Filipenses 1

1Chʉ'ʉ, Pablo, Timoteona'me, Jesucristo'te cho'oche cho'okainapi, mʉsanʉkonare Filipos vʉ'ejoopo pa'inare Jesucristo'te cuasajʉ jovosinajejʉ Dios neenare ũcuanʉkore ija'ova utija'ova tocha saome, mʉsanʉkonare chʉ̃'ʉnana'me ũcuanare cho'oche cho'okainare. 2Mai Ja'kʉ Diona'me Maire Paakʉ Jesucristoji mʉsanʉkona rekoñoãna re'oja'che pa'iche'te cho'okaijʉna re'oja'che pa'ijʉ̃'ʉ. 3Mʉsanʉkona re'oja'che pa'iche'te cuasani chʉ'ʉ Cuasakʉ'te Diore, “Re'orepamʉ, Ja'kʉ”, chiiʉ pa'ikʉ'mʉ chʉ'ʉ. 4Mʉsanʉkonapi Repaʉ'te apecuasarʉmʉpi irʉmʉjatʉ'ka chekʉna pãipi Jesucristo'te cuasache kʉachʉ'ore asajʉ paapʉ chini cuhama'ñe ja'me cho'okaiche'te cuasakʉ mʉsanʉkonare sẽekani si'arʉmʉ pojokʉ sẽekaiʉ pa'ikʉ'mʉ chʉ'ʉ Repaʉ'te. 6Dios mʉsanʉkonare si'arʉmʉ na'a re'oja'che paapʉ chini cho'okaiʉ pa'imʉ. Jesucristo jo'e raiumucusejatʉ'ka Repaʉji cuhama'ñe cho'okaiʉna mʉsanʉkona re'oja'che pa'ijʉ, pi'niñetʉ'ka cho'ojʉ pa'ijache masimʉ chʉ'ʉ. 7Chʉ'ʉpi mʉsanʉkonare jã'aja'ñe cuasato rʉa re'omʉ. Mʉsanʉkona Diore ja'me re'oja'che cho'okaicojñonare, rʉa chiiʉ chʉ'ʉ rekocho oimʉ. Chʉ'ʉ ivʉ'e pãi chẽavʉ'ere pa'iʉ chekʉrʉmʉ chʉ'ʉpi ku'iʉ Jesucristo'te cuasache kʉachʉ'ore chʉ'vakʉ panijẽ'e mʉsanʉkonare ũcua oiʉ pa'ija'mʉ. 8Jesucristoji oiʉ cho'okaiʉna chʉ'ʉ mʉsanʉkonare ũcuanʉkore rʉa oiʉ ñaʉache cuasache masimʉ Dios. 9Ũcuachi'a mʉsanʉkonapi sãiñechi'a si'arʉmʉ na'a rʉa oijʉ Repaʉ chʉ'ojẽ'e na'a rʉa masijʉ re'oja'che pa'imasia'jʉ chini Diore sẽekaiʉ pa'imʉ chʉ'ʉ. 10Jã'aja'ñe pani cuasa, “Iepi na'a re'omʉ”, chini masijʉ si'arʉmʉ na'a rʉa re'oja'che cho'ojʉ Cristo jo'e rairʉmʉjatʉ'ka cu'achejẽ'e cho'oma'ñe re'oja'chechi'a cho'ojʉ pa'ijanaa'me mʉsanʉkona. 11Jesucristoji cho'okaiʉna mʉsanʉkonapi re'oja'chere si'ache cho'ojʉ pa'ito pãi ña Diore, “Rʉa Re'okʉji peore Masiʉ'mʉ mʉ'ʉ”, chiijʉ pojojanaa'me. 12Chʉ'ʉ majapãijana, ie masijʉ̃'ʉ: Chʉ'ʉpi si'ache cu'ache cho'ocojñokʉna pãi chura Jesucristo'te cuasache kʉachʉ'o na'a rʉa jainʉko asajʉ pa'ime. 13Chʉ'ʉ Cristo neekʉjekʉ pãi chẽavʉ'e pa'iche, pãi chʉ̃'ʉkʉ vʉ'e pa'inana'me chekʉna pãi icheja pa'ina ũcuanʉko masime. 14Ũcuachi'a mai majapãijana icheja pa'ina jainʉko chʉ'ʉ pãi chẽavʉ'e pa'iche'te ña, vajʉchʉche jo'kasõ Maire Paakʉni Dioni na'a rʉa cuasajʉna Ũcuaʉji cho'okaiʉna Repaʉ chʉ'o na'a rʉa chʉ'vajʉ pa'inaa'me. 15Pãi te'ena chekʉna neere tʉa paañu chini cuasajʉ ũcuachi'a chekʉnare re'oja'che cho'ocheja'chere na'a rʉa re'oja'che cho'ocojñoñu chini Cristo pa'iche'te chʉ'vajʉ pa'ime. Ũcuarepaa'me jã'a. Chekʉnata'ni re'oja'che cho'oñu chini cuasajʉ chʉ'vajʉ pa'ime. 16Repana re'oja'che cho'oñu chini cuasajʉ chʉ'vana Diopi chʉ'ʉni ivʉ'ere pãi chẽavʉ'ere pa'iʉ Cristo'te cuasache kʉachʉ'ore chʉ'vaa'kʉ chini jo'kaʉna masijʉ chʉ'ʉre cuasajʉ pãire chʉ'vajʉ pa'ijʉasome. 