1 CORINTIOS 14

1Hi³ jáun² né³, jmu³ náh² pí³ la³jonh³ jmɨ́¹ honh² hi³ má¹hnáu³ náh². Hi³ ja³bí¹ hniáuh³² jmúh¹³ náh² siáh³ hi³ dí¹quiaunh²¹ lɨ́n²¹ honh² hi³ hián¹³ náh² cáun² pí³ ñí¹con² Dió³²; hi³ la³ñí¹ la³ján³ né³ hniáuh³² hen² honh² náh² hi³ lɨ́¹³ ngáɨ¹ náh² ñí¹con² tsáu² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ honh² bí¹ náh². 2Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² quian³² pí³ hi³ hleh³² jú¹jma² hi³ hí¹ hnga² tiá² cuoh², hi³ liéinh³² Dió³² bíh¹ tsú² jaun³², jun³juáh¹³ hi³ liéinh³² tsá²mɨ³cuóun² yáh³ tsú², quí¹ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² ngɨ²³ jáɨ¹³ jáun². Tsá² hí³ dá² hleh³² jú¹ ná¹hmá¹ ná¹jnɨ́¹ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹. 3Tɨ³la³ tsá² hleh³² hí³ jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³ má¹ná¹, liéinh³² tsú² tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹ bíh¹, hi³ jmu² tsú² hi³ tsá² hí³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², hi³ cha³² tsú² siáh³ tiá³ tsɨ́³ tsá² hí³, jɨ³ hi³ jmouh³² tsú² siáh³ tsɨ́³ tsú². 4Jáun² né³, tsá² hleh³² jú¹jma² siáh³ jmu² hi³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ hnga² bíh¹ ñí¹con² Dió³²; tɨ³la³ tsá² ngaɨ³² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³ né³, jmu² hi³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ tsá² cuáh³² bíh¹. 5Jná¹³ jmɨ́¹ hiún² tsɨn³² sá¹jmɨ́¹ la³jɨ́n³² hnoh² lɨ́¹³ hléh¹³ náh² jú¹jma² siáh³; tɨ³la³ tɨ³ jlánh¹ bí¹ hen² tsɨn³² jná¹³ hi³ hián¹³ náh² pí³ hi³ lɨ́¹³ hléh¹³ náh² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² bíh¹; quí¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ jmúh¹³ náh² la³ nɨ́² la³ cónh³ bíh¹ hi³ hléh¹³ náh² jú¹jma² siáh³. Jɨ́³²la³ ti³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² má²hiauh³² pí³ hi³ zaɨ³² jë¹ tsá² hleh³² hí³ jú¹jma² siáh³ bíh¹, jáun² bíh¹ zia³² ñí¹ lɨ́¹³ jmu³ ta²¹ jë¹ tsú² hi³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ tsá² lɨ́n³ cuáh³². 6Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ reh², nɨ́¹juáh³ jná¹³ la³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh², hi³ ñí¹lieh¹ jná¹³ cun³quionh³ jú¹jma² siáh³, ha³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ hí¹ cáun² yáh³ quián¹³ hnoh² lɨ́¹³. Jɨ́³²la³ ti³ nɨ́¹juáh³ ñí¹lieh¹ jná¹³ hnoh² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ bíh¹, hi³ má²hnió³ Dió³² hi³ lɨ³ ñíh¹³ hnoh², ho³ nɨ́¹juáh³ hi³ ca³jmú³² jná¹³ hi³ há¹ ngɨ¹³ náh² re² jáɨ¹³ quioh²¹ bíh¹ tsú², ho³lá²dá² nɨ́¹juáh³ ca³hléh³ jná¹³ cáun² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨn³², ho³lá²dá² nɨ́¹juáh³ zia³² cáun² jú¹ tson² hi³ lɨ́¹³ má¹ta¹³ jná¹³ hnoh². 7Cuɨ́¹ jmú¹³ cáun² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ mí¹ñí² hi³ jmu² tsú² sun¹, la³ cun³ hmá² tá² le² ho³ tun³² pih²¹ hi³ caɨ³² tsú²; uá¹jinh¹ tiá² jmɨ́²chí³ hu²¹, tɨ³la³ cu³ jáun² nɨ́¹juáh³ tiá² la³ lin¹ yáh³ re² he³ lánh³ tsau³² sun¹ hi³ ná¹jmu² tsú², jáun² he³ ya³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ lɨ³ ñi³² tsáu² hi³ he³ ñí¹ sun¹ ná¹jmu² tsú². 8Hi³ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ jmu² tsú² hniéi² né³, nɨ́¹juáh³ tiá² la³ jmu² yáh³ tsú² na²¹ lɨ́n²¹ mah¹ quioh²¹ mí¹ñí² nɨ́¹ má¹ca³jie³, hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² jmu³ hua³jan²¹ hi³ tsa³táunh¹ ñí¹ hniéi². 