1 JUAN 4

1Hnoh² reh², tsá² hnau³ jná¹³, ha³ lɨ́² lɨ́¹ tanh³ náh² ta²¹ lɨ³ua³ jan² tsá² juáh³ hi³ quian³² jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Dió³² hñu³ tsɨ́³, tɨ³la³ quián² náh² tín² hua³hí¹³ nɨ́¹juáh³ tson² quionh³ tsú² Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² ho³ tiá² quionh³. Quí¹ juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsá² tɨ́¹ jáɨn² má²zian² hngá¹máh³ lá², tsá² lɨ́¹ má²cau² hi³ juáh³ hi³ hleh³² cha¹³ Dió³². 2Tɨ³la³ lɨ́¹³ bíh¹ lɨ³ cuóun³² hnoh² tsá² hú¹tá¹ tson² quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² cun³quionh³ la³ lá²: La³jɨ́n³² tsá² juáh³ hi³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo cuan³ hi³ láɨn¹ tsá²mɨ³cuóun² la³ jnoh¹, tsá² la³ hí³ bíh¹ ján¹ tson² quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³². 3Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹ hi³ Jesús cuan³ hi³ dí¹tsáun² né³, jáun² jun³juáh¹³ tsá² quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² yáh³ tsá² la³ hí³; tɨ³la³ tsá² la³ hí³ dá² quian³² jmɨ́²chí³ hi³ jmu² hniéi² quionh³ Cristo bíh¹. Má²ca³niéih² bíh¹ hnoh² hi³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hí³ já³² ñí¹ hué²¹ lá²; tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, má²ngɨ³² bíh¹ tsú² hngá¹máh³ lá². 4Jón³, hnoh² bíh¹ má²ná¹lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ Dió³², hi³ jáun² dá² má²ca³quɨnh¹ bíh¹ náh² jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² jë¹ Dió³² tɨ́¹jáɨ² hí³; quí¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ pin³ Tsá² cuá³ hñu³ honh² hnoh² la³ cónh³ bíh¹ tsá² zian² hí³ quionh³ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 5Quí¹ qui³ cun³ tsá² zian² ja¹ quioh²¹ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² bíh¹ tɨ³² tɨ́¹jáɨ² hí³, hi³ jáun² dá² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ hleh³² tsú²; hi³ jáun² tsá² hí³ né³, náɨ³² jë¹ tsú². 6Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, ná¹láɨ³ dí² tsá² joh¹ Dió³² bíh¹. Hi³ jáun² tsá² má²cuóun³² Dió³² né³, náɨ³² bíh¹ jáɨ¹³ hi³ hléh¹ dí². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² joh¹ Dió³² né³, tiá² náɨ³² yáh³ tsú² jáɨ¹³ hi³ hléh¹ dí². Hi³ jáun² né³, la³ nɨ́² bíh¹ lɨ³ cuóun³² dí² tsá² quionh³ Jmɨ́²chí³ Tsá² má²ta² jú¹ tson², jɨ³ tsá² quionh³ jmɨ́²chí³ má²cau² nɨ́² siáh³. 7Hnoh² reh² tsá² hnau³ jná¹³, hniáuh³² bíh¹ má¹hno¹ dí² tsá²ján² tsá²ján², quí¹ hi³ ná¹hnáu³ dí² jáun² dá² ja³² ñí¹con² Dió³² bíh¹. Hi³ jáun² bíh¹ la³jɨ́n³² tsá² hnio³ raɨnh²¹ lɨ́n³ jon² Dió³² hi³ cuóun³² tsú² siáh³ Dió³². 8Tɨ³la³ tsá² tiá² hnio³ raɨnh²¹ má¹ná¹, jun³juáh¹³ tsá² má²ca³lɨ³ cuóun³² Dió³² yáh³ tsá² la³ hí³, quí¹ Dió³² dá² jan² Tsá² hniau³ bíh¹. 9Quí¹ cun³quionh³ hi³ ca³zen³ Dió³² Jon² Tsá² jan² tán¹ ca³ma³jnia³² tsú² hi³ lin¹ hi³ hniau³ dí² tsú², hi³ jáun² lɨ́¹³ ziáun² dí² hi³ hmaɨ²¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ tá¹³ hí³ dí². 10Hi³ jáun² lɨ³ né¹ dí² ha³ cónh³ tí³ hi³ hniau³ dí² Dió³², quí¹ jun³juáh¹³ jnoh¹ yáh³ tín² ca³má¹hno¹ Dió³², quí¹ hnga² bíh¹ tsú² tín² ca³ma³hniau³ jnoh¹ la³ñí¹, hi³ ca³cuen³ tsú² Jon² hi³ jún³ cha¹³ dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ hin³ tso³ quiú¹³ dí². 11Hnoh² reh² tsá² hnau³ jná¹³ lɨ́n³², nɨ́¹juáh³ la³ jáun² má²ca³ma³hniau³ dí² Dió³², jáun² ja³bí¹ la³ jáun² uá²jaɨ³² hniáuh³² má¹hno¹ jnoh¹ siáh³ tsá²ján² tsá²ján². 