1 PEDRO 3

1Ja³bí¹ hnoh² siáh³ tsá²mɨ³ tsá² má²ca³jenh² cuonh² náh², tianh³² náh² ta²¹ tsá²ñuh² ñí²cuoh² náh². Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ zian² ma³ jan² tsá²ñuh² hí³ hi³ tiá² ta²¹ taunh³² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², lɨ́¹³ bíh¹ niau²¹ cáun² tsɨ́³ tsú² ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ má²jɨ́e²³ tsú² he³ lánh³ rón³² má²zian² hnoh²; ca³la³ hí¹juáh³ tiú²uú² jáɨ¹³ hniauh³ yáh³ 2cun³ñí¹ hi³ jɨ́e²³ tsú² hi³ jlánh¹ má²chun¹ ñí²cuo² jɨ³ hi³ jlánh¹ má²taunh² ta²¹. 3Cha³ jmɨ́¹ jmúh¹³ náh² hɨ³² lɨ́n³² honh² hi³ jmah²¹ náh² re² lɨ́n³² tɨ³ coh³, la³ cun³ hi³ jmouh³² tsú² re² lɨ́n³² chí¹, ho³ hi³ háɨ³² tsú² mí¹ñí² pih²¹ zɨ́n³ tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́² quioh²¹, ho³lá²dá² hi³ quɨh³² tsú² hmɨh³² jlánh¹ chú³² jniá³, 4tɨ³ quien² bíh¹ jmúh¹³ náh² cú²jueh³² hi³ chú³² jniá³ hñu³ honh² náh². Juenh² honh² náh² ma³zián¹³, hi³ tiá² hniéi² hnáuh² náh², quí¹ hi³ jáun² bíh¹ tiá² lɨ́¹ tsa³hín³; quí¹ quien² lɨ́n³² bíh¹ ñí¹con² Dió³² hi³ ma³zian² tsú² la³ nɨ́². 5Quí¹ la³ nɨ́² bíh¹ jmɨ́¹ jmah³² tsá²mɨ³ tsá² jmɨ́¹ ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³², tsá² jmɨ́¹ zian² cá²jmáɨ¹; tsá²mɨ³ hí³ jmɨ́¹ ná¹hen² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³² jɨ³ hi³ jmɨ́¹ tanh² tsú² siáh³ ta²¹ tsá²ñuh² ñí²cuo². 6La³ nɨ́² bíh¹ ca³jmú³ hla¹ Sara, hi³ ca³tanh² ta²¹ hla¹ Há²bran²¹ ñí²cuo² jɨ³ hi³ ca³záɨh³ tsú² siáh³ Há²bran²¹ hí³: “Hnú², juóu³² jná¹³”. Ja³bí¹ hnoh² siáh³ lɨ́¹³ lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ hla¹ tsá²mɨ³ hí³ cun³quionh³ hi³ jmuh³² náh² hi³ chu²¹, hi³ hí¹ cú¹pih²¹ tiá² cú² tiá² juénh² náh². 7Ja³bí¹ hnoh² siáh³ tsá²ñuh², cuɨ́¹ lɨ́n³ náh² tsá² ngɨ²³ jáɨ¹³ hi³ ñíh¹ náh² lánh³ zian² tsá²mɨ³ ñí²cuoh² náh². Jmu³ náh² quien² tsú² la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ tsú², jun³juáh¹³ jmáh³la³ hliá² hi³ jlánh¹ háɨnh¹³ tsáunh¹ yáh³ tsá²mɨ³, tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ ca³ja³ mií³ tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² tá¹ gon³ bíh¹ hnoh², hi³ jáun² cáun² jáɨ¹³ bíh¹ ca³jmú³ tsú² ñí¹con² hnoh² hi³ lɨ́¹³ zian² náh² cun³ jmɨ́¹hi³nio². Jmu³ náh² la³ nɨ́², hi³ jáun² tiá² zia³² hi³ chí¹cuú² chí¹jnáɨ²³ nɨ́¹ má¹ca³lienh¹ náh² Dió³². 