Romanos 4

1Mai aipãiʉ'te Abrahamre, ¿je'se cho'oʉna pojoʉ Dios? 2Diopi, “Chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe cho'okʉjekʉna pojomʉ chʉ'ʉ ikʉre”, chiito, “Re'oja'che cho'okʉ'mʉ chʉ'ʉ”, chiire'ora'amʉ Abrahamre. Jã'ata'ni Dios asakʉ'te jã'aja'ñe i'kacu'amʉ. Asacuhemʉ Repaʉ. 3Ũcuachi'a ija'che kʉamʉ Dios chʉ'o aperʉmʉ tocha jo'kasi'e: Abrahampi Dioni cuasakʉna re'oja'chechi'a cho'okʉ'te cuasacheja'che cuasamʉ Dios repaʉ'te, chiimʉ. 4Pãiʉ cho'oche cho'okaiʉ kuri kooche rupʉ ĩsima'ñea'me. Cho'oche cho'osi'e ro'ia'me. 5Jã'ata'ni Dioni cuasajʉ re'oja'che cho'onare Ũcuaʉji repanani, “Re'onajejʉna ro'iche peomʉ inare”, chiaʉ chini cho'oma'me repana. Cu'ache cho'ojʉ Repaʉ'te cuhesinareta'ni re'oja'che cho'onare cuasacheja'che cuasakʉ rupʉ cho'okaimʉ Dios Repaʉ'te cuasanare. Repana re'oja'che cho'osi'e ro'ima'ñea'me. 6David jã'aja'ñe kʉasi'kʉa'mʉ. Pãi re'oja'che cho'omanareta'ni Diopi re'oja'che cho'onare cuasacheja'che cuasakʉna pojojʉ pa'iche'te kʉasi'kʉa'mʉ. 7Iere tocha jo'kaasomʉ repaʉ David: Dios chʉ̃'ʉñe'te jachajʉ pãi cho'osi'e Diopi cuasama'to rʉa re'omʉ repanare. Ũcuachi'a repana cu'ache cho'osi'ere tʉnoto rʉa re'omʉ repanare. 8Repana cu'ache cho'osi'ere ro'ia'jʉ chini Diopi chʉ̃'ʉma'to rʉa re'omʉ repanare. Jã'aja'ñe tocha jo'kaasomʉ repaʉ. 9Judíopãi jĩkora'murʉ chã'tirʉ pa'ica'nirʉ chʉto tʉacojñosinarechi'a re'oma'mʉ jã'a. Judío peonare ũcuachi'a cho'okaimʉ Dios. “Abrahamre Repaʉni cuasakʉna re'oja'che cho'okʉ'te cuasacheja'che cuasamʉ Dios”, chiiʉ Dios chʉ'o aperʉmʉ tocha jo'kasi'ere cuasakʉ tochamʉ chʉ'ʉ ija'ova. 10Abrahamre repaʉ jĩkomu chã'tiro pa'ica'nirʉ chʉto tʉasirʉmʉchi'a jã'aja'ñe cuasamanesi'kʉa'mʉ Dios repaʉ'te. Aperʉmʉna repaʉ jĩkochã'tirʉ chuta'a chʉto tʉacojñomarʉmʉjẽ'e ũcuaja'che cuasasi'kʉa'mʉ Dios repaʉ'te. 11Abraham chuta'a jĩkochã'tirʉ chʉto tʉacojñoma'kʉpi Diore cuasarʉmʉ cu'ache cho'oma'kʉre cuasacheja'che cuasaasomʉ Dios repaʉ'te. Na'a pa'isirʉmʉ jĩkomu chã'tiro pa'ica'nirʉ chʉto tʉache'te jo'kaasomʉ Dios repaʉ'te, cho'okʉ Repaʉ ũcuarepa repaʉ'te paache'te masia'kʉ chini. Jã'ajekʉna judío peona jĩkochã'tirʉ pa'ica'nirʉ chʉto tʉacojñomanapi Diore cuasanare ũcuanʉko aipãiʉja'iʉ'mʉ repaʉ. Abrahamre cuasacheja'che cuasamʉ Dios repanare, cu'ache cho'omanare cuasacheja'che. 12Ũcuachi'a mai judíopãi jĩkochã'tirʉ chʉto tʉacojñosina Diore cuasana aipãiʉ'mʉ Abraham, chuta'a repaʉ jĩkochã'tirʉ chʉto tʉacojñomarʉmʉ Diore cuasacheja'che cuasanajejʉna. 