1 TESALONICENSES 5

1Hnoh² reh², ca³tɨ²¹ hín² jmáɨh¹ lɨ́¹³ la³ nɨ́², tiá² hniáuh³² jmu¹ jná¹³ hliáun³ jáɨ¹³, 2quí¹ re² lɨ́n³² bíh¹ má²ná¹ñíh¹ hnoh² hi³ chau²¹ jmáɨ¹ jáunh³ Tɨ³² Juo¹³ dí² cu³diá²jan², la³jmɨ́¹ ja³² jan² háɨn² cu³diá²jan² já¹niéi². 3Jmáɨ¹ hi³ ná¹juáh²³ tsáu²: “Tie³ bíh¹ nio², hí¹ cáun² hi³ háɨnh¹³ tiá² zia³² yáh³”, má¹jáun² bíh¹ quiunh²¹ tsú² hi³ ma³tso² lɨ́n³² tsɨ́³ cu³diá²jan² la³ lá², la³jmɨ́¹ lɨ́²³ ñí¹con² tsá²mɨ³ lɨ́²zian² jon² hi³ cu³diá²jan² lɨ́²³ quɨeh² héin¹. Hí¹ cáun² tiá² ñí¹ zia³² yáh³ ñí¹ lɨ³ cuon³ tsá² la³ hí³. 4Tɨ³la³ hnoh² reh², tiá² já¹niéi² tionh² yáh³ hnoh² hi³ lɨ́¹³ chau²¹ jmáɨ¹ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² cu³diá²jan² la³jmɨ́¹ chau³² jan² háɨn² jmáɨ¹ hi³ tiá² hi³ lɨ́n²³ tsú². 5Quí¹ la³jɨ́n³² bíh¹ hnoh² má²tionh² ñí¹ tie³ joh¹, ñí¹ lɨ́³ ta³jma². Tiá² já¹niéi² tiauh² yáh³ dí², ñí¹ tiá² joh¹ tie³; 6hi³ jáun² tiá² hniáuh³² yáh³ cuóu³² dí² la³jmɨ́¹ ná¹cuóun¹ tsá²cá²tsáun¹, tɨ³la³ hniáuh³² hi³ ná¹zian² tsɨ́³ bíh¹ dí², jɨ³ hi³ tiáuh¹ dí² hua³jan²¹, hi³ jáun² tiá² lɨ́¹ lɨ³can² dí². 7Já¹niéi² bíh¹ cuóun¹ tsú², hi³ já¹niéi² bí¹ siáh³ má²héinh³² tsú²; 8tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ jnoh¹ láɨ³ dí² tsá² tiauh² ta³jma² bíh¹, jáun² cuɨ́¹ tiáuh¹ dí² hua³jan²¹ hi³ tiá² lɨ́¹ lɨ³can² dí². La³jmɨ́¹ jmu² hliáu³ hua³hí¹³ ñí¹tsɨ́³ hi³ quɨh³² cáun² hi³ pin³, la³ jáun² bíh¹ hniáuh³² jmú¹³ dí² cun³quionh³ hi³ cu³tí³ tanh²³ dí² ta²¹ Dió³², hi³ hno³ dí² siáh³ Dió³². Ja³bí¹ la³jmɨ́¹ jmu² hliáu³ hua³hí¹³ chí¹ cun³quionh³ hi³ huáh² ná¹hein³² jáun², la³ jáun² bíh¹ hniáuh³² jmú¹³ dí² cun³quionh³ hi³ ná¹hé² ná¹jan³² dí² hi³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ liáu³² dí² Dió³². 9Quí¹ jun³juáh¹³ ca³hiáu³² Dió³² jnoh¹ hi³ jmoh³ la³ cun³ hi³ míh²³ jáun² tsɨ́³ yáh³, tɨ³la³ ca³hiáu³² tsú² hi³ liáu³² cun³quionh³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí², 10Tsá² ca³jun³ hí³ hi³ ca³ta¹ dí²; hi³ jáun² lɨ́¹³ ziáun² dí² quiúnh¹ tsú², uá¹ hi³ ziáun² dí² uá¹ hi³ má²jún¹ dí² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ jáunh³ tsú². 11Hi³ jáun² hlɨ́¹ lienh¹ náh² tsá²ján² tsá²ján², hi³ jmúh¹³ náh² siáh³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ lɨ³ pin³ hñu³ tsɨ́³ tsá²ján² tsá²ján² la³ qui³ má²ná¹jmuh³² nɨ́² náh². 12Hi³ jáun² né³ reh², juáh³ jnoh¹ ñí¹con² hnoh² hi³ hniáuh³² jmúh¹³ náh² quien² tsá² ná¹jmu² ta²¹ ñí¹con² náh², tsá² ná¹ho² jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Tɨ³² Juo¹³ dí², tsá² ná¹hɨe³² jú¹ tson² ñí¹con² náh². 13Hniáuh³² jmúh¹³ náh² lin¹ hi³ cu³tí³ hu²¹ honh² náh² hi³ quien² lɨ́n³² tsú² jɨ³ hi³ má¹hno¹ lɨ́n³² náh² tsú² siáh³, quí¹hliá² ná¹jmu² tsú² ta²¹ jáun². Tianh³ náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn² quiúnh¹ náh² tsá²ján² tsá²ján². 