Apocalipsis 2

1Ũcuarʉmʉ Jesucristo jo'e i'kasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. “Efeso vʉ'ejoopo canare chʉ'ʉre cuasakuanupʉ chʉ̃'ʉkʉ'te ija'chere tocha saojʉ̃'ʉ mʉ'ʉ”, chiisi'kʉa'mʉ. Chʉ'ʉ ʉoñoã pa'isaivʉã sieterepasaivʉã chenevʉji ma'jñoko sieterepanare ʉjajʉ̃tʉre cãjikʉ nʉka ku'ikʉji Jesucristo ija'che i'kamʉ mʉsanʉkonare: 2Mʉsanʉkona cho'ojʉ pa'iche peore masimʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe rʉa cho'ome mʉsanʉkona. Chʉ'ʉni cuasajʉna mʉsanʉkonare cu'ache ti'jñetojẽ'e re'oja'che pa'iche ũhasõma'me mʉsanʉkona. Ũcuachi'a cu'ache cho'onare ja'me pa'icuhenaa'me mʉsanʉkona. Ũcuachi'a chʉ'ʉ chʉ'o che'chokaimanapi, “Jesucristopi raoʉna Repaʉ chʉ'o che'chonaa'me chʉkʉna”, chiijʉna asani, “¿Ũcuanaa'ñe ina? ¿Jorenaa'ñe?”, chini cuasa repana pa'iche'te ña masi, “Jorenaa'me ina”, chiinaa'me mʉsanʉkona. 3Iere masimʉ chʉ'ʉ: Chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe cuhama'ñe cho'ojʉ pa'inaa'me mʉsanʉkona. Chʉ'ʉni cuasajʉna mʉsanʉkonare cu'ache ti'jñetojẽ'e chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe ũhasõma'ñe ũcua cho'ojʉ pa'ime mʉsanʉkona. 4Jã'ata'ni mʉsanʉkona pa'iche iere cuhemʉ chʉ'ʉ: Chʉ'ʉre mʉsanʉkona apecuasarʉmʉ rʉa chiisinaa'me. Jã'ata'ni chura ũhasõ aperʉmʉ chiisi'eja'che chiima'me mʉsanʉkona chʉ'ʉre. 5Mʉsanʉkona aperʉmʉ chʉ'ʉre rʉa chiisi'ere cuasajʉ mʉsanʉkona pa'iche saño cu'ache cho'oche'te ũhasõ mʉsanʉkona aperʉmʉ re'oja'che cho'ojʉ pa'isi'eja'che jo'e cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ, chʉ'ʉni rʉa chiijʉ. Jã'aja'ñe cho'oma'to chʉ'ʉ rani mʉsanʉkona ʉoñoã pa'isaivʉ tʉasõja'mʉ. 6Jã'ata'ni nicolaítapãi cu'ache cho'oche'te chʉ'ʉ cuhecheja'che ũcuaja'che cuhejʉ re'oja'che cho'onaa'me mʉsanʉkona. 7Chʉ'ʉre cuasakuanupʉãre Dios Rekocho i'kache asa chẽa cho'oʉana ũcuanʉko asa chẽajʉ̃'ʉ. Dios Rekocho ija'che i'kamʉ: “Jesucristoni cuasajʉ cu'ache cho'ocojñonata'ni Repaʉ'te cuasache ũhamanesinare vajʉsũkiñʉ Dios pa'icheja cañʉ kʉ̃isi'ere ãuja'mʉ chʉ'ʉ”, chiimʉ, chiisi'kʉa'mʉ Jesucristo. 8Ũcuarʉmʉ Jesucristo jo'e i'kasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. “Esmirna vʉ'ejoopo canare chʉ'ʉre cuasakuanupʉ chʉ̃'ʉkʉ'te ija'chere tocha saojʉ̃'ʉ mʉ'ʉ”, chiisi'kʉa'mʉ. Chuta'a cheja cho'omarʉmʉjẽ'e Si'arʉmʉ Pa'ikʉji jũnisõ vajʉraisi'kʉ Jesucristo ija'che i'kamʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare: 9Mʉsanʉkona cho'ojʉ pa'iche peore masimʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉni cuasajʉna mʉsanʉkonare cu'ache ti'jñeñe masimʉ chʉ'ʉ. Ũcuachi'a mʉsanʉkona neemajñarʉã chekʉnapi cuhejʉ tʉtesõrena mʉsanʉkona chʉova'na pa'iche masimʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni mʉsanʉkona rekoñoã kurina pa'icheja'che karama'ñe re'oja'che pa'ijanaa'me mʉsanʉkona. Ũcuachi'a, “Judío pãijejʉ Dios neenaa'me chʉkʉna”, chiinapi mʉsanʉkonare cu'ache cutuche masimʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni vati chʉ̃'ʉñechi'a cho'onajejʉ repaʉ neenaa'me repana. 