1 CORINTIOS 9

1Né³² né³, ¿tiá¹ la³ zian² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ huen² dúh¹? ¿Haun¹³ juáh¹³ lɨ́n³ jná¹³ jan² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² dúh¹? Quí¹ jná¹³ má²ca³jɨen¹ ná¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ cun³quionh³ hnoh² bíh¹ má²lin¹ ta²¹ quion²¹ jná¹³ hi³ má²cá²jmú³² ná¹ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 2Uá¹jinh¹ zian² tsá² tiá² hnió³ tónh³² ta²¹ hi³ jná¹³ lɨ́n³ ná¹ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², tɨ³la³ ñí¹con² hnoh² má¹ná¹, lɨ́n³ bíh¹ jná¹³; quí¹ cun³quionh³ hi³ lɨ́n³ hnoh² nɨ́² tsá² tanh² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí² má²lɨ́²lin¹ hi³ tson² bíh¹ cu³tí³ lɨ́n³ jná¹³ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³². 3La³ lá² bíh¹ nga² jná¹³ ñí¹con² tsá² la³ hí³ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ ziú² jmɨ́¹ hɨe² tsú²: 4¿Tiá¹ la³ zia³² jáɨ¹³ hi³ cú¹ hnáɨh¹³ jnoh¹ la³ cun³ hi³ lɨ́¹ cue³² jáun² tsáu² dúh¹? 5Ja³bí¹ la³ jáun² zia³² siáh³ jáɨ¹³ hi³ jenh¹ jná¹³ uón³² quiúnh¹ ná¹ jan² tsá²mɨ³ tsá² reh² dí², hi³ ngɨ́¹³ ná¹ quiúnh¹ la³jmɨ́¹ jmu² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² ñí¹ hná¹ nɨ́², jɨ³ tsá¹ raɨnh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jɨ³ Pé¹ nɨ́² siáh³. 6¿Hí¹ lɨ́n²³ tsú² hi³ jmáh³la³ jná¹³ quiúnh¹ ná¹ Bernabé uá¹ lɨ³hniauh²³ hi³ jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ jniau¹³ jnoh¹ hi³ cúh¹³ tá¹la³ hléh¹³ jnoh¹ jú¹ chú³²? 7¿Hin² dá² tsánh² tsá² lɨ́n³ hliáu³, hi³ má²hmah¹ hnga² la³jɨ́³² hi³ lɨ³ hniáuh³² quioh²¹? ¿Hin² tsánh² zia³² hi³ jnauh²¹, hi³ tiá² cúh² má¹lɨ³² jáun²? ¿Hin² dá² tsánh² jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh² hi³ tiá² hɨ́nh²³ yáh³ jmɨ² tiuh²¹ hi³ huéh²³ má¹lɨ³² jáun²? 8Su³uú² lɨ́¹ cuɨ́¹ lɨ́n¹³ náh² hi³ jáɨ¹³ hi³ hléh²³ jná¹³ lá² lɨ́³ cáun² hi³ lɨ́¹ ca³cháunh³ chin³² jná¹³ huen², quí¹ ja³bí¹ ñí¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés yáh³ rá¹juáh³ la³ nɨ́². 9Quí¹ ñí¹ liei²¹ jáun² rá¹juáh³ la³ lá²: “Ha³ lɨ́² tanh³ chí² náh² ho³ cuá¹juɨ́² tá¹la³ há² zauh³² cuú²miih²¹ hi³ jáun² sunh³ máɨ³”. Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ ca³juáh³ Dió³² la³ nɨ́² cun³ñí¹ hi³hliá² jlánh¹ hnio³ cuá¹juɨ́² yáh³, 10quí¹ cun³quionh³ la³ nɨ́² dá² ca³jmú³ tsú² cáun² jáɨ¹³ hi³ ma³ta² tsú² jɨ³lá² bíh¹ dí². Liei²¹ jáun² ca³lɨ³ ca³tɨ²¹ cáun² hi³ chú³² quiú¹³ jnoh¹ bíh¹; quí¹ tsá² quiáh² hué³² quionh³ tsá² caun² hi³ ca³láu², cá²re² bíh¹ hen² tsɨ́³ tsú² hi³ he³ la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ nɨ́¹ má¹ca³láu². 11Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jnoh¹ má²ca³ján¹³ jún² hi³ jmu² ta²¹ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ tsáu² ja¹ quián¹³ hnoh², ¿hí¹ hliáun³ lɨ́n³² máh³ nɨ́¹juáh³ la³ ca³héi¹³ jnoh¹ cú¹pih²¹ hi³ lɨ³ hniáuh³² quiú¹³ ñí¹con² hnoh² má¹lɨ³² jáun²? 