1 PEDRO 2

1Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, chá¹ náh² tɨ³ có³² la³jɨ́³² ñí¹ hi³ hlah³; ha³ lɨ́²uú² ma³can¹³ náh² tsáu², sa³jun³ hniáuh³² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹, hi³ sa³jun³ hniáuh³² uóu³² honh² náh², hi³ sa³jun³ hniáuh³² tú¹ hion¹³ náh² siáh³ tsáu². 2Tɨ³la³ hnoh² dá² hniáuh³² jmúh¹³ la³jmɨ́¹ jmu² jan² dáɨn² cun³ ca³lɨ³zian² bíh¹ hi³ hniá¹ jmɨ́² tiuh²¹; quí¹ cun³quionh³ hi³ hniá¹ hnoh² húh¹³ jmɨ́² tiuh²¹ hngó³², la³ cun³ jmɨ́² tiuh²¹ hi³ cue³² pí³ ñí¹con² jmɨ́²chí³ quián¹³ hnoh², hi³ jáun² bíh¹ cuóun¹³ náh² jɨ³ hi³ lɨ́¹³ liáun³ náh² siáh³, 3quí¹ hnoh² bíh¹ má²ca³lɨ³tsɨn² náh² hi³ Tɨ³² Juo¹³ dí² jan² Tsá² chun¹ bíh¹. 4Hi³ jáun² né³, ma³janh² náh² tɨ³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cá² máɨ³ quɨ́n¹, tɨ³la³ quɨ́n¹ liéih³² má¹ná¹; quɨ́n¹ hi³ ca³quiáh³ Dió³² hi³ lɨ́³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien², uá¹jinh¹ tsáu² tiá² quiú² tiá² jéih³². 5Ja³bí¹ hnoh² uá²jaɨ³² ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ quɨ́n¹ hu²¹ jmɨ́²chí³, hi³ jmúh³² Dió³² ta²¹ hi³ lɨ́¹³ hná¹ hiah³² cuáh³² quioh²¹ hi³ lɨ́³ jáun² cun³quionh³ jmɨ́²chí³; jɨ³ hi³ lɨ́n¹³ náh² siáh³ cu³ nió³ mí²tsáu² tsá² ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³², tsá² zia³² hi³ ná¹jéinh²³ náh² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. Hi³ Dió³² né³ cun³ tɨ²¹ bíh¹ tsɨ́³ la³ cun³ hi³ jéinh¹³ náh² jáun² cun³quionh³ jmɨ́²chí³ quián¹³. 6Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, rá¹juáh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² la³ lá²: Tsɨ³ máh³ Sión chan²¹ jná¹³ jan² Tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ quɨ́n¹ hi³ hu²¹ cuoh¹ jmɨ́h¹ hiah³², cá² máɨ³ quɨ́n¹ ná¹quiáh¹ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien²; nɨ́¹juáh³ tsá² tanh² ta²¹ tsá² hí³ né³, cónh³ tiá² chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ tá¹zanh¹ tsú² ñí¹ hua³heih²¹. 7Hi³ jáun² ñí¹con² hnoh² tsá² táunh²³ ta²¹ né³, quien² lɨ́n³² bíh¹ quɨ́n¹ jáun²; tɨ³la³ ca³tɨn¹ tsá² tiá² ta²¹ taunh³² má¹ná¹, lɨ́²tí³ bíh¹ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí², hi³ juáh³ la³ lá²: Quɨ́n¹ hi³ tiá² ca³jeih²¹ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² hiah³², ti³tsóh³dí¹ quɨ́n¹ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ hu²¹ cuoh¹ jmɨ́h¹ hiah³². 8Hi³ ja³bí¹ lɨ́²tí³ siáh³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² la³ lá²: Hí³ bíh¹ lɨ́n¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hi³ lɨ́¹ quí² lɨ́¹ hinh³² tsáu², quɨ́n¹ jmu³ hi³ quɨnh³ tsáu². Tsá² lɨ́¹ quí² lɨ́¹ hinh³² quɨ́n¹ jáun² né³, quí² hinh³² cun³ñí¹ hi³ jmu² la³ uá¹ tiá² náɨ³² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² bíh¹; quí¹ cun³ jáun² má²lɨ́²zeh³ Dió³² yáh³ tsú² hi³ quiunh²¹ la³ jáun². 9Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, ná¹lɨ́n³ náh² cu³ nió³ tsá² má²ná¹quiánh¹, tsá² má²ná¹lɨ́n³ mí²tsáu² tsá² ná¹jmu² ta²¹ ñí¹con² Tsá² lɨ́n³ hí³ Re²¹. Ná¹lɨ́n³ náh² siáh³ cu³ nió³ tsá² má²ná¹hlánh¹ joh¹ Dió³², tsá² má²ná¹chan¹ hi³ ca³tɨn¹ tsú². Ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́² bíh¹ ca³quianh³ hnoh² Dió³², hi³ jáun² ca³tɨn¹ hnoh² cuá¹ngáɨ¹ jáɨ¹³ hi³ ca³tɨ²¹ ta²¹ cáu² jueh³² quioh²¹ Dió³², Tsá² ca³te³ náh² hí³ jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ tionh¹ hnoh² jáun² ñí¹ já¹niéi² hi³ ca³nga² hnoh² tɨ³ ñí¹ tie³ joh¹. 10Jmɨ́¹tin² tiá² jmɨ́¹ tionh¹ yáh³ náh² jo³cuo² Dió³², tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, má²ná¹lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ tsú². Jmɨ́¹tin² ha³ tiá² ca³taunh² yáh³ hnoh² Dió³² hó¹ñí¹, tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, Dió³² má²ja³² mií³ tsɨ́³ ñí¹con² hnoh². 11Hi³ jáun² né³ reh² tsá² hnau³ jná¹³, tsá² ná¹lɨ́n³ náh² tsá² hué³² siáh³ tá¹la³ tionh² náh² cheih³² ñí¹ hɨ́n¹³, tsá² zian² náh² la³juah²¹ dúh¹ tsá² lɨ́¹ ñi³tú¹ ñi³lɨn¹³, hlɨ́¹ lieh¹ jná¹³ hnoh² hi³ chú³² tiá² má¹tih²¹ náh² la³ cun³ hi³ dí¹quian¹ cuá² tanh¹ náh² jmu³, quí¹ hi³ jáun² dá² tɨ³ jmu² hniéi² quionh³ jmɨ́¹ honh² bíh¹ náh². 12Jmu³ náh² chun¹ ja¹ tsá² tiá² Dió³² má²cuóun³²; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ ma³quien² tsá² hí³ Dió³² nɨ́¹ má¹jaunh³² Dió³² hi³ ja³quiaun² jú¹ tson², quí¹ cun³ñí¹ hi³ jɨ́e³ tsú² hi³ chu²¹ hi³ jmuh³² hnoh² jáun², uá¹jinh¹ tsá² hí³ cáun² lɨ́¹ ná¹hleh³² hlah³ quián¹³ hnoh² ta³né³², hi³ ná¹jɨ́e³² tsú² hnoh² la³juah²¹ dúh¹ tsá² hláɨh¹ tsá² hon². 13Né³² né³, cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², tianh³² náh² ta²¹ ca³la³ jɨ́n³² tsá² ná¹ho² ta²¹, tsá² má²ca³chan³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², la³ñí¹ la³ján³ tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ záu² jáɨ¹³ hi³ cuá¹ho² tsú². Ja³bí¹ la³ jáun² hniáuh³² tanh¹³ náh² ta²¹ 14tsá² ho² ta²¹ hi³ zen² tsá² hí³, hi³ ma³tson¹³ tsú² tsá² hláɨh¹ tsá² hon², jɨ³ hi³ hleh³² tsú² siáh³ re² hi³ ca³tɨn¹ tsá² jmu² hi³ chu²¹. 15Quí¹hliá² Dió³² hnió³ hi³ cun³quionh³ hi³ jmúh¹³ hnoh² hi³ chu²¹, lɨ́¹³ jnɨ́³² ho³ tsá² cáun¹ te³, tsá² cáun² lɨ́¹ hleh³² jmáh³la³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ chin² chí¹ hmóu³². 16Ma³zián¹³ náh² la³jmɨ́¹ zian² tsá² má²ca³liáun³ ñí¹con² lɨ³ua³ cáun² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ zaunh³ tiá³ quioh²¹; tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ jmúh¹³ náh² hi³ hlah³ yáh³ má¹ná¹ quí¹hliá² cun³ñí¹ hi³ zian² náh² jáun² re² tɨn². Tɨ³ re² jmu³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹lɨ́n³ náh² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹ Dió³² bíh¹. 17Tianh³² náh² ta²¹ ca³la³ jɨ́n³² tsáu². Ma³hno¹ náh² tsá² reh², jmu³ náh² juénh² ñí¹con² Dió³², hi³ tianh³² náh² siáh³ ta²¹ tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹. 