1 CORINTIOS 16

1Jáun² né³, ca³tɨ²¹ quɨe³ hi³ cunh²¹ náh² hi³ ca³tɨn¹ tsá² joh¹ Dió³², jmu³ náh² la³ cun³ héih³² hi³ ca³jmú³² jná¹³ jáun² ñí¹con² ma³ quin³² ma³ cu³ nió³ tsá² lɨ́n³ cuáh³² zian² tɨ³ hué³² Galacia. 2Ma³ cun³ jña³ jmáɨ¹ jmɨ́¹ dú²me¹ hniáuh³² hmáh¹ hnoh² ca³lá² quɨe³ tɨ³ có³² ma³ quin³² ma³ jan³² náh², la³ cun³ rón³² tí³ hi³ má²ca³janh¹ náh², hi³ jáun² tiá² lɨ³ hniáuh³² hi³ cánh³ cunh²¹ náh² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jná¹³ ñí¹ nɨ́². 3Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jná¹³, má²zein²¹ ná¹ tsá² hion¹³ hnoh² hmóu³² tɨ³ ñí¹con² tsá² reh² zian² já¹ juú² Jerusalén, hi³ tsa³can³² quɨe³ hi³ má²ca³cunh²¹ náh² jáun². Ja³bí¹ cue¹ jná¹³ tsú² siáh³ cáun² sí² hi³ tsa³can³² tsú² tɨ³ ñí¹con² tsá² hí³. 4Jáun² nɨ́¹juáh³ ca³lɨ́n¹³ hnoh² hi³ chú³² ñe¹ jná¹³ uá²jaɨ³², jáun² ñe¹ bíh¹ jná¹³ quiúnh¹ tsá² hí³. 5Jáun² né³, nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ ngau²¹ jná¹³ siáh³ ñí¹ nɨ́², hniáuh³² ñí¹nga¹ jná¹³ tín² hué³² Macedonia, hi³ jáun² má¹lɨ³² jáun² máh³ chau²¹ jná¹³ já¹ juú² Corinto nɨ́². 6Ho³ sa³ lɨ́¹³ ñi²¹ jná¹³ ca³lá² ué³ jmáɨ¹ ñí¹ nɨ́² quiúnh¹ hnoh², ho³lá²dá² ñi²¹ jná¹³ ñí¹ nɨ́² tá¹la³ ngá¹³ jmɨ́¹ ñí¹cuóu³, hi³ jáun² má¹jáun² lɨ́¹³ má¹hau¹ hnoh² jná¹³ ca³tɨ²¹ juɨ³² ñí¹ ñe¹ jná¹³ nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun². 7Quí¹ tiá² hnó³² yáh³ jná¹³ hi³ ti³ lɨ́¹ ñí¹nga¹ ná¹ ñí¹ nɨ́² hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh², tɨ³la³ hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ ñí¹ñí²¹ ná¹ ca³lá² ué³ bíh¹ quiúnh¹ hnoh² nɨ́¹juáh³ hi³ cué³² Tɨ³² Juo¹³ dí² jáɨ¹³. 8Tɨ³la³ la³ má²cuon¹ jáun² bíh¹ jná¹³ já¹ juú² Éfeso lá² ca³la³ ñí¹ tɨ́³ jmáɨ¹ Pentecostés, 9quí¹ jlánh¹ re² zia³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ cua³haɨ³² re² ta²¹ hi³ cuá¹jmu² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² ñí¹ lá², uá¹jinh¹ zian² juóun³² lɨ́n³² tsá² hnió³ qui³ jnɨ́³² juɨ³². 10Nɨ́¹juáh³ hi³ ca³chó³² Timoteo ñí¹ nɨ́², jmu³ náh² tion³ hi³ tiá² lin¹ hi³ zia³² hi³ lɨ³ hɨ́³² tsɨ́³ tsú² ja¹ quián¹³ hnoh², quí¹ hí³ bíh¹ jan² tsá² jmu² uá²jaɨ³² tá¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jmɨ́¹ jmu² jná¹³. 11Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, tiá² hniáuh³² yáh³ hi³ jmúh¹³ náh² hí¹ jan² hi³ tiá² quiú² tiá² jéin²³ náh² tsú². Tɨ³ re² ma³hon¹ náh² tsú², hi³ jáun² cuɨ́¹ jáunh¹³ tsú² cáun² hi³ re² hi³ tɨn², hi³ ja³jɨe³ jná¹³, quí¹ lá² cuá¹jan³² jná¹³ tsú² quiúnh¹ ná¹ tsá² reh² dí² ñí¹ hná¹ lá². 12Hi³ ca³tɨn¹ Apolos reh² dí² né³, jmɨ́¹ má²ca³hiu³ ca³mɨ́³ lɨ́n³² jná¹³ ñí¹con² tsú² hi³ jmɨ́¹ tsó²¹ tsú² quionh³ tsá² reh² hi³ tsa³jɨe³ hnoh², tɨ³la³ la³ tɨ³ ta³né³² cun³ tiá² má²ca³lɨ³hnió³ bíh¹ tsú²; tɨ³la³ tsó³² bíh¹ tsú² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³jɨ́en³. 13Jáun² né³, tianh³ náh² ná¹ñí¹ náh², jɨ³ hi³ cuɨ́¹ ná¹tioh³ cáun² honh² náh² ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ táunh²³ náh² ta²¹. Tiá³ chá¹ náh² honh², ha³ lɨ́² juenh³. 14La³jɨ́³² hi³ jmúh¹³ náh², jmu³ náh² cun³quionh³ hi³ hno³ náh² tsáu². 15Né³² né³ reh², hnoh² má²ná¹ñíh¹ náh² hi³ tsá² hñú¹³ Estéfanas bíh¹ tsá² la³ñí¹ hi³ ca³taunh³ ta²¹ jú¹ chú³² tɨ³ hué³² Acaya, hi³ tsá² hí³ né³, má²ca³jmú³ ná¹chan¹ hmóu³² hi³ ma³cón³² la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³². 16Jáun² jná¹³ né³ hnó³² hi³ hnoh² jmúh¹³ náh² niuh¹ ñí¹con² lɨ³ua³ jan² tsá² la³ hí³, jɨ³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² tionh² quionh³ tsú² hi³ jmu² ta²¹ la³ jáun². 17Jlánh¹ lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ quí¹hliá² má²cuá²taunh²¹ Estéfanas quionh³ Fortunato jɨ³ Acaico ñí¹ lá², quí¹ tsá² hí³ bíh¹ má²ca³jmú³ ñí¹con² jná¹³ cáun² hi³ tiá² la³ lɨ́¹³ jmúh¹³ hnoh², cun³ñí¹ hi³ tiá² tionh² yáh³ hnoh² ñí¹ lá². 18Tsá² hí³ bíh¹ má²ca³jmú³ hi³ má²ca³niau²¹ re² tsɨn³² jná¹³ la³jmɨ́¹ ca³chá³ tsú² jáun² re² honh² hnoh². Jáun² né³, hniáuh³² bíh¹ má¹quien¹³ náh² tsá² la³ hí³. 19Jáun² né³, ma³ quin³² ma³ cu³ nió³ tsá² lɨ́n³ cuáh³² zian² tɨ³ hué³² Asia lá² juáh³: “Hia² náh²” ñí¹con² hnoh². Ñú² Aquila quionh³ mɨ́¹ Prisca ñí²cuo², jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² lɨ́n³ cuáh³², tsá² qui³ ngɨh³² hí³ hñú¹³ tsú², juáh³ siáh³ ñí¹con² hnoh²: “Hia² náh²” ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 20“Hia² náh²” ―juáh³ siáh³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² reh² dí² zian² já¹ juú² lá² ñí¹con² hnoh². Ren¹ náh² tsá²ján² tsá²ján² hi³ re² nio² honh² náh², la³ cun³ qui³ ráɨn³² tsú² jan² raɨnh²¹. 21Jná¹³ Po¹, cuá¹jmu² ná¹ cun³quionh³ uón³² huen² tun³ hnɨ³² jon¹ jáɨ¹³ lá², hi³ juah³² jná¹³: “Hia² náh²” ñí¹con² hnoh². 22Lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² quiú² tiá² jéin²³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², quiu³juóu³² cuɨ́¹ cháu¹³. ¡Ñah³² hniu³², hnú² Tɨ³² Juo¹³ jnoh¹! 23Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh² Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí². 24Cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, jɨ³lɨn² bíh¹ hnoh² hnau³ jná¹³. [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\