1 JUAN 2

1Hnoh² jón³, jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², quí¹hliá² hnó³² jná¹³ hi³ tiú²uú² jmúh¹³ náh² tso³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² má²lɨ́²jmú³ tso³ né³, jáun² zian² bíh¹ jan² Tsá² nau³² jáɨ¹³ quiú¹³ dí² ta³ ñí¹ Jméi² dí², Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo bíh¹ Tsá² hí³, hi³ hí³ bíh¹ jan² Tsá² chun¹. 2Hí³ bíh¹ ca³cuen³ hnga² hi³ jún³ cha¹³ jnoh¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ hin³ tso³ quiú¹³ dí²; hi³ jun³juáh¹³ cun³ jmáh³la³ tso³ quiú¹³ jnoh¹ yáh³, quí¹ ja³bí¹ ca³tɨ²¹ jɨ³ tso³ quioh²¹ tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹ siáh³. 3Hi³ jáun² né³, má²né¹ dí² hi³ má²ca³lɨ³ cuóun³² dí² Dió³² nɨ́¹juáh³ ma³ti²¹ dí² héih³² hi³ jmu² tsú². 4Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² juáh³ né³: “Jná¹³ cuóun³² Dió³²”, tɨ³la³ já² tiá² má²tí³² yáh³ tsú² héih³² hi³ jmu² Dió³² má¹lɨ³² jáun², hi³ jáun² jan² tsá² tɨ́¹ jáɨn² bíh¹ tsá² la³ hí³, tiá² jú¹ tson² má²zia³² yáh³ hñu³ tsɨ́³ tsú². 5Tɨ³la³ lɨ³ua³ jan² tsá² má²tí³² la³ cun³ héih³² hi³ jmu² Dió³² má¹ná¹, jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ hú¹tá¹ cu³tí³ má²hnio³ Dió³² re² lɨ́n³²; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ má²lɨ́¹³ lɨ³ né¹ dí² hi³ tiauh² dí² cá²hon³ quiúnh¹ tsú² nɨ́¹juáh³ hi³ ma³ti²¹ jnoh¹ héih³² quioh²¹ tsú². 6Hi³ jáun² tsá² juáh³ hi³ tionh² cá²hon³ quionh³ Dió³² né³, hniáuh³² bíh¹ ma³zian² tsú² la³jmɨ́¹ ca³ma³zian² jáun² hnga² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. 7Hnoh² reh², héih³² hi³ jmu² jná¹³ ñí¹ sí² lá², jun³juáh¹³ cáun² héih³² hmaɨ²¹ yáh³, quí¹ hi³ lá² dá² héih³² la³ cun³ hi³ qui³ má²ca³heh³ náh² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³niéih² bíh¹ náh². Héih³² yenh³ jáun² bíh¹ la³², la³ cun³ qui³ lɨ́³ jú¹ chú³² hi³ má²ca³niéih² náh² jáun². 8Tɨ³la³ cun³ jáun² lɨ́³ bíh¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² héih³² hmaɨ²¹ jáɨ¹³ hi³ jmu² jná¹³ lá², quí¹ la³ñí¹ tín² ca³ma³jnia³² Cristo hi³ ha³ lánh³ zian² tsá² hú¹tá¹ má²tí³² héih³² lá², hi³ ja³bí¹ hnoh² nɨ́² siáh³ má²ma³jnia¹³ ta³né³². Juanh³² jná¹³ la³ nɨ́² quí¹ joh¹ sɨ́² tson² cu³tí¹³ bíh¹ má²tie³, má²ñí¹nga² bíh¹ já¹niéi². 9Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² juáh³ hi³ zian² ñí¹ tie³ joh¹, tɨ³la³ sa³ hon² bíh¹ tsú² raɨnh²¹, jáun² la³ má²zian² jáun² bíh¹ tsá² la³ hí³ ñí¹ lɨ́³ já¹niéi². 10Tɨ³la³ tsá² hnio³ raɨnh²¹ má¹ná¹, tsá² la³ hí³ bíh¹ má²zian² ñí¹ tie³ joh¹, jáun² tiú²uú² zia³² hí¹ cáun² yáh³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ jmu³ hi³ tánh³² tsú² tso³. 11Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² hon² raɨnh²¹ né³, tsá² la³ hí³ zian² bíh¹ ñí¹ já¹niéi², ha³ tiá² ñi³² yáh³ tsú² hín² juɨh³² cuá¹tsau³². Má²ca³lɨ³ ten³ bíh¹ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³ zian² tsú² hñu³ niéi². 