1 JUAN 5

1Hi³ jáun² né³, lɨ³ua³ jan² tsá² taunh³² ta²¹ hi³ Jesús bíh¹ lɨ́n³ Cristo, tsá² la³ hí³ bíh¹ má²lɨ́n³ jon² Dió³². Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² hnio³ jan² jméi² tsá¹míh¹, ja³bí¹ hnio³ tsú² siáh³ jɨ³ tsá¹míh¹ jon² tsá² hí³. 2Jáun² nɨ́¹juáh³ la³ má²hno³ jáun² dí² Dió³², hi³ la³ má²ma³ti²¹ jáun² dí² siáh³ la³ cun³ héih³² hi³ jmu² tsú² ñí¹con² dí², jáun² né¹ bíh¹ dí² hi³ ja³bí¹ má²hno³ dí² siáh³ jɨ³ jón²zɨ́h¹ Dió³². 3Quí¹ nɨ́¹juáh³ hi³ má²hno³ dí² Dió³², jáun² má²hniáuh³² má¹ti²¹ bíh¹ dí² la³ cun³ héih³² hi³ jmu² tsú²; hi³ héih³² hi³ jmu² tsú² jáun² né³, tiá² lɨ́³ yáh³ cáun² liá¹ héi², 4quí¹ la³jɨ́n³² tsá² má²lɨ́n³ jon² Dió³² cah²³ bíh¹ jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² tiá² quiú² tiá² jéin²³ Dió³². Hi³ jáun² hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹ dí² jmu² hi³ tiau²³ dí² ñí¹con² tsá² tiá² quiú² tiá² jéin²³ hí³ Dió³². 5Hi³ jáun² né³, lɨ³ua³ jan² tsá² taunh³² ta²¹ hi³ Jesús bíh¹ Jon² Dió³², tsá² la³ hí³ bíh¹ cah²³ jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² tiá² jéin²³ hí³ Dió³². 6Jáun² né³, jmɨ́¹ cuan¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo ca³lɨ³ lin¹ cun³quionh³ jmáɨ² jɨ³ cun³quionh³ jmɨ²; jáun² jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ cáun³ jmáɨ² yáh³ tsú², quí¹ ja³bí¹ jmɨ́²hán¹ yáh³ tsú² ca³táɨn³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun². Hi³ hnga² Jmɨ́²chí³ Chun¹ lɨ́n³ Tsá² nau³² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́², quí¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hí³ bíh¹ siáh³ Tsá² qui³ cun³ hɨe³² jú¹ tson². 7[Zian² gáun³ Tsá² nau³² jáɨ¹³ hñu³mɨ³cuú² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́²: Jméi² dí², Tsá² lɨ́n³ Jáɨ¹³, jɨ³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ nɨ́² siáh³; hi³ jan² tán¹ tsáu² bíh¹ lɨ́n³ Tsá² gáun³ hí³. 8Hi³ ñí¹ hué²¹ lá² siáh³] zia³² hnɨ³² juɨ³² ñí¹ ja³² jú¹ tson²: ñí¹con² Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³², la³ má²quionh³ jmáɨ², jɨ³ jmɨ² nɨ́² siáh³; hi³ tá¹ tun³ nɨ́² né³, la³ má²quionh³ Jmɨ́²chí³ tiáunh¹ cá²hon³ cu³tí³. 9Nɨ́¹juáh³ né³² cánh³ bíh¹ héi¹³ dí² jú¹ tson² hi³ zih³² tsáu² ñí¹ hué²¹ lá², tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² héi¹³ dí² jú¹ tson² hi³ zih³² Dió³², quí¹ jú¹ tson² jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ bí¹ quien². Hi³ jú¹ tson² jáun² né³, hi³ ca³tɨn¹ Jon² bíh¹ Dió³². 10Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² tanh² ta²¹ Jon² Dió³², tsá² la³ hí³ bíh¹ hu²¹ jú¹ tson² nɨ́² hñu³ tsɨ́³ hnga²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² ta²¹ tanh² Dió³² má¹na²¹, tsá² la³ hí³ dá² jmu² hi³ Dió³² lɨ́n³ jan² tsá² tɨ́¹ jáɨn² bíh¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ tiá² ta²¹ taunh³² tsú² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³zíh³ jáun² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ Jon². 11Hi³ lá² bíh¹ jú¹ tson² hi³ má²ca³zíh³ Dió³²: Hi³ má²ca³cué³ tsú² jáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ ziáun² dí² cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ ziáun² dí² jáun² cun³ jmɨ́¹hi³nio² né³, ca³lɨ³zia³² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jon² bíh¹ Dió³². 12Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² tanh² ta²¹ Jon² Dió³², lɨ́¹³ bíh¹ zian² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² ta²¹ tanh² Jon² Dió³² né³, cun³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ zian² tsá² la³ hí³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 13Jáun² né³, cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² tsá² tanh²³ náh² ta²¹ Jon² Dió³², hi³ jáun² lɨ³ ñíh¹³ náh² hi³ má²zian² náh² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 14Má²nio² cáun² tsɨ́³ dí² ñí¹con² Dió³² hi³ lɨ³ua³ cáun² hi³ mɨ́¹³ dí² ñí¹con² tsú², jáun² náɨ³² bíh¹ tsú² jáɨ¹³ quiú¹³ dí² nɨ́¹juáh³ hi³ mɨ́¹³ dí² la³ cun³ hi³ qui³ tɨ³² tsɨ́³ tsú² hnga². 15Jáun² né³, la³jmɨ́¹ né¹ dí² jáun² hi³ Dió³² náɨ³² jáɨ¹³ hi³ lienh¹ dí², hi³ jáun² ja³bí¹ né¹ bíh¹ dí² hi³ má²ca³héi¹³ dí² la³ cun³ hi³ ca³mɨ́¹³ dí² ñí¹con² tsú². 16Né³² né³, nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² ca³jɨ́en³² raɨnh²¹ hi³ jmu² cáun² tso³ hi³ tiá² lɨ́¹³ zeh³ ñí¹ hmú²¹, jáun² hniáuh³² liéinh³² tsú² Dió³² bíh¹, hi³ jáun² Dió³² cué³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsá² hí³, nɨ́¹juáh³ hi³ tso³ jáun² lɨ́³ cáun² tso³ hi³ tiá² lɨ́¹³ zeh³ ñí¹ hmú²¹. Zia³² bíh¹ tso³ hi³ lɨ́¹³ zeh³ ñí¹ hmú²¹, tɨ³la³ tiá² jmu² yáh³ jná¹³ héih³² hi³ liéinh³² tsú² Dió³² ca³tɨ²¹ tso³ la³ jáun². 17La³jɨ́³² hi³ hlah³ bíh¹ lɨ́³ tso³; tɨ³la³ zia³² bíh¹ tso³ hi³ tiá² lɨ́¹³ zeh³ ñí¹ hmú²¹. 18Má²né¹ dí² hi³ jɨ³lɨn² tsá² má²ca³ma³jnia² Dió³² cáun² hi³ hmaɨ²¹ tiá² tso³ jmu² yáh³; quí¹ tɨ³la³ Jon² Dió³² jmu² hua³hí¹³ tsá² hí³, hi³ jáun² tiá² tie³ tsá² hláɨnh¹ cuo². 19Ja³bí¹ né¹ dí² hi³ má²láɨ³ dí² tsá² joh¹ Dió³², tɨ³la³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² né³, tionh² jo³cuo² tsá² hláɨnh¹ bíh¹. 20Ja³bí¹ la³ jáun² né¹ dí² hi³ má²cuán² Jon² Dió³², hi³ hí³ bíh¹ má²ca³ma³ta² dí² hi³ ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ lɨ³ cuóun³² dí² Dió³² Tsá² cu³tí³ zian². Hi³ jáun² né³, jnoh¹ bíh¹ hú¹tá¹ cu³tí³ má²tiauh² dí² cá²hon³ quiúnh¹ Tsá² cu³tí³ zian² hí³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²tiauh² dí² cá²hon³ quiúnh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo Jon² tsú². Hí³ bíh¹ dí² lɨ́n³ Dió³² Tsá² cu³tí³ zian², hi³ hí³ bíh¹ Tsá² jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsáu² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 21Jáun² né³ jón³, ha³ lɨ́² lɨ́¹ ma³quien¹³ náh² cáun² hi³ siáh³ cha³ jmɨ́¹ má¹quien¹³ náh² Dió³². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\