1 TESALONICENSES 3

1Hi³ jáun² jmɨ́¹ tiú²uú² ca³tiau¹³ jnoh¹ tá¹ gáu³ hi³ hɨ³² tsɨ́³ jnoh¹, ca³láɨ¹³ jnoh¹ hi³ cu³tsa³² gau³ bíh¹ jnoh¹ jéi³²í¹ tauh¹³ cú²jueh³² já¹ juú² Atenas jáun², 2hi³ jáun² reh² Timoteo ca³zen¹³ jnoh¹ hi³ tsa³jɨe³ hnoh², jan² tsá² quian²¹ Dió³² quiúnh¹ jnoh¹ ca³tɨ²¹ jú¹ chú³² hi³ hléh¹ jnoh¹ quioh²¹ Dió³², hi³ tsa³cué² tsú² pí³ hñu³ honh² hnoh², hi³ hɨ́e³² tsú² hnoh² re² ca³tɨ²¹ ha³ lánh³ tanh¹³ náh² ta²¹ Dió³²; 3quí¹ hi³ jáun² tiá² hin² jinh²¹ cun³ñí¹ hi³ jmu² tsáu² hian² tsɨ́³. Quí¹ má²ñíh¹ bíh¹ náh² hmóu³² hi³ ca³tɨ²¹ má¹tso¹ bíh¹ dí² tsɨ́³ hi³ la³ jáun². 4Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ tiauh¹ jnoh¹ jáun² quiúnh¹ hnoh² ca³juáh¹³ jnoh¹ hi³ chau²¹ jmáɨ¹ má¹tso¹ dí² tsɨ́³; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ³, la³ cun³ hi³ má²ñíh¹ náh². 5Hi³ jáun² jmɨ́¹ tiú²uú² ca³tio²¹ jná¹³ hi³ hɨ³² tsɨn³², ca³zéin³² jná¹³ jáɨ¹³ hi³ nga² jná¹³ lánh³ rón³² tionh² hnoh² ca³tɨ²¹ hi³ ná¹tanh²³ náh² ta²¹ Dió³², nɨ́¹juáh³ nɨ́² lɨ́¹ má²ca³ma³cau² hnoh² tsá² hláɨnh¹ hi³ tiú²uú² ca³lɨ³ quien² ta²¹ hi³ ca³jmú¹³ jnoh¹ jáun². 6Tɨ³la³ jmɨ́¹ má²cuanh³² jáun² Timoteo ñí¹ tiauh¹ jnoh¹ lá² né³, hi³ ñéi¹ tsú² jáun² Tesalónica nɨ́², jmɨ́¹jáun² quiaun² tsú² cáun² jáɨ¹³ chu²¹ hi³ hnoh² ná¹tanh²³ bíh¹ ta²¹ Dió³² la³ má²tanh²³ náh² jáun², hi³ hno³ náh² tsá²ján² tsá²ján². Ca³juáh³ tsú² hi³ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² chau² honh² hnoh² hi³ ca³ta¹ jnoh¹, hi³ hnau³ lɨ́n³² hnoh² jnoh¹, hi³ dí¹quian¹ hnoh² hi³ jɨe¹ náh² siáh³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ dí¹quian¹ jnoh¹ hi³ neh²¹ jnoh¹ siáh³ hnoh². 7Hi³ jáun² né³ reh², cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³lɨ³ né¹ jnoh¹ hi³ tanh²³ bíh¹ hnoh² ta²¹ Dió³², ca³niau³ re² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² ja¹ la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² hi³ zia³² ñí¹con² jnoh¹. 8Hi³ jáun² ziáun² jnoh¹ re² nɨ́¹juáh³ la³ má²haɨn²¹ jáun² hnoh² tɨ³ con² Tɨ³² Juo¹³ dí². 9Cónh³ tiá² chauh¹ jnoh¹ ha³ lánh³ rón³² cué¹³ tiá¹hmah¹ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ hnáu² jnoh¹ jmú¹³ ñí¹con² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², cun³ñí¹ hi³ jmuh³² hnoh² hi³ lɨ́²tsah¹ lɨ́n²¹ jnoh¹ ta³ ñí¹ Dió³² Juo¹³ dí². 10Jlánh¹ hiú² mɨ³² jnoh¹ la³ huá² la³ jma² ñí¹con² Dió³², hi³ hnáu² jnoh¹ cué³² Dió³² jáɨ¹³ hi³ neh²¹ jnoh¹ siáh³ hnoh², hi³ jáun² lɨ́¹³ má¹hián¹³ jnoh¹ re² hi³ hɨ́e¹³ jnoh¹ hnoh² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ tanh²³ náh² ta²¹ Dió³². 11Jáun² cuɨ́¹ jmu¹ Dió³² Jméi² dí² jɨ³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ niá³ juɨ³² hi³ tsáu¹³ jnoh¹ tɨ³ ñí¹ tionh¹ hnoh². 12Jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí² cuɨ́¹ jmu¹ hi³ conh²¹ hñu³ honh² náh² hi³ hno³ náh² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh² tsá²ján² tsá²ján², jɨ³ la³jɨ́n³² tsáu² nɨ́² siáh³, la³jmɨ́¹ hnau³ jnoh¹ hnoh². 13Hi³ cuɨ́¹ jmu¹ bíh¹ Dió³² pin³ hñu³ honh² náh² hi³ hí¹ cáun² tso³ tiá² zia³² quián¹³ náh² ta³ ñí¹ Dió³² Jméi² dí², jɨ³ hi³ zian² náh² siáh³ ná¹chan¹ ñí¹con² tsú² nɨ́¹ má¹jaunh³² Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí², quionh³ tsú² la³jɨ́n³² tsá² joh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\