1 CORINTIOS 7

1Jáun² né³, né³² má²nga¹ jná¹³ la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³ngah³ hnoh² jáun² cun³quionh³ sí². Tɨ³ chu²¹ bíh¹ nɨ́¹juáh³ hi³ tiá² jéinh³² tsá²ñuh² cuo²; 2tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ lɨ́¹³ já³² tsɨ́³ tsú² hi³ lɨ́¹ jmu³ lɨ́¹ tsó²¹ bíh¹, hi³ jáun² ma³ quin³² ma³ jan³² tsá²ñuh² hniáuh³² zian² ñí²cuo², hi³ ma³ quin³² ma³ jan³² siáh³ tsá²mɨ³ hniáuh³² zian² siáh³ ñí²cuo². 3Hi³ jáun² tsá²mɨ³ tsá²ñuh² bíh¹ ca³tɨn¹ ma³hiún² tsɨ́³ tsá²ján² tsá²ján² la³ cun³ hi³ qui³ ca³tɨn¹ tsá² má²ca³jenh² cuo². 4Quí¹ jun³juáh¹³ quioh²¹ hnga² yáh³ tsá²mɨ³ cuá² ta³, quí¹ ca³tɨn¹ jɨ³ tsá²ñuh² ñí²cuo² bíh¹ tsú² jaun³². Ja³bí¹ la³ jáun² bí¹ siáh³ uá²jaɨ³² tsá²ñuh², jun³juáh¹³ quioh²¹ hnga² yáh³ tsú² cuá² ta³, quí¹ hi³ ca³tɨn¹ jɨ³ tsá²mɨ³ ñí²cuo² bíh¹ tsú² jaun³² siáh³. 5Ha³ lɨ́² ma³zian¹³ náh² ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján² nɨ́¹juáh³ ta³ tiá² má²lɨ́²jmuh³ náh² jáɨ¹³ cá²re² hi³ tianh¹³ náh² ma³ quin³² tun³ hnɨ³² jmáɨ¹ tá¹la³ tianh¹³ náh² ná¹chan¹ hi³ lienh¹ náh² Dió³². Má¹lɨ³² jáun² né³ tianh³ náh² siáh³ cu³tsa³²; quí¹ nɨ́¹juáh³ nɨ́² lɨ́¹ tiá² ca³quɨnh¹ náh² jmáɨ¹ hi³ tion¹³ náh² honh², hi³ jáun² Satanás jmu³ hi³ tánh³² náh² tso³. 6Cun³ ti³ lɨ́¹ cué²³ jáɨ¹³ bíh¹ jná¹³, jun³juáh¹³ hi³ jmu² jná¹³ héih³² yáh³. 7Quí¹ jná¹³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ jmɨ́¹ hiún² tsɨn³² sá¹jmɨ́¹ hi³ la³jɨ́n³² tsáu² ma³zian² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jná¹³ dúh¹; tɨ³la³ Dió³² bíh¹ má²ca³cuéh³ ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² ma³ cá² ñí¹ pí³ quioh²¹, uá¹ hi³ nɨ́² uá¹ hi³ cáun². 8Jáun² tsá² tiá² cuo² má²jenh², jɨ³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ nɨ́² juo³ jná¹³ jáɨ¹³ lá²: Hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ chú³² nɨ́¹juáh³ hi³ tiá² jéinh³² tsú² cuo², la³jmɨ́¹ ngɨ́²³ lá² jná¹³. 9Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² tioh²¹ yáh³ tsú² hi³ tion³ tsɨ́³, cuɨ́¹ jéinh²¹ tsú² cú²jueh³² cuo², quí¹ tɨ³ re² bíh¹ hi³ jéinh³² tsú² cuo² cha³ jmɨ́¹ zian² tsú² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ jan² ñí²cuo². 10Tɨ³la³ ñí¹con² tsá² má²ca³jenh² cuo² né³, jmu² jná¹³ héih³² hi³ tsá²mɨ³ tiá² hniáuh³² tun³ tsá²ñuh² ñí²cuo². Jun³juáh¹³ quion²¹ jná¹³ yáh³ héih³² lá², quí¹ hi³ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí². 11Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ nɨ́² lɨ́¹ ca³tun³ tsá²mɨ³ tsá²ñuh² ñí²cuo², jáun² tsá²mɨ³ hí³ tiú²uú² hniáuh³² yáh³ jéinh³² cuo² quionh³ jan² tsá² siánh³, ho³lá²dá² cón³² bíh¹ tsú² cú²juéh³² tsá²ñuh² ñí²cuo². Ja³bí¹ la³ jáun² tsá²ñuh² siáh³, tiá² hniáuh³² yáh³ tun³ tsú² tsá²mɨ³ ñí²cuo². 12Tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́² né³ juo³ jná¹³ cáun² hi³ len³ ná¹ huen², jun³juáh¹³ uú² lɨ́³ héih³² quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ yáh³ dí²: Hi³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² reh² dí² zian² tsá²mɨ³ ñí²cuo², jan² tsá² tiá² ta²¹ má²tanh² Dió³², hi³ jáun² tsá²mɨ³ hí³ né³, cáun² hiún² bíh¹ tsɨ́³ hi³ tionh² la³ má²tionh² jáun² quionh³ tsá² reh² hí³, hi³ jáun² tiá² ca³tɨn¹ yáh³ tsú² hi³ tun³ tsá²mɨ³ hí³. 13Hi³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá²mɨ³ reh² dí² hi³ tiá² ta²¹ má²tanh² Dió³² tsá²ñuh² ñí²cuo², tɨ³la³ tsá²ñuh² hí³ né³, cáun² hiún² bíh¹ tsɨ́³ hi³ tionh² quionh³ tsá²mɨ³ reh² dí² hí³, jáun² tiá² lɨ́¹³ yáh³ tun³ tsá²mɨ³ hí³ tsá²ñuh². 14Hi³ jáun² tsá²ñuh² tsá² tiá² ta²¹ má²tanh² Dió³² má²cuá¹chan¹ bíh¹ ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ hiún² tsɨ́³ hi³ tionh² la³ má²tionh² jáun² quionh³ tsá²mɨ³ ñí²cuo², tsá² má²tanh² hí³ ta²¹ Dió³²; ja³bí¹ tsá²mɨ³ tsá² tiá² má²tanh² ta²¹ Dió³² siáh³ má²cuá¹chan¹ bíh¹ ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ hiún² tsɨ́³ cuá³ la³ má²cuá³ jáun² quionh³ tsá²ñuh² ñí²cuo², tsá² má²tanh² hí³ ta²¹ Dió³². Sá¹jmɨ́¹ tiá² tson² la³ nɨ́² dúh¹, jáun² jónh³² náh² jmɨ́¹ má²lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jón²zɨ́h¹ tsá² tiá² ta²¹ tanh² Dió³² bíh¹; tɨ³la³ la³ lɨ́³ nɨ́² má¹na²¹, ná¹chan¹ bíh¹ jónh³² náh² ñí¹con² Dió³². 15Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá²ñuh² ho³ tsá²mɨ³ tsá² tiá² ta²¹ má²tanh² Dió³² hnió³ tsáun³ quionh³ ñí²cuo², jáun² cáun² cuɨ́¹ tsáun¹³ yáh³ tsú². Quí¹ jun³juáh¹³ hniáuh³² ma³zian² tsá² tanh² ta²¹ Dió³² quionh³ ñí²cuo² ca³la³ hi³ chí¹tson³ yáh³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ hnió³ yáh³ tsá² tiá² má²tanh² hí³ ta²¹ Dió³², uá¹ hi³ tsá²mɨ³ uá¹ hi³ tsá²ñuh², quí¹ Dió³² dá² ca³te³ hi³ ma³zian² tsú² re² tɨn² bíh¹. 16Quí¹ ¿lánh³ yáh³ rón³² ñíh¹ hnú² tsá²mɨ³, hi³ nɨ́¹juáh³ lɨ́¹³ lion¹ nú² tsá²ñuh² ñí²cuoh²? Hi³ hnú² né³ tsá²ñuh², ¿lánh³ yáh³ rón³² ñíh¹ hnú² hi³ nɨ́¹juáh³ lɨ́¹³ lion¹ nú² tsá²mɨ³ ñí²cuoh²? 