9La³ jáun² bíh¹ lɨ́²³ siáh³ ñí¹con² hnoh²: Nɨ́¹juáh³ tiá² hléh¹³ yáh³ hnoh² jáɨ¹³ hi³ lɨ³ ngɨ¹³ tsáu², ¿ha³ bí¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ lɨ³ ñi³² tsú² jáɨ¹³ hi³ ná¹hléh¹ hnoh² jáun²? ¡La³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² lɨ́¹ hlɨ́² lɨ́¹ liéih²³ hnga² bíh¹ má²lɨ́n³ hnoh² nɨ́¹juáh³ la³ jáun²! 10Tson² bíh¹ zia³² hliáun³ ñí¹ jú¹jma² hngá¹máh³ lá², hi³ la³jɨ́³² hi³ jáun² cun³ zia³² hi³ hnió³ juáh³ bíh¹. 11Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ ngɨ²³ yáh³ jná¹³ jú¹jma² hi³ liéih³² jáun² tsáu² né³, hi³ jáun² jan² tsá² hué³² siáh³ bíh¹ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² hí³, hi³ tsá² hí³ né³ lɨ́n³ siáh³ jan² tsá² hué³² siáh³ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ uá²jaɨ³². 12Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ hnoh² jlánh¹ má²ná¹hniá¹ náh² hi³ héih¹ náh² pí³ ñí¹con² Jmɨ́²chí³ Chun¹, jáun² ñí¹ ca³la³ jɨ́³² né³, jmu³ náh² tion³ hi³ héih¹ náh² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ jmu³ ta²¹ hi³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ tsá² lɨ́n³ cuáh³² ñí¹ hná¹ nɨ́². 13Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ tsá² hleh³² jú¹jma² siáh³, hniáuh³² bíh¹ mɨ́³² tsú² ñí¹con² Dió³² hi³ lɨ́¹³ hiáuh¹³ uá²jaɨ³² pí³ hi³ záɨ³² jáɨ¹³ hi³ hleh³² jáun². 14Quí¹ nɨ́¹juáh³ hi³ lienh¹ jná¹³ Dió³² cun³quionh³ jú¹jma² siáh³, tson² bíh¹ hi³ jná¹³ dí¹lienh¹ Dió³² cun³quionh³ jmɨ́²chí³ quion²¹ bíh¹, tɨ³la³ jun³ hi³ jáun² yáh³ ngɨ²³ jná¹³ huen². 15Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, jná¹³ len³ hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² nɨ́¹juáh³ hi³ ngɨ²³ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ lienh¹ jná¹³ Dió³² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ lienh¹ jná¹³ tsú² cun³quionh³ jmɨ́²chí³ quion²¹, hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² siáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ ngɨ²³ jná¹³ sun¹ hi³ hɨ́e¹³ ná¹ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ hɨ́e¹³ ná¹ ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ jmɨ́²chí³ quion²¹. 16Quí¹ nɨ́¹juáh³ hnú² dí¹ma³tsú¹ ma³jonh²¹ Dió³² cun³quionh³ jmáh³la³ jmɨ́²chí³ quián¹³, jáun² tsá² cá²tsáun¹ tsá² ná¹náɨ³² jáun² tiá² lɨ́¹³ yáh³ hi³ tsa³hlió³ hná¹ jáun² hi³ cuéh³² tiá¹hmah¹ Dió³² quiúnh¹ hnú², quí¹ tiá² ngɨ²³ yáh³ tsú² he³ dá² jaun³² dí¹hléh¹ hnú². 17Ho³ sa³ re² lɨ́n³² bíh¹ dí¹lienh¹ hnú² Dió³² hi³ dí¹cueh³² nú² tsú² tiá¹hmah¹, tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³ tsá² jan² tiá² lɨ³ pin³ yáh³ tsɨ́³. 18Jná¹³ cue² tiá¹hmah¹ Dió³² quí¹ cun³ñí¹ hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quion¹ jná¹³ pí³ hi³ hléh¹³ jú¹jma² siáh³ la³ cónh³ bíh¹ ca³la³ jɨ́n³² hnoh². 19Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ zenh² jná¹³ ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² tsá² lɨ́n³ cuáh³² má¹ná¹, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ hnó³² jná¹³ hi³ má¹tɨn¹³ tsá² siánh³ cun³quionh³ hñá³ jon¹ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ ngɨ¹³ tsú², la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ hléh¹³ ná¹ quia³ mei²¹ jon¹ jú¹jma² hí¹juáh³ huen² ná¹ tiá² cuo². 20Reh², ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cháunh¹³ chinh³² náh² la³ cun³ qui³ cháunh²³ chí¹ tsá¹míh¹. Jmu³ náh² hi³ lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá¹míh¹ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ hlah³ bíh¹; tɨ³la³ nɨ́¹ má¹ca³tɨ³ ñí¹ cháunh¹³ chinh³² náh² má¹ná¹, cuɨ́¹ cháunh¹³ chinh³² náh² la³ cun³ qui³ cháunh²³ chí¹ jan² tsá² má²hún¹ tsɨ́³. 21Quí¹ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² rá¹juáh³: “Juo¹³ dí² juáh³ la³ lá²: Lienh¹ jná¹³ tsá² hué³² lá² cun³quionh³ jú¹jma² siáh³; cun³quionh³ jë¹ tsá² hué³² siáh³ bíh¹ lienh¹ jná¹³ tsú², tɨ³la³ sa³jun³ la³ jáun² yáh³ ne³ tsú² má¹ná¹”. 22Hi³ jáun² né³, hi³ hleh³² tsú² jáun² cun³quionh³ cáun² jú¹jma² siáh³ lɨ́³ cáun² li²¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³jnia² hin² tsánh² tiá² má²taunh³² ta²¹ bíh¹, jun³juáh¹³ hi³ lɨ³ lin¹ hin² tsánh² má²taunh³² ta²¹ yáh³. Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ ca³hléh³ jan² tsá² quian³² pí³ hi³ hleh³² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³ né³, jáun² jáɨ¹³ jáun² lɨ́³ cáun² li²¹ hi³ lɨ́¹³ lɨ³jnia² hin² tsánh² má²taunh³² ta²¹ bíh¹, jun³juáh¹³ hi³ lɨ³ lin¹ hin² tsánh² tiá² ta²¹ má²taunh³² yáh³. 23Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ má²ná¹ngɨh³² la³jɨ́n³² tsá² lɨ́n³ cuáh³², hi³ nɨ́¹juáh³ la³jɨ́n³² la³ ná¹hleh³² jú¹jma² siáh³, hi³ tá¹la³ jáun² né³ chá¹táunh¹ ma³ jan² tsá² tiá² má²ñi³², ho³lá²dá² tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹, ¿tiá¹ juáh³ tsá² hí³ má¹lɨ³² jáun² hi³ má²ca³ngáu² bíh¹ hnoh²? 24Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ la³jɨ́n³² bíh¹ hnoh² la³ ná¹ngáɨ¹ náh² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ honh², hi³ tá¹la³ jáun² né³ chá¹táunh¹ ma³ jan² tsá² tiá² má²jmɨ́¹ má²tsɨ́³, ho³lá²dá² tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹, jáun² tsá² hí³ né³ lɨ³tsɨn² hi³ tson² bíh¹ ná¹ren² tso³, quí¹ hmóu³² bíh¹ tsú² lɨ³tsɨn² lánh³ lɨ́³ tsɨ́³ nɨ́¹ má¹ca³náɨ³² la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ná¹juáh²³ hnoh² jáun². 25Cun³quionh³ la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ chu³ jñéih³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ná¹hmá¹ hñu³ tsɨ́³ tsú², hi³ jáun² ca³la³ hi³ cuá¹hin³ bíh¹ tsú² ma³tsu³ ma³jónh³² Dió³² hi³ juáh³ hi³ tson² bíh¹ cu³tí³ la³ zenh² Dió³² ja¹ quián¹³ hnoh². 26Jáun² né³ reh², nɨ́¹ má¹ca³cuú² ca³ngɨh³² hnoh², zian² ma³ jan² hnoh² ná¹quiánh¹ sun¹ hi³ lɨ́³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², ho³ hi³ má¹tɨn¹³ náh² tsáu², ho³ cáun² hi³ ñíh¹ náh² hi³ má²ca³hɨ́e³ Dió³², ho³ cáun² jáɨ¹³ hi³ hléh¹³ náh² cun³quionh³ jú¹jma² siáh³, ho³lá²dá² hi³ záɨh¹³ náh² jáɨ¹³ jáun². Re² bíh¹, tɨ³la³ cuɨ́¹ lɨ³ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ la³jɨ́³² hi³ jáun² hi³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ tsá² lɨ́n³ cuáh³². 27Nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ zian² tsá² hléh³² jú¹jma² siáh³, cuɨ́¹ hleh²¹ gon³ ho³ gáun³ tsáu² nɨ́¹juáh³ hi³ jlánh¹ juóun³²; tɨ³la³ ma³ quin³² ma³ jan³² má¹ná¹. Ja³bí¹ hniáuh³² zian² siáh³ jan² tsá² záɨ³² jáɨ¹³ hi³ hleh³² tsú² jáun². 28Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² náh² tiá² la³ zian² yáh³ tsá² má²hiauh³² pí³ hi³ lɨ́¹³ záɨ³² jáɨ¹³ jáun², cun³tsa³² tí³ ta²¹ hí¹ jan² tiá² hin² hléh³² bíh¹ cú²jueh³² jú¹jma² hi³ hí¹juáh³ hnga² tsú² tiá² cuoh². Tɨ³ re² bíh¹ ma³ quin³² ma³ jan³² cuɨ́¹ juónh¹³ cú²jueh³² quionh³ Dió³², jɨ³ quionh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ hnga². 29La³ nɨ́² bíh¹ siáh³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ hléh²¹ tɨ³² jë¹ Dió³² jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²cué³² Dió³² hñu³ tsɨ́³, cuɨ́¹ hleh²¹ tsú² cun³ gon³ ho³ gáun³, hi³ tsá² ñí¹ hná¹ jáun² né³, cuɨ́¹ ná¹cán²³ re² hua³hí¹³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ juáh³ tsú² jáun². 30Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ Dió³² la³ jmu² hi³ zia³² cáun² hi³ lɨ́²ñi³² jan² tsáu² ñí¹ cuá¹tón²¹ jáun², hi³ jáun² tsá² dí¹hleh³² hí³ cuɨ́¹ tunh¹³ tín² jë¹. 31Hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ la³jɨ́n³² hnoh² lɨ́¹³ hléh¹³ náh² ma³ quin³² ma³ jan³² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²hian² náh² ñí¹con² Dió³², hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsáu² lɨ́¹³ lɨ³ tɨn² jɨ³ hi³ niau²¹ siáh³ tiá³ tsɨ́³. 32Quí¹ hmóu³² bíh¹ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² hniáuh³² jmu³ héih³² ñí¹con² jmɨ́²chí³ quioh²¹, 33quí¹ Dió³² dá² jun³juáh¹³ jan² Dió³² Tsá² jmu² hi³ tiáunh¹ tsáu² tiá³ siaun³² yáh³, quí¹ Dió³² dá² tɨ³ jmu² hi³ tiauh² dí² re² tɨn² bíh¹. Né³² né³, la³ cun³ qui³ ná¹ngɨ²³ la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³² la³ tán¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² tsú², 34tsá²mɨ³ hniáuh³² tionh² ta³máɨh³ bíh¹ ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² tsá² lɨ́n³ cuáh³². Ha³ tiá² jáɨ¹³ zia³² yáh³ hi³ cáun² lɨ́¹ hléh²¹ tsú² ta³ lɨn²¹, hniáuh³² bíh¹ ma³quien² tsá²mɨ³ ñí²cuo² la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ liei²¹ quioh²¹ Dió³². 35Jáun² nɨ́¹juáh³ hnió³ tsá²mɨ³ hi³ lɨ³ ñi³² cáun² jáɨ¹³, hniáuh³² ngáɨh³² tsú² tsá²ñuh² ñí²cuo² bíh¹ nɨ́¹ má¹cá²chánh³² hñú¹³; quí¹ tiá² re² jniá³ yáh³ hi³ tsá²mɨ³ hléh³² ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² tsá² lɨ́n³ cuáh³². 36Hniáuh³² cháu¹ hnoh² honh² hi³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² tiá² ca³lɨ³liau³ yáh³ ja¹ quián¹³ hnoh², hi³ sa³jun³ ñí¹con² jmáh³la³ hnoh² yáh³ siáh³ má²cá²chó³² jáɨ¹³. 37Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́n²³ hi³ lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³², ho³lá²dá² lɨ́n²³ tsú² hi³ quian³² cáun² pí³ hi³ má²ca³cué³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, hniáuh³² bíh¹ ma³tson² tsú² hi³ sí² hi³ cuá¹jmu² jná¹³ lá² ñí¹con² hnoh², cáun² héih³² quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí² la³². 38Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹ jáɨ¹³ lá² né³, hí¹juáh³ tiá² hniáuh³² yáh³ hi³ tanh¹³ tsú² ta²¹ tsá² la³ hí³. 39Jáun² né³ reh², chú³² jmúh¹³ náh² hniá¹ hi³ cué³² Dió³² jáɨ¹³ hñu³ honh² náh² hi³ jáun² lɨ́¹³ hléh¹³ náh², tɨ³la³ ha³ lɨ́² quí² lɨ́² jna³ náh² ñí¹con² tsá² má²hiauh³² pí³ hi³ hléh³² jú¹jma² siáh³ má¹ná¹. 40Hi³ jáun² la³jɨ́³² hi³ jmuh³² náh² né³, jmu³ náh² re² tɨn² lɨ́n³², hi³ ca³la³ hi³ ja³² re² he² hná¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\