1 CORINTIOS 12

1Hi³ jáun² né³ reh², cuɨ́¹ hléh¹³ jná¹³ ta³né³² ca³tɨ²¹ hi³ ca³ngah³ hnoh² jáun² ca³tɨ²¹ la³ cun³ pí³ hi³ cue³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu², quí¹ tiá² hnó³² jná¹³ hi³ tionh² náh² ná¹cáun¹. 2Re² lɨ́n³² bíh¹ ñíh¹ hnoh², hi³ jmáɨ¹ hi³ tiá² jmɨ́¹ má²tanh²³ náh² ta²¹ Dió³², cáun² lɨ́¹ ca³lɨ³can² náh² hi³ jmɨ́¹ ma³quien¹³ náh² dió³² tsá² láɨn¹ tsá² tiá² hleh³². 3Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ hnó³² jná¹³ hi³ lɨ³ ñíh¹³ hnoh² ta³né³², hi³ hí¹ jan² yáh³ tsá² chú² juóun³² Jesús tiá² lɨ́¹³ hléh³² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³², hi³ sa³jun³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ juáh³ hi³ Jesús lɨ́n³ Tɨ³² Juo¹³, nɨ́¹juáh³ tiá² la³ dí¹hleh³² yáh³ tsú² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹. 4Zia³² bíh¹ hliáun³ ñí¹ pí³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ hiáuh³ tsáu², tɨ³la³ jan² bíh¹ Jmɨ́²chí³ Tsá² cue³². 5Ja³bí¹ la³ jáun², uá¹jinh¹ zia³² hliáun³ ñí¹ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ ma³cón³² tsú² raɨnh²¹, tɨ³la³ ñí¹con² jan² Juo¹³ bíh¹ dí² ja³² la³jɨ́³² hi³ jáun². 6Hi³ ja³bí¹ zia³² siáh³ hliáun³ ñí¹ pí³ hi³ lɨ́¹³ hiáuh³ tsá² jmu³ tá¹³ Dió³², tɨ³la³ ñí¹con² jan² Dió³² bíh¹ ja³² la³jɨ́³² hi³ jáun². 7Jáun² né³, tiu³nio² lɨ́²lin¹ bíh¹ hi³ quionh³ tsú² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ma³ quin³² ma³ jan³², hi³ jáun² lɨ́²zia³² he³ cun³quionh³ má²hon³ tsú² tsá²ján² tsá²ján². 8Jmɨ́²chí³ hí³ bíh¹ cue³² pí³ ñí¹con² ma³ jan² tsáu² hi³ tɨn² hléh³² ca³la³ hi³ quiáh¹ lɨ́n³² tsɨ́³; hi³ ñí¹con² ma³ jan² né³, Jmɨ́²chí³ hí³ bíh¹ siáh³ cue³² pí³ hi³ tɨn² hléh³² la³juah²¹ dúh¹ tsá² ñí² tsá² lieih²¹ cu³tí³. 9Hnga² Jmɨ́²chí³ hí³ bíh¹ siáh³ jmu² hi³ zian² tsá² tɨn² cha³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², hi³ ma³ jan² né³ hiáuh²³ pí³ hi³ lɨ́¹³ jmah³ tsá² tsáun¹. 10Ma³ jan² tsáu² hiáuh²³ siáh³ pí³ hi³ lɨ́¹³ jmu³ hua³jueh³², hi³ ma³ jan² né³ hiáuh²³ pí³ hi³ lɨ́¹³ hléh³² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³. Ma³ jan² tsáu² hiáuh²³ pí³ hi³ tɨn² chu³ ñih³ he³ ñí¹ jmɨ́²chí³ ná¹quian³² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu², nɨ́¹juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ho³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹. Zian² siáh³ tsá² hiáuh²³ pí³ hi³ lɨ́¹³ hléh³² hliáun³ ñí¹ jú¹jma²; hi³ ca³lɨ³í¹ zian² siáh³ tsá² hiáuh²³ pí³ hi³ lɨ́¹³ záɨ³² jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²hléh³² jáun² tsá² jan² hí³. 11Tɨ³la³ la³jɨ́³² bíh¹ hi³ nɨ́², jmu² jan² tán¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹, Tsá² tsóh²³ ma³ quin³² ma³ caun³² pí³ ñí¹con² tsáu² la³ cun³ hi³ hnió³ hnga². 