17Hi³ jáun² dá² cuɨ́¹ lɨ́³ lánh³ lɨ́³ bíh¹, ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ tsáu² hniáuh³² ma³zian² la³ cun³ lɨ́³ pí³ hi³ má²ca³cué³ Tɨ³² Juo¹³ dí², rón³² la³ cun³ qui³ lɨ́n³ tsú² jmɨ́¹ ca³te³ jáun² Dió³². La³ nɨ́² bíh¹ lɨ́³ héih³² hi³ jmu² jná¹³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́³² cuáh³². 18Jáun² nɨ́¹juáh³ Dió³² ca³teh³ jan² tsá² má²tú¹ chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian², cuɨ́¹ lɨ́n³ tsú² la³ má²lɨ́n³ jáun²; hi³ nɨ́¹juáh³ ca³teh³ Dió³² jan² tsá² tiá² má²já²tú¹ quioh²¹ né³, tiá² lin¹ lɨ³ hniáuh³² yáh³ hi³ jmu³ tsú² la³ jáun² quioh²¹ hnga². 19Tiá² hi³ jmu² hí¹ cáun² yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ quian³² ho³ tiá² quian³² tsú² li²¹ jáun²; la³ cun³ hi³ jlánh¹ quien² hi³ ma³tí³² tsú² héih³² quioh²¹ Dió³² bíh¹. 20Ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ tsáu² hniáuh³² zian² la³ cun³ qui³ zian² jmɨ́¹ ca³te³ Dió³². 21Nɨ́¹juáh³ hi³ jmɨ́¹ má²lɨ́n³ nú² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹ tsáu² jmɨ́¹ ca³te³ Dió³², ha³ lɨ́² jmú² hɨ³² honh² hi³ jáun²; jɨ́³²la³ nɨ́¹juáh³ hi³ zia³² jáɨ¹³ hi³ lɨ³ lɨ́¹³ liáun³ nú² jú¹ re² bíh¹, jáun² tɨ³ re² jmu³ la³ jáun². 22Quí¹ tsá² má²lɨ́n³ tsá² má²dí¹hlánh¹ jmɨ́¹ ca³te³ Dió³² hi³ tanh¹³ tsú² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², ta³né³² má²lɨ́n³ tsú² tsá² má²ca³liáun³ bíh¹, hi³ jáun² má²jmu³ tsú² tá¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí². La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ siáh³ ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ zian² hi³ ca³tɨn¹ hnga² jmɨ́¹ ca³lɨ³tén¹, hi³ ta³né³² né³ má²lɨ́n³ tsú² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹ Cristo bíh¹. 23Dió³² má²ca³lau³ hnoh² cun³quionh³ cáun² hmah²¹ hmuh²¹ lɨ́n²¹; ha³ lɨ́²uú² lɨ́¹ hen³ náh² hi³ tsá²mɨ³cuóun² jmu³ hi³ lɨ́n¹³ náh² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹. 24Hi³ jáun² né³ reh², ma³ quin³² ma³ jan³² hnoh² hniáuh³² tionh² náh² ñí¹ ta³ ñí¹ Dió³² la³ cun³ rón³² lɨ́n³ náh² jmɨ́¹ ca³te³ tsú². 25Hi³ ngaɨh³² hnoh² jáun² hi³ ca³tɨn¹ tsá² tiá² má²ca³jenh² cuo² né³, tiá² zia³² yáh³ cáun² héih³² quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ hú¹tá¹ ca³tɨn¹ tsá² la³ hí³. Tɨ³la³, cué¹³ jná¹³ jáɨ¹³ quion²¹ la³ cun³ hi³ len³ ná¹ huen², hi³ jáun² hnoh² né³ lɨ́¹³ cháh¹³ cáun² honh² ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ lá², quí¹ jná¹³ dá² lɨ́n³ ná¹ jan² tsá² lɨ́¹³ háɨh¹³ náh² honh² ñí¹con² cun³ñí¹ hi³ ca³ja³ mií³ tsɨ́³ hnga² Tɨ³² Juo¹³ dí². 26Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ huáh² tsɨ́³ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² ta³né³², jáun² jná¹³ len³ hi³ tɨ³ re² bíh¹ zian² tsú² la³ cun³ qui³ má²zian² ta³né³². 