10Mʉsanʉkonare cu'ache ti'jñejañere cuasani vajʉchʉmanejʉ̃'ʉ. Asarepajʉ̃'ʉ. Mʉsanʉkonare vati chʉ'ʉre cuasache'te ũhasõa'jʉ chini pãipi mʉsanʉkonare pãi chẽavʉ'ena cuaoa'jʉ chini chʉ̃'ʉja'mʉ. Dierepaumucujña cu'ache cho'ocojñojʉ chʉova'na pa'ijanaa'me mʉsanʉkona. Chʉ'ʉni cuasajʉna pãi chekʉrʉmʉ mʉsanʉkonare vanisõñu chiijanaa'me. Jã'ata'ni jã'aja'ñe cho'oto jũ'iñe'te vajʉchʉjʉ chʉ'ʉre cuasache ũhasõmanejʉ̃'ʉ mʉsanʉkona. Chʉ'ʉre cuasache ũhasõmaneru Dios pa'ichejare ai sani paapʉ chini jo'kaja'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. 11Chʉ'ʉre cuasakuanupʉãre Dios Rekocho i'kache asa chẽa cho'oʉana ũcuanʉko asa chẽajʉ̃'ʉ. Dios Rekocho ija'che kʉamʉ: “Mʉsanʉkona Jesucristoni cuasajʉ cu'ache cho'ocojñonata'ni Repaʉ'te cuasache'te ũhasõmaneni vati toa saimanejanaa'me”, chiimʉ, chiisi'kʉa'mʉ Jesucristo. 12Ũcuarʉmʉ Jesucristo jo'e i'kasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. “Pérgamo vʉ'ejoopo canare chʉ'ʉre cuasakuanupʉ chʉ̃'ʉkʉ'te ija'chere tocha saojʉ̃'ʉ mʉ'ʉ”, chiisi'kʉa'mʉ. Repaʉ chʉ'opo'te va'ti ka'chakã'jño jʉ̃jʉsʉva'ti Paakʉji Jesucristo ija'che i'kamʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare: 13Mʉsanʉkona cho'ojʉ pa'iche peore masimʉ chʉ'ʉ. Vati ai chʉ̃'ʉcojñona pa'ijoopo pa'inata'ni chʉ'ʉre cuasache ũhasõma'ñe ũcua cuasajʉ pa'inaa'me mʉsanʉkona. Ũcuaʉji chʉ̃'ʉʉna repaʉ chʉ̃'ʉñe cho'ona chʉ'ʉ pa'iche masi kʉakaikʉ'te Antipare vanisõñe ñasinata'ni chʉ'ʉre cuasache ũhasõmanesinaa'me mʉsanʉkona. 14Jã'ata'ni mʉsanʉkona pa'iche iere cuhemʉ chʉ'ʉ: Mʉsanʉkonare ja'me pa'ina te'ena aperʉmʉ pa'isi'kʉ Balaam chʉ'vasi'eja'che chʉ'vana chʉ'vache ũhacuhena pa'ime. Aperʉmʉ repaʉ Balaam Israelpãire cacʉ'oa'kʉ chini Bala'te rʉa chʉ'vaasomʉ. Chʉ'vaʉna asa repaʉ Balac Israelpãire cacʉ'ora chini, “Rupʉ tʉ̃osiva'nare, Dioa'mʉ ikʉ, chiicojñonare ĩsisi'e ãu ãijʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Ũcuachi'a pãi ũcuaʉanare ja'me kãijʉ pa'ijʉ̃'ʉ”, chiiʉ rʉa chʉ'vaasomʉ, repanani cacʉ'orepara chini. 15Ũcuachi'a mʉsanʉkonare ja'me pa'ina te'ena nicolaítapãi chʉ'vache ũhacuhena pa'ime. 16Jã'ajekʉna repana chʉ'vache'te ũhasõ Dioni cuasajʉ jovojʉ̃'ʉ. Jã'aja'ñe cho'oma'to jmamakarʉ pa'isirʉmʉna mʉsanʉkona pa'ichejana sani chʉ'ʉ chʉ'opo etava'tipi cu'ache cho'oja'mʉ chʉ'ʉ repanare. 17Chʉ'ʉre cuasakuanupʉãre Dios Rekocho i'kache asa chẽa cho'oʉana ũcuanʉko asa chẽajʉ̃'ʉ. Dios Rekocho ija'che i'kamʉ: “Jesucristoni cuasajʉ cu'ache cho'ocojñonata'ni Repaʉ'te cuasache ũhamanesinare chʉ'ʉ cʉnaʉmʉ chave paache manacaãre ãuja'mʉ chʉ'ʉ. Ũcuachi'a catapʉã pojapʉãre repana mami mamare tochasipʉãre te'epʉãchi'a ĩsija'mʉ chʉ'ʉ repanare. Repana mami mama te'eʉjẽ'e masimanejanaa'me. Catapʉ koosi'kʉchi'a masija'mʉ”, chiimʉ, chiisi'kʉa'mʉ Jesucristo. 