12Hi³ jáun² né³, hliáun³ bíh¹ ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ zia³² quioh²¹ jan² tsáu², hi³ uá¹jinh¹ hliáun³ hi³ pih²¹ hi³ siún¹ jáun², tɨ³la³ jan² tsáu² bíh¹ lɨ́³ cun³ ñí¹ la³jɨ́³² hi³ jáun². Ja³bí¹ la³ nɨ́² uá²jaɨ³² lɨ́³ quioh²¹ Cristo. 13Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ cáun³ dí² jáun² jmáɨ² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, ca³la³ jáɨ³² bíh¹ dí² ca³lan³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu². Jáun² la³jáɨ³² dí² má²ná¹láɨ³ la³juah²¹ dúh¹ ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ quioh²¹ Cristo, uá¹ hi³ tsá² judíos ho³lá²dá² tsá²cá²jo²¹, uá¹ hi³ tsá² má²dí¹hlánh¹ uá¹ hi³ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hnga²; quí¹ jan² tán¹ Jmɨ́²chí³ hí³ bíh¹ má²ca³hen¹³ dí² la³jáɨ³². 14Né³² né³, jun³juáh¹³ cá² ñí¹ yáh³ hi³ lɨ́n³ tsú² tá¹ jan², quí¹ hliáun³ lɨ́n³² bíh¹ ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ quioh²¹ tsáu² zia³² hi³ jmu² ma³ quin³² ta²¹. 15Quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ ta³ tsú² juáh³ la³ lá²: “Jun³juáh¹³ cuo² yáh³ tsú² lɨ́n³ jná¹³, hi³ jáun² tiá² lɨ́n³ yáh³ jná¹³ cáun² hi³ ca³tɨn¹ tsáu²”, ¿hí¹ cun³quionh³ hi³ má²lɨ́²juáh³ la³ nɨ́² ta³ tsú², lɨ́¹³ hi³ tiú²uú² chí¹hma² quioh²¹ tsú²? ¡Tiá² jáun² yáh³! 16Ho³ nɨ́¹juáh³ cuá¹ tsú² siáh³ ca³juáh³ la³ lá²: “Tiá² mɨ́¹ñí¹ tsú² lɨ́n³ yáh³ jná¹³, hi³ jáun² tiá² lɨ́n³ yáh³ jná¹³ cáun² hi³ quioh²¹ jan² tsáu²”; tɨ³la³ ¿hí¹ cun³quionh³ hi³hliá² má²lɨ́²juáh³ la³ nɨ́² siáh³ cuá¹ tsú², tiú²uú² la³ chí¹hma² quioh²¹ tsá² hí³? 17Quí¹ sá¹jmɨ́¹ tá¹ jan² dí² lɨ́³ jmáh³la³ mɨ́¹ñí¹ dúh¹, hi³ jáun² ¿he³ bí¹ lánh³ rón³² jmɨ́¹ lɨ́¹³ náɨ¹³ dí²? Ho³ sá¹jmɨ́¹ tá¹ jan² dí² lɨ́³ jmáh³la³ cuá¹, ¿he³ bí¹ lánh³ rón³² jmɨ́¹ lɨ́¹³ jmáh¹³ dí²? 18Tɨ³la³ Dió³² má¹ná¹, ca³jmú³ hi³ ma³ quin³² ma³ caun³² hi³ pih²¹ hi³ siún¹ quiú¹³ dí² ná¹tsɨ²¹ la³ cun³ ñí¹ ca³tɨ²¹, la³ cun³ rón³² ñí¹ ca³lɨ³hnió³ hnga² Dió³² jmu³. 19Quí¹ sá¹jmɨ́¹ tá¹ jan² tsú² lɨ́³ cá² ñí¹ dúh¹, hi³ jáun² hí¹juáh³ tiú²uú² jmɨ́¹ lin¹ yáh³ hi³ tsáu² tsú². 20Hi³ jáun² la³ cun³ lɨ́³ jáun² má¹na²¹, uá¹jinh¹ zia³² hliáun³ ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ quioh²¹ tsú², jan² tsáu² bíh¹ lɨ́³ la³ cun³ ñí¹ jɨ³lɨ³² hi³ jáun². 21Quí¹ mɨ́¹ñí¹ tsú² tiá² lɨ́¹³ yáh³ záɨh³² cuo² tsú² la³ lá²: “Tiá² lin¹ hniah³ yáh³ hnú² ñí¹con² jná¹³”; hi³ sa³jun³ chí¹ tsú² lɨ́¹³ záɨh³² ta³ tsú² la³ lá²: “Tiá² lin¹ lɨ³hniah²³ yáh³ hnoh² ñí¹con² jná¹³”. 