27Nɨ́¹juáh³ hi³ má²jenh² cuonh² hnú², tiá² hniáuh³² yáh³ tsáun³ náh²; hi³ nɨ́¹juáh³ tiá² hin² má²nio³ nú² jáɨ¹³ quiúnh¹ né³, ha³ lɨ́² hnah³ tsá²mɨ³. 28Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hi³ ca³jenh² cuonh² nú² né³, jun³juáh¹³ jmuh³² tso³ yáh³ hnú² la³ jáun²; hi³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá¹máɨ¹³ ca³jéinh³² cuo², jun³juáh¹³ jmu² tso³ yáh³ tsú² siáh³ la³ jáun². Tɨ³la³ tsá² jéinh³² hí³ cuo² má¹ná¹, lɨ³ zian² uu³mí²tsɨ³² bíh¹ ñí¹ hué²¹ lá², hi³ jáun² jná¹³ né³ jmɨ́¹ hnó²¹ hi³ tiá² lɨ³ zia³² uu³mí²tsɨ³² jáun² quioh²¹ tsú². 29Reh², sá¹nɨ́² niéi² hnoh² jáɨ¹³ lá² quion²¹ jná¹³: Cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ jéi³²í¹ zia³² quiú¹³ dí². Hi³ jáun² né³² tɨ³ chí¹ján³, tsá²ñuh² tsá² má²ca³jenh² cuo² hniáuh³² ma³zian² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² ñí²cuo² zian², 30tsá² ná¹ho² ná¹jngɨh² hniáuh³² jmu³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² hlah³ nio² bíh¹ tsɨ́³, hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² ná¹hiún² tsɨ́³ né³, hniáuh³² jmu³ tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² hiún² bíh¹ tsɨ́³, hi³ tsá² zia³² hi³ la³² né³, hniáuh³² ma³zian² tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² quioh²¹ bíh¹ tsú² hi³ lɨ́²liá³² jáun². 31Hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmúh³² ta²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², hniáuh³² jmu³ tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² lin¹ ta²¹ lɨ́²jmúh³² bíh¹ tsú²; quí¹ hngá¹máh³ hi³ néh³² dí² lá² há¹ ngá¹³ bíh¹. 32Quí¹ jná¹³ hnó³² hi³ tiá² hi³ zia³² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ hɨ́³² honh² náh². Nɨ́¹juáh³ jan² tsá² tsá¹ñú¹ tiá² cuo² má²jenh², tsá² la³ hí³ hen² tsɨ́³ jmáh³la³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí², jɨ³ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ ma³hiún² tsú² tsɨ́³ Tɨ³² Juo¹³ dí²; 33tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ má²ca³jenh² cuo² tsú² né³, ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá² bíh¹ má²hɨ³² tsɨ́³ tsú², jɨ³ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ ma³hiún² tsú² tsɨ́³ tsá²mɨ³ ñí²cuo² nɨ́² siáh³, 34hi³ jáun² tá¹ tun³ jo²¹ bíh¹ ñí¹ má²hɨ³² tsɨ́³ tsú² lɨ́¹³. Ja³bí¹ zia³² siáh³ hi³ za² ñí¹con² tsá²mɨ³ tsá² má²jenh² cuo² quionh³ tsá²mɨ³ tiá² cuo² má²jenh². Quí¹ tsá² tiá² cuo² má²jenh² hen² tsɨ́³ jmáh³la³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí², hi³ hnió³ tsú² hi³ lɨ́¹³ cuá¹chan¹ ñí¹con² Dió³² tá¹ jan², la³ má²quionh³ siáh³ jmɨ́²chí³ quioh²¹ tsú²; tɨ³la³ tsá²mɨ³ má²jenh² cuo² né³ hɨ³² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², jɨ³ he³ lánh³ ma³hiún² siáh³ tsɨ́³ tsá²ñuh² ñí²cuo² nɨ́² siáh³. 35Juanh³² jná¹³ jáɨ¹³ nɨ́² ca³tɨ²¹ hi³ chú³² quián¹³ hmóu³² bíh¹ náh², jun³juáh¹³ hi³ quí² jna²³ jná¹³ juɨ³² quián¹³ yáh³ hnoh². Quí¹ jná¹³ hnó³² hi³ hnoh² tianh¹³ náh² re² la³ cun³ ca³tɨ²¹ bíh¹, hi³ má¹con²¹ náh² Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ hí¹ cáun² tiá² hi³ chí¹cuú² chí¹jnáɨ²³. 36Hi³ jáun² né³, hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²lieih²¹, tsá² zian² tsá¹máɨ¹³ jon², nɨ́¹juáh³ tsá² hí³ lɨ́n²³ hi³ tɨ³ re² jéinh³² cuo² tsá²mɨ³ jon², quí¹hliá² má²tsá²lɨ³hún¹ bíh¹ tsɨ́³ jon² tsú², hi³ má²ca³lɨ́n¹³ tsú² siáh³ hi³ hi³ nɨ́² bíh¹ tɨ³ quien², jáun² cuɨ́¹ jmu¹ tsú² la³ cun³ hi³ lɨ́n²³ tsú² chu²¹; lɨ́¹³ bíh¹ jéinh³² tsú² cuo² jon², quí¹ jun³juáh¹³ tso³ yáh³ jaun³². 37Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́n²³ hi³ tiá² lin¹ lɨ³ hniáuh³² yáh³ hi³ jéinh³² tsú² cuo² tsá¹máɨ¹³ jon², hi³ tiá³ bíh¹ nio² tsɨ́³ tsú² la³ cun³ hi³ lɨ́n²³, hi³ tiá² jéinh³² cuo² jon², re² bí¹ siáh³ jmu² tsá² la³ hí³. 38Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ tsá² jéinh³² cuo² tsá²mɨ³ jon², re² bíh¹ jmu² tsú²; hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² jéinh³² cuo² jon² né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ re² jmu² tsá² la³ hí³. 39Hi³ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ tsá² má²jenh² cuo² né³, liei²¹ jmu² héih³² hi³ ca³tɨn¹ tsú² tiánh³ la³ má²tionh² jáun² quionh³ ñí²cuo² tá¹la³ zian² tsá²ñuh²; tɨ³la³ nɨ́¹ má¹jun² tsá²ñuh² né³, má²lɨ́¹³ bíh¹ jéinh³² siáh³ tsá²mɨ³ hí³ cuo² quionh³ lɨ³ua³ jan² tsá² hnio³, tɨ³la³ hniáh³² jan² tsá²ñuh² tsá² má²tanh² ta²¹ Dió³² bíh¹ má¹na²¹. 40Tɨ³la³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ chú³² quioh²¹ tsá²mɨ³ hí³ lɨ́¹³ nɨ́¹juáh³ hi³ tiú²uú² ca³jéinh³² cuo². Hi³ nɨ́² bíh¹ cáun² hi³ len³ jná¹³ huen², hi³ jná¹³ né³ len³ hi³ hléh²³ ná¹ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\