17Chekʉnata'ni, ũcuarepa cho'omanajejʉ te'ena re'oja'che cutucojñoñu chini Cristo pa'iche'te kʉame. Ũcuachi'a chʉ'ʉni pãi chẽavʉ'e pa'ikʉni na'a rʉa pa'icu'ache cho'oñu chini chʉ'vame. 18Jã'ata'ni jã'a cuasama'mʉ chʉ'ʉ. Re'oja'che cuasanapi jã'apãani ũcuarepa cho'omana chʉ'vatojẽ'e Cristo pa'iche asame pãi. Jã'ajekʉna pojomʉ chʉ'ʉ. Ũcuachi'a iere masikʉ jo'e na'a rʉa pojoja'mʉ chʉ'ʉ. 19Mʉsanʉkonapi Dioni cuasajʉ sẽekaijʉna Jesucristo Rekochoji cho'okaiʉna chʉ'ʉ cu'ache cho'ocojñoñe re'oja'che pani etajaija'mʉ chʉ'ʉ. 20Chʉ'ʉpi cho'oa'kʉ chini Dios jo'kasi'ere vajʉchʉma'ñe masi cho'okʉ pasa chiimʉ chʉ'ʉ, pãipi chʉ'ʉ cho'oche'te ña, chʉ'ʉpi ũcua vajʉʉ pa'itojẽ'e ũcuachi'a chuenisorujẽ'e Cristoni si'arʉmʉ pojojʉ, “Rʉa Masiʉ'mʉ mʉ'ʉ”, chiijʉ masia'jʉ chini. 21Chʉ'ʉ vajʉʉ pa'irʉmʉna Cristo chiichechi'a cho'okʉ pojokʉ pa'ija'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉpi jũnisoru na'a re'oja'che ti'jñeja'mʉ chʉ'ʉre. 22Jã'ata'ni chʉ'ʉ na'a jeerʉmʉ vajʉʉ pani Repaʉ'te na'a rʉa cho'oche cho'okaiʉ pa'ire'omʉ. Jã'ajekʉna chʉ'ʉ chẽajañejẽ'e vesʉmʉ. 23Ka'chamajña chiimʉ chʉ'ʉ. Jũnisora chiimʉ chʉ'ʉ, sani Cristona'me ai pasa chini. Jã'aja'ñepi na'a re'omʉ chʉ'ʉre. 24Jã'ata'ni chʉ'ʉpi vajʉʉ pa'iʉ mʉsanʉkonare karache'te cho'okaiʉ pa'ito na'a re'omʉ. 25Jã'are cuasakʉ chʉ'ʉ na'a jeerʉmʉ pa'ijache masimʉ. Pa'iʉ cho'okaiʉ pa'ija'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonapi Dioni na'a masi cuasajʉ, na'a rʉa pojojʉ paapʉ chini. 26Jã'aja'ñejekʉna chʉ'ʉpi mʉsanʉkonani jo'e ñara chini sakʉna Repaʉ'te na'a rʉa pojojʉ pa'ijanaa'me mʉsanʉkona. 27Si'arʉmʉ re'oja'chechi'a pa'ijʉ Dios chʉ'o Jesucristo pa'iche kʉachʉ'ore cuasana pa'iche pa'ijʉ̃'ʉ. Jã'aja'ñe pa'ito sani ñani ũcuachi'a mʉsanʉkona pa'iche'te rupʉ asanijẽ'e masija'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkona re'oja'che pa'iche. Ũcuachi'a mʉsanʉkona ũcuate'e cuasajʉ re'oja'che ja'me pa'ijʉ chekʉnapi asa chẽa Dioni cuasajʉ jovoa'jʉ chini Repaʉ chʉ'o chʉ'vajʉ pa'iche masija'mʉ chʉ'ʉ. 28Ũcuachi'a mʉsanʉkonare cuhenare jmamakarʉjẽ'e vajʉchʉma'ñe Dios chʉ'o chʉ'vajʉ pa'iche masija'mʉ chʉ'ʉ. Mʉsanʉkona jã'aja'ñe cho'oche repana cho'osojachena'me Diopi cho'okaiʉna mʉsanʉkona pani etajani re'oja'che pa'ijachere ñomʉ repanare. 29Cristo cho'okaisi'ejekʉna Dios maire Repaʉ'te cuasachechi'a jo'kama'ñe Ũcuaʉni cuasajʉ Repaʉ cho'ocojñosi'eja'che cu'ache cho'ocojñojʉ pa'iche jo'kasi'kʉa'mʉ. 30Jã'ajekʉna chʉ'ʉpi cu'ache cho'ocojñokʉna mʉsanʉkona aperʉmʉ ñasi'ena'me irʉmʉ asacheja'che cu'ache cho'ocojñojʉ pa'ijʉasome.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\