22Quí¹ ñí¹ láɨ²³ dí² hi³ jlánh¹ bíh¹ háɨnh¹³ tsáunh¹ quiú¹³ dí², ñí¹ jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ bí¹ lɨ́²hniáuh³²; 23hi³ ñí¹ tiá² nga³ tɨ³² tsɨ́³ dí² né³, ñí¹ jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ re² jmu³² dí² hua³hí¹³. Hi³ nɨ́¹juáh³ ñí¹ láɨ²³ dí² hi³ tiá² re² jniá³ quiú¹³ dí² né³, ñí¹ jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ jlɨ́²³ dí², 24cáun² hi³ tiá² lin¹ jmu³² dí² ñí¹con² lɨ³ua³ cáun² hi³ láɨ²³ dí² hi³ chú³² jniá³ quiú¹³. La³ nɨ́² bíh¹ ca³jmú³ Dió³² hi³ ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ ñí¹ tiá² nga³ je²³ dí² quiú¹³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ ma³quien¹³ dí² má¹lɨ³² jáun². 25Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, tiá² zia³² yáh³ jáɨ¹³ hi³ ma³zian³² hi³ pih²¹ hi³ siún¹ jáun² ñí¹con² hi³ cáun² hi³ cáun², tɨ³la³ ma³ quin³² ma³ caun³² hi³ jáun² má¹na²¹, jmu² bíh¹ zian² hi³ ca³tɨn¹ raɨnh²¹. 26Cun³ ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, nɨ́¹juáh³ cáun² ñí¹ uóu²¹ quioh²¹ tsú², la³jɨ́³² bíh¹ hi³ ñí¹ hná¹ nɨ́² má²tso² uá²jaɨ³² tsɨ́³; hi³ nɨ́¹juáh³ cáun² ñí¹ pih²¹ quioh²¹ tsú² jlánh¹ ca³lɨ³ quien², hi³ jáun² la³jɨ́³² bíh¹ siáh³ ñí¹ hná¹ nɨ́² má²hiún² uá²jaɨ³² tsɨ́³. 27Jáun² né³, ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ hnoh² ná¹lɨ́n³ náh² ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ la³ jáun² quioh²¹ Cristo. 28La³ jáun² bíh¹ lɨ́³, hi³ jáun² ma³ quin³² ma³ jan³² tsá² lɨ́n³ cuáh³² má²ca³cué³ Dió³² ma³ cáun² ta²¹ hi³ lɨ́¹³ jmu³ tsú². La³ñí¹ la³ján³ zian² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³²; ñí¹ má²tun³ né³, zian² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³²; ñí¹ má²hnɨ³² né³ zian² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² tsá² má²tɨn² tsáu². Ñí¹ hná¹ nɨ́² né³ zian² siáh³ tsá² má²quian³² pí³ hi³ jmu² hua³jueh³², tsá² jmah²³ tsá² tsáun¹, tsá² má²hon³ tsáu² siáh³, tsá² quian³² ñí¹ juɨ³² quioh²¹ cuáh³²; hi³ má¹lɨ³² jáun² né³, zian² tsá² hiáuh²³ pí³ hi³ hléh³² jú¹jma² siáh³ nɨ́² siáh³. 29Jáun² né³, ¿hí¹ la³jɨ́n³² tsú² ná¹lɨ́n³ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² dúh¹? ¿Hí¹ la³jɨ́n³² tsáu² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³²? ¿Hí¹ la³jɨ́n³² ná¹lɨ́n³ tɨ³² tsá² má²tɨn² tsáu²? Ho³ ¿hí¹ la³jɨ́n³² tsáu² quian³² pí³ hi³ jmu² hua³jueh³²? 30¿Hí¹ la³jɨ́n³² tsáu² hiáuh²³ pí³ hi³ jmah³ tsá² tsáun¹? ¿Hí¹ la³jɨ́n³² quian³² pí³ hi³ hléh³² jú¹jma² siáh³? ¿Hí¹ la³jɨ́n³² tsáu² quian³² pí³ hi³ zaɨ³² jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² má²lɨ́²hléh³² jáun² jú¹jma² siáh³ dúh¹? ¡Tiá² jáun² yáh³! 31Tɨ³la³ hnoh² hniáuh³² jmúh¹³ dí¹quian¹ bíh¹ hi³ hián¹³ náh² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ hi³ cué³² Dió³². Tɨ³la³ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ nɨ́² né³, zia³² bíh¹ cónh³í¹ cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ hnó³² jná¹³ hɨ́e¹³ ñí¹ hná¹ lá².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\