8Jáun² ñí¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ nɨ́² né³, la³ lá² bíh¹ lɨ́³, hi³ hniáuh³² má¹zián¹³ náh² hi³ ná¹tioh³ cáun² honh² náh² jɨ³ hi³ lɨ́n¹³ náh² la³juah²¹ dúh¹ hi³ lɨ³ quián¹³ hmóu³² náh² nɨ́¹juáh³ lɨ³ua³ cáun² hi³ ca³lɨ³ quioh²¹ tsá² siánh³; hi³ ná¹hnáu³ náh² la³ cun³ ca³tɨ²¹ hi³ renh² náh². Hniáuh³² ja³² mií³ honh² náh² siáh³, hi³ lɨ́n³ náh² tsá² tiá² cáun² lɨ́¹ jmu² quien² hnga². 9Ha³ lɨ́² jéinh¹ náh² hi³ hlah³ ñí¹con² tsá² jmu² hlah³, sa³jun³ quiú¹ jin¹³ náh² tsá² quiú² je²³. Cha³ jmɨ́¹ jmúh¹³ hnoh² la³ nɨ́² né³, tɨ³ re² bíh¹ má¹mieh¹³ náh² tsá² hí³, quí¹ Dió³² má²ca³te³ hnoh² hi³ héih¹ náh² hi³ ma³mieh² bíh¹ tsú². 10Quí¹ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí²: Tsá² hnió³ zian² hiún² tsɨ́³ jɨ³ hi³ zian² siáh³ re² tɨn², hniáuh³² jmu³ hua³hí¹³ bíh¹ tsú² zɨ́h¹ hi³ jáun² tiá² hléh³² jú¹ hlah³, jɨ³ hi³ hua³hín¹³ tsú² ho³ siáh³ hi³ jáun² tiá² hléh³² jú¹ tɨ́¹jáɨ². 11Cha³ jmɨ́¹ jmu³ tsú² hi³ hlah³, hniáuh³² jmu³ tsú² jmáh³la³ hi³ chu²¹ bíh¹, hi³ hniáuh³² hnauh¹³ tsú² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ he³ lánh³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ quioh²¹. 12Quí¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² tanh² hó¹ñí¹ tsá² chun¹ bíh¹, hi³ náɨ³² tsú² siáh³ he³ hiú² mɨ³² tsá² hí³; tɨ³la³ ñí¹con² tsá² jmu² hi³ hlah³ né³, tɨ³ có³² bíh¹ háɨ³² tsú² ñí¹. 13¿Hin² dá² tsánh² lɨ́¹³ jmoh³ hnoh² hian² tsɨ́³ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² dí¹quian¹ hnoh² jmúh¹³ hi³ chu²¹? 14Tɨ³la³ cun³ jáun² lɨ³ zia³² bíh¹ hi³ chu²¹ quián¹³ hnoh² uá¹ cun³ ca³ma³tsoh¹ náh² honh² cun³ñí¹ hi³ jmuh³² hi³ chu²¹. Ha³ lɨ́² jmú² náh² juénh² ñí¹con² hí¹ jan² tsáu², hi³ sa³jun³ hniáuh³² hú¹ cóh²¹ honh² náh², 15tɨ³la³ jmu³ náh² hi³ quien² Cristo hñu³ honh² náh² la³ cun³ ca³tɨ²¹ hi³ lɨ́n³ tsú² Juo¹³ dí². Jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² hniáuh³² tiáunh¹ náh² hua³jan²¹ hi³ ngáɨh¹ náh² jë¹ ca³la³ jɨ́n³² tsá² nga² jú¹ tson² ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ ná¹hé² ná¹janh³² hnoh² jáun²; 16tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, jun³juáh¹³ hniáuh³² jmúh¹³ quien² yáh³ hnoh², quí¹ tsá² hí³ bíh¹ tɨ³ hniáuh³² jmúh¹³ hnoh² quien². Jmu³ náh² jmáh³la³ hi³ lɨ³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ honh² náh²; hi³ jáun² tsá² hleh³² hlah³ ca³tɨ²¹ hi³ chu²¹ hi³ jmuh³² náh² jáun² cun³ñí¹ hi³ tanh²³ náh² ta²¹ Cristo né³, lɨ́¹³ lɨ³ heh³ cun³quionh³ jë¹ hmóu³². 