1 CORINTIOS 6

1Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ zian² ma³ jan² hnoh² ná¹hniei²¹ náh² quiúnh¹ náh² tsá² má²renh² náh², ¿lánh³ bí¹ rón³² he² máh¹ náh² hi³ cuá¹mɨ́h¹ ta²¹ ñí¹con² tsá²tan²¹ tsá² tiá² ta²¹ tanh² Dió³², cha³ jmɨ́¹ mɨ́h¹³ náh² ñí¹con² tsá² joh¹ Dió³²? 2¿Hí¹ tiá² má²ñíh¹ náh² hi³ tsá² joh¹ Dió³² ra³tsɨ³² héih³² ñí¹con² tsá² zian² hngá¹máh³? Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ hnoh² la³ rá¹tsɨh³² héih³² ñí¹con² tsá² zian² hngá¹máh³, hi³ jáun² né³, ¿hí¹ tiá² la³ quɨnh¹ uá¹ hnoh² jmáɨ¹ hi³ rá¹tsɨh³² héih³² ca³tɨ²¹ hi³ pih²¹ la³ nɨ́²? 3¿Tiá¹ má²ñíh¹ hnoh² hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ ñí¹con² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² yáh³ rá¹tsɨ³² dí² héih³² má¹jáun²? Hi³ nɨ́¹juáh³ tu³ bí¹ hi³ jáun² yáh³ ca³ta¹ dí² jmú¹³, ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² ca³ta¹ dí² má¹ré¹³ uu³mí²tsɨ³² hi³ zia³² tá¹la³ ziáun² dí² ñí¹ hué²¹ lá²! 4Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ hnoh² la³ ná¹hniei²¹ náh² quiúnh¹ tsá²ján² tsá²ján², ¿ha³ bí¹ lánh³ rón³² chah³² náh² honh² hi³ cuá¹mɨ́h¹ ta²¹ ñí¹con² tsá² tiá² hi³ lɨ́n³ hí¹ cáun² hi³ ca³tɨn¹ cuáh³²? 5Hi³ nɨ́² ján¹ tson² juah³² jná¹³ hi³ jáun² lɨ³ hinh¹ náh². ¿Hí¹ hí¹ jan² máh³ tiá² hin² zian² ja¹ quián¹³ hnoh² tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ cah¹³ jmáɨ¹ hi³ ma³re² uu³mí²tsɨ³² hi³ zia³² ja¹ quioh²¹ tsá² raɨnh²¹? 6Hi³ jáun² ¡sa³ tsá²ján² tsá²ján² bíh¹ hnoh² cua³cháh¹ tsáu¹³ renh² ta³ ñí¹ tsá²tan²¹ tsá² tiá² ta²¹ tanh² Dió³²! 7Cun³quionh³ hi³ ná¹tú² ná¹hnáɨ²³ náh² nɨ́² tsá²ján² tsá²ján² ñí¹con² tsá²tan²¹, má²já²hín³ bí¹ náh² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ zian² náh² la³ cun³ zian² tsá² lɨ́n³ jon² Dió³². Quí¹ ¿he³ láɨh³² tiá² tɨ³ tion²³ náh² honh² ca³tɨ²¹ hi³ hlah³? ¿He³ láɨh³² tiá² tɨ³ cáun² lɨ́¹ hen²³ náh² hi³ han³ tsú² hi³ quián¹³? 8Tɨ³la³ hnoh² dá² tɨ³ mí²jéin³² bíh¹ ná¹jmuh³², hi³ ná¹jmú² ná¹cuóh²³ náh² hi³ hlah³, jɨ³ hí¹ ca³la³ tɨ³ hi³ quioh²¹ tsá² má² renh² yáh³ náh² ná¹haɨnh³². 9¿Há¹ tiá² má²ñíh¹ hnoh² hi³ tiá² héinh¹³ yáh³ tsá² jmu² hi³ hlah³ ñí¹ cuá¹quien² Dió³²? Ha³ lɨ́² lɨ́¹ cuɨ́¹ lɨ³can² hnoh², quí¹ tiá² hñu³mɨ³cuú² héinh¹³ yáh³ tsá² juón¹, sa³jun³ tsá² má²tsú² má²jónh³² dió³² tsá² láɨn¹, sa³jun³ tsá² liéinh³² ñí²cuo² tsáu², sa³jun³ tsá² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³² má²tún² hmóu³² tsá³mɨ³ ho³ má²tún² hmóu³² tsá²ñuh². 10Sa³jun³ tsá² háɨn² yáh³ héinh¹³, sa³jun³ tsá² lɨ́¹ hen² tsɨ́³ hi³ hlá² hi³ nɨ́², ho³ tsá² hen², tsá² lɨ́¹ tɨn² jáɨ¹³, hi³ sa³jun³ tsá² han² cun³quionh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² yáh³ héinh¹³ ñí¹ cuá¹quien² Dió³². 11La³ nɨ́² bíh¹ jmɨ́¹ lɨ́n³ ma³ jan² hnoh²; tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, má²ca³lɨ³ jɨn² bíh¹ náh², hi³ jáun² má²tionh² náh² ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³², jɨ³ hi³ má²ca³lɨ³ chun¹ náh² siáh³ ta³ ñí¹ Dió³² cun³quionh³ tá¹³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², jɨ³ cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² Juo¹³ dí² nɨ́² siáh³. 