Romanos 12

1Asarepajʉ̃'ʉ, chʉ'ʉ majapãijana. Diopi maini oiʉ re'oja'che cho'okaiʉna mʉsanʉkonapi Repaʉni masi cuasajʉ cho'oa'jʉ chini iere chʉ'vamʉ chʉ'ʉ: Diopi mʉsanʉkonare oiʉ paakʉ cho'okaiʉna re'oja'chechi'a cho'ojʉ Repaʉ chiiche'te si'arʉmʉ cuasajʉ cho'okaijʉ pa'ijʉ̃'ʉ, pojoa'kʉ mʉsanʉkonare. 2Pãi Diore cuasamana cuasache jo'kaso Dios chʉ̃'ʉñechi'a si'arʉmʉ na'a rʉa cuasajʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Re'oja'che pa'iche Ũcuaʉji jo'kaʉna re'oja'che pa'ijʉ̃'ʉ. Jã'aja'ñe pani Dios chiiche re'oja'che masijanaa'me mʉsanʉkona. Repaʉ chiiche rʉa re'oja'chejekʉna ũcuare cho'oni pojome pãi. 3Diopi chʉ'ʉni cho'okaiʉna, iere kʉamʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare ũcuanʉkore: Ũcuaʉji cho'okaiʉna Diore cuasame mʉsanʉkona. Jã'ajekʉna mʉsanʉkona pa'iche'te masi cuasajʉ̃'ʉ. Dios mʉsanʉkonare Repaʉ'te cuasache jo'karʉmʉ te'emajñarʉã Repaʉ'te cho'okaimasiche si'acairo jo'kasi'kʉa'mʉ ũcuanʉkore. Mʉsanʉkona cho'omasiche cuasajʉ, “Vesʉme chʉkʉna”, chiijʉ cuasamanejʉ̃'ʉ. Ũcuaja'che mʉsanʉkona cho'ovesʉche cuasajʉ, “Masime chʉkʉna”, chiijʉ cuasamanejʉ̃'ʉ. 4Ija'chea'me: Pãiʉ ca'nivʉ pa'imajñarʉã ũcuate'eca'nivʉta'ni rʉarepamajñarʉã pa'imʉ. Repamajñarʉã si'ache cho'omasikʉ peore ũcuate'echi'a cho'oma'mʉ. 5Mai ũcuaja'che jainʉkota'ni Jesucristoni cuasajʉ Repaʉ ca'nivʉja'ñe pa'ijʉ ũcuate'eʉjakuanupʉ'me, Ũcuate'eʉ'te cuasanajejʉ. Ũcuachi'a ũcuate'eca'nivʉ pa'imajñarʉã pa'icheja'che majapãija'ñe pa'ijʉ re'oja'che ja'me pa'ime mai. 6Dios maire Repaʉ'te ĩsiʉache chekʉnare cho'okaimasiche'te ũcuanʉkore si'acairo jo'kasi'kʉa'mʉ. Diopi pãiʉ'te ũcuaʉakʉ'te Repaʉ chʉ'o kʉamasiche ĩsiru Repaʉ'te masi cuasani ũcuaja'che chekʉnare Repaʉ chʉ'o masi kʉaa'kʉ. 7Chekʉnare re'oja'che cho'okaimasiche mʉsanʉkonani ĩsiru chekʉnare re'oja'che cho'okaijʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Repaʉ chʉ'o che'chomasiche mʉsanʉkonani ĩsiru si'arʉmʉ che'chojʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 8Diopi cu'ache pa'inare re'oja'che chʉ'vamasiche ĩsiru si'arʉmʉ re'oja'che chʉ'vajʉ pa'ijʉ̃'ʉ repanare. Chekʉnare kuiraʉache ĩsiru ʉ̃sema'ñe rʉa re'oja'che ĩsijʉ kuirajʉ pa'ijʉ̃'ʉ repanare. Pãi chʉ̃'ʉmasiche ĩsiru ñamema'ñe masi chʉ̃'ʉjʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Chʉova'na pa'iva'nare ña oijʉ re'oja'che cho'okaiche ĩsiru pojojʉ cho'okaijʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 9Mʉsanʉkona