1 TESALONICENSES 2

1Hnoh² reh², jmɨ́¹ ñéi¹ jnoh¹ ñí¹ tionh¹ hnoh², má²ná¹ñíh¹ bíh¹ hnoh² hmóu³² hi³ tiá² juáh¹³ yáh³ lɨ³ hi³ tiá² ca³lɨ³ quien² má²ta²¹ hi³ ñéi¹ jnoh¹ jáun². 2Quí¹ má²ñíh¹ bíh¹ hnoh² uá¹ jáun² la³ jáun² má²ca³má¹tso¹ jnoh¹ tsɨ́³ hi³ ca³jmú³ jáun² tsá² juú² Filipos jɨ³ hi³ má²ca³quiu³ ca³je³ jnoh¹ tsú² siáh³, tɨ³la³ cu³ jáun² Dió³² bíh¹ ca³jmú³ hi³ ca³niau³ tiá³ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ hléh¹³ jnoh¹ jú¹ chú³² quioh²¹ ñí¹con² hnoh², uá¹jinh¹ ja¹ uu³mí²tsɨ³² jueh³² hi³ tɨ́² cue³² tsáu². 3Quí¹ jun³juáh¹³ jú¹ tiá² tson² hi³ jmɨ́¹ lɨ́²can² hmóu³² yáh³ jnoh¹ ca³hléh¹³, sa³jun³ ca³hléh¹³ jnoh¹ hi³hliá² hnáu² lɨ́¹ jmú¹ lɨ́¹ tsáu¹³ yáh³, hi³ sa³jun³ ca³hléh¹³ jnoh¹ hi³hliá² hnáu² jnoh¹ má¹cau¹³; 4tɨ³la³ Dió³² bíh¹ ca³chá³ jo³cuo² jnoh¹ hi³ tsá¹hléh¹³ jnoh¹ jú¹ chú³² quioh²¹ jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ tsú² hi³ cah¹ jnoh¹ jmáɨ¹, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ hléh¹ jnoh¹. Jun³juáh¹³ hi³ hléh¹ jnoh¹ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² yáh³, tɨ³la³ jnoh¹ hléh¹ la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² bíh¹, Tsá² jɨ́e²³ lánh³ lɨ́³ hñu³ tsɨ́³ jnoh¹. 5Má²ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ hí¹ cónh³ tiá² lɨ́¹ má²ca³hléh¹³ jnoh¹ jáɨ¹³ chú³² niéih³ hi³ jlánh¹ zaɨn³² tsáu², sa³jun³ má²ca³má¹cau¹³ jnoh¹ cun³ñí¹ hi³ hniá¹ jnoh¹ quɨe³. Dió³² bíh¹ Tsá² cue³² jú¹ tson² hi³ tiá² la³ jáun² jmu³² yáh³ jnoh¹. 6Tiá² ca³ta³dí¹quiaunh²¹ yáh³ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ jmu³ tsáu² hi³ jnoh¹ tsá² quien², uá¹jinh¹ hnoh² ho³lá²dá² tsá² siánh³; 7uá¹jinh¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³ jmú¹³ jnoh¹ hi³ lɨ³tsɨn² hnoh² hi³ ná¹hau³² jnoh¹ jáɨ¹³ huáh² tsɨ́³ hi³ ca³cué³ Cristo. Jun³juáh¹³ la³ jáun² yáh³, tɨ³la³ jnoh¹ dá² ca³má¹hnau¹ hnoh² la³jmɨ́¹ hnio³ tsá²mɨ³ dáɨn² pih²¹ jon² bíh¹. 8Quí¹ hi³ jlánh¹ hnau³ jnoh¹ hnoh², hi³ jáun² ca³lɨ³ hiún² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ cué¹³, jun³juáh¹³ jmáh³la³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² yáh³, hí¹ la³ tɨ³ jmɨ́²chí³ quiú¹³ hmóu³² yáh³ jnoh¹ ca³lɨ³ hiún² tsɨ́³ hi³ cué¹³ sá¹ hi³ ca³lɨ³ hniáuh³². Hú¹tá¹ ca³má¹hnau¹ lɨ́n³² bíh¹ jnoh¹ hnoh². 9Hnoh² reh², chau² bíh¹ honh² náh² lánh³ ca³jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ jɨ³ pí³ la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³. Ca³jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ la³ huá² la³ jma² hi³ jáun² jniau¹³ jnoh¹ hi³ hniáuh³² quiú¹³, quí¹hliá² tiá² ca³lɨ³hnáu² jnoh¹ hi³ jen¹³ hnoh² uɨ́³ tá¹la³ ca³hléh¹³ jnoh¹ jáun² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² ñí¹con² hnoh². 