Romanos 16

1Mai majapãioja'io, Febe, Cencrea vʉ'ejoopo pa'inare Jesure cuasanare cho'oche cho'okaikoji mʉsanʉkona pa'ichejana saio ie chʉ'o sakaija'mo. 2Maire Paakʉ'te Jesure cuasana pa'iche pa'ijʉ, majapãio'te pojocheja'che pojojʉ̃'ʉ repao'te. Repao chiiche peore cho'okaijʉ̃'ʉ. Repao chekʉnare jainʉkore cho'okaio chʉ'ʉre ũcuachi'a re'oja'che cho'okaisi'koa'mo. 3Chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ, chʉ'ʉna'me Jesucristo'te cho'oche cho'okaisinare Priscana'me Aquila'te. 4Pãipi chʉ'ʉni vanisoñu chiijʉna chʉ'ʉni ʉ̃sechiijʉ chuenisora'asinaa'me repana. Chʉ'ʉni ʉ̃sechitena Jesure cuasakuanupʉã judío peona ũcuanʉko chʉ'ʉna'me, “Re'orepamʉ”, chiime repanare. 5Ũcuachi'a repana vʉ'e chi'inare Jesure cuasakuanupʉ chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ. Ũcuachi'a chʉ'ʉ cuasakʉ'te Epeneto'te chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ, Asia cheja pa'inare na'a charo Jesure cuasakʉ jovosi'kʉre. 6Ũcuachi'a mʉsanʉkonare cho'oche rʉa cho'okaisi'kore Maríare sa kʉakaijʉ̃'ʉ. 7Ũcuachi'a chʉ'ʉ majapãi Andrónicona'me Juniare sa kʉakaijʉ̃'ʉ, chʉ'ʉre pãi chẽavʉ'e ja'me pa'isinare. Chʉ'ʉre na'a charo Jesucristo'te cuasajʉ jovosinaa'me repana. Jesús saosina re'oja'che cutume repanare. 8Ũcuachi'a chʉ'ʉ cuasakʉ'te Ampliato'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ chʉ'ʉna'me Jesure cuasakʉ'te. 9Ũcuachi'a Urbano'te maire ja'me Jesucristo'te cho'oche cho'okaikʉ'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ, ũcuachi'a chʉ'ʉ cuasakʉ'te Estaqui'te. 10Ũcuachi'a Apele'te repaʉ Jesucristo'te cuasakʉ pa'iche pãi ña masicojñokʉ'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ. Aristóbulo'te chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ, repaʉ majapãi ũcuachi'a. 11Chʉ'ʉ majapãiʉ'te Herodion'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ. Narciso'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ ũcuachi'a repaʉ majapãi Jesucristo'te cuasanare. 12Maire Paakʉ'te cho'oche cho'okainare Trifenana'me Trifosa'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ. Ũcuachi'a Maire Paakʉ'te cho'oche rʉa cho'okaiko'te mai ũcuanʉko cuasacojñoko'te Pérsida'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ. 13Rufo'te Maire Paakʉ'te masi cuasakʉ'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ, ũcuachi'a repaʉ pʉka'kore chʉ'ʉ ja'koja'che pa'iko'te. 14Ũcuachi'a inare chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ: Asíncrito'te, Flegontere, Herme'te, Patroba'te, Herma'te; ũcuachi'a repanare ja'me pa'inare, mai majapãijanare. 