13Diopi chʉ̃'ʉʉna na'a pa'isirʉmʉ Abrahamna'me repaʉ jojosinajana Diore cuasana cheja pa'inare ũcuanʉkore re'oja'che chʉ̃'ʉjanaa'me. Dios ija'che i'kama'mʉ: “Abrahamre chʉ'ʉ chʉ̃'ʉsi'e cho'osi'kʉjekʉna cho'okaija'mʉ chʉ'ʉ”, chiima'mʉ Dios. Jã'ata'ni Abrahampi Repaʉni cuasakʉna repaʉ jojosinajanapi chʉ̃'ʉjʉ paapʉ chini cho'okaija'mʉ Dios, re'oja'che cho'okʉ'te cuasacheja'che cuasakʉ. 14Aperʉmʉ Repaʉ chʉ̃'ʉ jo'kasi'e cho'onare Diopi pãi chʉ̃'ʉñe jo'karu Repaʉ'te cuasana peoche cuasara'ame. Jã'aja'ñe peoche cuasato Dios cho'oja'mʉ chiisi'e jorechʉ'o pa'ira'amʉ. 15Dios Repaʉ chʉ̃'ʉ jo'kasi'ere pãipi jachajʉna pe'rukʉ cu'ache cho'osi'e ro'iche chʉ̃'ʉmʉ. Pãire Repaʉ chʉ̃'ʉsi'e jo'kamanesi'e pa'ito jachana peora'ame. 16Aperʉmʉ Dios, “Chʉ'ʉre cuasanarechi'a re'oja'che pa'iche rupʉ ĩsija'mʉ chʉ'ʉ”, chiniasomʉ. Repaʉ i'kasi'e jorema'ñe rupʉ ĩsikʉ'mʉ Dios, ũcuanʉko maipi Abraham jojosinajanapi repaʉ Diore cuasacheja'che cuasanapi judíopãina'me judío peona re'oja'che paapʉ chini. Mai ũcuanʉko aipãija'iʉ'mʉ Abraham, Diore cuasana judíopãina'me judío peona. 17Ie Diopi i'kakʉna asajʉ tochaasome pãi: Abraham, mʉ'ʉ jojosina rʉa jainʉko pa'ijʉ si'avãjʉpãi pa'ijanaa'me, chiniasomʉ Dios Abrahamre. Repaʉ'te cuasakʉjekʉ Abraham Diopi ñato mai aipãiʉ'mʉ. Repaʉ Dios si'ache cho'omasikʉ'mʉ. Jũnisosinare vasomʉ paapʉ chini. Ũcuachi'a pãi chuta'a peorʉmʉ, “Paapʉ”, chikʉna pa'ime chura. 18Dios repaʉ'te Abrahamre ija'che i'kaasomʉ: “Mʉ'ʉ jojosina rʉa jainʉko pa'ijʉ si'avãjʉpãi pa'ijanaa'me”, chiniasomʉ Dios, chuta'a chĩi peokʉni. Dios i'kasi'e cuasavesacheta'ni cuasasi'kʉjekʉna chura repaʉ jojosina si'avãjʉpãi pa'ime. 19Cienrepaʉ̃sʉrʉmʉ pa'ikʉji rʉa aiva'ʉta'ni ũcuachi'a repaʉ rʉ̃jo Sara aiva'ojekona chĩi paacu'ache masikʉta'ni ũcua Dios chʉ'o jachamaneasomʉ. “Dios peore masikʉ'mʉ”, chiiʉ cuasaasomʉ repaʉ. Dios i'kasi'ere jachamaneʉna chĩi paacu'asinareta'ni Diopi cho'okaiʉna chĩi paare'oasomʉ repanare. 21Jachama'ñe, “Dios Repaʉ cho'ora chiiche cho'omasikʉ cho'omʉ”, chiniasomʉ repaʉ. 22Jã'aja'ñe Abrahampi Dioni cuasakʉna, “Repaʉ'te re'oja'chechi'a cho'okʉ'te cuasacheja'che cuasamʉ Dios”. 23Abrahamre cuasachechi'a tochaa'kʉ chini chʉ̃'ʉmanesi'kʉa'mʉ Dios Moisere. 24Ũcuachi'a maire cuasache kʉakʉ tochasi'kʉa'mʉ. Maire Paakʉ'te Jesucristo'te jũniso tãcojñosi'kʉre vasosi'kʉre Diore cuasanare ũcuachi'a re'oja'che cho'onare cuasacheja'che cuasamʉ Repaʉ maire. 25Jesucristo mai cu'ache cho'oche'te ro'ikasa chini jũniso tãcojñosi'kʉ jo'e vajʉraniasomʉ, Diopi maini cu'ache cho'omanare cuasacheja'che cuasakʉna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\