1 PEDRO 5

1Né³² né³, hnó³² jná¹³ hléh¹³ tun³ hnɨ³² jon¹ jáɨ¹³ ñí¹con² tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ ja¹ quián¹³ hnoh², quí¹ ja³bí¹ jná¹³ uá²jaɨ³² jan² tsá² má²liei²¹ ná¹ cú²ren² quiúnh¹ tsá² hí³. Jná¹³ lɨ́n³ jan² tsá² nau³² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ ha³ lánh³ rón³² ca³ma³tso² Cristo tsɨ́³, hi³ ja³bí¹ jná¹³ uá²jaɨ³² hiáu¹³ jáɨ¹³ quiúnh¹ tsá² hí³ hi³ zian² jnoh¹ cáun² hi³ quien² la³jmɨ́¹ zian² Cristo nɨ́¹ má²cá²jnia³ tsú² jáun² hi³ quien² lɨ́n³². 2Hi³ jáun² la³jmɨ́¹ jmu² tsú² hua³hí¹³ já¹ziáh², hnoh² siáh³ hniáuh³² jmúh¹³ náh² hua³hí¹³ tsá² joh¹ Dió³², tsá² má²ca³chan³ hí³ Dió³² jo³cuonh² náh². Jmu³ náh² la³ jáun² hi³ hu²¹ re² honh² náh², [la³ cun³ hnió³ Dió³² hi³ jmúh¹³ náh²,] jun³juáh¹³ hi³hliá² jmu² tsáu² héih³² yáh³, hi³ sa³jun³ hi³hliá² hen² honh² náh² quɨe³ yáh³ siáh³. Jmu³ náh² ta²¹ quián¹³ ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh² náh². 3Ha³ lɨ́² jmú² náh² quien² lɨ́n³² ñí¹con² tsá² tionh² hí³ jo³cuonh² náh², tɨ³la³ hnoh² dá² hniáuh³² jmúh¹³ náh² hi³ lɨ́n³ náh² cáun² nóh³² bíh¹ ñí¹con² tsú². 4Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹cuanh³² Tsá² chín¹ Juo¹³ tsá² ná¹jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh², má¹jáun² hián¹³ náh² cáun² hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ có²ron¹ná¹ hi³ hiáuh²³ tsá² láɨh²³ nɨ́¹juáh³ ñí¹ co² tsú²; tɨ³la³ hi³ hián¹³ hnoh² má¹ná¹, jmɨ́¹lɨ́h³ bíh¹ tiá² lɨ́¹ tsa³hín³. 5Ja³bí¹ la³ jáun² siáh³ hnoh² tsá² tsá¹míh¹, tianh³² náh² ta²¹ tsá² má²lieih²¹. La³jɨ́n³² tsáu² bíh¹ hniáuh³² tanh¹³ ta²¹ tsá²ján² tsá²ján² hi³ jmu³ tsú² hi³ tiá² quien² hmóu³², quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá²: Dió³² dá² hon² bíh¹ tsá² jmu² tonh², tɨ³la³ má²hé² má²mieh² bíh¹ tsú² lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² jmu² pan¹ hnga². 6Jáun² jmu³ náh² hi³ tsɨ́¹juɨ́³ náh² ta³ ñí¹ Dió³² Tsá² cú² juenh², hi³ jáun² hí³ bíh¹ ziau³ náh² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² héih³². 7La³jɨ́³² hi³ hɨ³² honh² náh² chá¹ náh² jo³cuo² Dió³², quí¹ hí³ bíh¹ taunh² hnoh² hó¹ñí¹. 8Jáun² né³, tianh³ náh² hua³jan²¹ jɨ³ hi³ zian² honh² náh² nɨ́² siáh³; quí¹ tsá² hláɨnh¹ tsá² hau² náh² hí³ tɨ́² ngɨ³² la³jmɨ́¹ ngɨ³² jan² hiah³² hi³ tɨ³ hóh³², hi³ hnah² nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² lɨ́¹³ hin³ dí². 9Jáun² jmu³ náh² pí³ hi³ jáun² tiá² lɨ́¹ cah¹³ tsú² jmáɨ¹, ma³zián¹³ náh² hi³ nio² cáun² tán¹ honh² náh². Cuɨ́¹ lɨ³ ñíh¹ náh² hi³ la³jɨ́n³² bíh¹ renh² náh² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ ná¹má²tso² tsɨ́³ cá²ren² la³ nɨ́² uá²jaɨ³². 10Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹ca³nga² hi³ ma³tsoh¹ náh² nɨ́² honh² cu³tiá³, Dió³² jmu³ hi³ tɨnh²¹ honh² náh², hi³ niau²¹ cáun² tán¹, hi³ niau²¹ tiá³ honh² náh², jɨ³ hi³ zeh³ tsú² siáh³ hnoh² ñí¹ hí¹ cáun² tiá² hi³ háɨnh¹³ zia³². Quí¹ hnga² Dió³² hí³ bíh¹ jlánh¹ ja³² mií³ tsɨ́³, jɨ³ hi³ má²ca³te³ dí² tsú² hi³ tsá¹ma³ziáun¹³ dí² cáun² hi³ quien² la³jmɨ́¹ cuá¹quien² tsú² hnga² cun³ñí¹ hi³ má²ca³cunh³ dí² jáun² quiúnh¹ Cristo. 11Hnga² hí³ bíh¹ cuɨ́¹ lɨ³quien² [jɨ³ hi³ cuɨ́¹ cuá¹pin³ siáh³] la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². Tson² bíh¹ cu³tí³ la³ jáun². 12Hi³ jáun² né³ reh², la³ cun³ cú¹pih²¹ jáɨ¹³ hi³ tioh³ sí² lá², má²lɨ́²jmú³² jná¹³ cun³quionh³ hi³ má²lɨ́²ma³hau³ reh² dí² Silvano, jan² tsá² cuóun³² jná¹³ hi³ má²tí³² re². Cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² quí¹hliá² hnó³² jná¹³ hi³ hlɨ́¹ lieh¹ ná¹ hnoh², hi³ hnó³² jná¹³ zíh¹³ jú¹ tson² hi³ la³jɨ́³² hi³ má²hé² má²mieh² náh² Dió³² jmu² lin¹ hi³ cu³tí³ hniau³ tsú². Jáun² né³, ¡ha³ lɨ́² chá² náh² tun³ honh²! 13Tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² tionh² já¹ juú² lá², ñí¹ téh²³ tsú² lá² Babilonia, tsá² má²ca³quianh³ hí³ Dió³² la³jmɨ́¹ má²ca³quianh³ tsú² hnoh² siáh³, tsá² hí³ zen² jáɨ¹³ lá² quionh³ Marcos jón³² jná¹³ nɨ́² siáh³, hi³ juáh³: “Hia² náh²”. 14Ren¹ náh² tsá²ján² tsá²ján² hi³ re² nio² honh² náh², la³ cun³ qui³ ráɨn³² tsú² jan² raɨnh²¹. Hi³ cuɨ́¹ zian² náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn² ca³la³ jɨ́n³² náh² tsá² tionh² náh² jo³cuo² [Jesús] Tsá² lɨ́n³ Cristo. [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\