15Filólogona'me Juliare Nereona'me cho'jeo'te sa kʉakaijʉ̃'ʉ, ũcuachi'a Olimpana'me repanare ja'me pa'inare, ũcuanʉkore Jesucristo'te cuasanare. 16Mʉsanʉkona sãiñechi'a chẽse pojojʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Ũcuanʉko Jesucristo'te cuasakuanupʉã chʉ'o saome mʉsanʉkonare. 17Chʉ'ʉ majapãijana, ñarepajʉ pa'ijʉ̃'ʉ, chekʉrʉmʉ pãipi mʉsanʉkonani i'ka cacʉ'ojʉ. Jã'aja'ñe i'kana mʉsanʉkona che'chesi'ere jo'kaso sãiñechi'a ke'rejʉ paapʉ chini i'kame. Jã'aja'ñe i'kanare ja'me pa'imanejʉ̃'ʉ. 18Maire Paakʉ'te Jesucristo'te cho'okaimanaa'me repana, repanare ʉachechi'a cho'ojʉ. Jã'aja'ñe pa'ijʉ pãi na'a vesʉva'nare re'oja'cheja'che i'kajʉ cacʉ'onaa'me repana. 19Ũcuanʉko masime mʉsanʉkona Jesús chʉ̃'ʉñe ñamema'ñe cho'okaijʉ pa'iche. Jã'ajekʉna asa pojosomʉ chʉ'ʉ. Jã'aja'ñe cho'ojʉ re'oja'che pa'imasijʉ̃'ʉ. Cu'acheta'ni cho'oma'ñe pa'ijʉ̃'ʉ, chiimʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare. 20Jã'aja'ñe cho'ojʉna maire re'oja'che pa'iche ĩsikʉ Dios na'mi cho'okaija'mʉ mʉsanʉkonare, vati aini cu'ache chʉ̃'ʉcu'aa'kʉ chini. Maire Paakʉ Jesucristoji si'arʉmʉ re'oja'che cho'okaiʉ paaʉ mʉsanʉkonare. 21Chʉ'ʉna'me Diore cho'oche cho'okaikʉ Timoteo ja'me chʉ'o saomʉ mʉsanʉkonare, ũcuachi'a chʉ'ʉ majapãi, Luciona'me Jasonna'me Sosípater. 22(Ũcuaja'che chʉ'ʉ, Pablo chʉ̃'ʉñe ija'ova utija'ova tochakaikʉji Tercio, mʉsanʉkonare chʉ'o saomʉ Jesure cuasanare.) 23Gayo ũcuaja'che chʉ'o saomʉ mʉsanʉkonare. Repaʉ vʉ'ere pa'imʉ chʉ'ʉ. Repaʉ Gayo Jesure cuasanare chekʉchejña rainare ũcuanʉkore kãiñe ĩsikʉ'mʉ. Erasto ũcuachi'a vʉ'ejoopo kuri care'vakaikʉ chʉ'o saomʉ. Ũcuachi'a mai majapãiʉja'iʉ Cuarto chʉ'o saomʉ. 24Maire Paakʉ Jesucristoji si'arʉmʉ re'oja'che cho'okaaʉ mʉsanʉkonare ũcuanʉkore. Jã'aja'ñe paaʉ. 25Diore, “Re'orepamʉ”, chiijʉ pañu. Mʉsanʉkonare Ũcuaʉji cho'okaimʉ Jesús pa'iche chʉ'ʉ chʉ'vachʉ'ore Repaʉ chʉ'o re'oja'chere asa chẽa re'oja'che paapʉ chini. Repaʉ chuta'a cheja cho'omarʉmʉna Jesucristo cho'okaijache jã'aja'ñe cuasasi'kʉta'ni kʉamaneasomʉ Dios. Chura kʉacuhasi'ea'me jã'a. 26Si'arʉmʉ Pa'ikʉji Diopi chʉ̃'ʉʉna Repaʉ chʉ'o kʉasina pãipi masia'jʉ chini Repaʉ cho'ojachere tocha jo'kaasome. Repaʉ cho'ora chiisi'e aperʉmʉ kʉamanesi'e churana kʉamʉ Dios, si'avãjʉpãi asa chẽa Jesuni cuasajʉ Repaʉ chʉ̃'ʉñe'te cho'ojʉ paapʉ chini. 27Dios Ũcuate'eʉ'mʉ Masiʉ. Jesucristoji cho'okaiʉna pãi ũcuanʉko si'arʉmʉ rʉa pojojʉ paapʉ Repaʉ'te. Jã'aja'ñe paaʉ. Re'omʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\