10Hnoh² tsá² ca³jɨeh³ bíh¹ lɨ́¹³ cuéh¹ jú¹ tson², jɨ³ Dió³² siáh³, ha³ lánh³ ca³ma³ziáun¹³ jnoh¹ hi³ ná¹jɨ² hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ ñí¹con² hnoh² tsá² táunh²³ náh² ta²¹ jmɨ́¹ ca³tauh¹³ jnoh¹ ja¹ ñí¹ tionh¹ hnoh², hi³ ca³ma³ziáun¹³ jnoh¹ siáh³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², hí¹ cáun² tiá² hi³ ca³jmú¹³ yáh³ jnoh¹ hi³ juáh¹³ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ lɨ́¹³ chá³² tsáu² tso³. 11Má²ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ ca³jmú¹³ jnoh¹ ñí¹con² hnoh² la³jmɨ́¹ jmu² tsá²ñuh² ñí¹con² jon², hi³ ca³hlɨ́¹ ca³lieh¹ jnoh¹ hnoh² hi³ ca³cué¹³ jnoh¹ siáh³ pí³ hñu³ honh² náh². 12Ja³bí¹ ca³juáh¹³ jnoh¹ lánh³ rón³² hniáuh³² ñí¹táunh¹ náh² la³ cun³ qui³ ca³tɨ²¹ hi³ ñi³táunh¹ tsá² joh¹ Dió³², Dió³² Tsá² má²ca³te³ hnoh² hi³ cuá¹tianh³ náh² ñí¹ cuá¹ho² tsú² jáɨ¹³, ñí¹ lɨ́¹³ zian² hnoh² cáun² hi³ quien² la³jmɨ́¹ quien² tsú² hnga². 13Hi³ jáun² la³jɨ́³² jmáɨ¹ cue²³ jnoh¹ tiá¹hmah¹ Dió³², quí¹ jmɨ́¹ ca³niéih² hnoh² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² hi³ ca³hléh¹³ jnoh¹, ca³heh³ bíh¹ hnoh² la³ cun³ ca³tɨ²¹ he³ tsú² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², tiá² ca³jmuh³ yáh³ hnoh² hi³ jáɨ¹³ jáun² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² lɨ́¹ tsáu²; quí¹ tson² bíh¹ cu³tí³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² ca³hléh¹³ jnoh¹, hi³ jáɨ¹³ jáun² jmu² ta²¹ hñu³ honh² hnoh², tsá² táunh²³ náh² ta²¹. 14Quí¹ jmɨ́¹ ca³ma³tsoh¹ hnoh² honh² reh² hi³ ca³jmú³ tsá²coh¹ náh², ca³quiúnh³² náh² la³jmɨ́¹ cá¹quiúnh²¹ tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² quioh²¹ Dió³², tsá² tanh² ta²¹ Cristo Jesús zian² tɨ³ Judea, jmɨ́¹ ca³ma³tso² tsú² tsɨ́³ hi³ ca³jmú³ tsá² judíos tsá²co¹ tsú². 15Tsá² judíos hí³ bíh¹ ca³jngɨh³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jmɨ́¹ ca³jngɨh³ tsú² jáun² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin² lɨ́n³²; hi³ ca³jmoh³ dí² siáh³ jnoh¹ hian² tsɨ́³, hi³ ca³hue³ tɨ³ cheih³². Jmáh³la³ hi³ tiá² tɨ³² tsɨ́³ Dió³² bíh¹ jmu² tsú², hi³ hon² tsú² la³jɨ́n³² tsá² siánh³ siáh³. 16Hi³ jlánh¹ quí² jnaɨ³² tsá² judíos hí³ ñí¹con² jnoh¹ nɨ́¹ má¹ca³lɨ³hnáu² jnoh¹ hléh¹³ ñí¹con² tsá²cá²jo²¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³hliá² hnáu² jnoh¹ liáun³ tsú²; hi³ jáun² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ lɨ́²hliáun²³ tso³ quioh²¹ tsú² hi³ jmu² la³ jáun². Hi³ jáun² né³² má²cá²chó³² héih³² hi³ ma³tsau¹³ Dió³² quioh²¹ tsá² hí³, ca³la³ hi³ míh²³ lɨ́n³² tsɨ́³. 17Hnoh² reh², jmɨ́¹ ca³hué² jnoh¹ ñí¹ tionh¹ hnoh², uá¹jinh¹ cu³tiá³, jmɨ́¹jáun² jlánh¹ jmɨ́¹ hnáu² lɨ́n³² jnoh¹ hi³ tsá¹neh²¹ siáh³ cónh³ hnoh², quí¹ uá¹jinh¹ tiá² tiauh² jnoh¹ ta³ máh¹ hnoh², tɨ³la³ cun³ jáun² chau² bíh¹ tsɨ́³ jnoh¹ quián¹³ hnoh². 18Jmɨ́¹ hnáu² jnoh¹ tsá¹neh²¹ siáh³ cónh³, hi³ huen² jná¹³ ca³jmú³² pí³ tenh³ hnah² jéin³² hi³ ñe¹; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ hnáu² jnoh¹ tsáu¹³, ca³qui³ ca³jna³ bíh¹ tsá² hláɨnh¹ juɨ³². 19Jáun² né³, ¿he³ bíh¹ jmu² hi³ zia³² hi³ hu²¹ tsɨ́³ jnoh¹, hi³ jmu² hi³ hiún² tsɨ́³ jnoh¹, hi³ jmu² hi³ tsah¹ jnoh¹ la³jmɨ́¹ tsah³ tsá² zia³² hi³ láɨh²³ ñí¹ co² tsú²? Hmóu³² bíh¹ hnoh² tsá² jmúh¹³ hi³ lɨ́¹³ la³ jáun² quiú¹³ jnoh¹ nɨ́¹ má¹jaunh³² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². 20Tson² bíh¹ cu³tí³ hnoh² bíh¹ tsá² jmuh³² hi³ hiún² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ tsah¹ jnoh¹ ñí¹con² Dió³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\