1 JUAN 3

1Né³² né³, sá¹nɨ́² jɨe³ náh², cónh³ bíh¹ tiá² má²ca³ma³hniau³ dí² Dió³², hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ má²juáh³ máh³ Dió³² hi³ láɨ³ dí² jon² tsú², hi³ tson² bíh¹ cu³tí¹³ má²láɨ³ dí² la³ jáun². Hi³ jáun² tsá² zian² hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² né³, tiú²uú² cuóu³² yáh³ dí², quí¹ hí¹juáh³ hnga² yáh³ Dió³² tiá² ca³lɨ³ cuóun³² tsú². 2Jáun² né³ reh², má²ná¹láɨ³ bíh¹ dí² jon² Dió³² ta³né³², tɨ³la³ cu³ jáun² bíh¹ tiá² má²ca³lɨ³jnia² la³ cun³ hi³ lɨ́¹³ quiú¹³ dí² jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³²; tɨ³la³ né¹ dí² má¹ná¹ hi³ nɨ́¹ má¹jaunh³² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, má¹jáun² má²lɨ́¹³ láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsú² hnga², quí¹ nɨ́¹ má¹jáun² dá² má²neh²¹ dí² tsú² hú¹tá¹ la³ cun³ rón³² jniá³ bíh¹. 3Hi³ jáun² né³, lɨ³ua³ jan² tsá² hu²¹ tsɨ́³ hi³ ma³tí³² Dió³² jáɨ¹³ nɨ́², tsá² la³ hí³ bíh¹ jmu² jɨ² jmɨ́¹ tsɨ́³, la³jmɨ́¹ jɨn² hnga² Jesús. 4Tɨ³la³ la³jɨ́n³² tsá² jmu² tso³ má¹ná¹, tsá² la³ hí³ dá² má²ca³hliánh² ñí¹con² liei²¹ quioh²¹ Dió³² bíh¹, quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² ca³ma³tí³² liei²¹ jáun², jáun² tso³ bíh¹ má²ca³lɨ³ren² tsú². 5Má²ná¹ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ Cristo cuan³ ñí¹ hué²¹ lá² hi³ cua³hin² tso³ quiú¹³ dí², tɨ³la³ hí³ má¹ná¹, hí¹ cáun² tso³ tiá² jmɨ́¹ zia³² yáh³ quioh²¹. 6Hi³ jáun² bíh¹ lɨ³ua³ jan² tsá² tiáunh¹ cá²hon³ quionh³ hí³ dí², tiá² tso³ jmu² yáh³; tɨ³la³ la³jɨ́n³² tsá² jmu² tso³ né³, tiá² má²ca³jɨ́en³² yáh³ tsú² Cristo, hi³ sa³jun³ má²ca³lɨ³ cuóun³² tsú² siáh³ lánh³ lɨ́n³. 7Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³ jón³, hua³hín¹³ náh² jmu³, jáun² hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ ma³cau² hnoh²; quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ chun¹ la³jmɨ́¹ chun¹ hnga² Cristo. 8Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² tso³ má¹na²¹, tsá² la³ hí³ dá² tsá² joh¹ tsá² hláɨnh¹ bíh¹, quí¹ qui³ cónh³ tsá² jmu² tso³ la³ cun³ jmɨ́¹tin² bíh¹ tsá² hláɨnh¹. Ta²¹ jáun² bíh¹ cuan³ Jon² Dió³², hú¹tá¹ hi³ cua³tsunh¹ tá¹³ tsá² hláɨnh¹ bíh¹. 9Hi³ jáun² dá² hí¹ jan² yáh³ tsá² má²lɨ́n³ jon² Dió³² tiá² tso³ jmu², quí¹ la³ cun³ lɨ́³ hi³ má²ca³cué³ Dió³² hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tsú² má²zian². Cun³ñí¹ hi³ má²ca³jmú³ Dió³² hi³ lɨ́n¹³ tsú² jon² bíh¹ Dió³², hi³ jáun² né³, tiú²uú² lɨ́²³ yáh³ jmu³ tsú² tso³. 10Lin¹ lɨ́n²¹ bíh¹ nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² lɨ́n³ jon² Dió³² hi³ hin² lɨ́n³ jon² tsá² hláɨnh¹; quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² jmu² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², jun³juáh¹³ jon² Dió³² yáh³ tsá² la³ hí³, hi³ sa³jun³ jon² yáh³ Dió³² nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² hnio³ raɨnh²¹ siáh³. 11Hi³ jáun² né³, cun³ ca³ta¹ bíh¹ dí² hi³ má¹hnáu³ dí² quiúnh¹ tsá²ján² tsá²ján², la³ cun³ qui³ lɨ́³ jáun² jáɨ¹³ hi³ má²ca³niéih² náh² la³ cun³ jmɨ́¹tin². 