17Jáun² né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ re² hi³ má²tso² tsú² tsɨ́³ cun³ñí¹ hi³ jmu² hi³ chu²¹ nɨ́¹juáh³ la³ jáun² la³ hnió³ Dió³², la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmu³ tsú² hi³ hlah³. 18Quí¹ hnga² Cristo, jan² Tsá² tiá² tso³ ren² bíh¹ ca³jun³ cha¹³ tsá² ná¹ren² tso³. Cu³ jéin³² la³ lá² bíh¹ ca³jun³ tsú² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ tso³ quiú¹³ dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ jáu³² tsú² hnoh² tɨ³ ñí¹con² Dió³². Ca³jun³ tsú² la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ jmɨ́¹ dí¹ngú³ tsú², tɨ³la³ ca³jenh¹³ tsú² siáh³ la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ lɨ́n³ tsú² jmɨ́²chí³. 19Hi³ jáun² tá¹la³ ca³lɨn³ tsú² jáun² jmɨ́²chí³ né³, ñéi¹ tsú² hi³ ca³ñí¹hléh² jáɨ¹³ ñí¹con² jmɨ́²chí³ tsá² jmɨ́¹ ná¹tson³. 20Tsá² jmɨ́¹ ná¹tson³ hí³ né³, tsá² tiá² ca³jmú³ nieh³ cá²jmáɨ¹ lɨ́n²¹, jmáɨ¹ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² juenh² lɨ́n³² tsɨ́³ hi³ cuá¹hé² cuá¹jan³² tá¹la³ lɨ́¹³ cuó² pa²¹ lɨ́n²¹ hi³ ca³jmú³ jáun² hla¹ Noé. Jmɨ́¹jáun² cú¹pih²¹ lɨ́n²¹ bíh¹ tsáu² ca³liáun³, jña³ tsáu² bíh¹ tsá² hí³ cun³ñí¹ la³jɨ́n³² tsá² ca³liáun³ cun³quionh³ jmáɨ² jáun². 21Hi³ jáun² né³, jmáɨ² jáun² jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² henh¹³ ca³tɨ²¹ jmáɨ² hi³ zaun³² tsú² jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² bíh¹; la³ cun³ lɨ́³ hi³ má²ná¹liáun¹ dí² jmáɨ¹ hi³ né³². Hi³ zaun³² tsú² jáun² jmáɨ² né³ jun³juáh¹³ jmu² hi³ lɨ́²jɨ² ngú³ quioh²¹ tsú² tɨ³ coh³ yáh³, quí¹ cun³quionh³ hi³ jáun² mɨ³² tsú² ñí¹con² Dió³² hi³ lɨ́¹³ jɨ² jmɨ́¹ tsɨ́³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ lɨ́n²³ bíh¹ tsú². Hi³ má²ná¹liáun¹ dí² cun³quionh³ hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³jenh¹³ Jesucristo, 22Tsá² ca³zanh³² hí³ hñu³mɨ³cuú², hi³ jáun² má²cuá¹tón²¹ tɨ³ cuá² chu²¹ quioh²¹ Dió³². Tsá² hí³ bíh¹ Tsá² cuá¹quien² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² ná¹chín¹, jɨ³ la³jɨ́n³² tsá²cuú² tsá²chín³ nɨ́² siáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\