12Nɨ́¹juáh³ tu³ bíh¹ tsá² siánh³ yáh³ la³ zia³² bíh¹ jáɨ¹³ ñí¹con² hi³ he³ hi³ hniáuh³² quioh²¹ ñí¹con² hnoh², jáun² ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ jnoh¹ tiá² ca³ta¹ héi¹³ hi³ jáun²! Tɨ³la³ tiá² má²ca³jmú¹³ yáh³ jnoh¹ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ jmú¹³; tɨ³la³ jnoh¹ dá² má²ca³tion¹³ bíh¹ tsɨ́³ la³jɨ́³², quí¹ tiá² hnáu² jnoh¹ hi³ lɨ³ zia³² hi³ chí¹cuú² chí¹jnáɨ²³ tá¹la³ hléh¹³ jnoh¹ jú¹ chú³² quioh²¹ Cristo. 13Quí¹ má²ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² ta²¹ hñu³ cuáh³² chín¹ quiú¹³ jnoh¹ tsá² judíos, cun³quionh³ hi³ tsá²can³² jáun² tsáu² hñu³ cuáh³² bíh¹ zian² tsú². La³ cun³ lɨ́¹³ juáh¹³, hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² ta²¹ ñí¹ lɨ́³ ñí¹hiú¹³, ñí¹ qui³ cueh³² tsáu² Dió³² lɨ³ua³ cáun² hi³ ca³loh² uá¹ i³ hi³ jñi³² tsú², uá¹ hi³ jáh³, jáun² nɨ́¹ má¹lɨ́²jín³² tsá² hí³ la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹ có³², má¹lɨ³² jáun² né³, tsá² hí³ bíh¹ má²lɨ́¹³ cuh³ hi³ ziún³. 14La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ héih³² hi³ ca³jmú³ siáh³ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² hleh³² jú¹ chú³², jáun² cun³quionh³ ta²¹ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ zian² tsú². 15Tɨ³la³ jná¹³ má¹ná¹, hí¹ cónh³ yáh³ tiá² má²ca³mɨ́³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ mɨ́¹³ jná¹³, sa³jun³ jmu² jná¹³ sí² lá² quí¹ cun³ñí¹ hi³ hniá¹ jná¹³ hi³ zia³² hi³ cuéh¹ hnoh² ca³lá². ¡Tɨ³ re² cuɨ́¹ jún¹³ jná¹³ cú²jueh³² ñeh² bíh¹ hi³ quin³ tsú² hi³ hiún² tsɨn³² jná¹³ hi³ hléh²³ ná¹ ta³ tiá² hlánh¹! 16Ca³tɨn¹ jná¹³, jun³juáh¹³ hi³ jmu² tonh² yáh³ jná¹³ hi³ hléh²³ jú¹ chú³², quí¹ cun³ ca³tɨn¹ bíh¹ jná¹³ hi³ hléh¹³. ¡Ma³ jlánh¹ juo²³ jná¹³ nɨ́¹juáh³ hi³ tiá² hléh¹³ jú¹ chú³² jáun²! 17Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, nɨ́¹juáh³ hi³ jmu² jná¹³ ta²¹ lá² cun³ñí¹ hi³ hiún² tsɨn³² huen², jáun² zia³² bíh¹ hi³ hiáu¹³ jná¹³. Tɨ³la³ uá¹ cun³ ca³jmú³² jná¹³ ca³la³ chí¹tson³, cun³ jáun² bíh¹ lɨ́³ cáun² ta²¹ hi³ má²ca³chá³ Dió³² jo³uón³² jná¹³. 18Hi³ jáun² né³, la³ cun³ hi³ hiáu¹³ jná¹³ jáun² lɨ́³ la³ lá²: Hi³ jlánh¹ lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ hi³ hléh²³ jú¹ chú³² ta³ tiá² hi³ mɨ́²³ ná¹ hí¹ cáun²; la³ cun³ lɨ́¹³ juáh¹³, hi³ tiá² mɨ́²³ jná¹³ la³ cun³ hi³ qui³ lɨ́¹³ mɨ́³² jan² tsá² hleh³² jú¹ chú³². 19Uá¹jinh¹ tiá² lɨ́n³ jná¹³ tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² hí¹ jan² tsáu², tɨ³la³ cun³ jáun² má²cá²jmú³² bíh¹ jná¹³ hi³ lɨ́n³ ná¹ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ janh²¹ jná¹³ juóun³² tsáu² hi³ ca³tɨn¹ Cristo. 20Nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ ja¹ tsá² judíos, jmu² jná¹³ la³jmɨ́¹ jmu² tsá² judíos, hi³ jáun² lɨ́¹³ janh²¹ jná¹³ tsú²; la³ cun³ lɨ́¹³ juáh¹³, hi³ ñí¹con² tsá² ná¹má²tí³² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés jmu² jná¹³ la³jmɨ́¹ jmu² tsá² má²tí³² hí³ liei²¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ janh²¹ jná¹³ tsá² hí³, uá¹jinh¹ jná¹³ jan² tsá² tiú²uú² lin¹ lɨ³hniauh²³ ma³tí³² liei²¹ jáun². 21Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ ja¹ quioh²¹ tsá² tiá² má²quien² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, ja³bí¹ jná¹³ jmu² siáh³ cá²ren² quiúnh¹ ná¹ tsá² la³ hí³. Tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ tiá² má²ti²¹ héih³² quioh²¹ Dió³² yáh³ jná¹³ jaun³², quí¹ jná¹³ bíh¹ jan² tsá² ca³tɨn¹ ná¹ hi³ má¹ti²¹ liei²¹ quioh²¹ Cristo. 22Nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ quiúnh¹ tsá² tiá² má²pin³ tsɨ́³, hi³ jáun² jná¹³ jmu² siáh³ hi³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² má²pin³ tsɨn³² ná¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ janh²¹ jná¹³ uá²jaɨ³² tsá² hí³. Hi³ jáun² la³ cun³ hi³ jmu² jná¹³ né³, hi³ jmu² ná¹ cá²ren² quiúnh¹ ná¹ la³jánh³ dú¹ ñí¹ tsáu², hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ cháuh³² he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ lion¹ jná¹³ jmɨ́²chí³ quioh²¹ ma³ jan² tsá² hí³ bíh¹ jaun³². 23Jmu² jná¹³ la³jɨ́³² hi³ nɨ́² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jú¹ chú³², hi³ jáun² lɨ́¹³ hiáu³ jná¹³ uá²jaɨ³² la³ cun³ hi³ jein³² jú¹ chú³² lá². 24Quí¹ má²ñíh¹ bí¹ hnoh² hi³ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ co² tsú², jáun² la³jɨ́n³² bíh¹ tsú² jmu² pí³ hi³ tsá²táunh¹ cú²hé² lɨ́n³², tɨ³la³ jɨ́³²la³ jan² tán¹ bíh¹ tsá² láɨh²³, hi³ jáun² hiáuh²³ hi³ má²ná¹lɨ́³ jáun² hua³jan²¹. Jáun² la³jmɨ́¹ jmu² tsá² la³ hí³ bíh¹ hniáuh³² jmúh¹³ náh² pí³, hi³ jáun² janh¹ náh² hi³ má²ná¹lɨ́³ jáun² hua³jan²¹ quián¹³. 25La³jɨ́n³² bíh¹ tsá² co² má²tɨn³² re², hi³ jáun² tiá² zia³² hí¹ cáun² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ hliánh¹³ tsú², quí¹ hi³ hnió³ láɨh¹³ cáun² có²ron¹ná¹ hi³ lɨ́³ ñeh¹ hmá² cuu³hláu², cáun² hi³ tiá² lin¹ má²hɨe²; tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, jmu³² pí³ hi³ jáun² jauh¹ dí² cáun² hi³ ma³hɨe² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹. 26Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, jmu² jná¹³ la³ cun³ qui³ jmu² tsá² ngɨ³² cú²hé², ha³ tiá² jɨ́e³² yáh³ jná¹³ tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́²; hi³ sa³jun³ jmu² jná¹³ hniéi² la³jmɨ́¹ jmu² jan² tsá² lɨ́¹ cuɨ́²³ jah³² ñí¹ lɨn²¹. 27Tɨ³la³ jná¹³ dá² jmu² héih³² ca³la³ chí¹tson³ bíh¹ ñí¹con² ua³ tán² ná¹, hi³ di³quian²¹ ná¹ jmáɨ¹ hi³ taunh¹³ ta²¹, quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³lɨ³ hi³ chín¹dí¹ jná¹³ tsá² ca³ma³tɨn¹³ ná¹ tsáu², hi³ la³ ca³ta³zanh¹ ná¹ hlah³ má¹lɨ³² jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\