12Ha³ tiá² hniáuh³² yáh³ jmú¹³ dí² la³jmɨ́¹ ca³jmú³ hla¹ Caín tsá² jmɨ́¹ joh¹ tsá² hláɨnh¹, hi³ ca³jngɨh³ dá¹jon²¹. Hi³ ¿he³ láɨh³² ca³jmú³ tsú² la³ jáun²? Quí¹ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ jmu² jmáh³la³ hi³ hlah³ bíh¹ Caín, tɨ³la³ raɨnh²¹ tsú² né³, jmɨ́¹ jmu² jmáh³la³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² bíh¹. 13Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³ reh², ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cha³cáun² honh² náh² hi³ hau² náh² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 14Né³² né³, má²né¹ bíh¹ dí² hi³ tiú²uú² láɨ³ yáh³ dí² tsá² ná¹jún¹, tɨ³la³ má²ziáun² dí² hi³ hmaɨ²¹ bíh¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²hno³ dí² raɨnh²¹. Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² hnio³ raɨnh²¹ má¹ná¹, tsá² la³ hí³ dá² ná¹jún¹ bíh¹. 15Quí¹ la³jɨ́n³² tsá² hon² raɨnh²¹, tsá² jngɨh² tsáu² bíh¹ tsá² la³ hí³, hi³ má²ná¹ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ hí¹ jan² tsá² jngɨh² tsáu² tiá² má²lɨ́n³ jan² tsá² má²zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 16Hi³ jáun² bíh¹ má²né¹ dí² he³ lánh³ lɨ́³ hi³ hnio³ tsú² raɨnh²¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ Cristo ca³jɨenh³ hnga² hi³ jún³ hi³ ca³ta¹ dí²; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ siáh³ ca³ta¹ dí² hi³ tiáuh¹ hua³jan²¹ hi³ cué¹³ jmɨ́²chí³ quiú¹³ hi³ ca³tɨn¹ raɨnh²¹ dí². 17Tɨ³la³ né³² né³, nɨ́¹juáh³ jan² tsá² zia³² quioh²¹ ca³jɨ́e³ hi³ zia³² hi³ lɨ³hniauh²³ ñí¹con² raɨnh²¹, tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, já² tiá² mií³ ja³² yáh³ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² raɨnh²¹, ¿ha³ bí¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ hi³ hnio³ tsú² Dió³²? 18Hi³ jáun² né³ jón³, ha³ lɨ́² cuɨ́¹ má¹hno¹ dí² tsáu² jmáh³la³ quionh³ ho³ dí²; tɨ³ re² cuɨ́¹ má¹hno¹ dí² tsáu² hú¹tá¹ jú¹ tson² cun³quionh³ hi³ lin¹ hi³ zia³² hi³ jmu³² bíh¹ dí². 19Jáun² né³, cun³quionh³ hi³ jmú¹³ dí² la³ nɨ́² bíh¹, lɨ́¹³ lɨ³ né¹ dí² hi³ hen² dí² tɨ³ con² jú¹ tson², hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ tsɨ́³ dí² ñí¹ hó²¹ñí¹ Dió³². 20Hi³ uá¹jinh¹ ca³lɨ³ zia³² cáun² tso³ hi³ cha³² hñu³ tsɨ́³ dí², tɨ³ jlánh¹ bí¹ ja³² mií³ tsɨ́³ Dió³² la³ cónh³ bíh¹ tsɨ́³ jnoh¹ hmóu³², quí¹ hí³ bíh¹ ñi³² ca³la³ jɨ́³². 21Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hí¹ cáun² yáh³ tso³ tiá² cha³² hñu³ tsɨ́³ dí² né³ reh², hi³ jáun² lɨ́¹³ bíh¹ niau²¹ tie³ tsɨ́³ dí² ñí¹ hó²¹ñí¹ Dió³², 22jáun² dá² cue³² bíh¹ tsú² lɨ³ua³ cáun² hi³ mɨ³² dí² ñí¹con² tsú², quí¹ ma³ti²¹ bíh¹ dí² héih³² quioh²¹ tsú², jɨ³ hi³ jmu³² bíh¹ dí² siáh³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú². 23Hi³ héih³² hi³ jmu² tsú² jáun² né³, juáh³ hi³ hniáuh³² tanh¹³ dí² ta²¹ Jesucristo Jon² bíh¹ tsú², jɨ³ hi³ má¹hno¹ dí² siáh³ tsá²ján² tsá²ján² la³ cun³ qui³ lɨ́³ jáun² héih³² hi³ ca³jmú³ tsú² jáun². 24Hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² má²tí³² héih³² quioh²¹ Dió³², jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ tiáunh¹ cá²hon³ quionh³ Dió³², hi³ Dió³² né³ cuá³ hñu³ tsɨ́³ tsú² siáh³. Jáun² dá² má²né¹ bíh¹ dí² hi³ má²cuá³ tsú² hñu³ tsɨ́³ dí² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ má²ca³cuen³ tsú² jáun² ñí¹con² dí².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\