1 CORINTIOS 11

1Jáun² né³, jmu³ náh² la³ cun³ hi³ jmu² jná¹³, la³jmɨ́¹ jmu² jná¹³ la³ cun³ hi³ ca³jmú³ jáun² Cristo. 2Hi³ jáun² né³ reh², zia³² bíh¹ cáun² hi³ jlánh¹ re² jmuh³² hnoh². Quí¹hliá² chau² honh² hnoh² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, jɨ³ hi³hliá² la³ má²ma³tih²¹ jáun² bíh¹ hnoh² jáɨ¹³ hi³ ca³hɨ́e³ jná¹³ jáun², la³ cun³ hi³ ca³lɨ³ tɨn² ná¹ huen² jmɨ́¹tin². 3Tɨ³la³ hnó³² jná¹³ hi³ há¹ ngɨ¹³ hnoh² hi³ Cristo bíh¹ lɨ́n³ Tsá² chín¹ ñí¹con² tsá²ñuh², hi³ jáun² tsá²ñuh² né³ lɨ́n³ tsá² chín¹ ñí¹con² tsá²mɨ³ ñí²cuo² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jáun² Dió³² Tsá² chín¹ ñí¹con² Cristo. 4Jáun² nɨ́¹juáh³ lɨ³ua³ jan² tsá²ñuh² jlɨ́²³ chí¹ nɨ́¹ má¹ca³liéinh³² Dió³² ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² tsá² lɨ́n³ cuáh³², ho³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³hléh³ jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³, cun³quionh³ hi³ jmu² tsú² la³ jáun², jmu² tsú² hi³ tiá² quien² Tsá² chín¹ ñí¹con² bíh¹ tsú². 5Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá²mɨ³ hi³ tiá² jlɨ́²³ chí¹ nɨ́¹ má¹ca³liéinh³² Dió³² né³, ho³ nɨ́¹ má¹ca³hléh³ jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³, tsá²mɨ³ la³ hí³ siáh³ jmu² hi³ tiá² quien² tsá²ñuh² ñí²cuo² bíh¹, tsá² chín¹ ñí¹con² tsú². Cun³quionh³ la³ jáun² dá² má²lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ má²ná¹za¹ mɨ³láu³ nio² bíh¹ chí¹ tsú² hi³ lin¹ hi³ juón¹. 6Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jan² tsá²mɨ³ tiá² ñí¹jlɨ́³ chí¹, hi³ jáun² tɨ³ re² bíh¹ nɨ́¹juáh³ cu³tsa³² zéi³² tsú² cú²jueh³². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ lɨ́n²³ tsú² hi³ hua³heih²¹ bíh¹ nɨ́¹juáh³ hi³ má²ná¹za¹ chí¹ tsú², hi³ jáun² tɨ³ re² bíh¹ jlɨ́³ tsú² cú²jueh³² chí¹. 7Tɨ³la³ tsá²ñuh² má¹ná¹, tiá² ca³tɨn¹ yáh³ hi³ jlɨ́³ chí¹, quí¹ cun³quionh³ hí³ bíh¹ lɨ́²lin¹ ha³ lánh³ rón³² lɨ́n³ Dió³², hi³ ha³ cónh³ tí³ hi³ quien² tsú² siáh³; tɨ³la³ cun³quionh³ tsá²mɨ³ má¹na²¹, lɨ́²lin¹ hi³ ha³ cónh³ tí³ hi³ quien² tsá²ñuh² ñí²cuo² bíh¹ tsú². 8Quí¹ jmɨ́¹ ca³jmú³ Dió³² tsá²ñuh², tiá² ca³jmú³ yáh³ tsú² cun³quionh³ tsá²mɨ³, tsá²mɨ³ bíh¹ tɨ³ lɨn³ cun³quionh³ tsá²ñuh². 9Quí¹ tsá²mɨ³ dá² ca³lɨn³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá²ñuh² bíh¹, jun³juáh¹³ tsá²ñuh² yáh³ ca³lɨn³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³. 10Cun³ñí¹ hi³hliá² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́² bíh¹, jɨ³ hi³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ siáh³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², hi³ jáun² tsá²mɨ³ ca³tɨn¹ jmu³ lin¹ hi³ zian² tsá² chín¹ ñí¹con² tsú² cun³quionh³ hi³ jlɨ́³ tsú² jáun² chí¹. 11Tɨ³la³ uá¹ jáun² la³ jáun² né³, tá¹la³ ziáun² dí² hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², tiá² lɨ́¹³ yáh³ ma³zian³² tsá²mɨ³ ñí¹con² tsá²ñuh², sa³jun³ lɨ́¹³ ma³zian³² tsá²ñuh² ñí¹con² tsá²mɨ³. 