12Jáun² né³, hnoh², tsá² ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jón³² jná¹³, jmu² ná¹ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² quí¹hliá² hnoh² bíh¹ tsá² má²ca³chin² Dió³² tsɨ́³ tso³ quián¹³ náh² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. 13Ja³bí¹ hnoh² siáh³ tsá² má²lieih²¹, sí² lá² jmu² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² tsá² má²lieih²¹, quí¹hliá² má²ca³lɨ³ cuóun³² náh² Tsá² qui³ jmɨ́¹ má²zian² hí³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ³liau³ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³². Ja³bí¹ hnoh² tsá² tsá¹ñú¹, sí² lá² jmu² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² uá²jaɨ³² quí¹hliá² má²ca³quɨnh¹ náh² jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² hláɨnh¹. 14Hnoh² jón³, cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² quí¹hliá² má²ca³lɨ³ cuóun³² náh² Jméi² dí². Jɨ³ hnoh² siáh³ tsá² má²lieih²¹, cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² uá²jaɨ³², quí¹hliá² má²ca³lɨ³ cuóun³² náh² Tsá² qui³ jmɨ́¹ má²zian² hí³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ³liau³ la³jɨ́³². Ja³bí¹ jmu² jná¹³ siáh³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² siáh³ tsá² tsá¹ñú¹, quí¹hliá² hnoh² bíh¹ tsá² jlánh¹ pin³ honh² náh² quí¹ má²hu²¹ tián³ bíh¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² hñu³ honh² náh², hi³ má²ca³quɨnh¹ náh² siáh³ jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² hláɨnh¹. 15Ha³ lɨ́²uú² jmú² náh² hi³ tɨ³² lɨ́n³² honh² náh² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², sa³jun³ hniáuh³² tɨ³² honh² náh² la³ cun³ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ tsá² la³ hí³. Quí¹ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² jéin²³ tsá² jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hnga², hi³ jáun² tsá² la³ hí³ tiá² hnio³ yáh³ Dió³² Jméi² dí²; 16quí¹ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ dí¹quian¹ tsá² la³ hí³ hi³ jmu³, ha³ tiá² ja³toh³ yáh³ ñí¹con² Jméi² dí², tɨ³la³ hi³ jáun² dá² ja³² hñu³ tsɨ́³ hmóu³² bíh¹ tsú². Uá¹la³ cun³ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ tsú² jmu² lɨ³ua³ cáun² hi³ cháunh²³ chí¹, hi³ dí¹quian¹ tsú² hi³ lɨ³ quioh²¹ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ jɨ́e²³, hi³ jlánh¹ tsah³ tsú² jmu² tonh² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ nióh³² siáh³. 17Hi³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² nɨ́² né³, tsá¹³ bíh¹ la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² tɨ³² tsɨ́³ la³jɨ́³² hi³ jáun²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³² má¹ná¹, tsá² la³ hí³ bíh¹ lɨ́¹³ zian² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 18Hi³ jáun² né³ jón³, ñí¹ má²ñí¹táuh³ jmáɨ¹ bíh¹ la³². Má²ca³niéih² bíh¹ hnoh² hi³ já³² jan² tsá² jmu³ hniéi² quionh³ Cristo; hi³ cun³ñí¹ hi³ má²zian² juóun³² tsá² má²ná¹jmu² hniéi² quionh³ Cristo né³, hi³ jáun² bíh¹ má²né¹ dí² hi³ ñí¹ má²ñí¹táuh³ jmáɨ¹ bíh¹ la³². 19Tsá² hí³ dá² ca³huén² ja¹ quiú¹³ bíh¹ dí², tɨ³la³ jun³juáh¹³ tsá² jmɨ́¹ quiúnh¹ jnoh¹ cu³tí¹³ yáh³ hí³ má¹ná¹, quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ tsá² hí³ tsá² quiúnh¹ jnoh¹ dúh¹, jáun² jmɨ́¹ hniáuh²¹ bíh¹ hi³ tionh² tsú² la³ má²tionh² jáun² quiúnh¹ jnoh¹. Tɨ³la³ la³ jáun² bí¹ ca³lɨ³, quí¹ hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³jnia² hi³ tiá² la³ quiúnh¹ yáh³ dí² la³jɨ́n³² tsá² hí³. 20Tɨ³la³ ñí¹con² hnoh² má¹ná¹, má²ca³cuen³ bíh¹ Cristo Jmɨ́²chí³ Chun¹, hi³ jáun² dá² la³jɨ́n³² bíh¹ náh² má²ná¹ñíh¹ jú¹ tson². 21Hi³ jáun² bíh¹ jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², quí¹hliá² má²cuɨn² bíh¹ náh² jú¹ tson², jun³juáh¹³ hi³hliá² tiá² má²cuɨn² yáh³ náh²; quí¹ hnoh² má²ñíh¹ hi³ hí¹ cáun² yáh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² tiá² ja³² ñí¹con² jú¹ tson². 22¿Hin² tsánh² lɨ́n²³ hnoh² hi³ tɨ́¹ jáɨn² dúh¹? ¿Há¹ jun³juáh¹³ tsá² hí³ bíh¹ tɨ́¹ jáɨn², tsá² juáh³ hí³ hi³ jun³juáh¹³ Jesús yáh³ Tsá² lɨ́n³ Cristo? Tsá² hí³ bíh¹ tsá² jmu² hniéi² quionh³ Cristo; hi³ hí¹ la³ tɨ³ Jméi² yáh³ dí² jmu² tsú² hi³ tiá² quien², la³ má²quionh³ Jon². 23Jáun² né³, la³jɨ́n³² tsá² jmu² hi³ tiá² quien² Jon² Dió³², jáun² tsá² la³ hí³ tiá² quionh³ yáh³ Jméi² dí²; tɨ³la³ lɨ³ua³ jan² tsá² ton² hi³ má²hen² tɨ³ con² Jon² Dió³² má¹ná¹, jáun² tsá² la³ hí³ má²quionh³ bíh¹ Jméi² dí². 24Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, hmá¹ náh² hñu³ honh² jú¹ chú³² hi³ ca³niéih² náh² jáun² la³jmɨ́¹ ñí¹; quí¹ nɨ́¹juáh³ hi³ ca³hmáh¹ náh² re² hñu³ honh² jáɨ¹³ hi³ ca³niéih² náh² jáun² jmɨ́¹tin², jáun² lɨ́¹³ la³ má²ná¹cunh² jáun² náh² quiúnh¹ Cristo la³ má²quionh³ Jméi² dí². 25Hi³ hnga² hí³ dí² siáh³ má²ca³jmú³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ ziáun² dí² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 26Jáɨ¹³ nɨ́² né³, má²lɨ́²jmú³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² cun³ñí¹ hi³ zian² tsá² hnió³ ma³cau² hnoh². 27Tɨ³la³ má²cuá³ bíh¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ honh² náh², Tsá² ca³cuen³ hí³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiú²uú² hin² lɨ³ hniáh³² hi³ ma³ta² hnoh², quí¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hí³ bíh¹ má²má²ta² hnoh² ca³la³ jɨ́³²; hi³ la³jɨ́³² hi³ má²ta² tsú² jáun² né³ lɨ́³ jmáh³la³ jú¹ tson² bíh¹, quí¹ hí¹ cáun² yáh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² tiá² má²ta² tsú². Hi³ jáun² né³, cuɨ́¹ tiáunh¹ náh² cá²honh¹ quiúnh¹ Cristo la³ cun³ qui³ lɨ́³ jú¹ tson² hi³ má²ca³ma³ta² jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹. 28Hi³ jáun² né³ jón³, cuɨ́¹ tionh¹ náh² cá²honh¹ quiúnh¹ Cristo la³ má²tionh² náh² nɨ́², quí¹ jáun² la³ má²ná¹tioh³ jáun² cáun² tsɨ́³ dí² nɨ́¹ má¹cuanh³² tsú², hi³ jáun² tiá² lɨ³ heh¹ dí² má¹jáun². 29Quí¹ má²ná¹ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ jan² Tsá² chun¹ bíh¹ Tsá² hí³, hi³ jáun² hniáuh³² lɨ³ ñíh¹³ náh² siáh³ hi³ la³jɨ́n³² tsá² jmu² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² bíh¹ má²lɨ́n³ jon² Dió³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\