12Uá¹jinh¹ tson² bíh¹ hi³ hí¹ jan² tiá² hin² má²ca³jɨ́en³² Dió³², cun³ jáun² cuá³ bíh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³ dí² nɨ́¹juáh³ hi³ hno³ dí² tsá²ján² tsá²ján². Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ Tsá² qui³ hniau³ dí² hí³ né³ cuá³ hñu³ tsɨ́³ dí², hi³ jáun² bíh¹ lɨ́²³ má¹hno¹ dí² tsá²ján² tsá²ján² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³. 13Cun³ né¹ bíh¹ dí² hi³ má²tiáuh¹ dí² cá²hon³ quiúnh¹ Dió³², hi³ Dió³² siáh³ má²cuá³ hñu³ tsɨ́³ jnoh¹ cun³ñí¹ hi³hliá² Dió³² má²ca³cuen³ Jmɨ́²chí³ joh¹ ñí¹con² dí². 14Hi³ jáun² bíh¹ cue³² jnoh¹ jú¹ tson², quí¹ jnoh¹ bíh¹ tsá² ca³neh²¹ Jon² Dió³² Jméi² dí², Tsá² ca³zen³ tsú² hí³ hi³ lión³² tsá² zian² hngá¹máh³ lá². 15Lɨ³ua³ jan² tsá² juáh³ hi³ Jesús bíh¹ Jon² Dió³², zian² bíh¹ Dió³² quionh³ tsá² hí³, hi³ jáun² tsá² hí³ zian² siáh³ quionh³ Dió³². 16La³ jáun² bíh¹ má²ca³lɨ³ né¹ dí² jɨ³ hi³ má²nio² siáh³ cáun² tsɨ́³ dí² hi³ Dió³² hniau³. Quí¹ Dió³² bíh¹ lɨ́n³ jan² Tsá² hniau³; hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² hnio³ tsáu² jɨ³ Dió³² nɨ́², tsá² la³ hí³ bíh¹ má²zian² quionh³ Dió³², hi³ jáun² Dió³² zian² siáh³ quionh³ tsá² la³ hí³. 17Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ hniau³ dí² Dió³² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³, hi³ jáun² tiá² juénh¹³ yáh³ dí² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ ca³ra³tsa² dí² tsú² héih³²; quí¹ jnoh¹ ná¹láɨ³ tsá² zian² quionh³ Dió³² ñí¹ hué²¹ lá² ca³la³ cun³ rón³² lɨ́n³ hnga² Cristo. 18Tiá² lin¹ zia³² jáɨ¹³ hi³ juénh² dí² ñí¹con² jan² tsá² hú¹tá¹ hniau³ dí², quí¹ cun³ quin²³ bíh¹ tɨ³ có³² hi³ jmɨ́¹ hú¹ cóh²¹ tsɨ́³ dí² cun³quionh³ hi³ hniau³ dí² tsú² jáun². Jáun² jan² tsá² hú¹ cóh²¹ tsɨ́³ né³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² má²má²tso² tsɨ́³, cun³ñí¹ hi³ tiá² má²nio² cáun² tán¹ tsɨ́³ tsú² hi³ Dió³² hniau³. 19Hnga² bíh¹ tín² Dió³² ca³ma³hniau³ dí² la³ñí¹, hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ jnoh¹ siáh³ má²hno³ dí² tsú². 20Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² juáh³: “Jná¹³ hno³ Dió³²”, já² hon² bíh¹ tsú² raɨnh²¹ má¹lɨ³² jáun², jáun² tsá² la³ hí³ dá² jan² tsá² tɨ́¹ jáɨn² bíh¹. Quí¹ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ hnio³ yáh³ tsú² raɨnh²¹ tsá² jɨ́en³², jáun² né³, ha³ bíh¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ juáh³ tsú² hi³ hnio³ Dió³² jan² Tsá² tiá² má²ca³jɨ́en³² tsú². 21Quí¹ hnga² Cristo bíh¹ má²ca³cué³ héih³² lá²: “Nɨ́¹juáh³ tsá² hnio³ Dió³², ja³bí¹ la³ jáun² hniáuh³² ma³hnio³ tsú² siáh³ raɨnh²¹”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\