12Quí¹ uá¹jinh¹ tson² bíh¹ cu³tí³ hi³ cun³quionh³ tsá²ñuh² bíh¹ ca³lɨn³ tsá²mɨ³ jmɨ́¹ la³ñí¹ jmɨ́¹tin², ja³bí¹ la³ jáun² bí¹ siáh³ tson² hi³ ta³né³² tsá²ñuh² lɨ́²zian² hñu³ héin¹ hñu³ tsɨ́³ tsá²mɨ³ bíh¹; tɨ³la³ la³jɨ́³² hi³ jáun² né³, ja³² ñí¹con² Dió³² bíh¹. 13Sá¹nɨ́² hniauh² dúh¹ náh² honh² hmóu³² nɨ́¹juáh³ re² jniá³ hi³ tsá²mɨ³ liéinh³² Dió³² ta³ tiá² chí¹jlɨ³² chí¹. 14Né³² né³, nɨ́¹juáh³ hi³ la³ cuó² chí¹ tsá²ñuh², jmɨ́¹ tsɨ́³ hmóu³² bíh¹ dí² juáh³ hi³ cáun² hi³ hua³heih²¹ bíh¹ jaun³²; 15tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ re² jniá³ nɨ́¹juáh³ hi³ cuó² chí¹ tsú². Hi³ jáun² bíh¹ cuó² chí¹ tsá²mɨ³ quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ ná¹jlɨ³² chí¹ bíh¹ tsú². 16Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² ma³ jan² tsá² hnió³ hi³ quiu³ táɨnh³ jáɨ¹³ nɨ́² quiúnh¹ jnoh¹, hniáuh³² lɨ³ ñi³² tsú² hi³ sa³jun³ jnoh¹, sa³jun³ tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² quioh²¹ Dió³² yáh³ ná¹ngɨ²³ la³ siáh³. 17Jáun² né³, ca³tɨ²¹ hi³ juah²¹ jná¹³ lá², tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ hi³ lieh¹ jná¹³ hnoh² jú¹ re² jú¹ tɨn², quí¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ quí¹ hlianh²¹ bíh¹ hnoh² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³cuú² ca³ngɨh³² náh², cha³ jmɨ́¹ má¹chuh²¹ náh² jmɨ́¹ honh². 18Quí¹ la³ñí¹ la³ján³ má²ca³záɨ³ jná¹³ tsáu² hi³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³cuú² ca³ngɨh³² náh², sa³ ná¹tsoh³ bíh¹ hnoh² jmuh³² ja¹ quián¹³ hmóu³²; hi³ jná¹³ né³ len³ hi³ míh¹ tiá² tson² bíh¹ la³ nɨ́². 19Já¹ ho³ sa³ la³ nɨ́² la³ ca³tɨ²¹ lɨ́¹³ bíh¹ ja¹ quián¹³ hnoh², hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hin² bí¹ tsánh² cu³tí³ zian² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³². 20Tɨ³la³ la³ cun³ hi³ chá²zinh³ ca³tɨ²¹ hi³hliá² ná¹tsoh³ náh² jáun² né³ lɨ́³ la³ lá²: Má³² hi³ cuh³² náh² nɨ́¹ má¹ca³ngɨh³² náh² jáun², jun³juáh¹³ uú² má³² hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ yáh³ dí² jaun³². 21Quí¹ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ cúh¹³ náh² má³², ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ náh² cáun² tá²chi²¹ ma³liauh²¹ hi³ cuh³² náh² má³² hi³ ná¹quiánh¹, hi³ tá¹la³ ma³ jan² né³ tionh² ñí¹cuóunh²¹ ta³la³ jáun²; hi³ ma³ jan² né³, sa³ ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³ hen² máh³ cú² hɨ́nh²³. 22¿Tiá¹ la³ zia³² hñuh³² hnoh² ñí¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³ cuá¹cú¹ cuá¹hính³ náh² tín² ca³lá²? Cun³quionh³ la³ nɨ́² dá² má²jmuh³² náh² lin¹ hi³ tiá² quiú² tiá² jéin²³ náh² tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² quioh²¹ Dió³² bíh¹, hi³ chin²³ náh² hua³heih²¹ tsá² tia³mii². Hi³ jáun² né³, ¿he³ dá² juo¹³ jná¹³ hnoh²? ¿Hí¹ lɨ́¹³ lieh¹ jná¹³ hnoh² jú¹ re² jú¹ tɨn²? ¡Tiá² jáun² yáh³! 23Quí¹ hnga² bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² ca³hɨ́e³ jná¹³ la³ cun³ hi³ ca³ma³ta¹³ jná¹³ jáun² hnoh². La³ lá² lɨ³: Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ cáun² tɨ³ ca³niéi² hi³ má²tsa³hnáɨ¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí², ca³zanh³ tsú² hí³ cuú²miih²¹ hi³ ca³cuéh³ tiá¹hmah¹ Dió³². 