18Hi³ hnoh² tsá² lɨ́n³ náh² quian²¹ né³, tianh³² náh² ta²¹ re² lɨ́n³² tsá² lɨ́n³ juóuh³² náh²; tɨ³la³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ tsá² chun¹ yáh³, sa³jun³ jmáh³la³ tsá² ngɨ²³ jáɨ¹³, tɨ³la³ la³jɨ́n³² jɨ³ tsá² hian² tsɨ́³ bíh¹. 19Quí¹ hi³ jáun² bíh¹ jmu³ hi³ tá¹zanh¹ tsú² re², nɨ́¹juáh³ hi³ má²tso² tsú² tsɨ́³ cáun² hi³ tiá² jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ bíh¹, cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú² má²hniá¹ jmáh³la³ hi³ ca³tɨn¹ Dió³². 20Quí¹ tiá² lin¹ ñí¹ quien² yáh³ hi³ cueh¹³ hnoh² honh² ja¹ la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² nɨ́¹juáh³ cun³ñí¹ hi³ la³ ca³jmuh³ hi³ hlah³ bíh¹ hnoh², quí¹ cun³ ca³tɨn¹ bíh¹ hnoh² má¹tsoh¹ honh² nɨ́¹juáh³ la³ jáun². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ la³ ná¹tion²³ náh² honh² ja¹ la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² hi³ ca³lɨ³ zia³² cun³ñí¹ hi³ jmuh³² náh² hi³ chu²¹ né³, hi³ jáun² bíh¹ jmu³ hi³ tá¹tonh¹ hnoh² re² ta³ ñí¹ Dió³². 21Cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́² bíh¹ ca³te³ hnoh² Dió³², quí¹ Cristo má²ca³ma³tso² tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh², hi³ ca³quiú² tsú² cáun² nóh³², hi³ jáun² la³ jáun² hniáuh³² ñí¹táunh¹ hnoh² la³jmɨ́¹ ca³ngɨ́³ hnga² tsú². 22Hí³ dí² né³, hí¹ cáun² yáh³ tso³ tiá² ca³jmú³, hi³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² ca³hué² siáh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² ho³ tsú². 23Jmáɨ¹ hi³ tɨ́² tú² tɨ́² hiáu³² tsáu² quioh²¹ tsú² ha³ tiá² tɨ́² jin²³ yáh³ tsú² tsá² hí³; jmáɨ¹ hi³ tɨ́² jmu² tsáu² hi³ má²tso² tsú² tsɨ́³, ha³ tiá² tɨ́² jeinh³² yáh³ tsú² ñí¹con² tsá² hí³, tɨ³la³ jo³cuo² Dió³² bíh¹ ca³chan³ tsú² hnga², Tsá² rá²tsɨ³² héih³² la³ cun³ ca³tɨ²¹. 24Hnga² bíh¹ Cristo ca³caun² tso³ quiú¹³ dí² cun³quionh³ hi³ ca³jɨ́enh³ tsú² jáun² ngú³ quioh²¹ hi³ jún³ ñí¹ crei²¹, quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ jún³ dí² ca³tɨ²¹ tso³, hi³ jáun² lɨ́¹³ má¹ziáun¹³ dí² la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³². Hí³ dá² ca³cuu³ ca³jmɨ́³ quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ lan¹³ hnoh² bíh¹. 25Hnoh² jmɨ́¹ ñi³táunh¹ náh² jmɨ́¹tin² la³jmɨ́¹ ñi³táunh¹ já¹ziáh² má²já²cuɨn³; tɨ³la³ ta³né³² né³, má²cá²jính³² náh² tɨ³ ñí¹con² Cristo Tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh², Tsá² tanh² hó¹ñí¹ jmɨ́²chí³ quián¹³ náh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\