12Jáun² né³, zian² tsá² juáh³ la³ lá²: “Zia³² bíh¹ jáɨ¹³ hi³ jmu¹ jná¹³ lɨ³ua³ cáun² hi³ ja³² tsɨn³² jná¹³ jmu¹”. Tson² bíh¹ cu³tí³ jáɨ¹³ nɨ́², tɨ³la³ jun³juáh¹³ la³jɨ́³² yáh³ hi³ jáun² zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹. Ján³, cáun² lɨ́¹³ bíh¹ jmu³ tsú² la³ cun³ hi³ hnió³, tɨ³la³ tiá² hniáuh³² yáh³ cué³² tsú² jáɨ¹³ ñí¹con² hnga² hi³ jmu³ hi³ jáun², quí¹ jáun² tiá² lɨ́¹³ zian² tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² la³jɨ́³² hi³ ja³² jáun² tsɨ́³ tsú². 13Hi³ zian² tsá² siánh³ juáh³ siáh³ la³ lá²: “Má³² dá² tsa³hi³² héin¹ bíh¹ tsú², quí¹ qui³ cónh³ héin¹ tsú² lɨ́³ cáun² ñí¹ quioh²¹ má³² bíh¹”. Tson² bíh¹ jáɨ¹³ nɨ́², tɨ³la³ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ Dió³² hin³ tá¹ tun³ ñí¹ hi³ nɨ́². Tɨ³la³ tiá² tson² yáh³ hi³ tá¹³ ngú³ quioh²¹ tsú² lɨ́³ jmáh³la³ hi³ lɨ́¹ jmu³ lɨ́¹ tsó²¹; quí¹ hi³ má¹con²¹ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí² ziáun² dí² dí¹ngú³, hi³ Tɨ³² Juo¹³ dí² né³ ma³cón³² siáh³ ngú³ quiú¹³ dí². 14Hi³ jáun² né³, la³jmɨ́¹ ca³jmú³ Dió³² hi³ ca³jenh¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí², la³ jáun² bíh¹ jmu³ tsú² siáh³ hi³ jenh¹³ dí² uá²jaɨ³² cun³quionh³ pí³ quioh²¹. 15¿Tiá¹ má²ñíh¹ hnoh² dúh¹, hi³ ma³ quin³² ma³ jan³² hnoh² ná¹lɨ́n³ náh² zeih²¹ cuo² zeih²¹ ta³ Cristo? Jáun² né³, ¿hí¹ lɨ́¹³ cán¹³ jná¹³ hi³ jáun² quioh²¹ Cristo hi³ cunh²¹ jná¹³ quionh³ jan² tsá²mɨ³ hláɨh¹? ¡Tiá² jáun² yáh³! 16¿Há¹ tiá² má²ñíh¹ hnoh² hi³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá²ñuh² ca³tiánh³ quionh³ jan² tsá²mɨ³ hláɨh¹ la³ hí³, jáun² tá¹ gon³ bíh¹ tsú² má²lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu²? Quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá²: “Tá¹ gon³ tsú² lɨ́n¹³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu²”. 17Tɨ³la³ jan² tsá² má²ca³cunh³ quionh³ Tɨ³² Juo¹³ dí² né³, tán¹ gon³ bíh¹ tsú² má²lɨ́n¹³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu² ca³tɨ²¹ jmɨ́²chí³. 18Hi³ jáun² né³, tɨ³ có³² tianh³ náh² ca³tɨ²¹ hi³ jmu² tsú² jáun² juón¹. Quí¹ lɨ³ua³ cáun² tso³ siáh³ hi³ jmu² tsáu², jun³juáh¹³ má²hliah²³ tsú² ngú³ quioh²¹ hnga² yáh³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³² quionh³ jan² tsá² juón¹ má¹ná¹, hú¹tá¹ cu³tí³ má²hliah²³ ngú³ quioh²¹ hnga² bíh¹ tsú² jaun³². 19Quí¹ ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ hnoh² má²ná¹lɨ́n³ náh² hñú³ hɨ́en¹ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ má²ca³cuen³ Dió³² ñí¹con² náh², hi³ jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hí³ má²cuá³ hñu³ honh² náh². Ha³ tiú²uú² quián¹³ yáh³ hnoh² hmóu³² cuá² tanh¹, 20quí¹ tsá² má²ná¹hlánh¹ bíh¹ hnoh² hi³ ca³lau³ Dió³². Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ hniáuh³² má¹quien¹³ náh² Dió³² cun³quionh³ cuá² tanh¹, [jɨ³ cun³quionh³ jmɨ́²chí³ quián¹³ náh² nɨ́² siáh³, quí¹ tá¹ tun³ ñí¹ bíh¹ hi³ nɨ́² má²ca³tɨn¹ Dió³²].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\