14Hnoh² reh², ja³bí¹ hlɨ́¹ lieh¹ jnoh¹ siáh³ hnoh² hi³ jin¹³ náh² tsá² tiá² ñí¹jmu³ tá¹³, hi³ jmúh¹³ náh² hi³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³ tsá² nio² hlah³ tsɨ́³, hi³ má¹hon¹ náh² tsá² tiá² má²pin³ hñu³ tsɨ́³, hi³ juenh² honh² náh² siáh³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu². 15Ha³ lɨ́² jéinh¹ hnoh² siáh³ hlah³ ñí¹con² tsá² má²ca³jmú³ hlah³. Tɨ³ re² bíh¹ jmúh¹³ hnoh² hi³ chú³² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján², jɨ³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsáu² nɨ́² siáh³. 16Tianh³ náh² hiún² honh² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³². 17Lienh¹ náh² Dió³² chí¹ñi¹. 18Cáun² cuéh³ náh² tiá¹hmah¹ Dió³² uá¹ he³ mi³ lɨ́²³, quí¹ la³ jáun² bíh¹ hnió³ Dió³² hi³ jmúh¹³ hnoh², tsá² tanh²³ náh² ta²¹ Cristo Jesús. 19Ha³ lɨ́² yéi² náh² sɨ́² quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ má²zia³² hñu³ honh² náh². 20Ha³ lɨ́² jmu² náh² han¹ jáɨ¹³ hi³ hleh³² tsáu² hi³ cue³² Dió³² hñu³ tsɨ́³. 21Re² quian² náh² hua³hí¹³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ hleh³² tsáu² nɨ́¹juáh³ jáun² jú¹ tson², tionh² náh² ta²¹ jáɨ¹³ jáun² nɨ́¹juáh³ jáun² jú¹ tson² cu³tí³. 22Chá¹ náh² tɨ³ có³² ca³la³ jɨ³lɨ³² ñí¹ hi³ hlah³. 23Dió³² Tsá² jmu² hi³ ziáun² dí² re² tɨn² cuɨ́¹ jmu¹ hi³ cu³tí³ ná¹chan¹ hnoh² ñí¹con² hí³ dí², hi³ hí¹ cáun² tso³ tiá² zia³² ñí¹con² náh² hi³ juáh¹³ hi³ lɨ³ hliánh¹³ náh², la³jɨ³ ngú³, jɨ³ jmɨ́²chí³, jɨ³ jmɨ́¹ honh² náh² siáh³, nɨ́¹ má¹cá²chó³² jáun² jmáɨ¹ hi³ jáunh³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². 24Dió³² Tsá² té²³ hnoh² lɨ́n³ jan² Tsá² má²tí³² jë¹, jáun² tiu³nio² jmu³ bíh¹ tsú² la³jɨ́³² hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́². 25Hnoh² reh², lienh¹ náh² Dió³² hi³ ca³ta¹ jnoh¹. 26Ren¹ náh² tsá²ján² tsá²ján² hi³ re² nio² honh² náh², la³ qui³ ráɨn³² tsú² jan² raɨnh²¹. 27Juanh³² jná¹³ ñí¹con² hnoh² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ hniáuh³² hɨ́h¹³ hnoh² sí² lá² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² reh². 28Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ nɨ́².]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\