San Mateo 1

1A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ vaújsimua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ajta i'i Cɨríistu'u ɨ́ tɨ a'ɨ́mej jetze airáane a'ɨ́jna ɨ́ David teecan, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. 2Abraham pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaac. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Isaac, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo, a'ɨ́ɨ pu títɨ'ɨríjmua'a já'araa a'ɨ́jna ɨ́ Judá, majta seica ɨ́ mej ihuáamua'ame'en pú'een ɨ́ Judá. 3Ajta Judá a'ɨ́mej pu títɨ'ɨríjmua'a já'araa, ɨ́ mej miyen ánte'aruajca'a tɨjɨ́n Fares, ajta a'ɨ́jna ɨ́ seɨ́j Zara. Ajta ɨ́ hua'anáànacɨ'ɨ, ayée pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Tamar. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Fares, a'ɨ́j pu típe'eri já'araa ɨ́ Esrom. Ajta Esrom pu rape'erica'a ɨ́ Aram. 4Aram pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Aminadab. Ajta Aminadab pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Naasón. Tɨ'ɨj jí Naasón típe'eri já'araa tɨ ayén ántehuaaca'a tɨjɨ́n Salmón. 5Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Salmón, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Booz. Ayee pu ántehuaaca'a ɨ́ náànajra'an ɨ́ Booz tɨjɨ́n Rahab. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Booz, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Obed. Ajta ayén ántehuaaca'a ɨ́ náànajra'an a'ɨ́jna ɨ́ Obed tɨjɨ́n Rut. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Obed, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaí. 6Isaí pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ David, ɨ́ tɨ ajta te'enteájrupi ɨ́ rey jɨme'e. A'ɨ́jna ɨ́ David teecan, jamuan a'ɨ́jna tɨ ajta ɨ́ra'ara'an pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ Urías, a'ɨ́ɨ mú típe'eri muá'araa a'ɨ́jna tɨ ayén ántehuaa já'araa tɨjɨ́n Salomón. 7Salomón pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Roboam. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Roboam, a'ɨ́ɨ pu pé'ericɨra'an pú'eene'e ɨ́ Abías. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Abías, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Asa. 8Asa pu rape'erica'a ɨ́ Josafat. Tɨ'ɨj jí Josafat típe'eri já'araa tɨ ayén ántehuaaca'a tɨjɨ́n Joram. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Joram, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Uzías. 9Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Uzías, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Jotam. Ajta Jotam pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Acaz. Ajta á'iyen a'ɨ́jna ɨ́ Acaz típe'eri já'araa a'ɨ́jna ɨ́ Ezequías. 10Ezequías pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Manasés. Ajta Manasés pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Amón. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Amón, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Josías. 11Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Josías, a'ɨ́mej pu títɨ'ɨríjmua'a já'araa ɨ́ Jeconías, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej ihuáamua'ame'en pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ Jeconías. Tɨ́'ɨj Josías títɨ'ɨríjmua'a já'araa, seica mú mú a'uvé'eju'un. Matɨ́'ɨj mi a'ɨ́mej a'uví'itɨ́ ɨ́ mej Israél a'uchéjme'ecaa. A'uu mú já'ahua'a huaja'uví'itɨ seɨ́j chuéjra'a japua tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Babilonia. 12Matɨ́'ɨj miyen huaja'uví'itɨ, aj pu'i Jeconías seɨ́j típe'eri já'araa tɨ ayén ántehuaaca'a tɨjɨ́n Salatiel. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Salatiel, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Zorobabel. 13Zorobabel pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Abiud. Tɨ́'ɨjtá'i a'ɨ́ɨn Abiud rape'eri já'araa a'ɨ́jna ɨ́ Eliaquim. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Eliaquim, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Azor. 14Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Azor, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Sadoc. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Sadoc, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Aquim. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Aquim, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Eliud. 15Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Eliud, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Eleazar. Tɨ́'ɨjta'i a'ɨ́jna ɨ́ Eleazar típe'eri já'araa a'ɨ́jna ɨ́ Matán. Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ Matán, a'ɨ́ɨ pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo. 16Jacobo pu rape'erica'a a'ɨ́jna ɨ́ José, a'ɨ́jna tɨ María tévi'itɨne'e. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ náànajra'an pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ɨ́ mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n Cɨríistu'u. 17A'ɨ́j mú jɨ́n miyen ará'aseca'a a'achú cumu tamuáamuata'a japuan muáacua ɨ́ mej jetzen airáane a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tu'uvé'eteajtɨ a'ɨ́jna ɨ́ David. Majta miyen che'atá mena'a ará'axcaa a'ɨ́ɨme ɨ́ mej huá'a jetze airáane a'ɨ́jna ɨ́ David teecan. A'ɨ́mej mú a'uví'itɨ́ a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecantaca'a a'ujna já'ahua'a Babilonia. Ayee mú che'atá mena'a ará'axcaa tamuáamuata'a japuan muáacua tɨ́'ɨj huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. 18Ayee pu éeni'icɨ'e huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. A'ɨ́ɨ pu náànajra'an, a'ɨ́jna ɨ́ María, pu'uri huataúra'acaa ɨ́ runiuuca jɨme'e tɨ ij huatéviche'en a'ɨ́jna jamuan ɨ́ José. Matɨ́'ɨj caí xɨ naími'i huaté'eca'a, aj pu i a'utaseíjre ɨ́ pa'arɨ'ɨ jucáara'an jetze. A'ɨ́ɨ pu ayén ráaruu jɨ́me'en ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 19Ajta nu'u a'ɨ́ɨn tɨ ratévi'itɨ́né'e a'ame, a'ɨ́jna ɨ́ José, rɨ́'ɨ pu tí'itevistaca'a. Capu raxɨ́'eve'eca'a tɨ ayén puaíjtzi raatá'an mé jéjre'e huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte. Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨ pu ayén raxɨ́'eve'eca'a tɨ mé rúurɨeni avíitzi jɨme'e. 20Tɨ́'ɨj raaxɨ́'epɨ'ɨntare tɨ ayén huárɨni, aj pu'i seɨ́j tevi huataseíjre ɨ́ jemin ɨ́ cutzí tzajta'a. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een seɨ́j tɨ tí'ivaɨre'e ɨ́ ta japua. Ayee pu tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―José, mú'ee pej i'i huáacɨxa'ara'an ɨ́ David teecan, capej rátziɨɨne'e pej rá'anvi'itɨn a'u pe é'eche a'iné ɨ́ tɨ a'utaseíjre ɨ́ jucáara'an jetze, a'ɨ́j pu jɨ́me'en huanéj ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 21A'ɨ́ɨ pu teáatacan tiyaúj a'ame. Ayee xu nu'u raatámua'ati tɨjɨ́n JESUS, a'iné a'ii pu a'ɨ́ɨn pu'éene'e a'ame ɨ́ tɨ huá'a japua niuuni ɨ́ ruteɨ́testemua'a ɨ́ mej meri auteájturaa ɨ́ Dios jemi. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a. 22Ayee tiuju'urɨ́j tɨ ij ayén te'araúrasten a'ij tɨ ajmí'i tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ tavástara'a jetze me'ecan. 23Ayen tɨjɨ́n: Pa'arɨ'ɨ pu nu'u huataseíjre'esin ɨ́ jucaatze'en a'ɨ́jna jetze ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ caí xɨ ja'atɨ́ ratévi'itɨn. Tiyaúj pu nu'u a'ame teáatacan. Aj mú mi miyen raatámua'atzi tɨjɨ́n Emanuel. A'íjna niuucarijra'a tɨjɨ́n Emanuel, ayée pu huataújmua'a tɨjɨ́n: Dios pu ta jamuan yé huaca. 24Tɨ́'ɨj huájɨ a'ɨ́jna ɨ́ José, aj pu i ayén huarɨ́j a'ij tɨ tiraatá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ta japua tí'ivaɨre'e. Tɨ'ɨj jí ya'uví'itɨ ɨ́ ruche. 25Mɨ́ ajta, capu jamuan huáhuii ajta caí huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ tɨ teáata'a. Matɨ́'ɨj mi miyen raatamuá'a tɨjɨ́n JESUS.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\