'ʉ; Elíaa'mʉ”, chiime. Jo'e chekʉna, “Jeremíaa'mʉ jã'ʉ. Jã'apãani chekʉa'mʉ jã'ʉ; aperʉmʉ Dios chʉ'o kʉasi'kʉa'mʉ”, chiime mʉ'ʉre —chiisinaa'me chʉkʉna. 15Chitena, —Mʉsanʉkonajẽ'e chʉ'ʉ pa'iche'te cutuni, ¿je'se i'kache? —chiisi'kʉa'mʉ. 16Chikʉna Simón Pedro i'kasi'kʉa'mʉ. —Dios, Si'arʉmʉ Pa'ikʉ Mamakʉ'mʉ mʉ'ʉ. Pãi ũcuanʉkore chʉ̃'ʉa'kʉ chini Ũcuaʉ Raosi'kʉa'mʉ mʉ'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ. 17Chikʉna Jesús i'kasi'kʉa'mʉ repaʉ'te. —Mʉ'ʉre Simonre, Jonás mamakʉ'te pãiʉ te'eʉjẽ'e kʉamanesinaa'me jã'a, mʉ'ʉ cuasakʉ i'kasi'e. Chʉ'ʉ Ja'kʉ Cʉnaʉmʉ Pa'ikʉji mʉ'ʉ rekochona kʉa jñauʉna masikʉ i'kasi'kʉa'mʉ mʉ'ʉ. 18Chʉ'ʉ mʉ'ʉre, “Pedro'mʉ”, chiimʉ. “Pedro” chini “Catapʉ” chiimʉ. Mʉ'ʉ i'kasi'e ũcuarepajekʉ catapʉ jʉjacheja'che si'ama'ñe pa'ija'mʉ. Mʉ'ʉ chʉ'ʉre i'kakʉ masi cuasacheja'che cuasajʉ chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe asa jachama'ñe cho'onare si'arʉmʉ na'a rʉa jainʉkore chẽakʉ pa'ija'mʉ chʉ'ʉ, repanapi jũnisõsirʉmʉ jũ'isina pa'ichejare ai pa'ima'ñe Dios pa'ichejare ai sani paapʉ chini. 19Chʉ'ʉ mʉ'ʉre, Dios chʉ'ore chʉ'vaa'kʉ chini jo'kamʉ. Mʉ'ʉpi chʉ'vakʉna pãipi asa chẽa Repaʉ'te cuasajʉ jovonare repana cu'ache cho'oche Dios Cʉnaʉmʉ Pa'ikʉ tʉnosõkaija'mʉ, repanapi Ũcuaʉ pa'ichejare sani paapʉ chini. Mʉ'ʉ chʉ'vache'te asa jachajʉ Repaʉ'te cuasacuhenareta'ni Dios Cʉnaʉmʉ Pa'ikʉ repana cu'ache cho'oche tʉnosõkaimaneja'mʉ. Jã'ajekʉna Repaʉ pa'icheja saimanejanaa'me repana —chiisi'kʉa'mʉ Jesús. 20Ũcuarʉmʉ Jesús chʉkʉna'te repaʉ neenare, repaʉ pa'iche'te chʉkʉnapi kʉamanea'jʉ chini ija'che chʉ̃'ʉsi'kʉa'mʉ: —Chʉ'ʉ pa'iche pãi chekʉnare te'eʉ'terejẽ'e, “Dios Raosi'kʉa'mʉ ikʉ”, chiijʉ kʉamanejʉ̃'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ. 21Jã'arʉmʉpi pi'ra Jesús chʉkʉna'te repaʉ neenare repaʉ Jerusalén sani cu'ache cho'ocojñojañere kʉasi'kʉa'mʉ. —Chʉ'ʉ repacheja saisirʉmʉ judío ainana'me judío phairipãi chʉ̃'ʉnana'me judíopãi che'chonapi chʉ̃'ʉjʉna rʉa cu'ache cho'ojanaa'me chʉ'ʉre. Jã'aja'ñe cu'ache cho'ojʉ vanisõjanaa'me repana chʉ'ʉre. Jã'ata'ni chuenisõ tãcojñosi'kʉta'ni choteumucujña pa'itona jo'e vajʉraija'mʉ chʉ'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ. 22Jesupi jã'aja'ñe i'kaʉna asa Pedro oiʉ repaʉ'te te'eʉ'te juha sa ija'che i'kasi'kʉa'mʉ: —¡Diopi ʉ̃sekaiʉna jã'aja'ñe cho'oche ti'jñemanea'kʉ mʉ'ʉre! ¡Mʉ'ʉni jã'aja'ñe ti'jñeto cu'amʉ! —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ. 23Jã'ata'ni Jesús chʉri ña Pedro'te ija'che i'kasi'kʉa'mʉ: —Vati ai cuasacheja'che cuasakʉjekʉ chʉ'ʉre ja'me pa'ima'ñe saijʉ̃'ʉ mʉ'ʉ. Dios chʉ'ʉre jo'kasi'ere chʉ'ʉpi cho'oma'to cu'amʉ. Chekʉrʉmʉ mʉ'ʉpi ʉ̃sekʉ i'kaʉna chʉ'ʉpi cho'omaneni cu'ache cho'omʉ. Pãi, Dios cuasacheja'che cuasamanaa'me. Mʉ'ʉ ũcuaja'che Dios cuasacheja'che cuasama'mʉ —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ. 24Chini Jesús chʉkʉna'te repaʉ neenare i'kasi'kʉa'mʉ. —Mʉsanʉkonapi chʉ'ʉ neena pañu chini mʉsanʉkonare cho'oʉache'te jo'kasõ chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñechi'a cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Chʉ'ʉre cuasanare chʉ'ʉre cho'ocheja'che vanisõñu chiijanaa'me pãi. Pãipi mʉsanʉkonani jã'aja'ñe cho'oñu chiiche'te asanijẽ'e chʉ'ʉre cuasache jo'kasõmanejʉ̃'ʉ. 25Mʉsanʉkonapi chuenisõñe'te vajʉchʉjʉ mʉsanʉkona asa chẽasi'ere jo'kasõni jũnisõsirʉmʉ vati toana sani uujʉ pa'ijanaa'me. Jã'ata'ni chuenisõñejẽ'e vajʉchʉma'ñe chʉ'ʉni ũcua cuasajʉ chuenisõna, Dios pa'ichejare ai sani re'oja'che pa'ijanaa'me. 26Pãi cu'amajñarʉã si'ache paanapi chʉ'ʉre cuasamaneni, repana jũnisõ vati toa saisirʉmʉ ũcuana paacheji ro'i eta Dios pa'ichejana saicu'amʉ. 27Na'a pa'isirʉmʉ chʉ'ʉ pãire ja'me paaʉ chini Dios Raosi'kʉ chʉ'ʉ Ja'kʉja'iʉ ko'sija'iʉ chʉ'ʉ neena ángelena'me jo'e cajeja'mʉ. Reparʉmʉ, pãi ũcuanʉko re'oja'che cho'osi'ena'me cu'ache cho'osi'e ro'i ro'ija'mʉ chʉ'ʉ. 28Mʉsanʉkona icheja chʉ'ʉre ja'me pa'ina te'ena chuta'a jũnisõma'ñe pa'ijʉ chʉ'ʉ Dios Raosi'kʉ pãire chʉ̃'ʉra chini raiche ñajanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a —chiisi'kʉa'mʉ repaʉ chʉkʉna'te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\