rekoñoãpi sãiñechi'a re'oja'che cuasajʉ cho'ojʉ̃'ʉ. Cu'ache cho'oche cuhejʉ jo'kaso re'oja'chechi'a cuasajʉ cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 10Majapãi oicheja'che chekʉnare sãiñechi'a oijʉ re'oja'che cutujʉ pa'ijʉ̃'ʉ. “Ina chʉ'ʉre na'a rʉa masinaa'me”, chiijʉ, meñe cuasama'ñe, chekʉnare na'a rʉa cuasajʉ pojojʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 11Ñamema'ñe pojojʉ peore cho'ore'ochetʉ'ka Maire Paakʉni si'arʉmʉ cho'okaijʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 12Dios cho'okaijachere cuasajʉ pojojʉ cha'ajʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Cu'ache ti'jñetojẽ'e jo'kasoma'ñe ũcua cuasajʉ Dioni si'arʉmʉ sẽejʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 13Diore cuasanare repana chiicheji karato mʉsanʉkonapi repanare karache'te paani ĩsijʉ̃'ʉ repanare. So'ña pa'inapi mʉsanʉkona vʉ'ñana raito ãiñena'me kãiñe ĩsijʉ̃'ʉ repanare. 14Mʉsanʉkonare cu'ache cho'onare Dioni re'oja'chere sẽekaijʉ̃'ʉ. Pe'rujʉ, “Diopi mʉsanʉkonare cu'ache cho'oa'kʉ”, chiimanejʉ̃'ʉ. 15Pojojʉ pa'inare ja'me pojokaijʉ̃'ʉ. Oiva'nare ja'me oikaijʉ̃'ʉ. 16Ũcuate'e cuasajʉ cavama'ñe re'oja'che ja'me pa'ijʉ̃'ʉ. “Masinaa'me chʉkʉna”, chiima'ñe vesʉna pa'icheja'che pa'ijʉ vesʉnare ja'me pa'icuhemanejʉ̃'ʉ. Rʉarepa meñe cuasama'ñe pa'ijʉ̃'ʉ. 17Mʉsanʉkonare cu'ache cho'onare sãiñe cu'ache cho'omanejʉ̃'ʉ. Ũcuachi'a pãi ũcuanʉko, “Cho'ore'omʉ”, chiijʉ cuasache si'arʉmʉ re'oja'che cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ. 18Chekʉnana'me re'oja'che pañu chiijʉ peore cho'ore'ochetʉ'ka cho'ojʉ ũcuanʉkore re'oja'che ja'me pa'ijʉ̃'ʉ. 19Chʉ'ʉ cuasana, mʉsanʉkonare cu'ache cho'onare pãi sãiñe cu'ache cho'omanejʉ̃'ʉ. Diopi repanare ro'ia'kʉ. Dios chʉ'o aperʉmʉ tochasi'e ija'che kʉamʉ: “Pãi cu'ache cho'osinare cu'ache ti'jñejañe chʉ'ʉpi chʉ̃'ʉja'mʉ”, chiimʉ Maire Paakʉ Dios, chiimʉ. 20Jo'e ija'che kʉamʉ Dios chʉ'o: Mʉ'ʉre cuhekʉji, “Ãucuhamʉ chʉ'ʉre”, chiito ãu ãujʉ̃'ʉ repaʉ'te. Ũcuaja'che, “Okoʉamʉ chʉ'ʉre”, chiito oko ũkuajʉ̃'ʉ repaʉ'te. Jã'aja'ñe mʉsanʉkonapi repaʉ'te re'oja'che cho'oru Diopi repaʉ'te sãiñe cu'ache ti'jñejañe chʉ̃'ʉkaija'mʉ, chiimʉ. 21Mʉsanʉkonare cu'ache cho'onare pãi sãiñe cu'ache cho'omanejʉ̃'ʉ, cu'ana pa'iʉama'to. Re'oja'che cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ, repanapi mʉsanʉkona pa'iche'te ña chẽa re'oja'che paapʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\