1 TESALONICENSES 4

1Hi³ jáun² né³ reh², jnoh¹ juáh³ ñí¹con² hnoh² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ ñí¹táunh¹ hnoh² la³ má²ñi³táunh¹ náh² nɨ́² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², hi³ jmúh¹³ hnoh² la³ cun³ hi³ má²ca³hɨ́e¹³ jnoh¹ jáun², hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ re² jmuh³² náh² cun³ jmá² cun³ jnia³². 2Má²ñíh¹ bíh¹ hnoh² lánh³ lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³má¹tá¹³ jnoh¹ jáun² hnoh² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí². 3Quí¹ hi³ hnió³ Dió³² hi³ hnoh² ná¹chan¹ náh² ñí¹táunh¹ quiúnh¹, hi³ hí¹ jan² tiá² hin² hniáuh³² jmu³ juón¹ quionh³ tsá²ján² tsá²ján². 4Hi³ ma³ quin³² ma³ jan³² hnoh² hniáuh³² lɨ³ ñíh¹³ lánh³ má¹zián¹³ náh² hi³ ná¹chan¹ ca³tɨ²¹ nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² lɨ́¹³ ñí²cuonh² náh², hi³ jmúh¹³ náh² quien² tsá²mɨ³ tsá²ñuh². 5Tiá² hniáuh³² hi³ cáun² lɨ́¹ dí¹quiaunh²¹ honh² náh² jan² tsá²mɨ³ la³jmɨ́¹ jmu² tsá² tiá² Dió³² má²cuóun³². 6Hí¹ jan² hnoh² tiá² hniáuh³² jmúh¹³ tso³ jáun², hi³ lɨ́¹ má¹can¹³ náh² renh², quí¹ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí² Tsá² jéinh³² siáh³ cáun² hi³ hlah³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² jmu³ tso³ la³ jáun², la³ cun³ hi³ má²ca³juáh¹³ jnoh¹ jáun² jmɨ́¹tin². 7Quí¹ Dió³² má²ca³te³ hi³ má¹ziáun¹³ dí² ná¹chan¹ ñí¹con², jun³juáh¹³ hi³ jmú¹³ dí² tso³ yáh³. 8Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² jéih³² jáɨ¹³ nɨ́², jun³juáh¹³ tiá² jéih³² jáɨ¹³ quioh²¹ tsá²mɨ³cuóun² yáh³ tsú², quí¹ hi³ tiá² jéih³² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² bíh¹ tsú² jaun³², Dió³² Tsá² cuen² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² náh². 9Hi³ ca³tɨ²¹ hi³ hno³ náh² tsá²ján² tsá²ján² né³, tiú²uú² hniáuh³² yáh³ jmu¹ jná¹³ hliáun³ jáɨ¹³, quí¹ hnga² bíh¹ Dió³² má²ca³ma³ta² hnoh² hi³ má¹hno¹ náh² tsá²ján² tsá²ján². 10Quí¹ má²ná¹jmuh³² bíh¹ hnoh² la³ jáun² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² reh² zian² tá¹ cáun² hué³² Macedonia, tɨ³la³ cun³ jáun² hlɨ́¹ lieh¹ jnoh¹ hnoh² reh² hi³ chú³² tɨ³ lɨ³mí¹ má¹hno¹ náh² tsá²ján² tsá²ján². 11Jmúh¹³ náh² pí³ hi³ tianh¹³ náh² tie³ quiúnh¹ la³jɨ́n³² tsáu², tiá² hniáuh³² cáun² lɨ́¹ ngáɨh¹ náh² jáɨ¹³ hi³ tiá² ca³tɨn¹ náh² ngáɨh¹. Jmúh¹³ náh² ta²¹ quián¹³ ma³ quin³² ma³ jan³² cun³quionh³ cuá² tanh¹ hmóu³² la³ cun³ hi³ qui³ má²ca³juáh¹³ jnoh¹ jáun², 12hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ taunh¹³ náh² ta²¹ tsá² cá²tsáun¹, hi³ tiá² hi³ lɨ³hniauh³ hí¹ cáun² ñí¹con² náh². 13Hnoh² reh², tiá² hnáu² jnoh¹ hi³ tionh² hnoh² ta³ tiá² ñíh¹ he³ lɨ́¹³ ñí¹con² tsá² má²cá²tsan³, quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³niau²¹ hlah³ honh² náh² la³jmɨ́¹ nio² hlah³ tsɨ́³ tsá² tiá² má²hu²¹ tsɨ́³ hi³ jenh¹³ dí². 14La³jmɨ́¹ táunh²³ dí² ta²¹ hi³ ca³jun³ Jesús, jɨ³ hi³ ca³jenh¹³ siáh³, la³ jáun² bíh¹ ca³ta¹ dí² hi³ táunh¹³ ta²¹ hi³ nɨ́¹ má¹jaunh³² Jesús, Dió³² jmu³ hi³ ja³tánh¹ tsú² quionh³ Jesús la³jɨ́n³² tsá² tanh² ta²¹ Jesús jmɨ́¹ cá¹tsan³. 15Hi³ jáun² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jë¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² juáh³ jnoh¹ ñí¹con² hnoh² la³ lá²: Hi³ la³jáɨ³² dí² tsá² ziáun² dí² nɨ́¹ má¹jaunh³² Tɨ³² Juo¹³ dí², tiá² chí¹ján³ dí² tsáuh¹³ yáh³ la³ cónh³ bíh¹ tsá² má²cá²tsan³. 16Quí¹ tsá² má²tanh² ta²¹ Cristo jmɨ́¹ cá¹tsan³ bíh¹ tín² jenh¹³ la³ñí¹ nɨ́¹ má¹jaunh³² Tɨ³² Juo¹³ dí² hñu³mɨ³cuú² hi³ jmu³ héih³²; quionh³ tsú² tsá² chín¹ ja¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³². Tsá² hí³ hléh³² tiá³ hi³ jiéi³² mí¹ñí² quioh²¹ Dió³². 17Má¹jáun² tsáuh¹³ dí², tsá² ziáun² dí², cu³tsa³² quiúnh¹ dí² tsá² má²ca³jenh¹³ hí³, hi³ ngá¹³ dí² ja¹ jnie² chi³cuú² ñí¹ jenh¹³ dí² Tɨ³² Juo¹³. Hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ tsá¹tauh¹³ dí² quiúnh¹ Tɨ³² Juo¹³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 18Hi³ jáun² cun³quionh³ jáɨ¹³ nɨ́² jmúh¹³ hnoh² hi³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³ tsá²ján² tsá²ján².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\