1 CORINTIOS 13

1La³ lá² lɨ́³, nɨ́¹juáh³ ñí¹con² jná¹³ la³ zia³² pí³ hi³ hléh²³ hliáun³ ñí¹ jú¹jma² quioh²¹ tsá²mɨ³cuóun² la³ má²quionh³ jɨ³ jë¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² siáh³, tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² hin² la³ hno³ yáh³ jná¹³ má¹lɨ³² jáun², jáun² la³ jáun² má²lin¹ hi³ lɨ́n³ jná¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² tsɨ́¹ cú¹jen² hi³ lɨ́¹ quí¹ lɨ́¹ hín¹ pa³i³jua³ bíh¹, ho³lá²dá² cáun² tsɨ́¹ mí¹ñí² chéin³ hi³ lɨ́¹ hín¹ cú²pá¹ cú²chánh¹. 2Hi³ nɨ́¹juáh³ jná¹³ la³ lɨ́n³ ná¹ tɨ³² jë¹ Dió³², ho³ nɨ́¹juáh³ cuo² ná¹ ca³la³ jɨ́³² jú¹ ná¹hmá¹ ná¹jnɨ́¹ quioh²¹ Dió³² jɨ³ hi³ há² ngɨ²³ ná¹ ca³la³ jɨ́³², ho³ nɨ́¹juáh³ nio² siáh³ cáun² tsɨn³² ná¹ hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ lɨ́¹³ quin¹³ jná¹³ cáun² máh³ ñí¹ zeh¹ hi³ zíh¹³ ná¹ ñí¹ siáh³, tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² hin² la³ hno³ yáh³ jná¹³ má¹lɨ³² jáun², hi³ jáun² hí¹ cáun² yáh³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ jná¹³. 3Hi³ uá¹jinh¹ tsoh²¹ jná¹³ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³² quion²¹, ho³ uá¹jinh¹ hí¹ ca³la³ tɨ³ huen² jná¹³ ca³jɨenh²¹ hi³ cón³² ná¹ cáun² ja¹ sɨ́², tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² hin² la³ hno³ yáh³ jná¹³ má¹lɨ³² jáun², jáun² tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ hí¹ cáun² yáh³ hi³ jmu² jná¹³ la³ jáun². 4Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² hnio³ tsáu² né³, tsá² la³ hí³ lɨ́n³ tsá² jmu² juenh² tsɨ́³ bíh¹, tsá² ja³² mií³ tsɨ́³, tsá² tiá² uóu³² tsɨ́³, tsá² tiá² jmu² quien² hnga², sa³jun³ jmu² tsú² tonh². 5Ja³bí¹ tsá² la³ hí³ tiá² tɨn² yáh³ jú¹ hlah³. Tiá² lɨ́n³ yáh³ tsú² jan² tsá² cáun² lɨ́¹ hnió³ hi³ ma³hiún² tsɨ́³ hnga², sa³jun³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² chéi³ tsɨ́³, hi³ sa³jun³ nióh³² tsú² hua³hí¹³ ha³ cónh³ tí³ hi³ jmu² tsáu² ñí¹con². 6Tsá² la³ hí³ tiá² má²hiún² yáh³ tsɨ́³ nɨ́¹juáh³ hi³ ca³quiúnh³² tsáu² hi³ hlah³, tɨ³la³ tsá² hí³ dá² lɨ́²hiún² tsɨ́³ nɨ́¹juáh³ jú¹ tson² bíh¹ la³ ca³cah¹³ jmáɨ¹. 7Tsá² hnio³ tsáu² né³, tiá² chú² tiá² ja³² yáh³ hi³ ca³tɨn¹ raɨnh²¹. La³ má²nio² jáun² bíh¹ cáun² tsɨ́³ tsú² ñí¹con² raɨnh²¹, hi³ hen² siáh³ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² tsáu², jɨ³ hi³ tion² tsú² siáh³ tsɨ́³ jɨ³lɨ³². 8Quí¹ hi³ hnáu³ tsú² tiá² tón³² jmáɨ¹ tsa³hín³ yáh³. Chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ táuh³ hi³ cue³² Dió³² jáɨ¹³ hñu³ tsɨ́³ tsáu², sa³jun³ uú² hléh³² tsú² jú¹jma² siáh³ siáh³, hi³ sa³jun³ uú² lɨ³ hniáuh³² hi³ há² ngɨ²³ lɨ́n³² tsú². 9Quí¹ jun³ hi³ tán¹ hián² yáh³ la³ cun³ hi³ má²né¹ dí², sa³jun³ má²ca³cué³ Dió³² jáɨ¹³ hñu³ tsɨ́³ tsáu² la³ hia³ la³ táuh³; 10tɨ³la³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² hi³ hú¹tá¹ tán¹ hián² cu³tí¹³ má¹ná¹, jáun² lɨ́¹ yéin²¹ bíh¹ la³jɨ́³² hi³ tiá² tán¹ tiá² hián². 11Jmɨ́¹ míh² jná¹³ jmɨ́¹ hléh²³ la³ qui³ hleh³² jan² tsá¹míh¹, hi³ jmɨ́¹ cháunh²³ siáh³ chin³² ná¹ la³ cun³ qui³ jmu² jan² tsá¹míh¹, jɨ³ hi³ jmɨ́¹ hnauh³² jná¹³ siáh³ tsɨn³² la³ cun³ qui³ jmu² jan² tsá¹míh¹; tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³lɨ³hún¹ tsɨn³² jná¹³ má¹ná¹, tɨ³ có³² bíh¹ ca³quin³ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ jmu² jná¹³ jáun² jmɨ́¹ míh² ná¹. 12La³ nɨ́² bíh¹ lɨ́³ quiú¹³ dí² ta³né³², hi³ tiá² re² má²hún¹ yáh³ tsɨ́³ dí² hi³ ca³tɨn¹ Dió³². Néh³² jnoh¹ ñí¹ tsú² sáh³ lɨ́¹ ná¹juá¹³ la³jmɨ́¹ jniá³ ñí¹ tsú² cun³quionh³ cáun² tsɨ́¹ cú¹jen² zɨ́n³ bíh¹; tɨ³la³ má¹jáun² né³, má²neh²¹ dí² tsú² hú¹tá¹ ná¹jéinh³ ñí¹ bíh¹ dí². Ta³né³² dá² má²cuóun³² jná¹³ Dió³² ma³ pih²¹ bíh¹, tɨ³la³ má¹jáun² bíh¹ lɨ³ cuóun³² jná¹³ tsú² cun³ tán¹ cun³ hián² cu³tí¹³, la³jmɨ́¹ cuóu³² jná¹³ jáun² hnga² Dió³². 13Hi³ jáun² hnɨ³² ñí¹ zia³² hi³ lɨ³ quien² la³ má²quien² jáun²: hi³ nio² cáun² tsɨ́³ tsú², hi³ hen² tsɨ́³ tsú², jɨ³ hi³ hnáu³ tsú² nɨ́² siáh³; tɨ³la³ la³ cun³ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² ñí¹ hi³ hnɨ³² nɨ́², hi³ hnáu³ bíh¹ tsú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\