18Ũcuarʉmʉ Jesucristo jo'e i'kasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. “Tiatira vʉ'ejoopo canare chʉ'ʉre cuasakuanupʉ chʉ̃'ʉkʉ'te ija'chere tocha saojʉ̃'ʉ mʉ'ʉ”, chiisi'kʉa'mʉ. Ñakocaã toñaja'ñe Paakʉji chʉ'ʉ cũ'a pachocʉna toana pojʉna ko'sija'icheja'che ko'sijacũ'a Paakʉji Dios Mamakʉ ija'che i'kamʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare: 19Mʉsanʉkona cho'ojʉ pa'iche peore masimʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉni chiijʉ cuasame mʉsanʉkona. Ũcuachi'a chʉ'ʉre cuasanare oijʉ re'oja'che cho'okainaa'me mʉsanʉkona. Chʉ'ʉni cuasajʉna cu'ache ti'jñetojẽ'e chʉ'ʉre cuasache ũhasõmanaa'me mʉsanʉkona. Mʉsanʉkona mama cuasarʉmʉ cho'osi'e na'a rʉa re'oja'che cho'ojʉ pa'ime chura. 20Jã'ata'ni mʉsanʉkona pa'iche iere cuhemʉ chʉ'ʉ: Jezabel cu'ache chʉ'vache mʉsanʉkona ʉ̃sema'ñere. “Dios chʉ'o kʉako'mo chʉ'ʉ”, chiiko'mo repao. Jã'ata'ni mʉsanʉkonare chʉ'ʉ neenare cu'ache'te chʉ'vako te'enare cacʉ'osõmo repao. Ũcuaoji chʉ'vakona asa chẽa re'oja'che pa'iche ũhasõ pãi ũcuaʉanare ja'me kãijʉ pa'ime repana. Ũcuachi'a rupʉ tʉ̃osiva'nare, “Dioa'mʉ ikʉ”, chiicojñova'nare jo'kasi'e ãu ãijʉ pa'ime repana. 21Repao cu'ache cho'oche'te ũhasõ re'oja'che paao chini chuta'a cu'ache cho'oma'ñe cha'amʉ chʉ'ʉ repao'te. Jã'ata'ni chuta'a ũcuaʉanare ja'me kãiñe ũhasõma'mo repao. 22Jã'ajekʉna repao'te ravʉ cho'oja'mʉ chʉ'ʉ. Repao'te ja'me kãinare ũcuachi'a repanapi cu'a cho'oche'te ũhasõma'to rʉa cu'ache ti'jñeñe cho'oja'mʉ chʉ'ʉ repanare. 23Repao mamachĩi ũcuachi'a vanisõja'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉpi jã'aja'ñe cho'oʉna asani chʉ'ʉre cuasakuanupʉã ũcuanʉko chʉ'ʉ pãi ũcuanʉko cuasachena'me repana rekoñoã pa'iche peore masiche masijanaa'me. Ũcuachi'a mʉsanʉkonare te'enarechi'a re'oja'che cho'osi'ena'me cu'ache cho'osi'e ro'iche chʉ̃'ʉja'mʉ chʉ'ʉ. 24Mʉsanʉkona Tiatira vʉ'ejoopo cana te'ena repao cu'ache chʉ'vache asacuhena pa'ime. Ũcuachi'a, “Vati ai te'eʉ masiche'te che'chonaa'me chʉkʉna”, chiina chʉ'vache asañu chiima'ñe pa'inaa'me mʉsanʉkona. Cheke na'a rʉa cho'ovesache chʉ'vama'mʉ chʉ'ʉ. 25Jã'ata'ni, “Mʉsanʉkona chʉ'ʉre cuasache ũhasõma'ñe chʉ'ʉ jo'e rairʉmʉjatʉ'ka cuasajʉ pa'ijʉ̃'ʉ”, chiiʉ chʉ'vamʉ chʉ'ʉ. 26Mʉsanʉkonapi cu'ache che'chona chʉ'vache'te asa cho'oma'ñe chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñechi'a jũnisõrʉmʉjatʉ'ka ũhasõma'ñe cho'oru pãi si'achejña pa'inare chʉ̃'ʉñe'te jo'kaja'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. 27Chʉ'ʉre Ja'kʉ pãire chʉ̃'ʉa'kʉ chini jo'kasi'eja'che mʉsanʉkonare pãi si'achejña pa'inani chʉ̃'ʉa'jʉ chini jo'kaja'mʉ chʉ'ʉ. Dios chʉ'o aperʉmʉ tocha jo'kasi'e mʉsanʉkona chʉ̃'ʉjʉ cho'ojachere ija'che kʉamʉ: Pãire chʉ̃'ʉjʉ repanare cuhenare cu'ache chʉ̃'ʉjanaa'me repana, chiimʉ. 28Ũcuachi'a chʉ'ʉ pa'icheja si'arʉmʉ sani pa'ijachena'me cheke si'ache re'oja'che ĩsija'mʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. 29Chʉ'ʉre cuasakuanupʉãre Dios Rekocho i'kache asa chẽa cho'oʉana ũcuanʉko asa chẽajʉ̃'ʉ, chiisi'kʉa'mʉ Dios Mamakʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\