24Jmɨ́¹ má²lɨ́²cuéh³² jáun² tiá¹hmah¹ Dió³² né³, ca³ca³ hí³ jáun², hi³ jáun² ca³juáh³ la³ lá²: “Quɨéɨh³ náh², quí¹ hi³ lá² bíh¹ ngú³ quion²¹ jná¹³ hi³ cuen²¹ jná¹³ huen² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh². Cun³quionh³ hi³ jmúh¹³ náh² la³ lá² jmɨ́¹ tsú² jmɨ́¹ ja³², chau¹³ honh² náh² jná¹³”. 25Ja³bí¹ la³ jáun² bí¹ siáh³ ca³jmú³ tsú² quioh²¹ copa jmɨ́¹ má²laɨh³² má³²; jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ la³ lá²: “Cun³quionh³ copa lá² bíh¹ má²lin¹ hi³ má²ca³lɨ³ quien² cáun² nió³² hmaɨ²¹ cun³quionh³ jmɨ́²hán¹ jná¹³. Jáun² hính³ náh² hi³ cháu¹ náh² honh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ la³ ma³ quin³² la³ ma³ cu³ jéin³² húh¹³ náh²”. 26Hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́³, hi³ hnoh² ná¹má²lih²¹ hi³ ca³jun³ Tɨ³² Juo¹³ dí² ma³ quin³² la³ ma³ cu³ jéin³² hi³ cúh¹³ náh² hí³ jɨ³ hi³ húh¹³ náh² siáh³ hi³ ha²¹ copa jáun², ca³la³ tɨ³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ cuánh³² tsú² siáh³. 27Jáun² né³, lɨ³ua³ jan² tsá² cúh² hí³ jɨ³ hi³ hɨ́nh²³ siáh³ jmɨ² ráu³ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² ta³ tiá² jmɨ́¹ tiá² tsɨ́³, cun³quionh³ la³ jáun² bíh¹ má²rá¹can² tsú² hi³ ca³táɨn² jmɨ́²hán¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jɨ³ hi³ ca³jun³ tsú² siáh³. 28Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² hniáuh³² chu³ ñih³ jmɨ́¹ tsɨ́³ hnga² ñeh² bíh¹ hi³ cuh³ tsú² hí³ jɨ³ hi³ hɨ́nh³ tsú² jmɨ² ráu³ nɨ́² siáh³. 29Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² cáun² lɨ́¹ cú² lɨ́¹ hɨ́nh²³ má³² jáun² ta³ tiá² má²ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ má³² jáun² lɨ́³ la³juah²¹ dúh¹ hnga² bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², cun³quionh³ hi³ lɨ́¹ cú² lɨ́¹ hɨ́nh²³ la³ jáun² bí¹ tsú² má²jmu² hi³ tá¹tsɨn¹ cáun² héih³² hlah³. 30Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, juóun³² hnoh² ná¹tsáun¹ náh² jɨ³ hi³ má²huán¹ náh² siáh³, hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ má²cá²tsan³ yáh³ siáh³ ma³ jan² hnoh². 31Tɨ³la³ sá¹jmɨ́¹ hi³ chú¹ ñih²¹ dí² re² jmɨ́¹ tsɨ́³ hmóu³² né³, jáun² tiá² jmɨ́¹ ra³tsa² yáh³ Tɨ³² Juo¹³ dí² héih³². 32Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³ma³tsau¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí² má¹ná¹, jáun² jeinh²¹ bíh¹ jmɨ́¹ tsɨ́³ dí² tɨ³ ñí¹con² tsú², hi³ jáun² tiá² tá¹tsa¹ dí² héih³² hlah³ cu³tsa³² quiúnh¹ dí² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 33Jáun² né³ reh², nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³ngɨh³² náh² hi³ cúh¹³ náh² má³² hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jan²¹ náh² tín² tsá²ján² tsá²ján². 34Nɨ́¹juáh³ zian² ma³ jan² tsá² má²ñí¹cuóunh²¹ lɨ́n³², cuɨ́¹ jmu¹ tsú² tín² má³² hñú¹³, hi³ jáun² tiá² lɨ³ zia³² he³ ca³tɨ²¹ ma³tsau¹³ Dió³² nɨ́¹ má¹ca³cuú² ca³ngɨh³² náh² jáun². Jáɨ¹³ ñí¹ hná¹ nɨ́² né³ ñí¹ma³ré¹³ jná¹³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² ná¹ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\